Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the actors whose role is very firmly rooted in the idea of local self-government is the village leader. It performs a support function for the commune without being provided with formal authority and financial benefits and its work is subjected to very high expectations of the local community. By analyzing the literature, you will notice that there are only few publications on determinants of the village leader efficacy. Thus, the authors of the article have undertaken the task of exploring this topic further. The purpose of this article is to present the outcome of the competency workshop for village leaders and a proposal of the village leader competency model along with behavioral indicators of village leaders’ efficient operations. This article presents the theoretical basis of the competency model, methods of its identification and pointed out the specific aspect of field research in defining the competence model.
PL
Jednym podmiotów w zarządzaniu publicznym jest sołtys, który pełni rolę wspierającą dla władz gminy. Analizując literaturę przedmiotu można zauważyć, że jest niewiele publikacji dotyczących wyróżników skuteczności pełnienia roli sołtysa, w związku z tym autorki artykułu podjęły próbę identyfikacji atrybutów kompetencyjnych współczesnego sołtysa. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyniku warsztatu kompetencyjnego dla sołtysów i propozycja modelu kompetencji sołtysa wraz ze wskaźnikami behawioralnymi jego efektywnego działania. W artykule przedstawiono podstawę teoretyczną modelu kompetencji, metody jego identyfikacji oraz zwrócono uwagę na aspekt specyfiki badań terenowych w definiowaniu modelu kompetencji.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji badań nad zastosowaniem kluczowych kompetencji organizacyjnych do analizy zadań strategicznych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych RP. Autorki prezentują ocenę zarządzania kapitałem ludzkim w systemie bezpieczeństwa narodowego RP i na poziomie strategicznym identyfikują kluczowe obszary rozwoju.
EN
The subject of the article is to present the concept of research on using the key organizational competence to analyze the strategic tasks in the area of human capital management in the armed forces of the Republic of Poland (RP). The authors present the evaluation of the human capital management in the national security system of RP and at the strategic level identify the key areas for development.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie powiązania procesu zarządzania kapitałem ludzkim z zadaniami strategicznymi w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Przedmiotem artykułu są wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku w ramach pracy naukowo-badawczej II.2.23.7.0 pt. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim Sił Zbrojnych RP w perspektywie organizacyjnej, procesowej i indywidualnej, mających na celu ocenę obecnego stanu zarządzania kapitałem ludzkim z perspektywy kluczowej grupy zawodowej, jaką są dowódcy w siłach zbrojnych. Rezultatem badań jest określenie najważniejszych obszarów zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim na poziomie realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP.
EN
The purpose of this work is to present the links of the human capital management to the strategic tasks in the system of Polish national security. The subject of the article as the results of the project carried out in 2016 as part of the research and scientific work II.2.23.7.0 titled. The search for innovative solutions in the field of the human capital management of the armed forces of Poland in the organizational, process and individual perspective, to assess the current state of the human capital management from the perspective of key professional group which consists of the commanders in the armed forces. The result of the research is identifying the most important areas of change in the human capital management at the level of implementation of personnel process in the Armed Forces of Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.