Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pulse
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z wysokoenergetycznym środowiskiem elektromagnetycznym. W artykule scharakteryzowano impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy oraz omówiono stanowisko do generowania takich impulsów i stanowisko do ich pomiarów. Główną uwagę poświęcono sondom pomiarowym D-dot do pomiaru impulsowego pola elektromagnetycznego. Ponadto w artykule przedstawiono metodę walidacji sondy pomiarowej Ddot z wykorzystaniem impulsów HPM.
EN
The article concerns the problems of high-energy electromagnetic environment. The article characterizes the high-power electromagnetic pulse and discusses the laboratory stand for generating and measurements such impulses. The main attention was devoted to the D-dot measuring probes for measuring the pulsed electromagnetic field. Moreover, the article presents the method of validation of the D-dot measuring probe with the use of HPM pulses.
PL
W artykule opisano metodę wyznaczania rozkładu przestrzennego indukcji pola magnetycznego i natężenia pola elektrycznego, które są wytwarzane przez relatywistyczne wiązki cząstek naładowanych. Opisaną metodę zastosowano do wyznaczania rozkładów tych pól w otoczeniu paczki protonów przyspieszanych w LHC. Wykazano, że takie paczki wytwarzają silne impulsowe pola magnetyczne o indukcji od kilkuset do kilkudziesięciu T w obszarze o rozmiarach kilku cm. Pola te mogą być z powodzeniem wykorzystane do badana właściwości materiałów w nowej, dotychczas nie osiągalnej skali przedziałów czasu rzędu fs.
EN
The estimation method of the spatial distribution of the magnetic field induction and the electric field intensity which are produced by a relativistic beam of charged particles is described in this paper. The described method is applied to estimation of this fields distribution in surroundings of protons bunch which are accelerated in the LHC. It is demonstrate, that such bunches producing of the pulsed high magnetic field with induction from a few hundred to a few dozen of T in space of dimension of a few cm. The fields are responsive for successfully application to research of a materials properties in a time interval of fs order, which are not available earlier.
PL
Artykuł prezentuje analizę wartości pulsu człowieka w sytuacji wysiłku fizycznego oraz odpoczynku z podziałem na dwie grupy wiekowe oraz płeć. Pomiary wykonano przy użyciu aplikacji mobilnej oraz ciśnieniomierza nadgarstkowego. Badano dokładność pomiaru telefonem względem ciśnieniomierza oraz istotność statystyczną różnic pomiędzy grupami wiekowymi, płcią oraz wykonywaną czynnością. Niedokładność pomiarowa waha się od 4 do 12 %. Aplikacja mobilna dokładnej odwzorowuje puls podczas odpoczynku.
EN
The paper presents the analysis of the human heartbeat value under the physical exercise and rest condition. The test group was divided into four groups regarding age and sex. Measurements were performed using a mobile application and a blood pressure monitor. The phone's accuracy with respect to the blood pressure gauge was measured and the statistical significance of differences between age groups, sex and activity was also computed. Measurement inaccuracy varies from 4 to 12%. The mobile application accurately reproduces the pulse during rest.
4
Content available remote Udary przepięciowe w obwodach elektroenergetycznych niskiego napięcia
PL
Opisano przebiegi i parametry przepięć występujących w obwodach zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia. Dokonano przeglądu znormalizowanych impulsów, który oparto głównie na normach IEEE oraz IEC. Przedstawiono główne podobieństwa i różnice koncepcji dotyczących klasyfikacji źródeł narażeń, miejsc narażeń oraz środków ochrony przed przepięciami.
EN
Waveforms and parameters of surges occurring in the low voltage power circuits are described. A review of standardized pulses is done, which is based primarily on the IEEE and IEC standards. The main similarities and differences in concepts regarding the classification of threat sources, places of occurrence, and measures for protection against surges are presented.
EN
The analytical expression for the cross-spectral density function of stochastic electromagnetic Bessel–Gauss pulsed beams through a dispersive aperture lens is derived and used to study the changes in the spectral degree of polarization in an optical focus system. The changes in the spectral degree of polarization at the focal plane and on the z-axis are performed in the case of dispersion-free, dispersion of the first, second, and higher orders, respectively. It is shown that the dispersion affects the peak value of the spectral degree of polarization, and the higher order dispersion leads to a more obvious effect on the peak value of the spectral degree of polarization at the focal plane. On the z-axis, the spectral degree of polarization in the dispersion-free case is different form that in the dispersion case, however, the dispersion of different orders almost has the same effect on the spectral degree of polarization. The results obtained in this paper may be crucial for high precision laser detection.
EN
Extremely hard materials can be easily machined by Electrical Discharge Machining process due to its thermal erosion nature. In this process, the amount of material removed is directly proportional to the discharge current. Due to the stochastic nature of the thermal erosion process, the discharge current is varied for every applied electrical pulse. It results in different levels of material removal over the material surface during machining process. The volume of the crater is determined by the discharging energy. The variation in the discharging energy produces high surface roughness, which is influenced by discharge current. A constant duration discharge current is needed throughout the process to produce better surface quality. In this research, an iso duration current pulse generator has been proposed to achieve good surface finish. An experimental performance evaluation has been conducted with conventional transistor pulse train generator and modified iso current pulse generator by Taguchi L27 orthogonal array design. The machining characteristics have been evaluated for both the pulse generators. It is found the that modified iso duration current pulse generator has produced better surface quality with higher material removal rate than the conventional transistor pulse train generator.
7
Content available remote Pulse interference detection in measurement systems
EN
The paper presents an suboptimal algorithm of detection of interference pulses in industrial measurement devices and telecommunication systems which can be used for pulses excision. Performance characteristics of the detection procedure are obtained for interference pulse models with a different probability density functions of amplitude fluctuations.
PL
W artykule został przedstawiony suboptymalny algorytm detekcji zakłóceń impulsowych w przemysłowych systemach pomiarowych oraz w systemach telekomunikacyjnych który może być wykorzystany do eliminacji impulsów zakłóceń. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji zaproponowanego algorytmu.
EN
Several metal perchlorate complexes with 3(5)-hydrazino-4-amino- 1,2,4-triazole as a ligand were investigated. It was shown that the threshold of laser initiation of the copper complex changed under the influence of additives of optically transparent polymers, detonation nanodiamonds or nanotubes.
PL
Warystory ograniczników przepięć ulegają w trakcie eksploatacji procesom starzeniowym. Czynnikami narażenia są: napięcie robocze przemienne lub stałe, przepięcia, wyładowania niezupełne. Proces degradacji prowadzi do zwiększenia wydzielanej energii i tym samym do podwyższenia temperatury warystorów i wzrostu prądu przewodzenia. W pracy przedstawiono wyniki badań zmian degradacyjnych warystorów narażonych na oddziaływania udarowe. Warystory poddawane były oddziaływaniu serii impulsów, o liczbie zwiększanej w kolejnych etapach starzenia.
EN
The paper presents the effect of multiple impulse voltages on electrical properties of a zinc oxide (ZnO) varistor. The multiple impulse sequences were generated by a combination wave generator delivering a standard impulse voltage wave of 10/800 žs and, at the short-circuited output, a standard impulse current wave of 8/40 žs. Varistors were exposed to a series of impulses, repeated every 5 seconds, with a peak voltage value equal to five times value of the reference voltage. Changes in the voltage-current characteristics were measured at DC voltage supply. The measurements of these characteristics were taken immediately after the ageing process and then after 15 and 30 minutes since the end of pulse ageing. The durability of the observed ageing changes was studied using the additional measurement of the voltage-current characteristics after 65 hours since the completion of ageing. The test results show that the increase in the number of impulses in the series causes the visible reduction in the reference voltage U1mA. These changes are not of lasting nature - the reference voltage value grows with the time since the end of the aging and after a significant length of time (Fig. 2) reaches the value similar to that characterizing a new varistor (Fig. 1). The greater number of impulses in the series, the smaller reference voltage in the steady state, that is after ceasing the degradation process, as shown in Fig. 3. In this case, a longer time is needed to achieve the initial reference voltage U1mA. This means that the phenomenon of return is slower. The observed degradation and partial return to the initial varistor characteristics can be related to the processes of absorption and desorption of oxygen ions on grain boundaries [3, 4]. These ions are least connected with the varistor structure. In state of degradation and partial or total return to the initial state they are transported along the borders of ZnO grains and the intergranular phase.
PL
Próby obiektywizacji leczenia fizykalnego dają sprzeczne wyniki, a zabiegi sanatoryjne mają zróżnicowane oddziaływanie na organizm człowieka. Wpływ naturalnych bodźców klimatycznych i środowiskowych interferuje dodatkowo z oferowanymi przez sanatoria metodami fizykalnymi. Źródłem akceptacji tej formy leczenia jest zapewne jego bodźcowy wpływ na organizm, powodujący rozwój korzystnej adaptacji oraz ogólną poprawę nastroju. W badaniach podjęto próbę znalezienia obiektywnych wskaźników poprawy samopoczucia w aspekcie fizycznym oraz psychicznym. Analizowano poziom serotoniny (5-hydroxytryptamine 5-HT), hormonu wzrostu (Human Growth Hormone HGH), spoczynkową czynność serca (heart rate HR) oraz skalę aktywacji Thayera (Activation Deactivation Adjective Check List AD ACL). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 33 kobiet skierowanych do sanatorium. Krew do badań hormonów pobrano dwukrotnie Przed rozpoczęciem leczenia sanatoryjnego i po jego zakończeniu. Badania skali aktywacji AD ACL oraz pomiar HR wykonywano przez 19 dni, codziennie dwukrotnie, przed i po spotkaniach, o tej samej porze dnia. Wyniki każdej osoby uśredniono i poddano analizie statystycznej w środowisku Statistica. Przeprowadzone analizy wskazują na istotny statystycznie wzrost serotoniny (p< 0.025), HGH (p<0,001), aktywacji ogólnej AO AD ACL (p<0,024) oraz na istotne statystycznie spadki HR (p<10-6) i AW AD ACL (p<0,024).
EN
Rehabilitation in sanatorium influences the human health. The impact of natural climatic and environmental stimuli additionally interferes with therapies offered in sanatorium. Direct health effects, as well as mood improvement are frequently observed. In this paper the attempt to assess the therapy in sanatorium results is described, whereas the following tests are proposed: serotonin (5-hydroxytryptamine 5- HT), growth hormone (Human Growth Hormone HGH), rest heart rate variability (heart rate HR) and Thayer scale of self actualization (Activation Deactivation Adjective Check List AD ACL). Examinations were carried out on a representative group of 33 women. The blood tests were performed twice: at the beginning and at the end of the treatment. AD ACL and HR tests were carried out within 19 days, before and after meetings, twice a day, at the same time of a day. Obtained results were analyzed by means of Statistica software. The analysis showed statistically significant increase of serotonin level (p<0,025), (Human Glucocorticoid Receptor HGR) (p<0,001), self actualization AO AD ACL (p<0,024) and statistically significant decrease of HR p<10-6) and high actualization AW AD ACL (p<0,024).
EN
Development of condensed energetic systems, especially photosensitive primary explosives for the systems of laser initiation is one of the foremost fields of application of energetic materials. There have been synthesized and investigated a coordination complex of mercury(II) chlorate(VII) with 5-hydrazinotetrazole as ligand (compound (I)) as a potential photosensitive primary explosive. This complex consisting of particles of 1.1 0.8 m size demonstrated the highest sensitivity to laser irradiation combined with an extremely low initiation threshold. On the basis of compound (I) a photosensitive formulation EC-2 containing ∼ 90% of the complex mercury(II) chlorate(VII) and ∼ 10% of an optically transparent polymer as an inert matrix has been proposed. Formulation EC-2 has extremely high sensitivity to Q-switch IR-laser irradiation. Formulation EC-2 with added ultra disperse diamonds (UDD) has shown lower initiation thresholds in comparison with neat EC-2 or EC-2 with added submicron black carbon, fullerens or nanotubes instead of UDD.
12
Content available remote Wyznaczanie zmienności rytmu serca na podstawie fali tętna
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania sygnału reprezentującego zmienność rytmu serca (ang. HRV) na podstawie fali tętna. Fala tętna dostarcza informacji o czasie trwania poszczególnych cykli pracy serca. Stanowi to podstawę do opracowania tachogramu, który jest następnie przekształcany zgodnie z powszechnie stosowanym modelem stymulatora kardiologicznego, tzw. całkowym, impulsowym modulatorem częstotliwości (ang. IPFM).
EN
In this paper, a method for heart rate variability (HRV) detection from the arterial pulse signal, based on the improved integral pulse frequency modulation (IPFM) model is presented.
13
Content available remote Identyfikacja częstotliwościowa parametrów fali tętna
PL
Omówiono zastosowanie analizy częstotliwościowej do identyfikacji parametrów fotopletyzmogramu obwodowego. Opracowano metodę pomiaru częstotliwości podstawowej harmonicznej przebiegu PPG, opierającą się na badaniu korelacji obrazów. Zaprezentowano zastosowane sposoby cyfrowego kondycjonowania surowych przebiegów, uzyskanych w sposób prześwietleniowy przy użyciu czujnika napalcowego. Zaproponowano współczynnik zniekształceń przebiegu i przedstawiono algorytm jego wyznaczania.
EN
In the paper, an application of frequency analysis to identify of pulse waveform parameters is presented. The novel concept of the method for measurements of the fundamental frequency based on image correlation, and used means of conditioning a raw PPG signal acquired from a sensor, are described. The factor of nonharmonics disturbances (denoted as ), and an algorithm for its calculations have been defined. Some selected examples of real pulse waveforms and their factor are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.