Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sąsiedztwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Two new forms of ordered soft separation axioms
EN
The goal of this work is to introduce and study two new types of ordered soft separation axioms, namely soft Ti-ordered and strong soft Ti-ordered spaces (i = 0, 1, 2, 3, 4). These two types are formulated with respect to the ordinary points and the distinction between them is attributed to the nature of the monotone neighborhoods. We provide several examples to elucidate the relationships among these concepts and to show the relationships associate them with their parametric topological ordered spaces and p-soft Ti-ordered spaces. Some open problems on the relationships between strong soft Ti-ordered and soft Ti-ordered spaces (i = 2, 3, 4) are posed. Also, we prove some significant results which associate both types of the introduced ordered axioms with some notions such as finite product soft spaces, soft topological and soft hereditary properties. Furthermore, we describe the shape of increasing (decreasing) soft closed and open subsets of soft regularly ordered spaces; and demonstrate that a condition of strong soft regularly ordered is sufficient for the equivalence between p-soft T1-ordered and strong soft T1-ordered spaces. Finally, we establish a number of findings that associate soft compactness with some ordered soft separation axioms initiated in this work.
2
Content available remote New role of buildings as contributors to the infrastructure
EN
Buildings can create a sense of community and add to the character of neighborhoods and cities. They can also support communities by either directly contributing to the infrastructure requirements of their neighbors, or by reducing their own demands and/or creating their own supply and treatment systems to create capacity for others in, for example, community energy and water systems. Buildings can also reduce wastage with its environmental and economic burdens by recapturing heat being lost through inefficient systems and by using municipal waste, especially bio-waste, as a fuel source. Building energy demands are a significant part of the challenge to reduce dependence on fossil fuels, save on resources, to cut emissions and mitigate the effects of climate change, while also representing opportunities to reduce the negative impacts on municipal infrastructure. This paper explains how buildings can mitigate such impacts while also acting as elements of infrastructure.
PL
Budynki mogą tworzyć poczucie wspólnoty i dodawać do charakteru dzielnic i miast. Mogą też wspierać społeczności poprzez bezpośredni wkład w wymagania infrastrukturalne sąsiadów lub poprzez zmniejszenie własnych potrzeb oraz/lub tworzenie systemów zaopatrzenia i oczyszczania w celu zwiększenia pojemności systemów, na przykład w odniesieniu do energii i wody. Budynki mogą również zmniejszyć marnotrawstwo w środowisku i obciążeniach ekonomicznych, odzyskując ciepło utracone przez nieefektywne systemy i wykorzystując odpady komunalne, zwłaszcza bioodpady, jako źródło paliwa. Zapotrzebowanie na energię w budynkach stanowi znaczną część wyzwania, aby zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych, oszczędzać zasoby, zmniejszyć emisję i złagodzić skutki zmian klimatycznych, a jednocześnie przedstawiać możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu na infrastrukturę komunalną. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak budynki mogą złagodzić takie oddziaływania, a jednocześnie działać jako elementy infrastruktury.
3
Content available Landscape solutions for small retention
EN
The article presents landscape solutions for natural water retention named in Poland ‘small water retention’. The paper covers examples of neighbourhood scale interventions, which use natural environmental factors to optimize the stormwater storage capacity. They fit into the mainstream of natural ecosystem and landscape-oriented ways that influence and change microclimate of a particular area.
4
Content available remote Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych
PL
W artykule autorzy rozpatrują jeden z podstawowych aspektów budownictwa zrównoważonego dotyczący socjalnych właściwości użytkowych budynku. Korzystając z zaleceń normy PN-EN 16309+A1:2014-12, określono obszar cech budynków mieszkalnych, charakteryzujących aspekty socjalne. Cechy te uszeregowano w sześć tzw. grup wymagań: dostępność, adaptowalność, komfort i zdrowie, wpływ sąsiedztwa, utrzymanie, bezpieczeństwo i ochrona. Autorzy przedstawiają metodę oceny socjalnych właściwości budynków, co pozwoli dokonywać porównań socjalnych właściwości użytkowych w różnych budynkach mieszkalnych. Metoda ta wymaga dokonania, często złożonych, ustaleń bazowych, które w normach są określane w sposób ogólny. Konieczne jest opracowanie pewnych wskaźników wyrażających przyjęte kryteria oceny poszczególnych grup wymagań. Podane są elementy proponowanej metody: algorytmy kodowania przetwarzające wartości mianowane do niemianowanych oraz sposoby integracji ocen wyrażonych za pomocą miar jakościowych.
EN
In the article the authors consider one of the fundamental aspects of sustainable construction concerning the building social performance. Using the recommendations of the PN-EN 16309 +A1:2014-12 were specified the features area of residential buildings, characterizing the social aspects. These qualities are ranked in six so called groups of requirements: accessibility, adaptability, comfort and health, neighborhood, maintenance, safety and security. The authors present a method for assessing the social characteristics of the buildings, which will allow to make comparisons of social performance in a variety of residential buildings. This method often requires complex base arrangements, which the standards defined only in a general way. It is necessary to develop some indicators expressing the criteria adopted for the evaluation of individual group needs. There are given elements of the proposed method: coding algorithms processing of dimensional value to dimensionless quantity and ways to integrate assessments expressed by measures of quality.
5
Content available remote Intensywna zabudowa a ochrona walorów krajobrazu
PL
Czy za pomocą ustaw da się wymusić dobrą architekturę? Zestawione w tytule dwa pojęcia postrzega się powszechnie jako stojące w opozycji. Ochrona krajobrazu polega bowiem głównie na ograniczeniach stawianych zabudowie, zaś zabudowa intensywna jest pojmowana jako zjawisko wobec niej (ochrony) przeciwstawne. Chciałbym poniżej omówić kilka aspektów architektury, które nie dają się łatwo (a może wcale) wymusić za pomocą formalno-prawnych ograniczeń. Zależy mi na nie traceniu z oka kwestii zasadniczej: jaki jest cel wprowadzania restrykcji? W jaki sposób mogą wpłynąć na jakość życia? Kwestię tę można też ująć następująco: jak mogłaby wyglądać architektura, gdyby jej barierą był (tylko) stan dostępnych technologii budowlanych? Postawienie sprawy w ten sposób nie daje doraźnych łatwych recept na dobre projektowanie. Jednak uważam je za celowe, gdyż skłania do szerszego widzenia problemu, w sposób łączący podejścia humanistyczne i techniczne. Mimo prowadzonej obecnie ochrony krajobrazu postępuje zanik punktów widokowych. Przynajmniej w tym przypadku jest ona nieskuteczna. Nie istnieje ochrona widoku z okna, mogącego jednak zniweczyć walory skądinąd dobrej architektury. Zabudowa o zwiększonej intensywności niekoniecznie jest dla krajobrazu złem, o ile może stanowić alternatywę dla zaśmiecania terenu wszechobecną zabudową rozproszoną.
EN
Can using laws force a good architecture? The two terms compared in the title are widely seen as standing in opposition. Landscape protection means mainly the limitations of the building, and the intensive building is conceived as a phenomenon acting against it. I would like to discuss below some aspects of architecture, which are not easily (or at all) to force through formal and legal constraints. I care for keeping in mind the fundamental question: what is the purpose of introducing restrictions? How can it affect the quality of life? This issue can also be summarized as follows: architecture could look like if the barrier was (only) the state of the available building technologies? Putting the matter in this way does not give immediate easy recipes for good design. However, I consider it expedient, since it leads to a broader view of the problem, a mix of human and technical approach. In spite of the current landscape protection numerous viewpoints still do disappeare. At least in this case, the protection it ineffective. There is no protection of the view from the window, which could, however, wreck the values of the (otherwise good) architecture. Building of increased intensity it is not necessarily a danger for the landscape, as that may be an alternative to cluttering the area by omnipresent dispersed housing.
EN
Plant-plant interactions, which are defined as the effect of one plant on another of the same or different species, are inherently local in nature. Plants interact in both positive and negative ways, which are governed by the same underlying ecological dynamic processes. The Mexican endemic Picea chihuahuana Martínez is a largely untouched tree species and it is therefore an excellent model for estimating genetic potential of plant-plant interactions under natural conditions. Because of the scarce research examining plant-plant interactions at the genetic level, we tested the hypothesis that specific genetic variants of P. chihuahuana are associated with (and likely selected by) the presence of particular neighbouring tree species. To explore this question, we applied AFLP genotyping to five P. chihuahuana populations in the State of Durango, North-western Mexico. Under the assumption that the variables genetic variant of P. chihuahuana and nearest-neighbour tree species are directly related to each other, the results show a statistically significant association between such genetic variants – at one AFLP locus in one Picea population – and two nearest-neighbour conifer species (P. chihuahuana Martínez and Pinus arizonica Engelm.). The findings indicate that interactions between genetic variants and species diversity may be crucial in shaping plant communities. However, further studies are required for a better understanding of the possible roles that such associations between genetic variants might play.
EN
In this article the formation features of the largest Lviv district of Sykhiv were reviewed. Main transformation processes of workers settlement, which was constructed near the industrial hub of Sykhiv in 70–80ies of the last century, and establishment of the large panel housing estate during the period of independent Ukraine were highlighted. In this regard, major factors that have effect on the formation of housing estate new identity and it conversion into integral part of the contemporary Lviv were traced.
8
Content available Modele struktur katastralnych
PL
W artykule podjęto się pokazania różnych modeli struktur katastralnych uzyskanych z przekształcenia danych mapy ewidencyjnej. Realizacja praktyczna wiązała się z porządkowaniem pozyskanych danych z formy CAD do GIS i ich przekształceń na bazie danych geometrycznych, atrybutowych i topologicznych. Prezentowane wcześniej podobne opracowania (Lewandowicz 2009, 2011, Lewandowicz i inni 2013) bazowały na przekształceniach algebraicznych, a tym razem całe przekształcenia zostały przeprowadzone w systemie GIS, w oparciu o dostępne narzędzia związane z przekształcaniem danych, budowaniem relacji i powiązań, eksportów i edycji. W oparciu o przyjętą metodykę przekształceń, uzyskano modele struktur katastralnych w formie sieci obrazującej różne powiązania działek ewidencyjnych. Wizualizowane są one w postaci grafów, które przedstawiają struktury katastralne. Fragmenty grafów w formie gwiaździstej wskazują na optymalną, uporządkowaną strukturę. Zbudowane modele, uzupełnione danymi atrybutowymi, mogą być wykorzystywane w analizach sieciowych we wspomaganiu decyzyjnym w gospodarce gruntami i w zarządzaniu kryzysowym.
EN
The paper intends to show different models of structures of cadastral data obtained from the transformation of the cadastral map. Practical realization was connected with organizing the data obtained from the CAD form into GIS and their transformation based on geometric, topological and attribute data. Presented earlier similar studies (Lewandowicz 2009, 2011, Lewandowicz et al. 2013) were based on algebraic transformations; this time the whole transformation was carried out in GIS based on available tools related to the transformation of data, building relationships and linkages, exports and editing. Based on the adopted methodology of transformations, cadastral models of structures were obtained in the form of a network illustrating other connections to the parcels. They are visualized in the form of graphs presenting cadastral data structure. Fragments of the graphs in starry form indicate optimal ordered structure. Constructed models supplemented by attribute information can be used in network analysis supporting decision-making in land management and crisis management.
EN
Contemporary urban design paradigm of the "compact city" emphasizes the importance of density and mix of functions as key features in shaping urban space. While recent urban design theory on Poland seems to accept these elements, in the urban design practice achieving a dense urban structure comes across several challenges, such as the regulations ("Building Code") and required distances between buildings, required widths of roads and walkways and numbers and distances of parking places, providing sufficient sunlight in the dwellings, etc.While a dense historic town centre with urban blocks build around a market square is a desired ideal, most new developments propose dwelling estates with freestanding multi family housing. This paper examines recent urban design in Poland and discuss attempts of achieving a high quality dense neighborhoods with the built form based on reinterpreting the traditional urban blocks. The paper overviews such cases as Miasteczko Wilanów, EcoPark or Ecological Town in Siewierz, mentions the authors design concept in Polkowice, and presents in detail own experiences with an own masterplan of a new neighborhood on a brownfield site in Goleniów, northern Poland. After winning a design competition the authors have been commissioned a masterplanning process, which included ways of public participation and stakeholder discussions, and working out variants and options of urban structure and design codes.
PL
Obecny we współczesnej urbanistyce paradygmat "zwartego miasta" zwraca szczególną uwagę na intensywność zabudowy oraz mieszanie różnych funkcji w obrębie nowych zespołów miejskich. Pożądane wytyczne dotyczące zrównoważonych projektów urbanistycznych to zespoły gęstej zabudowy przemieszanej funkcji mieszkaniowej i usługowej, które promują komunikacje pieszą i są dobrze obsłużone komunikacją publiczną wraz z infrastrukturą i budynkami o wysokiej efektywności energetycznej (Farr, 2009). Pomimo wytycznych teoretycznych w praktyce polskiej napotykamy jednak ograniczenia związane z preferencjami deweloperów i kupujących, a także obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Intensywn zabudowa historyczna, bazująca na kwartałach zlokalizowanych wokół rynku jest obrazkiem często przywoływanym jako wzór godny do naśladowania jednak często zdarza się, że w rzeczywistości dożo łatwiej zaprojektować i zrealizować jest osiedle wolnostojących domów wielorodzinnych zamiast zwartej zabudowy miejskiej. W artykule przedstawiono projekty i realizacje, które można uznać za próby współczesnej interpretacji wzorca gęstej, miejskiej zabudowy kwartałowej. Autorzy omawiają kilka współczesnych zrealizowanych w Polsce projektów, oraz prezentują doświadczenia z opracowania projektu zagospodarowania terenu w Goleniowie, będącego szczegółowym opracowaniem pokonkursowym, w którym badano różne możliwości kształtowania zwartej zabudowy.
PL
W artykule przedstawiono formy przestrzeni publicznych w środowisku zamieszkania, które sprzyjają wytwarzaniu więzi między mieszkańcami a ich środowiskiem. Tereny zielone, jak skwery, deptaki, miejsca rekreacji dzieci i osób starszych, w zależności od swojej formy, mogą być predyktorem przywiązania do miejsca. Lokalne sklepiki i usługi jako miejsca wspólnoto-twórcze również przyczyniają się do więzi z miejscem. Badania autorki prowadzone wśród mieszkańców Gdańska w czterech typach sąsiedztwa także potwierdziły istnienie opisywanej zależności. W dzielnicach, gdzie istnieje duża ilość przestrzeni publicznych, odnotowano wyższy poziom przywiązania do miejsca w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Ponadto przestrzeń publiczna w postaci wyraźnego centrum dzielnic korelowała dodatnio z tożsamością miejsca i zależnością od miejsca.
EN
This paper considers which forms of public spaces in residential environments favour to generate the bond between people and place. Green areas such squares, promenades, places of children's recreation, and places for older people, depending on their form, can be the predictor of place attachment. Local stores and small businesses as places of community can also contribute to create the bond with place. Research conducted by the author among inhabitants of city of Gdansk in four types of neighbourhood, confirmed the presence of described relationship. In city districts with wide range of public spaces was reported a higher level of place attachment on all three dimensions: cognitive, affective and behavioural. Furthermore, perceiving of clear defined centre of neighbourhood was related positively to place identity and place dependence.
12
Content available Wspólnota mieszkańców - passé?
PL
Wspólnota mieszkańców - termin związany ze środowiskiem lokalnym, sąsiedztwem - wydaje się mało atrakcyjny dla architektów. Dziś, po latach narzucanego kolektywizmu, możemy jednak obserwować oddolne próby budowy lokalnych wspólnot mieszkańców. Badaniami objęto wybrane przejawy takich działań w kraju i za granicą. Studia literaturowe i studia przypadków uzupełniono o dokumentację fotograficzną. Zebrane przykłady wskazują, że wspólnota mieszkańców stanowi element współczesnej formuły dobrego środowiska mieszkaniowego i może być przedmiotem intencjonalnych działań osób za to środowisko odpowiedzialnych.
EN
Local community - a term associated with the notion of neighbourhood and the quality of living environment do not seem attractive to architects in Poland nowadays. Following years of collectivism enforced by top-down political decisions, one can currently observe bottom-up movements - attempts of building local communities. This paper presents research of chosen case studies (both Polish and foreign) illustrating the above approach. These examples suggest that focus on local community is fundamental for creating good living environment. This approach may become an important part of design process understood as intentional activity undertaken by designers professionally responsible for the quality of built environment.
PL
Jednym z krytycznych etapów dla sformułowania problemu symulacyjnego jest dyskretyzacja dziedziny. W pracy zaprezentowano pewne ogólne analogie i związki, jakie występują między dyskretyzacjami skończenie elementowymi a obiektmi i formalizmami topologii. Dostarczają one efektywnej metody analizy struktury przyległości, które mogą być użyte w celu modyfikacji i przebudowy siatek.
EN
One of a most crucial stage in formulation of simulation task is domain discretisation. The main focus of this work lies in connections between discretisation and certain types of topological formalism. They provide a robust method of mesh connectivity analysis, which may be applied in modification and remeshing.
PL
W pracy przedstawiono model dyskretny uogólnionego problemu przydziału. Model ten reprezentuje określone problemy przydziału zadań do środków. Dla badanego NP-trudnego problemu optymalizacji dyskretnej zaproponowano sześć algorytmów konstrukcyjnych szeregowania listowego oraz, jako algorytm popraw, algorytm tabu z pamięcią krótko- i długo terminową. Załączono wyniki badań numerycznych procesu poprawy rozwiązań dla instancji z biblioteki OR-library.
EN
In the paper the discrete model of generalized assignment problem is presented. For investigated NP-hard discrete optimization problem we give detailed description of six constructive algorithms and as improving algorithm the tabu one with short and long term memory. Numerical results of improving processes for instances from the OR_library are included.
PL
W publikacji opisano sposoby analizy nieliniowych danych pomiarowych. Przedstawione zostały metody rekon­strukcji przestrzeni fazowej, skuteczne metody poszukiwania wartości zanurzenia wymiaru oraz czasu opóźnienia, a także graficzne metody analizy danych, polegające na konstruowaniu obrazów powrotu (Recurrence Plot) oraz wzajemnych obrazów powrotu (Cross Recurrence Plot). W artykule zaprezentowano również metodę analizy ilościowej sygnałów powracających (Recurrence Quantification Analysis), jako instrument pomocny do określenia parametrów otrzymanego obrazu (a poprzez to także analizowanego układu). Metody graficzne wykorzystano do klasyfikacji pojazdów samochodowych na podstawie sygnałów pomiarowych pochodzących z rzeczywistego systemu pomiarowo-archiwizującego.
EN
This paper presents special methods of nonlinear time series analysis. Methods for computing the embedding dimension end delay time in phase space reconstruction are shown. A (Cross) Recurrence Plots (CRPs) is proposed as an effective tool for analysis of data series. Applying the CRPs to analysis of car-stream measurement data enables detection, recognition and classification of moving vehicles in traffic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.