Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HPEM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z wysokoenergetycznym środowiskiem elektromagnetycznym. W artykule scharakteryzowano impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy oraz omówiono stanowisko do generowania takich impulsów i stanowisko do ich pomiarów. Główną uwagę poświęcono sondom pomiarowym D-dot do pomiaru impulsowego pola elektromagnetycznego. Ponadto w artykule przedstawiono metodę walidacji sondy pomiarowej Ddot z wykorzystaniem impulsów HPM.
EN
The article concerns the problems of high-energy electromagnetic environment. The article characterizes the high-power electromagnetic pulse and discusses the laboratory stand for generating and measurements such impulses. The main attention was devoted to the D-dot measuring probes for measuring the pulsed electromagnetic field. Moreover, the article presents the method of validation of the D-dot measuring probe with the use of HPM pulses.
PL
W wyniku ciągłego postępu technologicznego, w ciągu ostatnich kilku latach gwałtownie wzrasta liczba używanych komputerów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Impulsy HPM są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji reflektora anteny generatora HPM DS-110 zwiększającą wartość generowanego przez niego natężenia pola elektrycznego.
EN
As a result of constant technological progress over the last several years a rapidly increasing number of used computers, various types of electronic devices and telecommunications equipment. HPM impulses are increasingly being used to disrupting or even destroy electronic devices. The article presents a modification of the construction of the reflector antenna of HPM DS-110 generator increases the intensity of the generated electric field.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny odporności urządzeń elektronicznych na wysokoenergetyczne impulsy elektromagnetyczne przeprowadzoną przez pracowników LAB-KEM WEL WAT. Ocena odporności urządzeń elektronicznych pomaga zrozumieć próg podatności tych urządzeń na środowisko impulsów elektromagnetycznych o wysokich mocach (ang: High Power Electromagnetic – HPEM). Ocena ta skupia się na określeniu progu wytrzymałości sprzętu komputerowego (nośników danych) podczas pracy tych urządzeń w środowisku HPEM.
EN
The paper presents method for assessing immunity electronic equipment for high power electromagnetic pulses carried out by employees of the LAB-KEM MUT. Assessment immunity of electronic equipment will help you understand the susceptibility threshold of these devices onthe high power electromagnetic pulses environment (called High Power Electromagnetic - HPEM). This assessment focuses on determining the upper limit of strength the computer equipment (storage devices) in the HPEM environment.
PL
Wraz z rozwojem technologii coraz więcej urządzeń elektronicznych pojawia się na rynku. Pojawia się też coraz więcej możliwości negatywnego oddziaływania falami elektromagnetycznymi na ich poprawną pracę. Impulsy HPM (ang. High Power Microwave) są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono propozycję bazy danych umożliwiającej określenie z jakiej odległości wygenerowano impuls HPM.
EN
As the technology grows, more and more electronic devices appear on the market. There are also more and more opportunities for negative impact of electromagnetic waves on their correct work. HPM pulses are increasingly being used to interfere with or even destroy electronic devices. The article presents a database proposal that allows you to determine from what distance the HPM pulse was generated.
5
Content available remote Wybrane aspekty projektowania przełączników fotokonduktancyjnych
PL
Półprzewodnikowy przełącznik fotokonduktancyjny to urządzenie, w którym w wyniku pobudzenia sygnałem optycznym, następuje wzrost koncentracji nośników ładunku powodując zmniejszenie oporności materiału półprzewodnikowego nawet o kilka rzędów wielkości. W artykule przedstawiono wybrane aspekty projektowania przełączników fotokonduktancyjnych uwzględniając m.in. kwestie związane z szybkością włączania elementu, równomiernym rozkładem gęstości prądu, wytrzymałością termiczną, czasem eksploatacji i wysokim lokalnym polem elektrycznym wytwarzanym w miejscu elektrod.
EN
A photoconductive semiconductor switch is a device in which density of charge carriers increases causes decreases resistivity of semiconductor as a result of optically triggered. This paper shows selected aspects of photoconductive semiconductor switches designing with regards issue related to the switch rise-times, uniform distributed current density, thermal resistance, device lifetime and high local electric field generated at the electrode site.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z wysokoenergetycznym środowiskiem elektromagnetycznym. W artykule scharakteryzowano impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy oraz omówiono stanowisko do generowania takich impulsów. Ponadto w artykule przedstawiono metodę oceny odporności urządzeń informatycznych na wysokoenergetyczne impulsy elektromagnetyczne przeprowadzoną w LAB-KEM WEL WAT. Ocena odporności urządzeń informatycznych pomaga zrozumieć próg podatności tych urządzeń na środowisko impulsów elektromagnetycznych o wysokich mocach (ang: High Power Electromagnetic – HPEM). Ocena ta skupia się na określeniu progu wytrzymałości sprzętu komputerowego (Laptopów, Tabletów) podczas pracy tych urządzeń w środowisku HPEM.
EN
The paper presents method for estimating immunity informatics devices for high power electromagnetic pulses carried in the LAB-KEM MUT. Estimation immunity of informatics devices will help you understand the susceptibility threshold of these devices on the high power electromagnetic pulses environment (called High Power Electromagnetic - HPEM). This estimation focuses on determining the upper limit of strength the computer devices (Notebook, Tablet) in the HPEM environment.
PL
W wyniku ciągłego postępu technologicznego, w ciągu ostatnich kilku latach gwałtownie wzrasta liczba używanych komputerów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Impulsy HPEM są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono modyfikację konstrukcji anteny reflektorowej generatora HPEM zwiększającą wartość natężenia generowanego pola elektrycznego.
EN
As a result of constant technological progress over the last several years a rapidly increasing number of used computers, various types of electronic devices and telecommunications equipment. HPEM impulses are increasingly being used to disrupting or even destroy electronic devices. The article presents a modification of the construction of the reflector antenna of HPEM generator increases the intensity of the generated electric field.
PL
W referacie przedstawiono system akwizycji danych pomiarowych z bardzo szybkim przetwornikiem analogowo-cyfrowym AD9484 Analog Devices. Stanowi on końcowy stopień systemu pomiarowego do identyfikacji i pomiarów wybranych parametrów impulsów elektromagnetycznych o bardzo dużej mocy [4]. Układ pomiarowy pozwala na przeprowadzenie badań związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych narażonych na sygnały HPEM (ang. High Power Electromagnetics), czyli ekstremalnie wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego. Technologia opiera się na wykorzystaniu pola elektromagnetycznego o bardzo dużym natężeniu, powodując uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń elektronicznych. Impulsy elektromagnetyczne HPEM charakteryzują się szczególnymi parametrami: wysoką mocą emitowanych impulsów, bardzo krótkim czasem trwania impulsów oraz prędkością propagacji równą prędkości światła, które sprawiają, że broń elektromagnetyczna jest niezwykle skuteczna w działaniach wojennych czy terrorystycznych. Rejestrację i analizę sygnałów wspomaga oprogramowanie VisualAnalog, zawierające bogaty zestaw do symulacji, przetwarzania danych oraz przeprowadzania licznych testów na zgromadzonych danych pomiarowych. Przedstawiono przykładowe charakterystyki amplitudowoczasowe oraz amplitudowo-częstotliwościowe sygnałów HPEM.
EN
The paper presents a data acquisition system with a very fast analogtodigital converter Analog Devices AD9484. It is the final stage of a measurement system for identification and measurement of selected parameters of electromagnetic pulses of very high power [4]. The measurement system allows for tests connected with the security of ICT systems exposed to HPEM (High Power Electromagnetics) signals, which are extremely high power pulses of electromagnetic radiation. The technology is based on the use of the electromagnetic field of very high intensity, causing damage or destroying electronic devices. HPEM electromagnetic pulses are characterized by specific parameters: a high power of the emitted pulses, a very short duration of pulses and the propagation velocity equal to the speed of light which makes electromagnetic weapon extremely effective in warfare or terrorism. Recording and analyzing signals supports the VisualAnalog software, including a rich set of simulation, data processing, and performing a big number of tests on the collected measurement data. Examples of the amplitude-time and amplitude-frequency characteristics of HPEM signals are presented in Section 3 of the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.