Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia wiatru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Zielony wodór : krótka monografia. Część 1, Procesy wytwarzania
PL
Dokonano przeglądu metod wytwarzania zielonego wodoru z wykorzystaniem odnawialnych surowców i źródeł energii. W szczególności przedstawiono przemysłowe procesy elektrolizy wody, prowadzonej w elektrolizerach zasilanych energią słoneczną lub energią turbin wiatrowych, oraz procesy konwersji organicznych odpadów (w tym komunalnych) do wodoru.
EN
A review, with 65 refs., of methods for prodn. of H₂ by using renewable raw material and energy sources. In particular, industrial processes for electrolysis of H₂O with renewable elec. energy (photovoltaics or wind farms) and for org. waste-to-H₂ conversion were taken into consideration.
EN
The potential of wind energy in Ukraine is examined in this article. Possibilities of its use are analyzed, an analytical assessment of the potential for its use is performed, and prospects for the use of energy resources for the development of the wind energy market is substantiated. Reasons are provided for the advantages and disadvantages of wind energy, which should be combined into the following components. The natural resource potential of Ukraine for the development of wind energy is analyzed. It has been confirmed that the wind energy potential of different territories of Ukraine is characterized by average annual wind speeds at the level of 7.0–8.5 m/s (on the continent – at heights of about 100 m, in water areas – about 50 m), which allows using megawatt-class wind turbines with annual coefficients of capacity utilization at the level of 0.3–0.4, which is quite efficient. The specific energy potential of wind energy in Ukraine is established, according to which, the territories of the country were grouped. It has been specified that the best places for locating wind power plants are areas with strong and constant winds, which can be found on the coast of the seas and in mountainous areas.
PL
W artykule omówiono potencjał energetyki wiatrowej w Ukrainie. Analizuje się możliwości jego wykorzystania, przeprowadza analityczną ocenę wykorzystania tego potencjału oraz uzasadnia perspektywy wykorzystania zasobów energetycznych dla rozwoju rynku energetyki wiatrowej. Ponadto omówiono także zalety i wady energetyki wiatrowej. Analizowany jest potencjał zasobów naturalnych Ukrainy dla rozwoju energetyki wiatrowej. Stwierdzono, że potencjał energetyki wiatrowej różnych terytoriów Ukrainy charakteryzuje się średnimi rocznymi prędkościami wiatru na poziomie 7,0–8,5 m/s (na kontynencie – na wysokości ok. 100 m, a na obszarach wodnych ok. 50 m), co pozwala na zastosowanie dość efektywnych turbin wiatrowych klasy megawatowej o rocznym współczynniku wykorzystania mocy na poziomie 0,3–0,4. Ustalono konkretny potencjał energetyczny energetyki wiatrowej, według którego pogrupowano terytoria kraju. Stwierdzono, że najlepszymi miejscami do lokalizacji elektrowni wiatrowych są tereny o silnych i stałych wiatrach, które występują na wybrzeżach mórz oraz na terenach górskich. Przeanalizowano produkcję energii elektrycznej przed wojną. Przedstawiono zalety rozwoju energetyki wiatrowej, która może się rozwijać, jeśli zostaną poprawione ramy prawne i promocja produkcji sprzętu do eksploatacji elektrowni wiatrowych. Ukazano potencjał rynku energetyki wiatrowej oraz wskazano głównych odbiorców energii wiatrowej w Ukrainie. Rozwój energetyki wiatrowej jest uważany za drogę do niezależności energetycznej gospodarki narodowej kraju.
PL
W kolejnej części artykułu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pożarów przydomowych elektrowni wiatrowych, ryzyka zagrożenia pożarowego występującego w turbinach i współpracujących z nimi urządzeniach, a także przyczyn powstawania pożarów ze wskazaniem działań prewencyjnych dla ich zapobieżenia. Omówiono też zasady postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia pożarowego w instalacjach tego typu. Ponadto opisano rozwiązania systemowe przeznaczone dla przydomowych siłowni wiatrowych.
EN
The next part of the article presents selected issues related to fires in domestic wind farms, the risk of fire hazards occurring in turbines and associated devices, as well as the causes of fires with an indication of preventive measures to prevent them. The rules of conduct in the event of a fire incident in installations of this type were also discussed. In addition, system solutions for home wind farms have been described.
PL
Pokazano, że elektrownie wiatrowe wspomagane wytworzonym przez nie wodorem jako sposobem na magazynowanie energii okazują się dużo droższe w relacji do źródeł gazowych. Jeśli istniejące ceny uprawnień do emisji CO2 są faktycznie dobrym wskaźnikiem kosztów zewnętrznych spalania paliw organicznych, to przy obecnych relacjach cen wykorzystanie dziś wodoru jako sposobu na magazynowanie energii nie ma ani ekonomicznego ani ekologicznego uzasadnienia.
EN
It has been shown that wind farms supported by hydrogen produced by them as a means of storing energy turn out to be much more expensive compared to gas energy sources. If the existing prices of CO 2 emission allowances are actually a good indicator of the external costs of the combustion of organic fuels, then with the current price ratios, using hydrogen to store energy has neither economic nor ecological justification.
EN
Economic and usable benefits from the proper land development may be programmed as early as at the stage of designing by forming structures that are both economic and comfortable, which is in accordance with assumptions of architechnology. This work presents the method of calculating particular aerodynamic parameters of the urban complex Sustainable Tower Island in Kobylnica-Ligowiec. The article analyses the wind speed and its pressure on walls of buildings depending on the height above ground level. Knowing these parameters allows optimisation of the location of devices collecting energy from renewable energy sources.
PL
Korzyści ekonomiczno-użytkowe wynikające z odpowiedniej zabudowy można programować już w fazie projektowania, kształtując struktury i ekonomiczne, i komfortowe – zgodnie z założeniami architechnologii. W niniejszym opracowaniu omówiono metodę obliczania niektórych parametrów aerodynamicznych zespołu urbanistycznego „Wyspa wież” w Kobylnicy-Ligowcu1. W artykule rozpatruje się prędkość wiatru i siłę jego naporu na ściany budynków w zależności od wysokości na poziomem terenu. Znajomość tych parametrów pozwala na optymalizację rozmieszczenia urządzeń pozyskujących energię z OZE.
PL
W artykule przedstawiono problemy oraz wyzwania stojące na drodze do wielopłaszczyznowego rozwoju energetyki wiatrowej. Omówiono występujące globalnie zasoby wiatru oraz możliwości energetyczne poszczególnych rejonów Polski. Przedstawiono dotychczasowy rozwój siłowni wiatrowych, a także potencjalne ścieżki ich dalszej rozbudowy. Omówiono przykłady dużych instalacji wiatrowych oraz problemy, z jakimi zmagają się ich operatorzy.
EN
Wind energy is one of the most abundant energy sources on Earth. In recent decades the most of technological problems of wind farms were resolved, unfortunately the main problem lies instability and predictability of wind conditions remain. Obstacles in the construction of wind farms are also impact on the environment and requirements for the accompanying infrastructure.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.
EN
In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.
PL
W artykule omówiono wyniki badań i przedstawiono wnioski z pracy doświadczalnej dot. elewacyjnej turbiny miejskiej o poziomej osi obrotu w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Instalacja ta pracuje w warunkach miejskich, które utrudniają produkcję energii elektrycznej, jednak wyniki pracy tej i podobnych instalacji wskazują, że to turbiny o pionowej osi obrotu są w stanie rozpocząć generację mocy od niższych prędkości wiatru i lepiej się sprawdzają przy prędkościach występujących w zróżnicowanych warunkach i częstych turbulencjach. Praca turbiny nie wywołuje zauważalnych negatywnych skutków na otoczenie – np. hałasu czy drgań.
EN
The article discusses the results of the experimental work regarding a horizontal axis wind turbine integrated with facade of Center of Energy AGH UST. This installation works in urban conditions which are decreasing the production of electricity, however, the results of presented and similar installations shows that turbines with a vertical axis are able to start generating power at lower wind velocities and perform better at velocities occurring in diverse conditions and frequent turbulences. Operation of the turbine does not cause any noticeable negative effects on the environment - e.g. noise or vibration.
EN
The use of wind energy in water pumping is an economically viable and sustainable solution to rural communities without access to the electricity grid. The aim of this paper is to present a detailed modeling of the wind-powered pumping system, propose and compare some control schemes to optimize the performance of the system and enhance the quality of the generated power. The wind energy system used in this paper consists of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) and static converters directly coupled to an asynchronous motor that drives a centrifugal pump. A typical control is applied to the proposed configuration for the purpose of controlling the generator to extract maximum wind power. Furthermore, four types of controllers (PI and conventional RST polynomials, adaptive RST-fuzzy and genetic algorithm are designed for the wind energy system and tested under various operating conditions.
PL
Wykorzystanie energii wiatru w pompowaniu wody jest opłacalnym i zrównoważonym rozwiązaniem dla społeczności wiejskich bez dostępu do sieci elektrycznej. Celem tego artykułu jest przedstawienie szczegółowego modelowania systemu pompowania napędzanego wiatrem, zaproponowanie i porównanie niektórych schematów sterowania, aby zoptymalizować wydajność systemu i poprawić jakość generowanej mocy. System energii wiatrowej zastosowany w tym artykule składa się z synchronicznego generatora z magnesami trwałymi (PMSG) i przekształtników statycznych bezpośrednio sprzężonych z silnikiem asynchronicznym, który napędza pompę odśrodkową. Typowe sterowanie jest stosowane do proponowanej konfiguracji w celu sterowania generatorem w celu wydobycia maksymalnej energii wiatru. Ponadto cztery typy sterowników (PI i konwencjonalne wielomiany RST, adaptacyjny algorytm rozmytego RST i genetyczny) są zaprojektowane dla systemu energii wiatrowej i testowane w różnych warunkach pracy).
EN
This paper presents a comparative in-depth investigation of the energy standings, opportunities and the barriers that occur in the expansion of renewable energy in the Asia’s two fastest growing economies, i.e. India and China. These two countries contain almost 36% of the world’s population and constitute the fastest emerging hub for trade and industries in the energy sector in which different types of energy resources are sought to meet the energy demands. Non-conventional sources of energy are the inevitable alternative for the achievement of economic improvement, ecological balance, nature friendly environment and sustainable development. It is recommended to eliminate the obstacles to achieving the estimated energy targets of the 13th financial year plan (FYP) of both nations and stimulate the enhancement of the rate of green energy resources exploitation.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia porównawcze dogłębne badanie możliwości i barier, które występują w ekspansji energii odnawialnej w dwóch najszybciej rozwijających się gospodarkach Azji, tj. w Indiach i Chinach. Te dwa kraje to prawie 36% ludności świata, stanowią one najszybciej rozwijające się centrum handlu i przemysłu w sektorze energetycznym, w którym różne rodzaje zasobów energetycznych są brane pod uwagę w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Niekonwencjonalne źródła energii są nieuniknioną alternatywą dla osiągnięcia postępu ekonomicznego, równowagi ekologicznej, środowiska przyjaznego naturze i zrównoważonego rozwoju. Zaleca się wyeliminowanie przeszkód w osiąganiu celów energetycznych w ramach trzynastego planu roku budżetowego (FYP) obu narodów i stymulowanie wzrostu wykorzystania zielonych zasobów energii.
EN
The following paper covers a method for wind turbine selection with a horizontal axis of rotation basing on real in-field measurements of wind conditions. The basic meteorological properties and characteristics obtained during measurement campaigns using necessary equipment as well as the used methodology are vital for successful investment in wind farm. The main goal of in-field investigation is to collect meteorological data using a measurement mast installed at the possible future wind farm location. The conducted measurement campaign provided wind directions, velocities and wind blast parameters. The measurements were conducted in the northern Poland using measuring system installed on 100 meter high mast. The system was equipped with all devices necessary to measure and record the basic wind parameters. The reliability of measurements was verified using statistical data for the Weitbull distribution and the wind rose. In this way, the energy potential of raw air stream that could possibly drive a wind turbine was determined. Among 6 pre-selected wind turbine types, the optimal one for a given location was proposed.
EN
In this paper, an atypical resistance rotor of a vertical axis small wind energy turbine is to be aerodynamically investigated and later on optimized in a flow simulation. In this report the results obtained from the flow simulations of the single and two rotor setup, as well as the results from the flow simulations of a single blade, are presented. The geometry of the rotor and blades is the base geometry for further optimization. All simulations are performed with one specific tip speed ratio. The base geometry for slat and baffle can be calculated based on experience gained in previous studies. It was found in previous experiments that a rotor with 42% coverage (area that occupies the wings of the total circumference) is always started. Those experiments have also shown that a rotor with 36.5% coverage has a higher power coefficient at low wind speeds, at higher wind speeds, the rotor with 42% coverage has a better power coefficient. Based on those first investigations the optimization of the blade and rotor geometry will be carried out later in this project. Another focal point will be the investigation of the "stacking" of two wind turbines on top of each other in order to obtain a stable torque over the entire circulation and the determination of the optimal distance between two rotors.
PL
W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na energię elektryczną jest ogromne i stale wzrasta pomimo zainteresowania energooszczędnością procesów technologicznych. Aby zaspokoić potrzeby użytkowników uruchamiane są coraz to nowe bloki elektrowni węglowych. Powoduje to przedostawanie się do atmosfery znacznych ilości dwutlenku węgla oraz innych związków szkodzących środowisku. Aby ograniczyć ten proces należy zacząć w jak największym stopniu korzystać ze źródeł energii odnawialnej, takiej jak energia wiatru, promieniowania słonecznego, nurtu rzek, energii geotermalnej i tym podobnych. Celem pracy była analiza potencjału województwa lubelskiego do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W pracy przedstawiono dane takie jak średnie promieniowanie słoneczne, prędkość wiatru czy przepływ wód rzecznych Lubelszczyzny. Na ich podstawie dokonano obliczeń teoretycznej mocy jaką można by uzyskać z tych źródeł. Wyniki jakie uzyskano obrazują, jak niewielką powierzchnię w stosunku co całego województwa lubelskiego należałoby wykorzystać do budowy elektrowni korzystających ze źródeł odnawialnych aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną.
EN
Nowadays, the demand for electricity is increasing despite common interest in energy efficient solutions. To meet the users’ needs, more and more new coal-fired power plant units are being launched. This causes the release of significant amounts of carbon dioxide and other environmental-damaging compounds into the atmosphere. To limit this practice, we need to start using as much as possible renewable energy sources such as wind, solar radiation, midland water energy, geothermal energy etc. The purpose of the work was to analyze the potential of the Lublin Province for the production of electricity from renewable sources. This work presents the data such as average solar radiation, wind speed or river water flow in the region of Lublin. Based on this information’s, calculations of theoretical power that could be obtained from these sources. The results obtained show how a small area in relation to the entire Lubelskie Voivodeship could be used to build power plants using renewable sources to meet the demand for electricity.
14
Content available Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej
PL
Celem badań było wyznaczenie podstawowych charakterystyk modelowej turbiny wiatrowej, do których należą charakterystyka mocy turbiny w funkcji prędkości strumienia przepływającego powietrza oraz charakterystyka mocy turbiny dla różnych kątów nachylenia łopat wirnika. Dodatkowo wyznaczone zostały zależności prędkości obrotowej turbiny od prędkości strumienia przepływającego powietrza przy stałym kącie nachylenia łopat turbiny, a także prędkości obrotowej turbiny od kąta nachylenia łopat przy stałej prędkości przepływającego powietrza. Pomiary wykonano w tunelu aerodynamicznym w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Białostockiej.
EN
The paper concerns the topic of using wind turbines to produce electricity. Main attention was focused on showing the method of researching the basic characteristics of the model wind turbine: power characteristic as a power of the device to the wind speed ratio and power characteristic as a power of the device to the inclination of blade angle ratio. In addition, some dependencies have been defined: dependence of rotational speed of the wind turbine on a speed of flowing air, and dependence of rotational speed of the wind turbine on an inclination of the blade angle. The measurements required for this purpose were carried out in an aerodynamic tunnel at the Laboratory of Renewable Energy Sources of the Białystok University of Technology.
PL
Porównano aktualne koszty projektu wykorzystania energii wiatru i słońca z zasilaniem tradycyjnym oraz oszacowano opłacalność inwestycji. Najbardziej opłacalną inwestycją jest elektrownia wiatrowa ale nie gwarantuje stałych dostaw energii w roku, dlatego zaproponowano hybrydową i jest to inwestycja opłacalna.
EN
The current project costs of wind and solar energy use have been compared with traditional power sources and the economic viability of the investment has been estimated. The most economically viable investment is a wind power plant but it does not guarantee a continuous energy supply through-out the year. Therefore a hybrid plant has been proposed as an investment economically viable.
EN
The aim of this paper was the assessment of spatial and temporal complementarity of wind and solar resources based on selected locations in Poland. More specifically, we asked the following questions: a) does the spatial distribution of photovoltaic systems and wind farms own the property of smoothing the energy generation curve? b) is it possible as a result of renewable energy sources distribution over several locations to decrease instances of outliers in terms of energy production? c) to what extent depending on time step exists complementarity of sun and wind energy?. Conducted calculations were based on daily measurements of wind speed and insolation for the period 1984-2004 which were acquired from Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) and www.soda-is.com. Obtained results are encouraging since the positive impact of spatial distribution on smoothing the energy generation curve was observed. From the power system point of view an expedient correlation between available wind and solar radiation in yearly time scale exists in analyzed locations.
PL
Celem przeprowadzonych badań było zbadanie czasowej oraz przestrzennej komplementarności energii promieniowania słonecznego oraz wiatru w wybranych lokalizacjach na terenie Polski. W pracy podjęto się odpowiedzi na następujące pytania: a) czy dystrybucja przestrzenna instalacji fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych prowadzi do wygładzenia krzywej uzysku energii elektrycznej? b) czy jest możliwym by na skutek rozmieszczenia źródeł energii na kilka lokalizacji zminimalizować występowanie skrajnych wartości uzyskiwanego wolumenu energii c) w zależności od kroku czasowego, jak kształtuje się komplementarność zasobów wiatru oraz energii promieniowania słonecznego. Przeprowadzone analizy operały się na szeregach czasowych średniej dobowej prędkości wiatru oraz sumie nasłonecznienia, które obejmowały lata 1984-2004 i zostały pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oraz platformy www.soda-is.com. Uzyskane wyniki są zachęcające, ponieważ wykazano istnienie pozytywnego wpływu dystrybucji przestrzennej na wygładzenie krzywej uzysku energii. Co więcej zaobserwowano istnienie silnej ujemnej korelacji pomiędzy zasobami energii wiatru i promieniowania słonecznego w ujęciu rocznym.
EN
The following paper presents a methodology of wind turbines selection with a axis of rotation based on measurements of wind conditions specific for the wind power sector. Basic properties and characteristics used in the wind power sector, as well as a proper measurement campaign along with determining the necessary instrumentation and the methodology of its use, are the basic parameters that determine the decision of wind farm investment. The main goal of those activities is to gather the accurate meteorological data in sufficient amount using a measurement tower situated at a possible future location of a wind farm. This method is used to identify the direction, speed, gust and energy of the wind. Measurements were made in northern Poland using a measurement system based on a 80-meter-high telescopic mast. The system was equipped with instrumentation necessary to measure and record the basic wind parameters, and was made by the Windhunter Serwis Ltd. Company headquartered in Koszalin. The reliability of measurements was verified using the statistical methods based on the Weitbull’s distribution and the windrose. Thus, the energy potential of the raw air stream was determined with a possible future use in a wind farm sitting.
18
Content available Laboratory stand for small wind turbine simulation
EN
The article presents a concept of the laboratory stand for wind turbine simulation, built on the basis of cage induction motor, supplied from a frequency converter. The model assumes control of the engine torque, using simple constant Volt/Hertz control with slip regulation, taking into account the moment of inertia of the simulated turbine. Performance of the system for different wind and generator load conditions has been shown. Test results proved, that the turbine torque is well tracked by the wind motor emulator.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do symulacji turbiny wiatrowej, zbudowanego na bazie silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości. Opracowany model zakłada sterowanie momentem silnika, przy wykorzystaniu prostego algorytmu u/f = const. z kompensacją poślizgu, przy uwzględnieniu momentu bezwładności odtwarzanej turbiny. Przedstawiono zachowanie się układu symulatora dla różnych warunków wietrznych i różnych wartości obciążenia generatora. Moment obrotowy turbiny jest wiernie odwzorowany pracą silnika.
EN
Wind turbines undergo dynamic loads along all the phases of transformation of wind kinetic energy into power output to be fed into the grid. Gearbox breakdowns are one of the most common and most severe causes of energy losses and it is therefore crucial to prevent and forecast them. Straightforward vibration analysis is very demanding by the point of view of technology, costs and complexity of signal denoising. A considerable keystone in fault diagnosis is the analysis of Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systems. In particular, thermal behaviour of wind turbines fits well with the common time scale of SCADA data; heating trends are fairly responsive as a consequence of rotor vibration. Machine learning techniques applied to SCADA data are very powerful in reconstructing inputs - output dependency. On these grounds, in this work an Artificial Neural Network approach is proposed for early diagnosis of gearbox faults. The method is validated on the data of a wind farm operating in Italy. It is shown that the method is capable in recognizing incoming faults with a very manageable advance also with data on short time scales.
EN
Optimal alignment of wind turbines to the wind direction is a crucial condition for the quality of power output and for the health of the turbines. Actually, bad alignment can cause degraded performances and dangerous loads that can affect, on the long run, the mechanical safety of the wind turbine. Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systems are becoming widespread in modern wind energy technology because of the appreciable costs – benefits ratio. The common time scale of SCADA, yet, usually is not effective for misalignment diagnosis because the wind varies too rapidly. For this reason, misalignment is often diagnosed using ad hoc techniques as LIDAR-based or spinner anemometers. In the present work, it is shown that very useful indications for the diagnosis of misalignment can be obtained also from the SCADA data, without invoking expensive supplementary control techniques. The method is validated on the data set of a wind farm sited in Italy.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.