Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cutting torque
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of the research on the influence of the length of elements made of carbon fiber reinforced plastics (CFRP) and glass fiber reinforced plastics (GFRP) on surface roughness, surface topography, passive forces and cutting torques after circumferential milling with diamond-coated inserts (PCD). The paper also presents the results of the research on the stiffness of the elements depending on their length. The samples of composite materials were clamped in a vise at the machining center. The length of the element was defined as the unsupported distance between the milled surface and the place of attachment of the composite element. With constant milling parameters, the maximum values and amplitudes of the values of passive forces and cutting torques at variable element lengths were determined. The obtained surface was measured in order to determine the surface roughness parameters and 3D topography. The research showed that the carbon fiber reinforced plastics is on average one and a half times stiffer than that the glass fiber reinforced plastics. On the basis of the results obtained, it was found that the passive forces and cutting torques as well as the roughness parameters increase along with the length of the element. It was also shown that for the glass fiber reinforced plastics, above a certain length, the surface roughness clearly deteriorates.
EN
The pursuit to achieve a broadly defined optimisation of the manufacturing processes imposes the use of the increasingly innovative machining methods. The increase of the machining efficiency, assuring a high surface quality as well as precision of dimensions and shapes, necessitates the search for new methods to meet the demanding requirements, apart from the development of materials used for the working parts of tools, wear-resistant coatings or improvement of the cutting tool point geometry. One of the methods to improve forming by machining is the optimisation of the machining strategy during the manufacture of the components having complex shapes. The progress in this field is particularly noticeable along with development of the software for machining on multi-axis machines. This article presents the results of tests for the impact of machining strategy on passive force, cutting torque, material removal rate, topography of the obtained surface and the shape of chip resulting from the aluminium alloy milling. The tests were performed by comparison of the classic strategy available in the NXCAM system to the iMachining technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania, z uwzględnieniem zakresu prędkości o podwyższonych wartościach, narzędziami składanymi na moment skrawania oraz siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Eksperyment przeprowadzono na pionowym centrum obróbkowym Avia VMC800HS. Do badań wykorzystano siłomierz Kistler 9125A. Wykazano znaczący wpływ wartości zużycia ostrza i prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
EN
The paper reports the results of the study investigating the effect of cutting speed, including a range of increased speed values, on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy. The experiment was performed on the Avia VMC800HS vertical machining center and the 9125A Kistler dynamometer was used in the tests. The results demonstrate that the degree of tool wear and the applied cutting speed have a significant effect on the value of axial force and cutting torque.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu zużycia ostrza na moment skrawania oraz siłę bierną podczas frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Do badań wybrano płytki skrawające o różnym stopniu zużycia. Widoczny jest wpływ wartości zużycia na powierzchni przyłożenia oraz prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
EN
The results of the survey on the influence of tool wear on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy are presented. The tests were carried out by selecting cutting inserts with different degree of wear. The influence of the wear value on the flank surface and the cutting speed on the value of axial force and cutting torque is visible.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań momentu skrawania i chropowatości powierzchni w procesie frezowania czołowego stali EZ6NCT25. Stal EZ6NCT25, zaliczana do stali nierdzewnych, jest z powodzeniem wykorzystywana w przemyśle lotniczym i okrętowym. Wytwarza się z niej takie elementy, jak łopatki turbin czy zespoły komory spalania. W eksperymencie wykorzystano narzędzia monolityczne pełnowęglikowe o średnicy d = 12 mm. Badania przeprowadzono przy zmiennych parametrach technologicznych. Zauważono, że parametry te wpływają na moment skrawania i amplitudę momentu oraz – w mniejszym stopniu – na chropowatość powierzchni.
EN
The paper reports results of an investigation of the cutting torque and surface roughness in the face milling of EZ6NCT25 steel. Classified as stainless steel, EZ6NCT25 is effectively used in the aviation and shipbuilding industries. This steel grade is used for producing elements such as turbine blades and combustion chamber assemblies. Experimental tests were performed with the use of full-carbide monolithic tools with the diameter of d = 12 mm. The tests were conducted at variable technological parameters. It has been observed that that cutting torque and amplitude cutting torque depend on machining conditions, and also, although to a lesser extent the surface roughness.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań momentu skrawania i chropowatości powierzchni w procesie frezowania czołowego stopu niklu Inconel 718. W eksperymencie wykorzystano narzędzia monolityczne o średnicy d = 12 mm, wykonane z ceramiki SIALON. Badania przeprowadzono przy zmiennych parametrach technologicznych: ap = 0,8-1,2 mm, vc = 400-898 m/min, fz = 0,07-0,16 mm/ostrze. Zauważono, że wzrost posuwu na ostrze fz i głębokości skrawania ap powoduje większe wartości momentu skrawania Mc. W zakresie vc = 400-732 m/min następuje spadek wartości momentu skrawania Mc. Parametry chropowatości powierzchni również zależą od warunków obróbki.
EN
This paper presents the results of an investigation of the cutting torque and surface roughness in the face milling of nickel-based alloy Inconel 718. In the experimental tests monolithic tools with a diameter of d = 12 mm made of SIALON ceramics were used. The tests were conducted at variable technological parameters: ap = 0.8-2 mm; vc = 400-893 m/min; fz = 0.07-0.16 mm/per tooth. It has been found that increasing the feed per tooth fz and the depth of cut ap resulted in a higher cutting torque. In the range of vc = 400-732 m/min the decrease of cutting torque Mc was observed. Surface roughness parameters also depended on machining conditions.
PL
Stopy tytanu znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Z uwagi na wymogi związane z dokładnością wymiarowo-kształtową i jakością powierzchni często są poddawane obróbce skrawaniem. Jednak ze względu na ich właściwości należą do grupy materiałów trudnoskrawalnych. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania vc oraz posuwu na ostrze fz na moment skrawania i jego amplitudę oraz chropowatość powierzchni podczas frezowania próbek wykonanych ze stopów tytanu Ti6Al4V, WT3-1, WT22 oraz OT4-1. Badania przeprowadzono na 3-osiowym centrum obróbkowym. Do pomiaru momentu skrawania użyto siłomierza obrotowego Kistler 9125A. Istnieje zakres prędkości skrawania vc, dla którego chropowatość powierzchni jest najmniejsza. Wykazano, że wartości momentu skrawania oraz amplitudy są silnie skorelowane z właściwościami materiału.
EN
Titanium alloys are widely used in many industries. Because of the shape and dimensional accuracy requirements and surface quality, they are often subject to finishing machining. However, due to their properties they are difficult-to-cut materials. This paper presents the results of studies on the effect of cutting speed vc and feed per tooth fz on cutting torque, torque amplitude and Surface roughness during milling of samples made of Ti6Al4V, WT3-1, WT22 and OT4-1 titanium alloys. The research was carried out on a 3-axis machining centre. Kistler 9125A rotary dynamometer was used to measure the cutting torque. It was found that there is a range of cutting speeds vc for which the surface roughness is the smallest. It has been also shown that both the values and amplitudes of cutting torque are strongly correlated with the properties of the material.
EN
To determine the effect of drill wear on the value of the axial force and cutting torque, a series of durability tests of drills with a diameter of 10 mm made of high-speed steel HS2-5-1 were carried out. The investigations were conducted during the durability period and at constant values of cutting parameters. The tests were carried out while drilling holes in samples made of C45 steel and EN-GJS-500-7 cast iron. The dynamics of wear on all parts of the drill was also determined. It has been shown that while drilling with different values of cutting parameters, there is a loss of machinability for different values of the wear indicators. While drilling with high cutting speeds and with small feeds, there is a loss of cutting ability in the area of accelerated wear. The application of TiN coating does not change the controlled wear locations. TiN coating only reduces the intensity of wear on the tool flank, which increases the durability of the drill.
PL
W celu określenia wpływu zużycia wierteł na wartość siły osiowej oraz momentu skrawania przeprowadzono serię badań trwałościowych wierteł o średnicy 10 mm wykonanych ze stali szybkotnącej HS2-5-1, przy stałych parametrach skrawania, w czasie jednego przyjętego okresu trwałości. Badania prowadzono podczas obróbki otworów na próbkach ze stali C45 oraz z żeliwa ENGJS500-7. Określono również dynamikę zużycia na wszystkich częściach skrawających wiertła. Wykazano, że podczas eksploatacji wierteł z różnymi parametrami skrawania, utrata ich skrawności następuje dla różnych wartości wskaźników zużycia. Podczas wiercenia z dużymi prędkościami skrawania i małymi posuwami, utrata skrawności wiertła następuje w obszarze przyspieszonego ich zużycia. Naniesienie powłoki TiN nie zmienia kontrolowanych miejsc zużycia a tylko zmniejsza intensywność zużycia na powierzchni przyłożenia, co powoduje wzrost trwałości wiertła.
9
Content available remote Analysis of the delamination in drilling of particleboard
EN
Particleboard is a wood based composite extensively used in wood working. Drilling is the most commonly used machining process in furniture industries. The surface characteristics and the damage free drilling are significantly influenced by the machining parameters. The thrust force developed during drilling plays a major role in gaining the surface quality and minimizing the delamination tendency. In this study eighteen durability tests of tools for different values of the analyzed cutting parameters were carried out. Based on the obtained results, the effect of cutting parameters of selected signals of axial force and cutting torque was found. Mathematical models using ANOVA, allowing to estimate the value of cutting forces was proposed.
PL
Płyta wiórowa jest kompozytem, którego podstawowym składnikiem jest drewno. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Proces wiercenia to najpopularniejszy proces obróbki stosowany w przemyśle meblarskim. Siła osiowa i moment skrawania występujące podczas procesu wiercenia odgrywają ważną rolę w uzyskaniu odpowiedniej jakości powierzchni. W przeprowadzonych badaniach wykonano osiemnaście prób trwałościowych narzędzia dla różnych wartości analizowanych parametrów skrawania. Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonych badań określono wpływ wybranych parametrów skrawania oraz zużycia narzędzia na wartość siły osiowej i momentu skrawania. Zaproponowano modele matematyczne, wykorzystując analizę wariancji ANOVA, pozwalające oszacować opory skrawania.
EN
This paper presents the results of a study undertaken to investigate the passive force and cutting torque during the milling of carbon fiber reinforced plastics saturated with epoxy resin and two aluminum alloys: AlSi21CuNi (AK 20) and 7075 (PA 9). The milling process was conducted using end mills with diamond inserts. The machining parameters were changed equally for each material as a result of which the passive force and cutting torque during the milling of these materials could be compared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.