Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światłowód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Falowe lokalizatory (LF) umacniają swoją popularność na rynku urządzeń służących do szybkiego i dokładnego określania miejsca uszkodzenia linii elektroenergetycznych. Charakteryzują się sprawdzoną w warunkach rzeczywistych dokładnością lokalizacji w zakresie pojedynczego przęsła linii. Wysyłając ekipę serwisową do naprawy uszkodzonej w wyniku zwarcia linii, dyspozytor powinien mieć możliwość łatwego i dokładnego przekształcania wskazań LF w jednostkach względnych (p.u.) odniesionych do długości linii na rzeczywiste położenie słupa leżącego najbliżej miejsca zwarcia, jeśli chce zachować dokładność wskazań lokalizatora. Taka konwersja powinna zapewnić w rzeczywistych warunkach dokładność w zakresie jednego przęsła linii. W artykule przedstawiono kilka praktycznych metod służących do poprawy dokładności oceny rozpatrywanej odległości na podstawie uzyskanych pomiarów przez LF. Pierwsza metoda polega na wyznaczeniu określonego punktu w linii (słupa), który jest punktem odniesienia, wyznaczonym na podstawie określenia fizycznego miejsca zwarcia w linii i związania go ze wskazaniami LF w jednostkach względnych. Położenie takiego punktu w terenie może zwiększyć dokładność wyznaczenia innych zwarć w linii na podstawie wskazań LF. Druga metoda polega na wykorzystaniu danych uzyskanych na podstawie protokołów uruchomienia lub diagnostyki kabli światłowodowych umieszczonych w przewodach odgromowych linii. Podczas takich czynności firmy instalacyjne mogą zmierzyć straty wzdłuż światłowodu za pomocą optycznych reflektometrów (OTDR - Optical Time-Domain Reflectometry). Na podstawie analizy zmian w jednorodności światłowodu, pomiary te umożliwiają identyfikację słupów, na których są łączone odcinki światłowodu (spawanie). Zidentyfikowane w ten sposób słupy występują następnie w charakterze wspomnianych punktów odniesienia.
EN
Traveling-wave (TW) fault locators continue to gain popularity as new economical fault-locating solutions enter the market. These fault locators have a field-proven potential for accuracy on the order of one tower span. When dispatching line crews to inspect and repair the line after a fault, utilities need a simple and accurate method of converting the per-unit fault location from the TW fault locator into a tower position in the physical world if they want to retain the inherent per-unit fault-locating accuracy. This paper presents several practical methods for improving the dispatch accuracy. One method uses line faults for which line crews confirmed the fault location with confidence. The method maps a tower with a confirmed fault to the per-unit location of the fault. Such a tower becomes a landmark to help map other towers with improved accuracy. Another method uses a commissioning or troubleshooting report for the fiber-optic cable in the ground wire of the line. As a part of commissioning or troubleshooting fiber cables, utilities measure losses using Optical Time-Domain Reflectometry (OTDR). The OTDR measurements allow locating towers with splices. In our method, these towers become landmarks to map other towers with accuracy.
PL
W pracy przedstawiono sposoby wykorzystania całkowicie optycznych pasywnych oraz aktywnych sieci światłowodowych w mobilnych systemach 5G. Zaprezentowano przykładową architekturę sieci szkieletowej EON, która łączy wszystkie składniki mobilnego systemu 5G. Wykonano obliczenia, które wskazują na potrzebę zastosowania określonych metod modulacji w optycznych łączach światłowodowych sieci backhaul oraz fronthaul/midhaul, aby komunikacja była efektywna.
EN
The paper presents the methods of using all-optical passive and active fiber-optic networks in mobile 5G systems. An example of architecture of backbone EON combines all components of a mobile 5G system, is presented. Calculations indicate the need to apply specific modulation methods in optical links of backhaul and fronthaul/midhaul so that the communication is effective, were made.
PL
Analiza wymagań obecnie obowiązujących w polskich przepisach techniczno-budowlanych w odniesieniu do stosowania kabli w budynkach oraz porównanie tych wymagań z poziomami klas określonymi w europejskim systemie oceny właściwości kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych dotyczących reakcji na ogień.
EN
The analysis of current requirements of Polish building regulations in relation to electric cables and optical fibre cables applications in the buildings and comparison of these requirements with the levels of classes described in European assessment system of electric cables and optical fibre cables reaction to fire performance.
EN
In this paper, opportunities for transmission in the 850 nm and 1310 nm windows are reviewed. In particular, the mentioned windows can be utilized for the data centre related transmission.
PL
W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania okien transmisyjnych 850 nm i 1310 nm. Rozważane okna można wykorzystać do realizacji transmisji dla potrzeb centrów danych.
5
Content available remote Światłowodowy przełom w pomiarach
PL
Technika światłowodowych pomiarów realizowanych w sposób geometrycznie ciągły (ang. distributed fiber optic sensors – DFOS) wprowadza zupełnie nowe możliwości w analizie stanu technicznego konstrukcji inżynierskich w porównaniu do tradycyjnych technik punktowych. Wykorzystanie wirtualnych czujników odkształceń i/lub temperatury, o bazie pomiarowej sięgającej nawet 5 [mm], rozłożonych szeregowo wzdłuż całej trasy pomiarowej o długości do kilkudziesięciu metrów, pozwala na szczegółową analizę deformacji badanego obiektu. Uwzględniane są wszystkie lokalne zjawiska, takie jak np. zarysowania w konstrukcjach żelbetowych lub wzmocnienia spowodowane obecnością żeber w konstrukcjach stalowych czy kompozytowych. Ponadto, dzięki odpowiednim sposobom montażu oraz wykorzystaniu algorytmów obliczeniowych, istnieje możliwość wyznaczenia profilu przemieszczeń.
EN
The application of virtual strain [με] and/ or temperature [°C] sensors, with a base starting from 5 [mm], distributed along the entire measuring line up to several dozen meters long, allows for a detailed deformation analysis of the member under test. All local phenomena such as cracks in reinforced concrete structures or strengthenings caused by the presence of ribs in steel or composite structures. Moreover, thanks to the appropriate mounting methods and the application of computational algorithms, it is possible to determine the displacement profile [mm] of the considered medium (concrete or ground). The article presents examples of laboratory tests in this field, as well as the pilot applications in Poland within real structures.
EN
An optimal sensor placement methodology is implemented and herein proposed for SHM model-assisted design and analysis purposes. The kernel of this approach analysis is a genetic-based algorithm providing the sensor network layout by optimizing the probability of detection (PoD) function while, in this preliminary phase, a classic strain energy approach is adopted as well established damage detection criteria. The layout of the sensor network is assessed with respect to its own capability of detection, parameterized through the PoD. A distributed fiber optic strain sensor is adopted in order to get dense information of the structural strain field. The overall methodology includes an original user-friendly graphical interface (GUI) that reduces the time-to-design costs needs. The proposed methodology is preliminarily validated for isotropic and anisotropic elements.
EN
The signal-to-noise ratio (SNR), vertical resolution and fdelity of marine seismic data are closely related to the characteristics of hydrophones, namely the sensitivity and the frequency band range. In this article, we analyzed and processed seismic data collected in 2017 from a towed marine streamer equipped with optical fiber cable and hydrophones. Results from a pre-stack time migration section revealed that the optical fiber seismic data yielded high SNR, vertical resolution and fdelity. For validation purpose, a comparison of these data with those acquired by classic piezoelectric hydrophones along a migration section located in a very close location was carried out. This comparison showed that the SNR, fdelity and vertical resolution from the two means of measurements were comparable.
PL
Linie międzymiastowe mają ograniczone zasoby włókien światłowodowych, które muszą udźwignąć szybki wzrost ruchu napędzany rozwojem sieci dostępowych FTTH. W artykule przedstawiono prace dotyczące wdrożenia głowicy o napędzie pneumatycznym, która umożliwi zaciągnięcie dodatkowego kabla światłowodowego do zajętej już rury rurociągu kablowego. Zapewni to zwiększenie zasobów włókien światłowodowych w liniach międzymiastowych przy niewielkich nakładach finansowych.
EN
Interurban lines have the limited fiber optic resources, which have to support a rapid increase in traffic driven by the development of FTTH access networks. The article presents implementation works on a pneumatic drive head, which will allow you to connect an additional fiber optic cable to the already used pipe of the cable pipeline, which can be a remedy for low financial capital to increase the fiber resources in interurban lines.
9
Content available remote Outage in PMD compensated optical fiber line due to uncertainty of PMD estimation
EN
The effect of uncertain control of a first order PMD compensator on outage probability in fiber optic communication line is analyzed. For a PMD compensator – PMD monitor set a characteristics is proposed that is capable of presenting limits of compensation. Relation between outage probability and uncertainty of estimated PMD parameters, used to control the compensator, is quantified by numerical calculations. Consequences of the uncertainty for maximum transmission reach are evaluated.
PL
Przeanalizowano wpływ niepewności sterowania kompensatorem PMD pierwszego rzędu na prawdopodobieństwo niedostępności w światłowodowej linii telekomunikacyjnej. Dla układu kompensator PMD – monitor PMD zaproponowano charakterystykę umożliwiającą prezentację granic kompensacji. Numerycznie przeprowadzono ocenę ilościową relacji pomiędzy prawdopodobieństwem niedostępności a niepewnością estymacji parametrów PMD, zastosowanych do sterowania kompensatorem. Oceniono skutki niepewności dla maksymalnego zasięgu transmisji.
10
Content available remote Light pipe prototype testing
EN
The article reviews the potential of light pipe system as a daylighting approach in buildings and presents results of experiments on performance of tubular light pipe prototype. The main task is focused on an examination of the system light efficiency on the basis of long-term illuminance measurements. The data from the measurement give overview about the potential of the light guiding system for direct solar radiation. For temperate climate with dominant cloudy sky conditions the light guide shouuld be completed with sun tracking system to increase efficiency.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania światłowodu do oświetlania pomieszczeń w budynkach. Badano przede wszystkim skuteczność oświetlenia na podstawie długoczaswych pomiarów. W przypadku zachmurzonego nieba system powinien współpracować z układem śledzącym położenie słońca.
11
Content available remote Tłumienie włókien szkło-ceramicznych współdomieszkowanych Er3+ i Yb3+
PL
Przedmiotem badań była intensywność luminescencji tlenofluorkowych krzemianowych włókien szklanych i szkło-ceramicznych współdomieszkowanych jonami Er3+ i Yb3+. Włókna szklane wytworzono metodą wyciągania z preformy o składzie chemicznym (molowo): 48SiO2-11Al2O3-7Na2O-10CaO-10PbO-13,2PbF2-0,2ErF3-0,6YbF3. W celu otrzymania szkło-ceramiki włókna wygrzewano dwustopniowo najpierw w 570 °C, a potem w 780 °C. W eksperymencie mierzono intensywność luminescencji włókien przy wzbudzeniu domieszki z użyciem lasera argonowego (λ = 514 nm) oraz diody podczerwonej (λ = 980 nm). Wyniki pomiarów były zbierane na długości włókna, a sam pomiar wykonywany był prostopadle do włókna. Na podstawie wykresu zależności intensywności od długości włókna wyznaczono współczynnik tłumienia dla badanego szkła oraz szkło-ceramiki. Wyznaczono również wartość strat dla włókien szkło-ceramicznych, które wynosiły 18,3 dB i 8,2 dB dla wzbudzenia odpowiednio 514 nm i 980 nm.
EN
The subject of the research was luminescence intensity of oxyfluoride silicate glass fibres (GF) co-doped with Er3+ and Yb3+ ions and related glass-ceramic fibres (GCF). The glass fibres were fabricated by the drawing method from the preform of oxyfluoride glass with chemical composition (by mole): 48SiO2-11Al2O3-7Na2O-10CaO-10PbO-13.2PbF2-0.2ErF3-0.6YbF3. In purpose to get a glass-ceramic some fibres were two-stage heated: first at 570 °C and later at 760 °C. In the experiment the luminescence intensity was measured with a spectrometer at excitation by using argon laser (λ = 514 nm) and infrared diode (λ = 980 nm). The measurements were carried out perpendicular to the fibres and through its length. Using the dependence of intensity to fibre length, the attenuation coefficient was determined for the studied oxyfluoride glass and glass-ceramic. Also, the intensity loss for fibres was calculated. The loss value for GCF was 18.3 dB and 8.2 dB for the excitation of 514 nm and 980 nm, respectively.
EN
Objective: The aim of the study is to demonstrate the possibility of increasing the sensitivity, resistance to electromagnetic interference and response speed of point smoke detectors on the basis of using laser processing and fibre optics technology. Project and methods: In order to achieve the above goal an optical point smoke detector was designed and produced. The detector uses a laser radiation source and fibre-optic communication line with a radiation receiver. Results: The combined laser-based fire alarm device which includes two smoke detection methods (controlling the intensity of radiation scattered by smoke particles and passed through the smoke without scattering) and carbon monoxide detector are produced. The tests of the fire detector to determine its basic functional parameters and the performance of detecting the test fire sources in accordance with standard SТB 16.03-2009. The minimum threshold quantity of optical smoke density detected in the control channel of the intensity of scattered radiation is 0.05 dB/m. The minimum threshold quantity of optical smoke density detected in the control channel of the intensity of radiation passing through the smoke without scattering is about 0.9 dB/m for controlled optical length 25 mm. The minimum concentration of carbon monoxide detection by the CO gas detector is 40 ppm. The testing results of combined laser-based fire alarm device on the detection efficiency of the standardised fire source bear record to its hypersensitivity for different types of smoke and a higher speed of detection of fires in comparison with single-channel point smoke detector. The tests of the combined laser fire detector to determine the efficiency of the fire detection model point to its increased sensitivity to different types of smoke and fire detection speed in comparison with a conventional single-channel point smoke detector. Using fibre optics for recording radiation getting through smoke without dissipation showed us the possibility of developing a point smoke detector on the linear principle of smoke detection with signal processing at a distance from the controlled zone in a well-screened box, for instance, inside a fire alarm control panel. Obviously, the signaling device will be highly resistant to electromagnetic interference due to the reliable screening of the sensitive elements of the electronic signal processing system and the lack of wiring connected to the fire alarm control panel. Conclusions: The advanced functional characteristics of the fire alarm device are provided thanks to the application of a laser source with a high intensity and a low divergence of radiation. The unique properties of laser radiation in the sensor’s structure made it possible to apply a number of design and technical solutions which provided a substantial increase in the sensitivity and fire detection rate of the sensor compared to the currently used traditional LED smoke detectors.
PL
Cel: Celem pracy jest przedstawienie możliwości zwiększenia wrażliwości i odporności na interferencje elektromagnetyczne optycznych (punktowych) czujek dymu oraz poprawienia ich szybkości zadziałania poprzez zastosowanie technologii laserowych i światłowodowych. Projekt i metody: W celu osiągnięcia powyższego celu zaprojektowano i wyprodukowano optyczną punktową czujkę dymu wykorzystującą laserowe źródło promieniowania i połączenie światłowodowe z odbiornikiem promieniowania, a także przebadano jej charakterystyki użytkowe. Wyniki: Opracowano laserową czujkę dymu wykorzystującą dwie metody wykrywania dymu (kontrolę intensywności promieniowania rozproszonego cząsteczkami dymu oraz promieniowania przechodzącego przez dym bez rozproszenia) oraz czujnik tlenku węgla (CO). Przeprowadzono badania czujki mające na celu określenie jej podstawowych parametrów użytkowych oraz skuteczność wykrywania testowych źródeł pożaru zgodnie z normą STB 16.03-2009. Minimalna wartość progowa gęstości dymu wykrywana w komorze kontroli intensywności promieniowania rozproszonego wynosi 0,05 dB/m. Z kolei minimalna wartość progowa gęstości dymu w kanale kontroli intensywności promieniowania przechodzącego przez dym bez rozproszenia wynosi 0,9 dB/m przy kontrolowanej odległości 25 mm. Minimalne stężenie tlenku węgla, na które reaguje czujnik tlenku węgla to 40 ppm. Wyniki badań laserowej „łączonej” czujki pożarowej pod kątem skuteczności wykrywania przez nią testowych źródeł pożaru świadczą o jej zwiększonej wrażliwości na różne rodzaje dymu i szybszym wykrywaniu pożaru, w porównaniu ze standardową jednokanałową punktową czujką dymu. Zastosowanie światłowodów do rejestracji promieniowania przechodzącego przez dym bez rozproszenia wiązki pokazało, że możliwe jest opracowanie punktowej czujki dymu na jednej „liniowej” zasadzie wykrywania dymu i jednoczesne przetwarzanie sygnału w oddalonym od kontrolowanej strefy osłonionym bloku, na przykład wewnątrz centrali sygnalizacji pożarowej. Oczywiście, dzięki właściwej osłonie wrażliwych elementów układu elektronicznego przetwarzającego sygnał i rezygnacji z przewodów elektrycznych do połączeń z centralą, czujka tego typu będzie charakteryzowała się wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Wnioski: Wysokie właściwości użytkowe czujki były możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu źródła laserowego o wysokiej intensywności i małej dywergencji promieniowania. Unikalne cechy promieniowania laserowego w konstrukcji czujki pozwoliły na zastosowanie wielu rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, które znacznie zwiększyły wrażliwość czujki i szybkość wykrycia pożaru w porównaniu z konwencjonalnymi diodowymi pożarowymi czujkami dymu.
PL
Geometria profilu toru optycznego wykonanego z jednorodnego materiału o znanym współczynniku załamania determinuje sprawność sprzężenia ze źródłem, które emituje promieniowanie w sposób zbliżony do rozkładu lambertowskiego. Analiza numeryczna dotyczy zarówno oszacowania sprawności układu świetlno-optycznego jak też kształtowania się rozkładu strumienia świetlnego na etapie formowania wiązki w torze optycznym. W oparciu o model matematyczny i symulacyjny przedstawiono kilka rozwiązań geometrycznych prowadnic optycznych współpracujących z emiterem półprzewodnikowym i luminoforem. Celem prowadzonej analizy jest opracowanie takiej konstrukcji optycznej, która pozwoli na ukształtowanie wiązki świetlnej o równomiernym rozkładzie luminancji na wyjściowej powierzchni układu optycznego oświetlającego wydzielony luminofor.
EN
The geometry, of optical path made of homogeneous material, which refractive index is known, determines coupling efficiency with source, emitting radiation which distribution is close to lambertian. Numerical analysis focuses on optical system efficiency estimation as well as on illuminance distribution formation while forming the bundle within the optical path. Basing on the numerical and mathematical model, few geometrical optical fences solutions were presented, which cooperate with semiconductor emitter and phosphor. The goal of the analysis of optical system is designed, which allow to form a uniform luminance distribution on exit surface of optical system illuminated the phosphor.
PL
W referacie przedstawiono problematykę wykonywania pomiarów temperatury w transformatorach dużych mocy. Na przykładach, przeprowadzonych w EthosEnergy Poland S.A. instalacji systemów pomiarowych temperatury działających w oparciu o czujniki optyczne, przedstawiono metodę bezpośredniego pomiaru temperatury punktów gorących w uzwojeniach. Zaprezentowano zasadę działania, konfigurację oraz korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej umożliwiającej ciągłą kontrolę temperatury.
EN
The paper presents the main aspects connected with temperature measurements execution in high power transformers. There are presented a method of hot spots direct measurements in transformer windings, based on the examples of optical fiber system installations realized by EthosEnergy Poland S.A. There are presented a principle of the system operation, its configuration and benefits resulting from application of modern measuring equipment making possible continuous temperature control.
15
Content available remote Monitorowanie odkształceń kładki dla pieszych za pomocą światłowodów FBG
PL
Omówiono system monitorowania odkształceń konstrukcji stosowanych w inżynierii lądowej za pomocą światłowodów z siatkami Bragga (FBG) lub światłowodów w technologii ciągłej optical time domain (OTDR). Istotą rozwiązania jest wprowadzenie światłowodowych czujników FBG w strukturę konstrukcji jako swoistego „systemu nerwowego”. Przedstawiono przykład badań eksploatacyjnych z wykorzystaniem światłowodowych czujników FBG i analizy odkształceń najdłuższej stalowej kładki, która ma 35 lat. Zastosowany system monitorowania umożliwia analizę bezpieczeństwa pracy kładki w sposób ciągły. System informuje o zagrożeniach, przeciążeniach, aktach wandalizmu oraz wskazuje na konieczność podjęcia odpowiednich środków, w tym zamknięcie kładki. Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa mogą być wysyłane on-line do każdego miejsca globu.
EN
The paper presents a system monitoring operational safety of structures used in civil engineering. The system is based on the fibre Bragg grating (FBG) sensors or sensors using the optical time domain reflectometry (OTDR) technology. The essence of the solution is to introduce FBG sensors into the structure to make them act as its “nervous system”. The paper presents an example of an actual system operating based on FBG sensors and analysing the safety of Poland's longest steel footbridge. The footbridge is 35 years old. The applied monitoring system makes it possible to analyse the footbridge operational safety on a continuous basis. The system informs about hazards, overloads, vandalizing acts, etc., and points to the need to take appropriate measures including the footbridge shutdown. The information concerning the state of safety may be sent on-line to any corner of the globe.
16
Content available Światłowody w pomiarach inżynierskich
PL
W artykule opisano wybrane przykłady badań laboratoryjnych, których celem było zweryfikowanie przydatności światłowodowej techniki pomiarowej do praktycznych zastosowań inżynierskich. Światłowody, ze względu na wiele zalet, mają szansę stać się przełomem w dziedzinie inżynierii lądowej zwanej monitorowaniem konstrukcji (ang. structural health monitoring). Do rozwiązania pozostaje jednak wiele problemów technicznych, związanych między innymi ze sposobem montażu i zabezpieczenia delikatnych włókien światłowodowych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Opracowanie rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie wiarygodnej i kompleksowej wiedzy na temat pracy obiektu budowlanego ma w ogólności prowadzić do poprawy jego bezpieczeństwa przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów finansowych.
EN
The article describes some examples of laboratory tests, which aim was to verify the usefulness of fiber optic measurement technology for practical engineering applications. Optical fibers, due to the many advantages, have a chance to become a crucial solution in the field of civil engineering called structural health monitoring. However, there are many problems to solve related to, inter alia, the way of mounting and protection of weak fibers from mechanical damage. Preparing solutions for obtaining reliable and comprehensive knowledge about structure operation should generally lead to improved safety, while minimizing financial outlay.
EN
Winglets are introduced into modern aircraft to reduce wing aerodynamic drag and to consequently optimize the fuel burn per mission. In order to be aerodynamically effective, these devices are installed at the wing tip section; this wing region is generally characterized by relevant oscillations induced by flights maneuvers and gust. The present work is focused on the validation of a continuous monitoring system based on fiber Bragg grating sensors and frequency domain analysis to detect physical condition of a skin-spar bonding failure in a composite winglet for in-service purposes. Optical fibers are used as deformation sensors. Short Time Fast Fourier Transform (STFT) analysis is applied to analyze the occurrence of structural response deviations on the base of strain data. Obtained results showed high accuracy in estimating static and dynamic deformations and great potentials in detecting structural failure occurrences.
18
Content available remote Wykorzystanie światłowodów w inżynierii medycznej
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania światłowodów w inżynierii medycznej. Zostały przedstawione laboratoryjne wyniki badań inteligentnego systemu monitorującego podłoże pacjenta w opiece pielęgnacyjnej. Oprócz informacji o ułożeniu pacjentów na materacu uzyskujemy w systemie monitorowania także informacje o aktualnej temperaturze pacjenta i wilgotności podłoża.
EN
The article issues the possibilities of using optical fiber in medical engineering. They were presented laboratory results of intelligent monitoring system of patients’ underlay in nursing process. The monitoring system provides information about the patients position on a mattress and also the current patients temperature and underlay humidity.
EN
The case is considered in which momentary DGD is estimated from waveforms of a signal transmitted in a fiber while a PMD model is used that ignores PMD frequency dependence, a situation which can lead to erroneous estimation. Due to random nature of momentary parameters of PMD it is proposed to evaluate the errors with the use of confidence intervals. With this tool it is shown that the considered simplification of the PMD model can result in errors of unacceptable level.
PL
Rozpatrzono przypadek w którym chwilowa wartość DGD jest estymowana na podstawie przebiegów sygnału przesyłanego w światłowodzie, przy czym użyto modelu PMD, który zaniedbuje zależność PMD od częstotliwości, sytuację, która może prowadzić do błędnej estymacji. Ze względu na losową naturę chwilowych wartości parametrów PMD zaproponowano oceniać błędy z użyciem przedziałów ufności. Przy pomocy tego narzędzia wykazano, że rozważane uproszczenie modelu PMD może skutkować błędami na nieakceptowalnym poziomie.
PL
W artykule przedstawiono światłowodowy laser tulowy generujący wiązkę ciągłą promieniowania o długości fali 1940 nm i mocy wyjściowej 37,4 W. Laser tulowy opracowano na bazie światłowodu dwupłaszczowego o średnicy rdzenia/płaszcza wewnętrznego 25/250 μm domieszkowanego jonami Tm³⁺, pompowanego promieniowaniem o długości fali 793 nm. Promieniowanie wyjściowe charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wiązki (M² ~1,2). Laser ten stanowi komponent urządzenia medycznego dedykowanego do małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej. Oczekuje się, że opracowane urządzenie pozwoli na efektywne cięcie tkanek przy zachowaniu minimalnej strefy nekrozy.
EN
We demonstrate an all-fiber, diode-pumped, continuous-wave Tm³⁺- doped fiber laser (TDFL) emitting 37.4W of output power at ~1.94 μm. The laser was built with the use a mode area single-mode thulium doped fiber with core/clad diameter 25/250 μm pumped by a 793 nm laser diode. The laser system delivered a nearly diffraction-limited beam with (M²~1.2). The laser is a part of developed medical device for low-invasive soft-tissue surgery. It is expected, that the developed medical device will lead to efficient cutting and vaporization of a tissue with a minimal thermal injury to the surrounding zone.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.