Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartości kulturowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tężnie i warzelnia soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym w Ciechocinku to unikatowy zespół zabytkowych budowli i urządzeń przemysłowych. Najdawniejszy w Polsce czynny zakład przemysłowy oraz największa w Europie czynna fabryka o technologii przedindustrialnej jest artefaktem o szczególnym znaczeniu historycznym i naukowym. Wartości zabytkowego zespołu przejawiają się w autentyczności i integralności elementów, zachowaniu oryginalnej konstrukcji i formy, kontynuacji funkcji oraz harmonii z krajobrazem. Specyfiką zespołu jest harmonijna przemiana dominującej funkcji: z przemysłowej na przemysłowo-uzdrowiskową. Kiedy w latach siedemdziesiątych XIX wieku pojawiły się głosy wzywające do zamknięcia warzelni, nie zrobiono tego już tylko ze względu na funkcjonowanie uzdrowiska. Tężnie ciechocińskie tworzą jeden z największych tego typu kompleksów w Europie. Zespół nie tylko dokumentuje przeszłe procesy przemysłowe, lecz także świadczy o tendencjach modernizacyjnych gospodarki Królestwa Polskiego.
EN
The graduation towers and saltworks along with Tężniowy and Zdrojowy parks in Ciechocinek together form a unique ensemble of heritage structures and industrial machinery. As the oldest active industrial plant in Poland and the largest actively operating factory based on preindustrial technology in Europe, they are an artifact of immense historical and academic significance. The value of the heritage site manifests itself in the authenticity and integrality of elements, the survival of the original structure and form, the continuity of function and harmony with the landscape. The complex’s specificity lies in the harmonious transformation of the predominant function: from an industrial to an industrial and resort function. When in the 1870s there appeared demands to close the saltworks, they were ignored just because of the operation of the resort. Ciechocinek’s graduation towers form one of the largest complexes of this type in Europe. The complex not only documents past industrial processes, but also presents modernization tendencies of the Kingdom of Poland’s economy.
EN
The paper presents material collected during field research and inventory of old village houses from the village of Soce in the municipality of Narew. Its purpose was to collect architectural-ethnographic information about buildings important in terms of cultural values. They were described in the article in order to document the disappearing local heritage and to supplement the research and inventory of documentary resources. Drawings of plans, sections and facades of the buildings and their furnishings were prepared as well.
PL
W pracy zaprezentowano materiał zgromadzony podczas badań terenowych i inwentaryzacji starych domów wiejskich ze wsi Soce w gminie Narew. Celem było zebranie informacji architektoniczno-etnograficznych o budynkach cennych pod względem wartości kulturowych. Opisano je w artykule, aby udokumentować zanikające lokalne dziedzictwo oraz by uzupełnić badania i inwentaryzacyjne zasoby dokumentacyjne. Opracowano rysunki rzutów, przekrojów i elewacji budynków oraz ich wyposażenia.
EN
Urban space quality can affect resident attitudes and generate economic development of cities. Mazovian cities after the political transformation are often in the state of stagnation. World War II destruction and socialist reconstruction initiated their identity decline. Well-defined development potential of cities based on local cultural values, and revitalisation of historical centres can improve the city’s image and attractiveness.
PL
Jakość przestrzeni miejskiej może wpływać na postawy mieszkańców i generować rozwój gospodarczy miast. Miasta mazowieckie po transformacji ustrojowej są często w stanie stagnacji. Zniszczenia drugiej wojny oraz socjalistyczna przebudowa zapoczątkowały zanikanie ich tożsamości. Dobrze zdefiniowany potencjał rozwojowy miast, w oparciu o lokalne wartości kulturowe oraz rewitalizacja historycznych centrów może przyczynić się do zmiany wizerunku miasta i zwiększenie jego atrakcyjności.
4
Content available remote Threats to historic parks arising from the conflict of cultural and natural values
EN
The values which dictate whether a historic park is listed as a heritage site, and which justify the need for statutory protection, are its historical, artistic and scientific values. The lack of public understanding and respect for these values, and the failure to perceive historic parks as works of garden art, and not merely as biologically active areas used primarily as recreation sites, poses many serious threats to this group of heritage sites.
PL
Wartości, jakie decydują o objęciu parku historycznego ochroną prawną, uzasadniające konieczność tej ochrony to: wartość historyczna, artystyczna i naukowa. Brak społecznego zrozumienia i poszanowania dla tych wartości, brak postrzegania parków zabytkowych jako dzieł sztuki ogrodowej, a nie tylko terenów biologicznie czynnych, pełniących przede wszystkim funkcję rekreacyjną, prowadzi do wielu poważnych zagrożeń dla tej grupy zabytków.
PL
W artykule poruszono zagadnienia ochrony i kreacji obrazu miasta w procesach rozwoju i odnowy miasta, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych śródmieścia. Obraz miasta jest rozumiany jako podstawowy element tożsamości miasta oraz jako zapis mentalny w świadomości społecznej, który umożliwia identyfikację z miejscem.
EN
A paper deals with questions of a preservation and creation of a city image within process of a city development as well as a city centre renewal. A special attention is paid to problems of a public space in a city central area. A city image is understood as a basic element of an identity and a mental image registered in a social consciousness.
PL
Artykuł dotyczy próby wskazania relacji zachodzących pomiędzy wartościami kulturowymi obszarów poprzemysłowych i związaną z nimi tożsamością przestrzenną a w konsekwencji ich wpływu na realizacje prokrajobrazowe w tych obszarach. Artykuł składa się z trzech części, w których kolejno będą opisane pojęcia związane z istotą tożsamości, w tym: tożsamości przestrzennej, krajobrazu i miejsca wraz z i ich wzajemnymi relacjami zachodzącymi w przestrzeni miast. W części drugiej będą przytoczone przykłady kreacyjnych działań podejmowanych z uwzględnieniem miejscowych wartości kulturowych, zrealizowanych w regionie Nord-Pas-de-Calais we Francji. W podsumowaniu będzie wskazane znaczenie wartości kulturowych i tożsamości przestrzennej w określeniu działań na rzecz kształtowania obrazu współczesnego miasta, jego wizerunku i aktywności społecznych.
EN
Attempts at indicating positive relations between the existing cultural values of postindustrial regions and their spatial identity are made, following examples of successful landscape projects from Nord-Pas-de-Calais in France. The paper consists of three parts. In the first one, concepts connected with the essence of identity are discussed, including: spatial identity, the landscape and place, and their interrelations in urban space. In the second part examples of creative projects implemented in Nord-Pas de Calais in France are given in consideration of local cultural values. In the conclusions the importance of cultural values and spatial identity are emphasized in measures undertaken to shape the image of the modem city and social activation.
EN
The paper presents preconditions of present social institutions in Ukraine in connection with the necessity to implement the idea of sustainable development. Similarity of basic religious norms with terms of sustainable development concept has been indicated. The role of religion as a social institution in spreading and implementation of the global idea of sustainable development in Ukraine has been substantiated. The necessity to introduce the religious and cultural values into systems of upbringing of people for support of the world community's sustainable development has been postulated.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania obecnych instytucji społecznych na Ukrainie w kontekście konieczności wprowadzenia idei zrównoważonego rozwoju. Wskazano na podobieństwo podstawowych norm religijnych z wytycznymi odnoszącymi się do zrównoważonego rozwoju. Udowodniono znaczącą rolę, jaką na Ukrainie mogą odegrać instytucje religijne i społeczne. Wrócono uwagę, na konieczność uwzględniania wartości religijnych i kulturowych w procesach edukacyjnych i wychowawczych, aby lepiej wspierać zrównoważony rozwój globalnej społeczności.
8
Content available remote The cultural and natural value of the calvary in Piekary Śląskie
EN
The fine art of gardening in Poland abounds in garden layouts which place special emphasis on the theme of the sacred in landscape design. One of the instances in that respect is calvaries, i.e. a distinct group in the realm of sacred garden layouts that is primarily related to the Stations of the Cross and thus intended to commemorate the Passion of Jesus Christ. In addition, calvaries are designed with a view to reflecting the specific features of a given location and, in turn, emphasise the most significant natural and cultural values of the existing landscape.
PL
W polskiej sztuce ogrodowej występuje wiele przykładów założeń, w których w sposób szczególny podkreśla się sacrum krajobrazowe. Jednym z przykładów takich obiektów są kalwarie. Fundacje te, będące specyficznym rodzajem sakralnych założeń ogrodowych, związane są głównie ze stacjami Drogi Krzyżowej, nawiązującymi do obchodów Męki Chrystusa. Dodatkowo, w sposób szczególny odnoszą się one do istniejącej sytuacji terenowej, przyczyniając się tym samym do podkreślenia w zastanym krajobrazie jego najważniejszych wartości – zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych.
PL
Artykuł poświęcony został próbie określenia znaczenia wartości organizacyjnych w procesie budowania silnej kultury jakości przedsiębiorstwa. Przytoczono wyniki badań, które przeprowadzono w jednym z przedsiębiorstw handlowo-usługowym z branży motoryzacyjnej. Celem badań była analiza i poszukiwanie zależności pomiędzy kulturą organizacyjną, w szczególności wartościami kulturowymi przejawiającymi się w tym przedsiębiorstwie, a jego kulturą jakości. Kulturę organizacyjną badano zgodnie z Modelem wartości konkurujących, autorstwa K. Camerona i R. Quinna. Kulturę jakości badano na podstawie wcześniej zdefiniowanych cech charakterystycznych tej kultury. Ustalono poziom kultury jakości oraz profil kultury organizacyjnej w każdej z jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zestawienie tych wyników pozwoliło określić zależność pomiędzy badanymi zjawiskami.
EN
Article was devoted to trying to determine the importance of organizational values in the process of building a strong quality culture. The article contains the results of studies carried out in one of the companies in the automotive industry. The aim of this study was to analyze and search for the relationship between organizational culture, particularly cultural values manifesting in this company and its culture of quality. Organizational culture was studied as a model of competing values by K. Cameron and R. Quinn. Quality culture has been studied on the basis of pre-defined characteristics of this culture. This allowed the identification of cultural power quality in branch offices and the type of organizational culture. Summary of the results allowed us to determine the importance of organizational culture in the development of quality culture.
PL
Artykuł prezentuje autorskie narzędzie badawcze, opracowane w ramach pracy dysertacyjnej realizowanej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Instrument ten ma na celu delimitację terenów kluczowych dla rozwoju śródmiejskich przestrzeni kulturowych, a następnie określenie możliwych form ich przekształcania. Zintegrowany system przestrzeni kulturowych oraz Kulturowa oferta inwestycyjna uzupełniają warsztat urbanistów o narzędzia wspierające kreację przestrzeni publicznych o wysokim standardzie użytkowym i przestrzenno-społecznej atrakcyjności.
EN
The paper presents research tool developed by the author within the PhD thesis under- taken at Poznan University of Technology. The instrument is designed to demarcate the key areas of the downtown public space and determine the possible ways of their renewal. The Integrated System of Cultural Space and Cultural Investiment Offer are to complete the existing planning tools supporting creation of high standard and social and spatial attractiveness public space.
EN
The purpose of the article is to show crucial cultural values being characteristic of the Polish and German people and to define which values can facilitate, and which hamper the mutual cooperation after opening the German labour market for the Poles. The article emphasizes what both sides can learn from each other in the process of agreeing on values as well as it presents the proposals of building the integrated model of managing the multiculturalism including also sex differences apart from ethnic differences.
PL
Celem artykułu jest wskazanie kluczowych wartości kulturowych charakteryzujących społeczeństwo polskie i niemieckie i określenie, jakie wartości mogą ułatwiać, a jakie utrudniać wzajemną współpracę po otwarciu niemieckiego rynku pracy dla Polaków. Artykuł podkreśla, czego obie strony mogą się od siebie nauczyć w procesie uzgadniania wartości oraz przedstawia propozycje budowania zintegrowanego modelu zarządzania wielokulturowością obejmującego oprócz różnic narodowościowych również różnice płci.
12
Content available remote Małe miasta w obszarach zagrożeń – studium przypadku
PL
Male miasta to ośrodki mogące pełnić istotną rolę w sieci osadniczej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Ich znaczenie ściśle powiązane jest z zachowanymi wartościami małych miast, zarówno tymi kulturowymi, jak i przyrodniczymi czy krajobrazowymi. Efekty zagrożeń związanych z gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi, oraz sposoby przeciwdziałania powyższym, wpływają bezpośrednio na przekształcenia małych miast. Jednocześnie miasteczka o walorach najwyższych – ze względu na swą atrakcyjność – są obszarami szczególnie mocno narażonymi na presję inwestycyjną. W niniejszym artykule porównano miasta o znaczących wartościach oraz przedstawiono, jaki wpływ na ich rozwój mają zarówno degradacje związane ze zjawiskami meteorologicznymi, jak i z intensywną działalnością człowieka.
EN
Small towns are centres which can have vital role in the settlement network of the Krakow Metropolitan Area. Their significance is closely connected with the retained values of small towns, both cultural and natural, as well as landscape. The effects of hazards related to violent weather phenomena and methods of counteracting the same, have direct impact on transformations of small towns. At the same time, towns with the highest qualities – due to their attractiveness – are particularly exposed to investment pressure. This article compares towns with significant qualities, and presents the impact that degradations related to both weather phenomena and intensive human actions have on their development.
PL
Małe ośrodki miejskie położone na atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo terenach Małopolski Południowej posiadają duży potencjał rozwojowy związany z funkcją turystyczną i wypoczynkową. Jednak mimo licznych walorów środowiska naturalnego, brakuje właściwego zagospodarowania i wykorzystania atrakcyjnych terenów dla celów rekreacyjnych oraz dostatecznej infrastruktury turystycznej. W obszarach miasteczek występuje wiele problemów przestrzennych związanych z uciążliwościami komunikacji tranzytowej, potrzebami rewitalizacji przestrzeni publicznych, poprawą standardu usług oraz ograniczeniem procesu rozpraszania zabudowy i realizacji zasad ochrony środowiska.
EN
Small towns situated in the attractive areas of southern Małopolska posses big development potention connected with recreation and tourism. In spite of many values of natural environment there is lach of the proper arrangement of theese areas. The main problems which can be found in space of small towns appeare as: transit transport, needs of revitalisation of public spaces, improvement of standard services and rules of environment protection.
PL
Obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego, dzięki bogactwu zasobów przyrodniczych i kulturowych, jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów w kraju. Jednocześnie charakteryzuje się szeroką działalnością społeczno-gospodarczą w związku z położonymi na jego terenie miejscowościami uzdrowiskowymi i wypoczynkowymi. Powoduje to wiele kolizji i konfliktów z krajobrazem kulturowym. Dlatego konieczne są działania w zakresie odnowy i odbudowy niekorzystnych przekształceń środowiska kulturowego wywołanych wskutek nieprawidłowego zagospodarowania. Dla terenów znajdujących się w zasięgu obszarów chronionych duże znaczenie mają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrumenty ochrony środowiska.
EN
Thanks to the abundance of natural and cultural resources, the area of Popradzki Landscape Park is one of the country's most attractive regions. At the same time it features a broad scope of social and economic activity thanks to the holiday and treatment destinations situated within its bounds. This results in numerous collisions and conflicts with the cultural landscape. This is why activity in the field of reviving the areas affected by the detrimental transformations of the cultural environment caused by improper management is necessary. Local spatial development plans are of great significance for areas lying in legally protected areas as they provide instruments of environmental protection.
PL
Wypoczynek sezonowy w obszarze metropolitalnym jest ważnym elementem wykorzystania terenów zielonych wokół dużych miast o zurbanizowanej przestrzeni. Może on mieć charakter zorganizowany w planowanych w tym celu rejonach lub spontaniczny w obszarach, z których tradycyjnie korzystają mieszkańcy. Wykorzystanie terenów zielonych i pozostałości ekosystemów okresowo latem lub zimą gwarantuje z jednej strony możliwość odrodzenia się przyrody za rok, a z drugiej zachowanie dla tej właśnie funkcji tych obszarów, nawet jeśli mogłyby znaleźć potencjalnie korzystniejszą finansowo propozycję.
EN
Seasonal recreation in metropolitan areas is an important element of using green areas surrounding big cities with urbanised space. It can be of organised character in places designed for such purpose, or of a spontaneous character in areas traditionally used by the inhabitants. Seasonal use of green areas and the remains of ecosystems in summer or winter guarantees on one hand the possibility of the rebirth of nature in a year, and on the other - retaining such areas for such functions, even if they could be a subject of a financially more beneficial proposal.
EN
There are about 100 environmentally dangerous objects in Ukraine, six of which are located in Lviv Oblast (district), of which two - a Rozdol mining and chemical company "Sulphur" and "Mykolaivsky Cement" - in Mykolaivsky Raion (county). In water bodies of the "Sulphur" company, located in the Dniester river bed, a critical amount of mine waters has been collected, which are sometimes dumped into the river. A long period of raw material exploitation is a characteristic feature of this mining and chemical company. After the cessation of mining operations, the processes eroding the pit slopes are still active. There is a threat of disturbing dams and the flow of chemical waste do the Dniester river - a water artery of Western Ukraine and Moldova.
PL
Spośród stu obiektów ekologicznie niebezpiecznych położonych na obszarze Ukrainy sześć znajduje się w obwodzie lwowskim. Problemy zagrożenia środowiska i możliwe metody przeciwdziałania przedstawiono na przykładzie nieczynnej kopalni odkrywkowej "Siarka" ulokowanej w dolinie Dniestru. Brak należytych zabezpieczeń pozostałości kopalni grozi skażeniem rzeki. Przedstawiony autorski projekt zagospodarowania przestrzennego zdegradowanego obszaru o powierzchni 20 km2 dotyczy przekształceń funkcjonalnych i krajobrazowo-estetycznych. Sukces całego procesu przywracania wartości zdegradowanego terenu zależy jednak od staranności i jakości prac rekultywacyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.