Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1717

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę analizy możliwych scenariuszy (algorytmów) prowadzenia procesu termomodernizacyjnego i energomodernizacyjnego, mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną (a dzięki temu - ograniczenie emisji CO2). W wyniku prowadzonych prac zauważono, że proces decyzyjny zasadniczo różni się w przypadku działań dotyczących budynków indywidualnych w porównaniu do budynków zamieszkania zbiorowego (wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni). Wypracowana została propozycja ścieżki optymalnego wyboru takich działań w warunkach polskich (w formie graficznej).
EN
The authors in the article attempted to analyse possible scenarios (algorithms) for carrying out the thermomodernisation and energomodernisation process aimed at reducing primary energy demand (and thus, in Polish conditions, reducing CO2 emissions). As a result of the work carried out, it has been noted that the decision-making process differs fundamentally in the case of measures for individual buildings compared to collective residence buildings (housing communities and cooperatives). A proposal was developed for a path (in graphic form) for the optimal selection of such measures, under Polish conditions.
PL
Doświadczenia eksploatacyjne oraz aktualna wiedza techniczna skłaniają do przykładania coraz większej wagi do zapewniania wysokiej jakości powietrza wewnętrznego w różnego rodzaju budynkach - mieszkalnych, biurowych, placówkach służby zdrowia czy obiektach gastronomicznych. Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych odgrywają tu kluczową rolę.
PL
W artykule poruszono problematykę zmienności warunków realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W związku z tym, że zmiana warunków jest czymś naturalnym i permanentnym, warto zastanowić się nad jej prognozą. Przy czym interesuje nas nie tyle sama prognoza, co negatywne skutki występowania zmian. Aby im zapobiec, należy próbować je przewidywać i być przygotowanym do ich minimalizacji, a nawet całkowitej neutralizacji. Temu właśnie służą procedury i metody przedstawione przez autorów artykułu. Autorzy w swoich analizach opierali się na gruncie prawnym, przedstawionym w normie i ustawie oraz na badaniach własnych, których efektem było opracowanie autorskiej metody analizy ryzyka.
EN
The article raises the variability of the conditions for the implementation of the construction project. Due to the fact that changing the conditions is something natural and permanent, it is worth considering its forecast. At the same time, we are interested not so much by the forecast itself but the negative effects of changes. To prevent them, they should be predicted and be prepared to minimize them and even complete neutralization. And this is what the procedures methods presented by the authors of the article is for. In their analyses, the authors based their analyzes on the legal grounds presented in the standard and the Act, as well as on their own research, which resulted in the development of a proprietary risk analysis method.
PL
Trzeci z serii czterech artykułów [15, 16] przedstawia wykorzystanie skaningu laserowego oraz pracę z chmurą punktów na budowie. Przedstawiono przygotowanie do skanowania oraz proces skanowania - od przygotowania skanera poprzez różne procesy, takie jak pomiary w terenie, rejestracja i eksport danych. Autorzy przedstawili także szereg problemów, na jakie może natknąć się skanujący i praktyczne sposoby ich rozwiązywania. Pokazano także możliwości wykorzystania skanera oraz chmury punktów do przedmiarowania oraz wykonywania obmiarów - na podstawie rzeczywistego projektu - przy pracach wyburzeniowych wentylatorni, remontowanego szpitala. Autorzy przedstawiają także założenia i wstępne rezultaty projektu ID4EX związanego z wykorzystywaniem immersive design w budownictwie.
EN
The third in a series of four articles [15, 16] presents the use of laser scanning and work with a point cloud on a construction site. The preparation for scanning and the scanning process are presented - from scanner preparation through various processes such as field measurements, data registration and export. The authors also presented a number of problems that the scanner may encounter and practical ways of solving them. It also shows the possibilities of using a scanner and a cloud of points for take-off and taking measurements - based on a real project - for the demolition works of the ventilation room, the renovated hospital. The authors also present the assumptions and preliminary results of the ID4EX project related to the use of immersive design in construction.
PL
W artykule zwrócono uwagę na ważny aspekt, jakim jest modelowanie i analiza strukturalna problemów w procesie decyzyjnym. Zaprezentowane podejście systemowe na tle klasycznych wielokryterialnych metod wspomagania decyzji pozwala uwzględnić różne współzależne zewnętrzne i wewnętrzne relacje między kryteriami i wariantami decyzyjnymi, co jest istotne z perspektywy modelowanej rzeczywistości. Przedstawiono podstawowe metody modelowania i analizy struklturalnej, a całość rozważań została poparta wybranymi przykładami problemów decyzyjnych w budownictwie.
EN
This paper notes the important aspect of the modeling and structural analysis of problems in decision making. Against classical multi-criteria decision-making support methods, the presented approach considers different co-dependent external and internal relations between criteria and decision alternatives, which is significant from the standpoint of the reality we aim to model. Essential structural modeling and analysis methods were presented, and the entire discussion was backed by samples of decision problems from the construction sector.
PL
Deskowania systemowe są powszechnie wykorzystywane na placach budowy. W artykule omówiono aspekt projektowania, doboru i modelowania deskowań. W ramach przeprowadzonych analiz wykonano przegląd dostępnych na rynku nakładek do modelowania deskowań wybranych producentów. Wykorzystując nakładkę PERI Library+ do programu Autodesk Revit zamodelowano przykładowy projekt deskowania ściennego i stropowego. Dodatkowo wykonano analizę przydatności modelowania, która pozwoliła na wskazanie korzyści, jaki zapewnia BIM w aspekcie deskowań systemowych.
EN
System formwork is commonly used on construction sites. The article discusses the aspect of designing, selection and modeling formwork. As part of the conducted analyses, authors present a review of plugins available on the market for formwork modeling from selected formwork manufacturers. Using the PERI Library+ plug-in for Autodesk Revit, authors modeled an example of wall and floor formwork project. In addition, an analysis of the usefulness of modeling was carried out, which allowed to indicate the benefits of BIM in aspect of system formwork.
PL
W artykule przeanalizowano poszczególne elementy ogłoszenia o zamówieniu publicznym pod kątem aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym udział cyrkularnych zamówień publicznych w ogólnej liczbie i wartości zamówień publicznych na roboty budowlane jest niewielki. W latach 2020 i 2021 zamawiający najczęściej formułowali wymagania środowiskowe w opisie przedmiotu zamówienia. Wymogi środowiskowe w kryteriach oceny ofert wystąpiły w niespełna 0,1% ogólnej liczby ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane.
EN
The public procurement notice in terms of aspects of the circular economy are analyzed. The results of the conducted analyzes indicate that both in terms of quantity and value, the share of circular public procurement in the total number and value of public contracts for works is small. In 2020 i 2021 the contracting authorities most often formulated environmental requirements in the description of the subject of the contract. Environmental requirements in the bid evaluation criteria were present in less than 0.1% of the total number of contract notices for works.
EN
This article is due to the presence of a unique situation in Ukraine associated with the armed aggression of the Russian Federation, which increases scientific interest in European cases on the restoration of territorial integrity, mitigation of adverse socio-economic conditions impact after an armed conflict. The article is devoted to the existing European experience research in the construction of territorial units with special functioning conditions through the prism of the sustainable development. This allowed the authors to structure the studied countries into two groups: countries that use special economic zones as a priority tool of state policy (Latvia, Lithuania, Poland) and countries that have experience in developing such territories after an armed conflict (Croatia, Bosnia and Herzegovina). The authors analysed the use of special economic zones in the countries of the first group as part of their state policy to strengthen the socio-economic potential of problem regions and presented the main results of this process. Particular attention is paid to the Balkan experience in the construction of priority development territories after the armed conflict in the context of the sustainable development implementation.
PL
Artykuł ten powstał w czasie występowania w Ukrainie wyjątkowej sytuacji związanej ze zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej, która wzmaga zainteresowanie naukowe europejskimi sprawami przywracania integralności terytorialnej, łagodzenia niekorzystnych skutków społeczno-gospodarczych po konflikcie zbrojnym. Artykuł poświęcony jest istniejącym europejskim doświadczeniom badawczym w zakresie budowy jednostek terytorialnych o szczególnych warunkach funkcjonowania przez pryzmat zrównoważonego rozwoju. Pozwoliło to autorom podzielić badane kraje na dwie grupy: kraje, które wykorzystują specjalne strefy ekonomiczne jako priorytetowe narzędzie polityki państwa (Łotwa, Litwa, Polska) oraz kraje, które mają doświadczenie w zagospodarowywaniu takich terytoriów po konflikcie zbrojnym (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina). Autorzy przeanalizowali wykorzystanie specjalnych stref ekonomicznych w krajach pierwszej grupy w ramach polityki państwa na rzecz wzmocnienia potencjału społeczno-gospodarczego regionów problemowych oraz przedstawili główne rezultaty tego procesu. Szczególną uwagę zwrócono na bałkańskie doświadczenia w budowie priorytetowych terytoriów rozwojowych po konflikcie zbrojnym w kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju.
9
Content available remote Reliability of printers 3DCP during continuous work
EN
The paper presents the studies on the reliability of printer Rebuild v3 during the implementation of the order of the Institute of Construction Technology. The object of the study was printing out of three miniature houses for fire tests and evaluation of burning ability of printouts made from the concrete. All the houses were printed during one session, lasting for 27h. Apart from the process of producing the objects, it was also possible to check the reliability and behaviour of the printer in so long and non-interrupted process.
PL
Artykuł przedstawia badania niezawodności drukarki REbuild v3 w trakcie realizacji zlecenia dla Instytutu Techniki Budowlanej. Przedmiotem badania było wydrukowanie trzech miniaturowych domków do testów ogniowych i oceny palności wydruków z betonu. Wszystkie domki zostały wydrukowane podczas jednej sesji trwającej 27 godzin. Poza samym procesem wykonania obiektów, udało się sprawdzić niezawodność i zachowanie drukarki w tak długim i nieprzerywanym procesie.
EN
The implementation of construction projects in modern times is changing along with the development of civilization. Technological progress, education, communication, new materials, machines and devices, on the one hand, shorten the implementation time, on the other hand, they cause the emergence of new, hitherto unknown threats to the health and life of people related to the implemented construction project. The article reviews the basic legal regulations regarding health and safety during the implementation of construction projects.
16
Content available Culture on construction objects
EN
Purpose The purpose of this paper is to discuss the problem of culture in the workplace, which has been becoming increasingly popular recently. Findings Culture has many meanings and synonyms in the Polish language - we can talk about good manners, rules of savoir-vivre, social etiquette, or politeness. Most people intuitively know how to behave in situations outside of work. In recent years, discussions about culture in the workplace have appeared more often. It is particularly relevant in the construction industry at a time when new forms of employment are emerging and many organisations are undergoing restructuring processes. Research limitations/implications It results in, among others, high staff turnover, the employment of more contract workers, frequent changes in the working environment, and working on different construction sites. In such cases, the direct and long-term impact of supervision on maintaining safe and cultural working conditions is increasingly limited. The responsibility should be borne by all site personnel, who should adopt an attitude of active and continuous concern for the culture and safety of their own behaviour and that of others and be personally involved in the process of developing cultural and safe attitudes on construction sites. The article defines culture and suggests its application on construction sites. Practical implications Consequences include high rates of staff turnover, the need to bring in outside contractors, constant shifts in the workplace culture, and the need to work at many sites. The ability of supervision to provide a safe and satisfactory work environment, both now and in the future, is diminished under those circumstances. All construction workers should take responsibility and adopt an attitude of active and continuous concern for the culture and safety of their behaviour and that of others and be personally involved in the process of shaping cultural and safe attitudes on construction sites. Originality/value The paper defines culture and proposes its use on construction sites.
17
Content available remote Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie
EN
The work is a description of research carried out as part of the research project “Polyurea coatings as possible reinforcement system”. The main purpose of the article is to assess the suitability of polyurea coatings to improve the performance of building construction elements. For the purposes of the study, basic polyurea studies, simple physical tests and life-scale experiments were performed. On this basis, an analysis of the results was carried out along with an assessment of the properties of the coating and its impact on building elements. The results of the analysis showed that the use of a polyurea coating ensures integrity after exceeding the load capacity of structural elements, and also allows to improve other functional qualities of the structure.
PL
Praca jest opisem badań wykonanych w ramach projektu badawczego „Polyurea coatings as possible reinforcement system”. Zasadniczym założeniem artykułu jest ocena przydatności powłok polimocznikowych do poprawy charakterystyki pracy elementów konstrukcji budowlanych. Na potrzeby opracowania wykonano podstawowe badania polimocznika, proste testy fizyczne i eksperymenty w skali naturalnej. Na tej podstawie przeprowadzono analizę wyników wraz z oceną właściwości powłoki i jej wpływu na elementy budowlane. Wyniki analizy wykazały, że zastosowanie powłoki z polimocznika zapewnia zachowanie integralności po przekroczeniu nośności elementów konstrukcji, a także pozwala poprawić inne walory użytkowe konstrukcji.
18
Content available remote Nadchodzi wielki renesans pługoukładaczy
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.