Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fodder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Maintaining permanent grassland contributes to the preservation of biodiversity. They also play an important role in the greenhouse gas balance. By storing soil organic matter and humus, they improve the structure of the soil, its ability to store water and resistance to erosion. Because of their functions, meadows are an important factor limiting hazards and contribute to maintaining the balance of the natural environment. This paper presents a query of the literature on the subject in order to present the results of studies on the functions performed by permanent grassland in the economy, environmental protection and the countryside landscape.
PL
Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej. Odgrywają one także istotną rolę w bilansie gazów cieplarnianych. Poprzez magazynowanie glebowej substancji organicznej i próchnicy poprawiają strukturę gleby, jej zdolność magazynowania wody i odporność na erozję. Ze względu na pełnione funkcje łąki są istotnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia i przyczyniają się do zachowania równowagi środowiska przyrodniczego. W pracy przedstawiono kwerendę literatury przedmiotu w celu przedstawienia wyników opracowań z zakresu pełnionych funkcji przez trwałe użytki zielone w gospodarce, ochronie środowiska i krajobrazie terenów wiejskich.
EN
The paper presents a change in physical properties of loose, dust fodder additives (aluminosilicate) after mixing them with oil or glycerine. Additives where mixed in a blade mixer with the same mixing time for all samples, which was 1 minute. Tests with oil or glycerine were carried out in the following amounts: 5%, 10%. For mixtures of additives with oil or glycerine a selected group of physical properties was determined. Method of determination of physical properties was the same for all samples i.e. the same additives - without oil and glycerine as well as mixtures with their participation. Obtained research results and their analysis unanimously indicate that adding any amount of oil or glycerine for additives improves selected physical properties of mixtures.
PL
Prezentowana praca przedstawia zmianę właściwości fizycznych sypkich, pylistych dodatków paszowych (glinokrzemianów) po wymieszaniu ich z olejem lub gliceryną. Mieszanie dodatków przeprowadzono w mieszarce łopatkowej z jednakowym czasem mieszania dla wszystkich prób wynoszącym 1 min. Wykonano próby z udziałem oleju lub gliceryny w następujących ilościach: 5%, 10%. Dla otrzymanych w ten sposób mieszanin dodatków z udziałem oleju lub gliceryny określono wybraną grupę właściwości fizycznych. Sposób określania cech fizycznych był taki sam dla wszystkich próbek tj. samych dodatków - bez udziału oleju i gliceryny, jak i mieszanin - z ich udziałem. Uzyskane wyniki badań i ich analiza jednoznacznie wskazują, iż dodanie określonej ilości oleju lub gliceryny do dodatków wpływa na poprawę wybranych właściwości fizycznych mieszanin.
3
Content available Fodder briquettes with straw content
EN
The article presents the relationships between unit power consumption of the briquetting process Ni [kWh/ton of product] and briquette density as a function of the following parameters: moisture content of fodder mixture U , clearance coefficient of matrix P, length of matrix openings L, angle of entrance into opening , gap between matrix and densification roll Ss, diameter of densification roll RR1, percentage straw content S, average length of straw particles Lt.. The influence of gap between the matrix and densification roll Ss, and diameter of densification roll RR1 on briquette density was discovered to be immaterial.
PL
W artykule przedstawiono zależności energochłonności jednostkowej procesu brykietowania Ni [kWh/tonę produktu] oraz gęstości brykietów w funkcji wilgotności mieszanki paszowej U, współczynnika prześwitu matrycy P, długości otworów w matrycy L, kąta wejścia do otworu , szczeliny pomiędzy matrycą a rolką zagęszczającą Ss, średnicy rolki zagęszczającej RR1, procentowej zawartość słomy S, średniej długości cząstek słomy Lt. Wpływ szczeliny pomiędzy matrycą a rolką zagęszczającą Ss, średnicy rolki zagęszczającej RR1, na gęstość brykietów okazał się nieistotny.
EN
The article presents tests of the influence of the density of the mass flux of the densified material (5.29, 6.80, and 8.31 kg/m2•s) and the influence of the rotational speed of the matrix (280, 330, and 380 r•min-1) on the power consumption of the pellet mill and the quality of obtained pellets. The tests were carried out on a SS-2 stand with a working system of a pellet mill with a rotating matrix. On the basis of performed tests it was concluded that an increase in density of the mass flux of densified material and an increase in rotational speed of the matrix cause an increase in power consumption of the device and a reduction of the density and kinetic durability of obtained pellets.
PL
W artykule opisano badania wpływu gęstości strumienia masy zagęszczanego surowca (5,29 6,80 i 8,31 kg/m2•s) oraz wpływ prędkości obrotowej matrycy (280, 330 i 380 obr•min-1) na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz jakość otrzymanego granulatu. Badania przeprowadzono na stanowisku SS-2 z układem roboczym granulatora z pierścieniowa obrotowa matryca. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, że zwiększenie gęstości strumienia masy zagęszczanego materiału oraz zwiększenie prędkości obrotowej matrycy powoduje wzrost zapotrzebowania urządzenia na moc oraz spadek gęstości i wytrzymałości kinetycznej otrzymanego granulatu.
EN
The paper presents an analysis of the efficiency of inventory management in fodder production plants in groups of inventories and cross-sized enterprises. The study was conducted on the basis of financial data of feed enterprises. Efficiency of inventory management was measured by the length of inventory cycle. The research shows that the inventory cycle is diversified due of groups of inventories and cross-sized enterprises.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności zarządzania zapasami w wytwórniach pasz w podziale na grupy zapasów oraz ze względu na wielkość przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw paszowych. Efektywność zarządzania zapasami mierzono długością cyklu zapasów. Badania pokazują, że cykl zapasów jest zróżnicowany ze względu na grupy zapasów i wielkość przedsiębiorstw.
PL
Zaprezentowano wyniki badań homogeniczności paszy dla bydła. Celem badań była analiza przebiegu procesu mieszania przemysłowych mieszanek paszowych dla bydła w przemysłowym mieszalniku poziomym łopatowym. Homogeniczność paszy analizowano dla procesu mieszania trwającego odpowiednio 180 , 210 i 240 s. Ilość mieszanego materiału wynosiła 2 tony. Próbki do badań pobierano każdorazowo z pięciu różnych miejsc wnętrza mieszalnika. Do oceny jakości paszy posłużono się metodą wskaźnikową z wykorzystaniem wskaźników firmy Microtracer. Wskaźnik ten w postaci opiłków żelaza wprowadzano do mieszalnika przed rozpoczęciem procesu mieszania. Ściśle określona ilość opiłków żelaza w jednostce masy pozwoliła na obserwację jego zawartości w pobranych próbkach, a przez to określenie homogeniczności paszy. Uzyskane wyniki posłużyły do obliczeń podstawowych statystyk. Dodatkowo w oparciu o statystykę chi-kwadrat określano jakość paszy. Zmiana homogeniczności paszy w czasie mieszania pozwoliła na analizę pracy urządzenia. Uzyskane wyniki wskazują na postęp procesu mieszania w zadanym czasie. Najlepsze rezultaty uzyskano dla mieszanki pełnoporcjowej nr 1.
EN
This work presents the results of homogeneity of fodder for cattle. Analysis of the course of the process of mixing industrial fodder for cattle in the paddle industrial horizontal agitator was the aim of the work. The homogeneity of fodder was assessed during mixing process for time: 180, 210 and 240 s. The quantity of mixed material amounted 2 tons. For research a samples every single time from five different places of the inside of the agitator were taken. To assess the quality of the fodder the Microtracer method was used. This pointer in the form of the iron filings was inserted into the agitator before the process of mixing start. The exactly determined amount of the iron filings in the unit of mass permitted to observe his contents in each sample and through this to assess the homogeneity of fodder. The results enabled calculations of basic statistics. Additionally basing on chi-square statistics a quality was defined for the fodder. The change in the homogeneity of mashes during mixing permitted the analysis of work of mixer. The obtained results are pointing to progress of the process of mixing in the set time. The best results were obtained for completed feed number 1.
PL
W pracy zaprezentowano stan i kierunki rozwoju wiedzy w zakresie oceny homogeniczności mieszanin ziarnistych i sypkich skupiając się szczególnie na branży rolno-spożywczej. Jednorodność mieszanin decyduje o wartości produktu. Intensywny rozwój technologii produkcji pasz oraz wzrastające wymagania jakościowe wymuszają poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających w szybki i precyzyjny sposób ocenić jakość mieszanki, minimalizując wpływ na proces produkcyjny. W Polsce metodą referencyjną oceny homogeniczności mieszanek paszowych jest analiza stopnia wymieszania składnika kluczowego w oparciu o oznaczanie zawartości chlorków lub węglanów. Rozwój technik komputerowych pozwolił na zastosowanie innowacyjnej metody oceny jednorodności mieszanin ziarnistych w oparciu o analizę obrazu. Metoda, która znalazła zastosowanie do oceny homogeniczności mieszanek paszowych wykorzystuje analizę zawartości składnika kluczowego tzw. Microtracera®. W pracy opisano także inne metody, które znalazły swoje zastosowanie w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych charakterystyczne dla innych gałęzi przemysłu.
EN
The paper presents the condition and science development trends concerning assessment methods of granular and loose mixtures homogeneity focusing in particular on agri-food industry. Homogeneity of mixtures determines the product value. Intensive development of production technology and the increasing quality requirements force to search for innovative solutions allowing a fast and precise way to assess the mixture quality, which minimizes the impact on the production process. In Poland, the analysis of the mixing degree of the key component based on determination of the chloride and carbonate content is a reference method of assessing homogeneity of fodder mixtures. Development of computer techniques allowed the use of innovative method of assessing homogeneity of granular mixtures based on the image analysis. The method, which was applied for assessment of homogeneity of fodder mixtures uses the analysis of the key component content the so called Mictrotracer®. Moreover, other methods, which are applied in laboratory and industrial conditions, characteristic for other industrial branches, were described in the paper.
8
Content available remote Mechanizm procesu brykietowania pasz w układzie roboczym z płaską matrycą
PL
W pracy przestawiono wyniki badań procesu brykietowania pasz z udziałem słomy na autorskich stanowiskach badawczych. Badano zależność gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego brykietu w otworze matrycy od prędkości przetłaczania, czyli wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy. Prędkość przetłaczania ma istotny wpływ na gęstość brykietu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości brykietu.
EN
Investigation results of fodder briquetting with straw participation per¬formed in authors’ own investigation posts are presented in the paper. The dependence of density, kinetic durability, moisture content and residence time of a moulded pellet in the matrix hole as a function of material portion height forced by rolls during one second (forcing speed) was tested The forcing speed revealed a significant influence on briquette density. Long residence time of material portion forced by rolls in the matrix opening hole caused the increase of briquette density.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań granulowania pasz - zależności gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego granulatu w otworze matrycy od wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości przetłaczania). Badania zrealizowano na autorskich stanowiskach badawczych SB-3, SB-12. Wysokość porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkość wtłaczania) ma istotny wpływ na gęstości granulatu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości granulatu. Należy przyjąć, że wysokość porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości wtłaczania) wynoszącej około 1,6-1,9 mm*s-1 zapewnia dobrą jakość granulatu, charakteryzowaną jego gęstością i wytrzymałością kinetyczną.
EN
The paper presents the results of the investigations of the fodders pelleting - the dependence of density, kinetic durability, moisture and the dwell time of the moulded pellet in the hole of the matrix on the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pumping). Investigations were carried out on the authors' own research stands SB-3, SB-12. The height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the forcing speed) has the significant influence on the pellets density. Longer dwell time of the portion of the material pressed by rolls in the opening hole of the matrix results in the growth of the pellets density. It should be assumed, that the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pressing) which is 1.6-1.9 mm*s-1 ensures a good quality of pellets characterized by their density and kinetic durability.
PL
W pracy przedstawiono opracowany w Katedrze maszyn i Urządzeń Rolniczych UP w Lublinie system ułatwiający dobór środków technicznych do przygotowywania pasz w hodowli bydła mlecznego. System baz danych oraz oprogramowanie zarządzające wykonano pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows w standardzie aplikacji MS Access za pomocą tabel, kwerend oraz formularzy. Program umożliwia przegląd wszystkich maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz zgromadzonych w bazach danych oraz dokonuje ich doboru na podstawie zadanych przez użytkownika kryteriów, np. wydajności, zapotrzebowania na moc, nakładów finansowych. Oprogramowanie ma konstrukcję modułową, umożliwiającą rozbudowę systemu dla nowych grup maszyn oraz dodawanie innych reguł dokonujących wyboru.
EN
This paper presents a system developed at the University of Life Sciences in Lublin that facilitates the selection of technical equipment for preparation of feed for dairy cattle. The database and management software worked under the control of MS Windows Operating System as a MS Access standard application with tables, queries and forms. The program provides an overview of all machinery and equipment for preparing fodder stored in databases and carries out their selection based on the user-selected rules, such as performance, power demand and financial outlays. The software has a modular design, enabling the system to be expanded to new groups of machines, and adding other selection rules.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w wytwórni pasz. Przedmiotem badań była analiza równomierności procesu automatycznego dozowania poszczególnych surowców paszy. Analizowano proces dozowania wybranych składników paszy: pszenica, kukurydza, pszenżyto i śruta słonecznikowa podczas 9 cykli (operacji naważania). Na podstawie różnicy między masą składnika paszy określoną w jego recepturze (masa recepturowa) a rzeczywistą masą składnika dozowaną w procesie produkcyjnym (masa dozowana) określano poprawność pracy urządzenia dozującego. Do oceny odchylenia wykorzystano analizę reszt prostej regresji liniowej. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie przebiegu procesu dozowania wybranych składników. Dodatkowo wykonano statystyczną analizę porównawczą wykorzystując test Kruskala-Wallisa, który wskazał na różnice procesu dozowania poszczególnych surowców. Najgorsze rezultaty uzyskano przy naważaniu pszenicy, składnika o największym udziale procentowym w produkowanej paszy.
EN
This work presents the results of research carried out at the fodders manufacturing company. A process of automatic dosing of individual elements of fodders was being analysed: the wheat, the maize, triticale and sunflower meal during nine cycles (dosing process). On the basis of the difference of the set and obtained mass correctness of the functioning of the dispensing system was defined. For the assessment of deviation the analysis of rests of straight linear regression was used. The results present differences between the dosing process of the selected components. Additionally statistical comparative analysis was carried out using the Kruskal-Wallis test which proved differences of the dispensing process for individual raw materials. The worst results were obtained for dosing wheat. It is the element with the biggest percentage share in the feed.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w przemysłowej wytwórni pasz. Przedmiotem badań była analiza równomierności procesu automatycznego dozowania poszczególnych surowców paszy dla drobiu: kreda pastewna drobnoziarnista, kreda pastewna gruboziarnista oraz otręby pszenne podczas 9 cykli. Na podstawie różnicy masy zadanej do uzyskanej określono poprawność pracy urządzenia dozującego. W ocenie tej posłużono się analizą reszt prostej regresji liniowej. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie przebiegu procesu naważania wybranych składników. Dodatkowym elementem było wykonanie statystycznej analizy porównawczej (test Kruskala-Wallisa), której wyniki wskazały na istotne statystycznie różnice w przebiegu procesu automatycznego dozowania poszczególnych składników paszy.
EN
This work presents the results of research carried out at the fodders manufacturing company. A process of automatic dosing of particular ingredients of fodders for poultry was being analysed: fine-grained fodder chalk, coarse-grained fodder chalk and of wheat bran during nine cycles. On the basis of the difference of the preset weight and the obtained weight a correctness of the functioning of the automatic dispensing system was defined. For this assessment the analysis of rests of the straight linear regression was used. The obtained results present differences between the dosing process of chosen components. Additionally, a statistical comparative analysis was carried out using the Kruskal-Wallis test, which showed statistically significant differences of the dispensing process of particular feed ingredients.
13
Content available Analiza problemu trwałości mieszadła ślimakowego
PL
Celem pracy było przedstawienie skutków zużycia ściernego mieszadła ślimakowego funkcjonującego w przemysłowym mieszalniku pasz oraz wskazanie rozwiązań technicznych zwiększających czas jego pracy. W pracy przedstawiono geometrię mieszadła ślimakowego użytkowanego w pionowym dwutonowym mieszalniku pasz oraz skutki jego zużycia po ok. 2000 godzinach pracy. Na podstawie zaobserwowanych skutków zużycia ściernego mieszadła zaproponowano kilka rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających trwałość mieszadła. Największe zużycie ścierne zaobserwowano w dolnej części mieszadła ślimakowego, a mniejsze w środkowej części mieszadła. Stwierdzono również zmianę geometrii mieszadła w postaci zmniejszenia szerokości piór oraz deformacji kształtu piór mieszadła. Autorzy zaproponowali zmianę materiału konstrukcyjnego w kilku wariantach: stal Hardox, blachy napawane kompozytem Castolin, wykonanie piór z blachy S355J2G3, a następnie napawanie ich kompozytem Castolin za pomocą elektrody. Zaproponowano również zwiększenie grubości blachy piór mieszadła na całej długości mieszadła lub w jego środkowej i dolnej części.
EN
The aim of this study was to present the effects of abrasive wear of a worm agitator operating in the industrial feed mixer and to indicate the technical solutions that increase operational time thereof. The paper presents the geometry of the agitator operated in a vertical two-tonne mixer and the consequences of its use after about 2000 hours of operation. On the basis of the observed effects of wear of the agitator, several design solutions, that increase the life time of the agitator, were suggested. The greatest wear was observed in the bottom of the worm agitator, slightly smaller in the middle thereof. A change of the geometry of the agitator was also discovered in the form of the reduced width of agitator blades and the deformation of the shape of agitator blades. The authors proposed a modification in the structural material in several versions: Hardox steel, Castolin composite padded sheet, execution of blades of S355J2G3 sheet, and then padding them with Castolin composite using an electrode. Increasing the thickness of blades on the entire length of the agitator or in the middle and lower sections of the agitator was also suggested.
PL
Badania prowadzono w latach 2007-2009 na pastwiskach położonych na glebach torfowo-murszowych typowych dla siedlisk pobagiennych. Ich celem było określenie efektywności pastwiskowego żywienia bydła mlecznego, wyrażonej produkcją mleka, w wielkoobszarowym gospodarstwie z dużym udziałem trwałych użytków zielonych. Wypasano, sposobem dawkowania paszy, dwa stada krów (razem 240 szt.) na dwóch pastwiskach. Obsada wynosiła 1,6-2,0 DJP·ha-¹. W sezonie pastwiskowym ruń spasano pięciokrotnie. Pastwiska plonowały na poziomie 37 t·ha-¹ z.m., z czego 63% skarmiono zwierzętami, a 37% zakonserwowano (kiszonka, siano). Sezon pastwiskowy trwał średnio 179 dni. Zwierzęta korzystały z pastwiska 8-10 godzin dziennie. W oborze były dokarmiane. Na wartość pokarmową dawki, wyrażonej w JPM, składały się: zielonka pastwiskowa - 60,4%, pasze treściwe - 28,0% i inne pasze objętościowe - 11,6%. Efekty produkcyjne pastwiskowego żywienia krów mlecznych, mierzone ilością udojonego mleka w przeliczeniu na ha pastwiska, były relatywnie małe (3 340 kg). Efektywność takiego żywienia może być znacznie większa pod warunkiem lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk, poprawy organizacji wypasu oraz zmniejszenia zużycia drogich konserwowanych pasz objętościowych i pasz treściwych.
EN
Studies were carried out in the years 2007-2009 on pastures situated on peat-muck soils typical for post-bog habitats. Their aim was to estimate the efficiency of dairy cattle grazing, expressed in milk production, in a large farm with a high percentage of grasslands. Two herds of cows (240 heads in total) were fed on two pastures by dosing fodder. Animal stock was 1.6-2.0 LU·ha-¹. The sward was grazed 5 times in a season. Pastures yielded 37 t·ha-¹ green mass; cows were fed 63% of that amount and 37% was conserved as hay or silage. Grazing season was 179 days long on average. Animals grazed 8-10 hours a day and were additionally fed in a cowshed. Nutritive value of the feed ration, expressed in UFL consisted of 60.4% of green fodder, 28.0% of concentrates and 11.6% of other bulk fodder. Productive effects of pasture feeding of dairy cows measured by the amount of milk per ha of pasture were relatively small (3 340 kg). The efficiency of such feeding may be much higher providing better use of productive potential of pastures, improved organisation of grazing and decreased consumption of expensive conserved bulk fodder and concentrates.
PL
Ochratoksyna A jest wysoko toksycznym metabolitem drugorzędowym grzybów strzępkowych, zakwalifikowanym przez IARC (International Agency for Research on Cancer) do kategorii 2 B czynników kancerogennych, powodujących nowotwory u zwierząt i prawdopodobnie u ludzi. Toksyczne dla zwierząt metabolity grzybów pleśniowych stanowią częste zanieczyszczenia pasz i żywności. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności "od pola do stołu" wymaga bezwzględnego objęcia urzędową kontrolą środków żywienia zwierząt. Pasze objętościowe jak ruń łąkowa, trawy i sporządzone z nich kiszonki, które stanowią podstawową paszę dla bydła, są często skażone pleśniami toksynotwórczymi, w tym produkującymi ochratoksynę A. Od wielu lat prowadzone są badania nad możliwościami ograniczenia zanieczyszczenia żywności i pasz mikotoksynami, zarówno na drodze hamowania wzrostu grzybów i produkcji mikotoksyn, jak i poprzez eliminację toksyn na drodze chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej. Ze względu na brak odpowiednich metod zabezpieczania roślin przed inwazją pleśni, w sprzyjających warunkach klimatycznych, coraz większe zainteresowanie budzi możliwość hamowania ich rozwoju przez wybrane mikroorganizmy w procesach biotechnologicznych, a szczególnie w procesie fermentacji mlekowej. Ważnym obecnie problemem do rozwiązania jest ocena działania kultur starterowych bakterii fermentacji mlekowej na obniżenie zawartości ochratoksyny A, w czasie kiszenia pasz objętościowych w warunkach produkcyjnych.
EN
Ochratoxin A is a high toxigenic secondary metabolite of fungi and was claimed as a cancerogen class 2B by the IARC (International Agency for Research on Cancer). Ochratoxin A is responsible for cancer disease in animals and probably is cancerogenic to human. Toxic for animals metabolites produced by fungi often contaminate food and feed. According to the "from field to fork" strategy it is necessary to control the level of contamination also in fodder. It is highly probable that basic feed for cattle such as meadow sward, grass and silages prepared with these sources, can be contaminated with mycotoxigenic moulds including OTA-producing strains. For many years there have been carried out researches on lowering contamination with toxigenic fungi in food and feed by inactivating mould's growth or production of ochratoxin A. Many physical, chemical and microbiological attempts were made to eliminate the toxin from these products. For the reason of lack of an appropriate plant's protection against moulds, the promising could be the method of microbiological decontamination in biotechnological processes, especially during lactic acid fermentation. Nowadays an important case to solve is to evaluate the ability of lactic acid bacteria starter cultures to eliminate the content of ochratoxin A during forage's fermentation in manufacturing conditions.
PL
Omówiono metody i techniki zakiszania młota browarnianego. Wskazano na brak technologii zakiszania młota browarnianego dla małych i średnich gospodarstw rolniczych gwarantujących uzyskanie pasz dobrej jakości, zbliżonej do uzyskiwanej w długich rękawach foliowych. Przedstawiono ogólną koncepcję zakiszania miota browarnianego w postaci bel cylindrycznych owiniętych folią.
EN
The paper presents techniques and methods of brewer's spent grain ensilage. It was pointed out that there is a lack of technology ensuring high quality of fodder, close to a quality achieved in long foil reactors for brewer's spent grain ensilage in a case of small and medium size agriculture farms. A general concept of technology for brewer's spent grain ensilage in a form of cylindrical beams wrapped in foil is presented.
PL
W pracy przedstawiono metodę wielowymiarowej optymalizacji doboru maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz dla bydła. Metoda wymagała opracowania projektu i implementacji witryny internetowej o ciągnikach, maszynach i urządzeniach do przygotowywania pasz dla bydła. Istota metody dotyczy stworzenia internetowych łączników między przewijanymi oknami a bazą danych o ciągnikach, maszynach i urządzeniach. Wybór określonych wartości funkcji celu spowoduje pokazanie maszyn i urządzeń, jakie odpowiadają tym wartością.
EN
The paper presents the method used for multidimensional optimisation of selection of machines and equipment used to prepare feed for livestock. The method required a design and implementation of a web site on tractors, machines and equipment used to prepare feed for cattle. The essence of the method concerns creating internet links between scroll windows and database on tractors, machines and equipment. Selection of certain objective function values will result in showing machines and equipment corresponding to these values.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mieszania dwunastoskładnikowego układu ziarnistego. Urządzeniem wykorzystanym w badaniach był przemysłowy mieszalnik z mieszadłem ślimakowym. Dodatkowym procesem prowadzonym podczas mieszania była recyrkulacja składników. Do opisu procesu wykorzystano model regresji liniowej. Parametr modelu - resztowa suma kwadratów, posłużył do porównania w poszczególnych punktach czasowych na ile udziały procentowe wszystkich komponentów mieszaniny odbiegają od wartości docelowych, czyli składu mieszaniny zakładanego przez producenta. Analiza wykresów zmian resztowej sumy kwadratów w funkcji czasu przeprowadzona dla serii trzech prób badanej mieszaniny potwierdziła zaobserwowaną wcześniej właściwość polegającą na tym, że można wyraźnie podzielić proces mieszania na dwa etapy: burzliwych zmian oraz drugi - zmian łagodnych.
EN
The paper presents results of mixing of a twelve-component granular system. An industrial mixer with worm-type agitator was used in the tests. Components recirculation was an additional process carried out while mixing. A linear regression model was used to characterise the process. The model parameter - the sum of rest squares, was used to compare in individual time points, how far percent shares of all mixture components differ from target values, that is from mixture composition assumed by the manufacturer. The analysis of diagrams showing changes of the sum of rest squares in function of time, completed for the series of three tested mixture samples proved previously observed characteristic - possibility to clearly divide the mixing process in two stages: the first one of turbulent changes, and the second one - of soft changes.
PL
Dotychczas stosowane miary oceny jakości mieszanin ziarnistych nie znalazły zastosowania w prezentowanych badaniach. Do oceny jakości badanych mieszanin zastosowano sumę kwadratów reszt. Badania prowadzono w mieszalni pasz zajmującej się produkcją i dystrybucją pasz dla gołębi. Mieszanie prowadzono w pionowym mieszalniku z mieszadłem ślimakowym z recyrkulacją składników. Zaprezentowano wyniki oceny jakości mieszanin 14 oraz 9 składnikowej. Analiza zmian wartości sumy kwadratów reszt w zależności od czasu mieszania pozwoliła na obserwację przebiegu procesu.
EN
Granular blends' quality measures use have not found application in presented research in so far. For quality assessment of the presented mixtures the Error Sum of Squares (SSE) has been applied. The research has been conducted in fodder mixing plant that are utilized to production and to distribute fodders for pigeons. Mixing takes place in a vertical mixer with worm agitator with ingredients' recirculation. A quality assessment results have been presented for 14- and 9-components mixture. An analysis of changes of the SSE depending upon mixing time makes a possible observation of the run of a process.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań mieszania układu ziarnistego składającego się z dwunastu komponentów zbóż. Badania prowadzono w warunkach przemysłowych w pionowym mieszalniku z mieszadłem ślimakowym o działaniu okresowym. Specyfiką procesu przebiegającego w mieszalniku jest dodatkowa recyrkulacja komponentów mieszaniny, odbywająca się w sposób ciągły podczas 30 minutowego czasu mieszania. Na podstawie udziałów procentowych określonych w próbach pobranych w czasie trwania procesu obserwowano charakter zjawiska.
EN
In the article research results of mixing granular matter consisting of twelve crops components has been presented. The research has been conducted in industrial conditions in vertical mixer with worm agitator of periodical work. What is specific about the process taking place in the mixer is that an additional ingredients' recirculation, occurred which continued throughout in 30-minute mixing time. On the basis of percentages share determined in samples taken during the process, the nature of the process has been observed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.