Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, a Pareto inversion based global optimization approach, to obtain results of joint inversion of two types of geophysical data sets, is formulated. 2D magnetotelluric and gravity data were used for tests, but presented solution is flexible enough to be used for combination of any kind of two or more target functions, as long as misfits can be calculated and forward problems solved. To minimize dimensionality of the solution, space and introduce straightforward regularization Sharp Boundary Interface (SBI) method was applied. As a main optimization engine, Particle Swarm Optimization (PSO) was used. Synthetic examples based on a real geological model were used to test proposed approach and show its usefulness in practical applications.
PL
Do rozpoznania złoża rud miedzi Radwanice-Gaworzyce na monoklinie przedsudeckiej wykorzystano kilka metod geofizycznych, m.in. sejsmikę refleksyjną 2D, magnetotellurykę i polaryzację wzbudzoną (IP). W rezultacie otrzymano m.in. morfologię spągu cechsztynu wraz z interpretacją tektoniki oraz rozkład polaryzowalności i oporności strefy złożowej. Rozkłady anomalii otrzymanych parametrów geofizycznych były przedmiotem kompleksowej interpretacji, w wyniku której zostały wyznaczone granice ciała rudnego, w znacznym stopniu pokrywające się z granicą pomiędzy strefą redukcyjną i utlenioną. Interesująca ze złożowego punktu widzenia jest metoda polaryzacji wzbudzonej, wykorzystująca zdolność minerałów siarczkowych do polaryzacji pod wpływem impulsu prądu elektrycznego. Przetestowano kilka wariantów metodycznych, wybierając dwa najbardziej efektywne dla określonych warunków zalegania mineralizacji rudnej, oparte na pomiarach układem ekwatorialnym oraz gradientu środkowego. Planowane dalsze prace badawcze na modelach litologiczno-mineralnych oraz w i nad wyrobiskami górniczymi mają potwierdzić skuteczność zastosowanych metod do ilościowej oceny mineralizacji rudnej oraz planowania eksploatacji górniczej. Jednak już na podstawie wykonanych badań można stwierdzić, że kompleksowe pomiary geofizyczne wspomagają efektywne pla-nowanie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych.
EN
A number of geophysical methods were used, e.g. 2D reflexive seismics, magnetotellurics and induced polarization (IP), to study the Radwanice-Gaworzyce deposit in the Sudeten monocline. This allowed obtaining a morphology of Zechstein [mine stone] thill, tectonic interpretation as well as polarity distribution and deposit zone resistance. The resulting distribution of geophysical parameter anomalies was comprehensively analysed to allow marking ore-bearing body boundaries were found to overlap to a large extent with the boundary of the reductive zone. The polarisation method is very interesting to a deposit researcher, as it uses the ability of sulphide minerals to polarize under an electric impulse. A number of different methodological variants, based on central gradient measurements and using the equatorial system, were tested to select the two most effective for the specific conditions of ore mineralization. Further research work has been planned on lithological and mineral models as well as in and above mining workings in order to confirm the adequacy of the methods applied in the quantitative assessment of ore mineralisation and mining exploitation planning. Based only on the research now in progress, it is already possible to state that comprehensive geophysical measurements help in works related to search and detection.
EN
Dynamic development of the renewable energy sector is related to an increase of environmental pollution, as well as an increase of awareness of the risks associated with the consequences arising from the excessive use of conventional energy sources. Taking into account the requirements of the European Union, Poland is facing a difficult task related to the growth of the share of renewable energy sources (RES) to 15.5% by 2020 year. The aim of our work was to create a simulation of the Małopolska region, performed in two different directions. The first direction, assumed the specific value of increment of development in the electricity sector based on alternative energy sources. The second one indicated opportunities for growth of heat production from renewable energy sources on the basis of the geological conditions and the possibility of the development of unconventional sources of energy in the Małopolska region.
PL
Geotermalny system ciepłowniczy jest to system wytwarzania i dystrybucji ciepła do odbiorców z centralnej ciepłowni geotermalnej. W Polsce funkcjonuje obecnie (2013 r.) sześć takich systemów (Podhale, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Mszczonów, Uniejów, Poddębice) o łącznej mocy zainstalowanej z geotermii 101,9 MWt. W Europie działa 216 geotermalnych systemów ciepłowniczych o łącznej mocy zainstalowanej około 4900 MWt, natomiast do roku 2015 planowane jest uruchomienie 170 nowych instalacji, których moc zainstalowana wyniesie około 4000 MWt. Potencjał geotermii wskazuje na możliwość jej wykorzystania w znacznie większym stopniu niż dotychczas. Znalazło to oddźwięk w niektórych Krajowych Planach Działania dotyczących rozwoju wykorzystania OZE w końcowym zużyciu energii do 2020 roku. W celu zdefiniowania barier rozwoju oraz promowania geotermalnych systemów ciepłowniczych w Europie realizowany jest m.in. Projekt IEE Promote Geothermal District Heating Systems in Europe (GeoDH), w który zaangażowane są zespoły z czternastu państw europejskich (w tym Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN). Obecny stan rozpoznania zasobów geotermalnych w Polsce pozwala określić obszary perspektywiczne dla instalacji geotermalnych systemów ciepłowniczych. Są to przede wszystkim basen wewnątrzkarpacki oraz zbiorniki dolnokredowy i dolnojurajski na Niżu Polskim.
EN
Geothermal district heating system shall be understood as a system of production and distribution of heat to the customers from a central geothermal heating plant. n Poland, there are currently (2013) 6 such systems (Podhale, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Mszczonów, Uniejów, Poddębice) with a total installed geothermal capacity of 101.9 MWth. In Europe, 216 geothermal heating systems with a total installed capacity of ca. 4900 MWth have been operating, while in 2015 it is planned to launch 170 new installations with installed capacity of ca. 4,000 MWth. The potential of geothermal energy indicates the possibility of its use to a much greater extent. This was included in some of the National Renewable Energy Action Plans of European states. In order to define the barriers to the development and promotion of geothermal heating systems in Europe IEE project “Promote Geothermal District Heating Systems in Europe” (GeoDH) has been carried out since 2012, which involves 14 European countries, including Poland. Current state of geothermal resources in Poland let to define prospective areas for the installation of geothermal heating systems, particularly in the Inner Carpathians reservoir and in the Lower Cretaceous and the Lower Jurassic reservoirs in the Polish Lowlands.
PL
W artykule przedstawiono metodę polaryzacji wzbudzonej, a w szczególności jej zastosowanie do bezpośredniego wykrywania złóż węglowodorów. Zaprezentowane zostały parametry polaryzacji wzbudzonej, jakie uzyskuje się w pomiarach w domenie czasu i częstotliwości. Przeanalizowana została klasyfikacja skał i minerałów ze względu na parametr polaryzowalności. Przedstawiono pięć przykładów wykorzystania metody polaryzacji wzbudzonej do wykrywania i rozpoznawania złóż węglowodorów przez zagraniczne firmy poszukiwawcze. Omówiona została metodyka prac polowych na obszarze polskich Karpat i zapadliska przedkarpackiego w przypadku zastosowania układu ekwatorialnego i dipolowego układu osiowego. Przeanalizowano mapy rozkładów parametru fazowego uzyskane z pomiarów układem ekwatorialnym w złożach Rudka i Grabownica oraz wykres parametru fazowego wzdłuż profilu przecinającego złoże Rylowa. Sporządzono przekroje trzech parametrów polaryzacji wzbudzonej uzyskane z pomiarów dipolowym układem osiowym, a następnie przeanalizowano je w kompleksie z przekrojami oporności wyinterpretowanymi na podstawie danych CSAMT.
EN
The paper presents the method of induced polarization (IP) and focuses on its application to direct prospecting for hydrocarbon deposits. Induced polarization parameters that are obtained from measurements in time domain and frequency domain are presented. Classification of minerals and rocks based on induced polarization parameter was analyzed. Five examples of application of induced polarization method to discovering and recognizing hydrocarbon deposits by foreign companies were given. Methodology of field works made in Carpathians and Carpathian Foredeep with the use of equatorial and dipole-dipole arrays was described. Maps of phase parameter evaluated from results of equatorial array measurements for Grabownica and Rudka deposits as well as the plot of phase parameter along profile cutting the area of Rylowa deposit were analyzed. Cross-sections of three induced polarization parameters were made and analyzed with CSAMT resistivity sections in the area of Rudka deposit.
PL
W pracy przedstawiono ogólne założenia jedno- i dwuwymiarowych modelowań prostych i odwrotnych (inwersyjnych) pola magnetotellurycznego. Opisano metodykę interpretacji danych magnetotellurycznych, w tym analizę wymiarowości środka geoelektrycznego oraz jej wpływ na dobór odpowiedniego modelu interpretacyjnego. Na przykładzie polowych danych magnetotellurycznych (AMT i CSAMT) zarejestrowanych w rejonie złoża węglowodorów Grabownica pokazano wpływ modelu startowego na wynik końcowy inwersji 2D. Drugim analizowanym złożem było złoże ropy naftowej Łodyna. Skupiono się na analizie możliwości wyinterpretowania na drodze inwersji 1D i 2D cienkich, pionowych warstw, jakimi w przybliżeniu można to złoże aproksymować. Wskazano na różnice w odwzorowaniu budowy geologicznej w zależnooeci od polaryzacji interpretowanych krzywych (TE mode lub TM mode) oraz zaproponowano zoptymalizowaną metodykę interpretacji.
EN
General assumptions of 1D and 2D modeling and inversion were presented in this paper. Methodology of magnetotelluric data interpretation was described including analysis of dimensionality of geoelectrical medium and its influence on choosing the proper interpretation model. Relations between initial model and final results of inversion were shown based on magnetotelluric (AMT and CSAMT) data from Grabownica oil and gas field. The second example was from the Lodyna oil field. A possibility of interpretation of thin vertical layers, which can approximate the Lodyna field by 1D and 2D MT inverse procedures was analyzed. Dependences between final geological models and MT curve type (TE mode or TE mode) taken to interpretation were shown. Finally, methodology of interpretation was proposed.
EN
Artificial intelligence methods for MT data processing are proposed. Distortions having a complex structure created by external artificial sources such as, for example, passing train were investigate. In the first part of this paper the time intervals with such type of distortions were found by using a special neuronal system. Next for time intervals found in the first stage the measure curve fragment is removed and then it is replied by the fragment created by a trained perceptron. The experiment showed that used method are effective.
8
Content available remote Application of Kalman Filter to Noise Reduction in Multichannel Data
EN
The results of application of multichannel Kalman filtering to reduction of uncorrelated noise in magnetotelluric recordings are discussed in this article. Magnetotelluric method of Earth structure recognition is shortly presented together with the its most popular measurement method called the remote reference method. The basic theory of nonstationar, discrete Kalman filter and its implementation to multichannel magnetotelluric data recorded in multi-site experiment are also discussed with details. The practical examples of Kalman filter application to the real 2D and 3D data illustrate the merits of presented technique.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane rezultaty najnowszych badań magnetotellurycznych i grawimetrycznych wykonanych we wschodniej części Karpat polskich. Zreinterpretowane zostały wyniki regionalnych badań magnetotellurycznych wykonanych wzdłuż dwóch profili: Maniów - Przemyśl i Radoszyce - Przemyśl z wykorzystaniem najnowszych procedur inwersji 1D i 2D. W ramach prac interpretacyjnych przeanalizowana została dokładność określenia położenia granic opornościowych. Opracowane zostały przekroje oporności zawierające główne wyinterpretowane granice litologiczne i strefy tektoniczne. Zweryfikowane zostały modele budowy geologicznej wzdłuż profili: Szczawne - Kuźmina i Jaśliska - Brzozów za pomocą modelowań pola siły ciężkości. Oszacowane zostały korelacyjne zależności pomiędzy prędkościami średnimi fali sejsmicznej i wartościami anomalii rezydualnych siły ciężkości. Na podstawie uzyskanych równań regresji skonstruowano regionalne mapy prędkości średnich.
EN
Selected results of recent magnetotelluric and gravity investigations made in eastern part of the Polish Carpathians were presented in the paper. Results of regional magnetotelluric survey made along two profiles: Maniów - Przemyśl and Radoszyce - Przemyśl were reinterpreted with the use of state-of-the-art 1D and 2D inversion procedures. The accuracy of the evaluation of a depth of interpreted resistivity boundaries was analysed in the framework of interpretation works. Resistivity cross-sections including main interpreted lithological boundaries and tectonic zones were made. Geological models along profiles: Szczawne - Kuźmina and Jaśliska - Brzozów were verified with the use of gravity force modelling. Correlation dependences between average velocities of seismic wave and values of residual anomalies of gravity force were evaluated. Regional maps of average velocities were constructed based on obtained regression equations.
PL
Przedmiotem artykułu są przykłady zastosowania magnetotellurycznych profilowań ciągłych do badań strukturalnych w zróżnicowanych warunkach geologicznych. Dwa spośród przedstawionych przykładów odnoszą się do rozpoznawania struktury allochtonu fliszowego w polskich Karpatach Zewnętrznych oraz jego podłoża. Przykłady z obszaru sudeckiego przedstawiają wykorzystanie magnetotellurycznych profilowań ciągłych do rozpoznawania stref tektonicznych w utworach krystalicznych oraz związanych z nimi stref filtracji wód mineralnych i termalnych. Przykład rozpoznania struktury wysadu solnego pochodzi z rejonu centralnej części wału środkowopolskiego. W strefie platformowej, w rejonie Pomorza Wschodniego, wykonano badania w celu rozpoznania kompleksów geologicznych położonych poniżej silnie ekranującego energię sprężystą horyzontu utworów ewaporatowych cechsztynu. Przedstawiono metodykę badań, rezultaty interpretacji geofizycznej i niektóre aspekty interpretacji geologicznej.
EN
The paper presents case studies of the continuous magnetotelluric profiling applied to structural studies under varied geological conditions. Two applications refer to identifying of allochthonous flysch structure and its basement in the Polish Outer Carpathians. The case studies from the Sudetes Mts. present the application of the continuous magnetotelluric profiling to identify tectonic zones in crystalline rock complexes and accompanying filtration zones of mineral and thermal waters. A case of a salt dome that was identified by means of the MT investigations in the central part of the Mid-Polish Ridge is also presented. At the platform-type zone of the East Pomerania, the MT investigations were carried out to recognize geological complexes resting beneath the evaporate Zechstein horizon that screened the elastic energy. The methodology of the MT investigations and results of geophysical interpretation and some aspects of geological interpretation of MT data are presented.
PL
W pracy przedstawiono przegląd podstawowych problemów związanych z przetwarzaniem danych magnetotellurycznych zarejestrowanych na obszarach o wysokim stopniu zakłóceń elektromagnetycznych. Przeanalizowano źródła zakłóceń i dokonano przeglądu aktualnie stosowanych metod ich eliminacji. Głównym problemem w obszarze karpackim jest identyfikacja zakłóceń związanych z siecią zelektryfikowanych linii kolejowych oraz ich wpływ na interpretację krzywych sondowań. Przedstawiono założenia metody referencyjnej oraz zanalizowano wyniki testów pomiarowych mających na celu określenie optymalnej odległości, jaka powinna być zachowana pomiędzy punktem polowym i punktem referencyjnym. Przedstawiono także wpływ zastosowania filtrów numerycznych Savitzky'ego-Golaya oraz procedury Singular Spectrum Analysis (SSA) na kształt przebiegów czasowych składowych elektrycznych i magnetycznych, oraz na wynik ich przetwarzania.
EN
The paper presents a review of fundamental problems of processing of magnetotelluric data acquired from regions with high electromagnetic noise. The noise sources are discussed and recently applied methods of noise elimination are reviewed. Identification of noise generated by electric railways and its effects on magnetotelluric sounding data interpretation are main problems of MT data interpretation in the Carpathians. The principles of the remote reference method are given. Results of test measurement, which were made to find an optimum distance between a field site and a reference site were analyzed. Effects of application of the Savitzky-Golay numerical filters and the Singular Spectrum Analysis (SSA) on the shape of time series of electric and magnetic components and results of their processing are discussed.
EN
This paper is concerned with the photoluminescence (PL) study of poly(N-vinylcarbazole) (PVK) thin films deposited on the glass substrate by the dip-coating method. The PL spectra have been measured under steady state excitation (He-Cd laser, 325 nm) in the temperature range from 13 to 300 K. All the samples being studied exhibit strong luminescence in broad temperature range. The main emission PL peak has maximum at 410 nm and is attributed to the excimer emission of PVK. We have observed a small red-shift of this peak with an increase of temperature. In all the films under investigation the thermal quenching of PL has been noticed. This behaviour is determined by the closeness of carbazole groups belonging to neighbouring chains because the interaction between them leads to nonradiative transitions. The PL spectra of PVK thin films annealed under iodine atmosphere have also been investigated. We have observed a decrease of PL for these films. We have concluded that the annealing of PVK under iodine atmosphere induces its degradation.
13
Content available remote Lock-in phase analysis of copper phthalocyanine photoabsorption spectrum
EN
The modulated photoabsorption (PA) spectra in Q-band spectral region of copper phthalocyanine (CuPc) thin layer have been investigated using two-channel lock-in phase resolved technique. Combining measurements in-phase and out-phase we determined four different features, which are observed in PA spectra. A detailed analysis of the in-phase and out-phase multicomponent PA spectra and corresponding phase diagram enabled separation of particular components as well as determination of their phase delay angle and corresponding time constants. In the CuPc sample under study, the various components of PA spectrum show different phase shifts, which implies different mechanism giving rise to the photoinduced electric field modulation.
EN
In this paper we present the photoluminescence emission spectra (PL), photoluminescence excitation spectra (PLE), transmission (TS) and reflection (RS) spectra of tris(8-hydroxyquinoline) aluminum(III) (Alq₃) layers grown by thermal evaporation deposition method. All investigated samples exhibit strong luminescence in the wide temperature range from 13 K to room temperature and for different energies of excitation. In our experiments, we have focused on temperature dependence of photoluminescence. The thermal quenching of PL in the measured samples has been found. We have observed also distinct oscillations from reflection and transmission measurements. The energies of thermal activation estimated by means of configuration coordinate diagram and also the layer thickness and refractive index are presented.
EN
Ternary and quaternary AII BVI mixing semiconductors are very attractive materials for various optical devices. Their optical properties such as the energy gap, linear refractive index, absorption coefficient and lattice constant can be changed with increasing component. For the practical application linear and nonlinear optical characterizations such as the two-photon absorption (TPA), linear and nonlinear refractive indexes are an important aspect. A practical motivation to measure the magnitude of TPA coefficient is that the performance of a device based on nonlinear refraction is strongly affected by the eventual nonlinear absorption. The refractive index and TPA coefficient of Zn1-xMgxSe compounds grown on glass substrates by molecular beam epitaxy (MBE) and pulsed laser deposition (PLD) methods were systematically investigated as a function of Mg composition. The linear optical properties have been studied using transmission, reflection, and photoreflection spectroscopy. The nonlinear optical properties of these materials were investigated by the nonlinear transmission. The energy gap and linear refractive index of these materials change with Mg content, hence the nonlinear optical processes such as TPA and nonlinear refraction index can be modified.
PL
W artykule przedstawione zostały szczegółowe badania magnetotelluryczne z wykorzystaniem metody profilowań ciągłych, wykonane w rejonie Raciechowice - Stadniki, położonym na SE od Krakowa w polskich Karpatach zachodnich. Pomiary wykonano wzdłuż kilku profili sejsmicznych za pomocą systemu MT-1, w zakresie częstotliwości 500-0.01 Hz. W celu redukcji wpływu sztucznych zakłóceń elektromagnetycznych wykorzystano zdalne odniesienie składowych magnetycznych. Wyniki przetwarzania danych, m.in. amplitudowe i fazowe krzywe sondowań, wykorzystane zostały i interpretacji ilościowej i jakościowej. Przekroje opornościowe zostały obliczone przy pomocy algorytmu Bosticka dla profilowań ciągłych. Modele geologiczne wzdłuż profili magnetotellurycznych skonstruowane zostały na podstawie wyników automatycznej inwersji 1D i 2D oraz geologicznych danych powierzchniowych i otworowych. Wyniki badań pozwoliły na rozpoznanie struktury podłoża podmioceńskiego i wydzielenie zróżnicowanych opornościowo kompleksów litologiczno-stratygraficznych oraz opracowanie modelu litologiczno-strukturalnego pokrywy fliszowej.
EN
The paper presents results of detailed magnetotelluric survey employing the continuous profiling conducted SE of Kraków in Raciechowice - Stadniki area in the Polish western Carpathians. Measurements were made along several seismic lines with the use of MT-1 system over a frequency range 500-0.01 Hz. A magnetic remote reference was applied to reduce the effect of artificial electromagnetic noise. Results of data processing including amplitude and phase MT sounding curves were used in the qualitative and quantitative data interpretation. Resistivity cross-sections were computed with the use of Bostick algorithm for continuous profiling. Geological models were constructed along magnetotelluric lines based on 1D and 2D automatic inversion results and surface and borehole geological data. As a result of investigations, the structure of the sub-Miocene basement was identified, lithological-and-stratigraphic complexes with different resistivity were distinguished, and a lithological-and-structural model of the flysch cover was obtained.
EN
The inversion of geophysical data depends on the availability of a priori information on the geology of the earth inversion method chosen, and the appropriate definition of parameters of the model. Traditionally, 1D magnetotelluric data have been inverted by the trial-and-error method, which employs iterated, linearized inversion methods. However, this approach involves a good knowledge of parameters of the analyzed earth. Unlike the linearized inversion, the nonlinear inversion does not depend so much on a starting model; however, a proper choice of the starting model can reduce the time and cost of computation. In this paper the authors applied a nonlinear optimization method, called very fast simulated annealing (VFSA), to one-dimensional inversion of magnetotelluric sounding data. The authors made some simplified assumption concerning the selection of cooling constants and reducing the equivalence of geoelectric models. The inversion was performed in three ways: the individual inversion of amplitude data, individual inversion of phase data, and joint inversion of amplitude and phase data.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.