Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Identification of inclusions with LDA in the EIT
EN
The article presents a method using probes placed on one side, which were used to collect measurements in electrical tomography on the presence of inclusions in the object. Linear discriminant analysis was used for this purpose. The results of the linear discriminant analysis method are presented. The presented algorithm was used in the process of converting the electrical input values into conductance, which are represented by the pixels of the output image.
PL
W artykule została zaprezentowana metoda wykorzystująca sondy umieszczone po jednej stronie, które posłużyły do zbierania pomiarów w tomografii elektrycznej na temat występowania wtrąceń w obiekcie. W tym celu została wykorzystana Liniowa analiza dyskryminacyjna. Przedstawiono wyniki badań nad metodą liniową analizą dyskryminacyjną. Przedstawiony algorytm został wykorzystany w procesie konwersji wejściowych wartości elektrycznych na konduktancję, które są reprezentowane poprzez piksele obrazu wyjściowego.
EN
This article presents an industrial tomography platform for diagnosing and controlling technological processes. The system has been prepared in such a way that it is possible to add individual sensors that cooperate with the system of an intelligent cyber-physical platform with an open architecture. In addition, it is possible to configure and cooperate with external systems freely. As part of the experimental work, a platform has been developed that allows individual subsystems and external customer systems to work together. The cyber-physical system, a new generation of digital systems, focuses mainly on the complex interaction and integration between cyberspace and the physical world. A cyber-physical system consists of highly integrated computing, communication, control and physical elements. It focuses mainly on the complex interaction and integration between cyberspace and the physical world.
PL
W artykule przedstawiono przemysłową platformę tomograficzną wykorzystywaną do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi. Aplikacja pozwala na dodawanie poszczególnych czujników współpracujących z systemem inteligentnej platformy cyber-fizycznej o otwartej architekturze, a dodatkowo możliwa była dowolna konfiguracja i współpraca z systemami zewnętrznymi. W ramach prac eksperymentalnych opracowano platformę, która umożliwia współpracę poszczególnych podsystemów i zewnętrznych systemów klienta. System cyberfizyczny, koncentruje się głównie na złożonej interakcji i integracji między cyberprzestrzenią a światem fizycznym. System cyberfizyczny składa się z wysoce zintegrowanych elementów obliczeniowych, komunikacyjnych, kontrolnych i fizycznych. Rozwiązanie koncentruje się głównie na złożonej interakcji i integracji między cyberprzestrzenią a światem fizycznym.
EN
This paper presents a new hybrid algorithm using multiple support vector machines models with a convolutional autoencoder forelectrical impedance tomography, and ultrasound computed tomography image reconstruction. The ultimate hybrid solution uses multiple SVM models to convert input measurements to individual autoencoder codes representing a given scene then the decoder part of the autoencoder can reconstruct the scene.
PL
Artykuł przedstawia nowy hybrydowy algorytm który używa modeli maszyn wektorów nośnych wraz z autoenkoderem konwolucyjnym do rekonstrukcji obrazu z elektrycznej tomografii impedancyjnej oraz ultrasonograficznej tomografii transmisyjnej. Ostateczne rozwiązanie hybrydowe używa wielu modeli SVM do konwersji pomiarów wejściowych do pojedynczych kodów autoenkodera reprezentujących daną scenę a wtedy dekoder wyciętyz autoenkodera może zrekonstruować daną scenę.
4
Content available remote Using a classification tree to identify seepage in flood embankments
EN
The article presents a method of controlling infiltration in flood embankments by means of impedance tomography with the use of classification tree prediction. The analysis was performed using electrical impedance tomography and image reconstruction using machine learning methods, the results of the reconstruction were compared and various numerical models were used. The main advantage of the presented solution is the possibility of analyzing spatial data and high processing speed. The key parameters in electrical tomography are the speed of analysis and the accuracy of the reconstructed objects. The reconstruction algorithm is obtained by solving the inverse problem. Classification trees were used to obtain feedback on the degree of water permeability of the embankment.
PL
Artykuł przedstawia metodę kontroli przesiąków w wałach przeciwpowodziowych za pomocą tomografii impedancyjnej z wykorzystaniem predykcji drzewa klasyfikacyjnego. Analizę przeprowadzono z użyciem elektrycznej tomografii impedancyjnej i rekonstrukcji obrazu z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, porównano wyniki rekonstrukcji i zastosowano różne modele numeryczne. Główną zaletą prezentowanego rozwiązania jest możliwość analizy danych przestrzennych oraz duża szybkość przetwarzania. Kluczowymi parametrami w tomografii elektrycznej są szybkość analizy i dokładność rekonstruowanych obiektów. Algorytm rekonstrukcji uzyskuje się poprzez rozwiązanie problemu odwrotnego. Drzewa klasyfikacyjne zostały wykorzystane do uzyskania informacji zwrotnej o stopniu przesiąkliwości nasypu.
5
Content available remote Random forest method to identify seepage in flood embankments
EN
he paper presents research on the effectiveness of testing infiltration in flood embankments using electrical impedance tomography. The usefulness of the algorithm was verified and also the best results were checked. In order to test the reconstructive algorithms obtained during the research, images were generated based on simulation measurements. For this purpose, a special model of the embankment was built. In order to obtain feedback on the degree of infiltration in the flood embankment, prediction by means of the Random Forest method was used.
PL
W artykule przedstawiono badania nad efektywnością badania infiltracji w wałach przeciwpowodziowych za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej. Zweryfikowano przydatność algorytmu, a także sprawdzono najlepsze wyniki. W celu przetestowania uzyskanych w trakcie badań algorytmów rekonstrukcyjnych wygenerowano obrazy na podstawie pomiarów symulacyjnych. W tym celu zbudowano specjalny model wału przeciwpowodziowego. W celu uzyskania informacji zwrotnej o stopniu przesiąkania w wale przeciwpowodziowym zastosowano predykcję za pomocą metody Random Forest.
6
Content available remote Application of PCA with logistic regression in embankment drainage
EN
The article presents a method using deep-sea probes, which were used to collect measurements in electrical tomography on the leakage of flood embankments. For this purpose, the main components analysis and elasticnet in logistic regression were used. The results of research on the method of spatial analysis of object moisture are presented. Research focused on the development and comparison of algorithms and models for data analysis and reconstruction using electrical tomography. The presented algorithms were used in the process of converting the input electrical values into the conductance represented by the pixels of the output image. The article presents PCA methods in logistic regression and elastic network in logistic regression to identify leakages in shafts. Deep probes were used to collect data in electrical impedance tomography.
PL
W artykule została zaprezentowana metoda wykorzystująca sondy głębinowe, które posłużyły do zbierania pomiarów w tomografii elektrycznej na temat przesiąkania wałów przeciwpowodziowych. W tym celu została wykorzystana analiza głównych składowych oraz elasticnet w regresji logistycznej. Przedstawiono wyniki badań nad metodą przestrzennej analizy zawilgocenia obiektów. Badania koncentrowały się na opracowaniu i porównaniu algorytmów i modeli do analizy i rekonstrukcji danych z wykorzystaniem tomografii elektrycznej. Przedstawione algorytmy zostały wykorzystane w procesie konwersji wejściowych wartości elektrycznych na konduktancję reprezentowaną przez piksele obrazu wyjściowego. W artykule przedstawiono metody PCA w regresji logistycznej oraz sieci elastycznej w regresji logistycznej do identyfikacji wycieków w szybach. Do zbierania danych w tomografii impedancji elektrycznej wykorzystano sondy głębinowe.
7
EN
Non-destructive methods also include electrical impedance tomography, in which electrical measurements are made. This method, thanks to the measuring device used and the implemented algorithms, allows for a non-invasive spatial determination of the degree of moisture. The article presents the problem of identifying flood protection by means of image reconstruction in electrical impedance tomography (EIT). Reconstruction in EIT concerns the performance of a series of measurements using multiple sensors as well as image reconstruction. The reconstruction of the image allows the presentation of various inclusions in the examined object. Logit regression was used to determine the inclusions in the analyzed area. Additionally, the elasticnet method was used to select predictors in logit regression. The results of research on the development of an effective and non-invasive method of flood embankment detection were prepared.
PL
Do metod nieniszczących zalicza się również elektryczną tomografię impedancyjną, w której wykonuje się pomiary elektryczne. Metoda ta, dzięki zastosowanemu urządzeniu pomiarowemu oraz zaimplementowanym algorytmom, pozwala na bezinwazyjne przestrzenne określenie stopnia zawilgocenia. W artykule został przedstawiony problem identyfikacji przesiąkania wałów przeciwpowodziowych za pomocą rekonstrukcji obrazu w elektrycznej tomografii impedancyjnej (EIT). Rekonstrukcja w EIT dotyczy wykonania szeregu pomiarów przy użyciu wielu czujników jak i rekonstrukcji obrazu. Z rekonstrukcji obrazu pozwala na przedstawienie różnych wtrąceń w badanym obiekcie. Do określenia wtrąceń w analizowanym obszarze zastosowano regresję logit. Dodatkowo do wyboru predyktorów w regresji logit zastosowano metodę elasticnet. Opracowano wyniki badań nad opracowaniem skutecznej i nieinwazyjnej metody detekcji wałów przeciwpowodziowych.
PL
Badania sejsmologiczne na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego sprowadzają się do obserwacji prekursorów/symptomów i zrozumienia efektów związanych z powstawaniem wstrząsów. Natomiast badania złożonych oddziaływań górotworu pozwoliły na określanie warunków powstawania wstrząsów eksploatacyjnych i regionalnych. Naprężenia tektoniczne i eksploatacyjne, eksploatacja węgla na głębokościach większych niż 1000 m i w sąsiedztwie stref uskokowych oraz skomplikowane warunki geologiczno-górnicze mogą powodować uaktywnienie się powierzchni nieciągłości w wyniku naprężeń spowodowanych deformacjami warstw skalnych. Prowadzi to do pojawienia się wstrząsów o energiach większych od 107 J. Analizy wstrząsów wysokoenergetycznych pokazują, że na przestrzeni 25 ostatnich lat, mimo zmniejszania wydobycia, wraz ze zwiększeniem się głębokości eksploatacji liczba silnych wstrząsów wywołanych naprężeniami tektonicznymi (107-109 J) oraz eksploatacyjnymi (> 105 J) sukcesywnie zwiększa się.
EN
Seismological research in the area of Upper Silesian Coal Basin consists on observation of precursors/ symptoms of shock generation and understanding of their effects. Studies of complex impacts of rock mass provided a background for determining the conditions for the formation of exploitation and regional seismic shocks. Tectonic and exploitation stresses, extraction of coal seams at higher depths, operation in the vicinity of fault zones, often complex geological-mining conditions result in the activation of discontinuity surfaces due to stress caused by deformation of rock layers. It causes the emergence of strong shocks of energy above 107 J. Analyses of high- -energy shocks, both of mining and tectonic-mining (so-called regional shocks) origin on the background of changing operating conditions, which, as a result, creates an image of periodically changing seismic activity and location of strong shocks. Observation results show that, despite declining coal extraction, with an increase of exploitation depth the number of strong shocks caused by tectonic stress (107-109 J) and exploitation stress (> 105 J) has been steadily increasing over the last 25 years. The application of mining and seismic experience, as well as the rese¬arch and work of scientific institutions, is a very good source of information for further scientific analyses leading to forecasting the presence and size of seismic energy associated with strong regional and exploitation shocks.
EN
The work includes the process of developing intelligent sensors, intelligent mechanisms for monitoring and controlling industrial processes using modern measurement techniques, process tomography, vision systems, motion and temperature sensors, as well as advanced data processing methods.
PL
Praca obejmuje proces opracowania inteligentnych czujników, inteligentnych mechanizmów monitorowania i sterowania procesami przemysłowymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych, tomografii procesowej, systemów wizyjnych, czujników ruchu i temperatury, a także zaawansowanych metod przetwarzania danych.
PL
W artykule przeprowadzono symulację rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego dla linii elektroenergetycznych wyposażonej w dodatkowe przewody redukcyjne zawieszone pod przewodami fazowymi. Obliczenia rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV.
EN
The paper presents simulates reducing the intensity of the electric and magnetic field for power lines equipped with additional reduction wires suspended under phase conductors. Calculations of the intensity of electric and magnetic field made for power lines with a voltage of 110 kV.
PL
W artykule przedstawiono zakres prac zespołu ds. analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A., powołanego przez prezesa WUG, jego zadania, zakres działania i wnioski. W efekcie prac jego członków powstały analizy i ekspertyzy podejmujące zróżnicowane tematy, począwszy od genezy zjawiska gazogeodynamicznego aż po propozycje rozwiązań zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Celem artykułu jest zaznajomienie z problemem i skalą zjawisk gazogeodynamicznych oraz działaniami podjętymi w celu wykorzystywania odpowiednich metod i środków, aby zapobiegać i zniwelować do minimum zagrożenie wyrzutami gazów i skał w zakładach górniczych wydobywających rudy metali.
EN
This article presents actions of the Group analysing gas-geodynamic phenomena in KGHM Polska Miedź S.A., established in April 2018 by the president of WUG. The mining research and experience to date indicate that geological processes responsible for the formation of gas traps are very complex, so at the present stage, it is not possible to determine which one is a decisive factor. For this reason, no clear criteria for locating them has been developed so far. In the course of work, the Group presented five main conclusions concerning changes in the methodology of drilling works and/or analytical methods, improvement of technologies used in directional drilling as well as research in order to determine petrographic and petrologic properties of rocks and verify the results of geophysical studies by correlating them with observations in-situ and tests of each type of the samples taken. It was also proposed to drill a horizontal exploratory hole or two horizontal branched holes in order to identify deposits and conduct frontal exploration in the areas with potential gas problems. Moreover, the Group requested to perform spatial numerical modelling of gas-geodynamic hazards and develop a classification of gas-geodynamic risk based on a number of influencing factors, new systems of measurement, research methods and hole tests. The state of implementing the Group's requests is consistent with the guidelines; no major difficulties in the implementation are observed, despite many dependencies between individual tasks for which it is necessary to perform a number of analyses and research trials at different levels of difficulty and use results obtained in the course of performance of other tasks.
PL
W artykule dokonano optymalizacji parametrów napowietrznej linii elektroenergetycznej w celu redukcji rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przy zastosowaniu algorytmu genetycznego (GA) oraz roju cząstek (PSO). Symulacje rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano dla różnych wysokości na ścianie szczytowej budynku zlokalizowanego w różnych odległościach od osi linii elektroenergetycznej
EN
The paper presents optimization of line parameters in order to reducing the intensity of the electric and magnetic fields with the use of genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO). Simulations of the electric and magnetic field intensities have been performed for different heights on a wall of a building located in different distances from the power line.
PL
W artykule na tle historii rozwoju podziemnego magazynowania węglowodorów w Polsce przedstawiono przegląd funkcjonujących obecnie magazynów węglowodorów i omówiono próby niezrealizowanych inwestycji w tym zakresie.
EN
Underground gas storages connected to the gas system of Poland are used to compensate for periodic and peak gas shortages, to allow the exploitation of gas deposits and the operation of the gas system to be optimised, and to store mandatory and strategic reserves. The storage function is also performed by an underground crude oil and fuel storage. Underground gas storages in depleted deposits, thus serving the purpose of compensating for seasonal gas shortages, are located in southern Poland: in Dolnośląskie, Małopolskie, and Podkarpackie Provinces. Underground gas storages in caverns, which compensate for peak gas shortages, are located in Kujawsko-Pomorskie and Pomorskie Provinces. The underground crude oil and fuel storage, which is integrated with a salt mine that provides brine necessary for the storage to be operated, is located in the Kujawsko-Pomorskie Province. Underground hydrocarbon storages play a significant role in securing the energy security of Poland. Hence the need to ensure as large storage capacity as possible for natural gas, crude oil and its products. That is the objective of leading companies in the fuel sector.
PL
W artykule omówiono typy podziemnych magazynów węglowodorów płynnych: gazu oraz ropy i paliw płynnych, eksploatowanych na terenie Polski, wraz z podstawowymi danymi technicznymi. Przedstawiono w skrócie historię rozwoju podziemnego magazynowania gazu oraz ropy naftowej i paliw – benzyn oraz oleju napędowego i opałowego. Omówiono rolę organów nadzoru górniczego, jaką jest kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożem w procesie jego eksploatacji, rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenu. Wskazano na najbardziej istotne dla bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa powszechnego, zagadnienia i zagrożenia występujące przy eksploatacji podziemnych magazynów węglowodorów oraz omówiono zagadnienia prawidłowej ich eksploatacji, uwzględniając awarie zaistniałe w czasie budowy i eksploatacji magazynów węglowodorów, zatrudniania podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego, a także kwalifikacji osób dozoru ruchu.
EN
The paper discusses the types of underground storage of liquid hydrocarbons – gas, crude oil and liquid fuels – exploited in Poland, along with basic technical data. A brief outline of the development of underground storage of gas, crude oil and fuels – gasoline, diesel and heating oil. It discusses the role of mining supervision authorities, which is control and supervision over compliance with provisions in the field of occupational health and safety, fire safety, mine rescue, deposit management in the process of its exploitation, land reclamation and land development. The most important issues related to safety, including general safety, issues and threats occurring in the exploitation of underground hydrocarbon storage were discussed, and the issues of proper exploitation were discussed, taking into account failures occurring during the construction and operation of hydrocarbon storage facilities, employment of entities carrying out activities entrusted to them in mining plant operations, as well as the qualifications of operation control persons.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.