Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Aiming at the technical bottlenecks existing in the current warp knitting machine control system such as jacquard drive circuit, the design method of self-boosting power supply circuit integrated with jacquard driver is proposed for the embedded warp knitting machine jacquard control system for miniaturization design. The voltage boost circuit designed can boost the low voltage from the input of the working power supply to the high voltage for the output to drive the oscillation of the piezoelectric ceramic jacquard needles. Since the circuit adopts energy storage inductance instead of current-limiting resistor to optimize the driving circuit, it not only limits the forward charging current of the piezoelectric ceramic, but also effectively realize the energy recovery function. The effectiveness of the design method is verified by simulation.
PL
Mając na celu techniczne wąskie gardła występujące w obecnym systemie sterowania maszyną do tkania osnowowego, takie jak obwód napędu żakardowego, zaproponowano metodę projektowania samowzmacniającego obwodu zasilania zintegrowanego ze sterownikiem żakardowym dla wbudowanego systemu sterowania żakardowego maszyny. Zaprojektowany obwód zwiększający napięcie może zwiększać niskie napięcie z wejścia zasilacza roboczego do wysokiego napięcia na wyjściu, aby napędzać oscylacje piezoelektrycznych ceramicznych igieł żakardowych. Skuteczność metody projektowania została zweryfikowana za pomocą symulacji.
PL
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa przygotowała propozycje rozwiązań prawnych wspierających przedsiębiorców i pracowników sektora biogazowego, które mogą być zastosowane w tarczy antykryzysowej. Realizacja tych postulatów oznaczałaby cenne wsparcie mogące pomóc w zapobieganiu skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa.
4
Content available remote Power Buoy represented by the kinematic chain of a robot
EN
The aim of this paper is to present possibility of description the Power Buoy movement as an kinematic chain of manipulator. To simulate movement of the buoy more accurately it is necessary to present kinematic chain of a manipulator with more degrees of freedom. All possible movements should be taken into account. The robotic approach to energy harvester simplify finding the solution of movement description. In the paper a few ways of the buoy movement will be considered.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości opisu ruchu boi odzyskującej energię jako łańcuch kinematyczny manipulatora. Zasymulowanie ruchu boi w dokładniejszy sposób wymaga przedstawienia boi jako łańcuch kinematyczny manipulatora o większej liczbie stopni swobody. Wszystkie możliwe ruchy boi na fali powinny zostać rozważone. Podejście ze strony robotyki do odzysku energii upraszcza znalezienie rozwiązania do opisu ruchu. W artykule zostanie rozważonych kilka sposobów ruchu boi.
5
Content available New Design of Quarry Gravitricity
EN
The consumption of electric energy in open pit mines or quarries maybe can achieve the consumption of all inhabitants of a city which it is according to their size and production of ore. in the other hand, View that the demand crescent of energy electric in the world, the limits of energetic resources in the third world, the increase of prizes operation and the maintenance of classic energy, the environmental consequences of classic energy and the benefic for using the autonomy system for production of electricity incites for searching the other sources responds the demands, To do this, we propose in this work a system equipped by generator for the creation of electrical energy resulting from the traffic of trucks in open pit mines whom situated in mountainous reliefs as knows a new kind of gravitricity.
PL
Zużycie energii elektrycznej w kopalniach odkrywkowych lub kamieniołomach może osiągnąć poziom zużycia energii w mieście, zużycie energii w kopalni zależy od rodzaju kopaliny i wielkości wydobycia. Przedstawiono zmiany popytu na energię elektryczną na świecie, ograniczenia zasobów energetycznych w Trzecim Świecie, proporcje udziału energii konwencjonalnej, konsekwencje środowiskowe wykorzystania energii oraz korzyści z wykorzystania z systemu autonomicznego produkcji energii elektrycznej. Wszystko to zachęca do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Autorzy zaproponowali w pracy system wyposażony w generator energii elektrycznej bazujący na odzysku energii z przemieszczania się ciężarówek w kopalniach odkrywkowych.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania dedykowane do zasilania oraz odzysku energii przemysłowych wózków AGV. Omówiono różne odmiany zasilania jednostek napędowych, ich zalety, wady oraz tendencje rozwojowe.
PL
Kopalnie są często zlokalizowane w terenie górzystym i urobiony materiał jest transportowany z rejonu wzgórza do doliny - na plac składowy przy drodze publicznej lub bocznicy kolejowej. Stosowany jest wtedy najczęściej transport oponowy, ze względu na swoją niezawodność, ogromną elastyczność oraz dostępność w postaci usługi (outsourcing). Jednak takie rozwiązanie bywa przeszkodą w eksploatacji surowca, z uwagi na uciążliwy hałas i wibracje, kosztowną degradację lokalnych dróg oraz emisję spalin i gazów cieplarnianych, towarzyszące ruchowi ciężkich pojazdów. Złoże surowca położone w górach jest również złożem energii potencjalnej grawitacyjnej, którą można odzyskać w wypadku transportu urobku w dół. Do tego potrzebny jest napęd elektryczny i wyeliminowanie pracy jałowej środka transportu, co jest możliwe przy zastosowaniu energooszczędnego przenośnika taśmowego, pracującego w trybie generatorowym. Zastąpienie odstawy oponowej transportem taśmowym z odzyskiem (rekuperacją) energii umożliwia uzyskanie przez kopalnię statusu prosumenta energii elektrycznej oraz znaczące ograniczenie wpływu na środowisko, w szczególności wykazanie znacznych oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (tzw. białe certyfikaty) oraz spowoduje obniżenie kosztów transportu. Rekuperacyjne przenośniki do transportu kruszyw z wyrobisk na wzgórzach mogą się stać wizytówką zrównoważonego górnictwa.
EN
Mines are often located in hilly terrain, from which the mined material is hauled from the hill to the valley - to the depot near the public road or railway sidetrack. Then, truck haulage is the most often used because of its reliability, great flexibility and availability in the form of outsourced service. However, such a solution can be an obstacle in the exploitation of the raw material due to arduous noise and vibrations, costly degradation of local roads and emissions of greenhouse gases and gases, accompanying the movement of heavy vehicles. The resource deposit located in the mountains is also a potential gravitational energy deposit that can be recuperated in the case of transporting the mined material down. For this you need an electric drive and eliminating the idle mode of transport, which is possible using an energy-saving belt conveyor working in generator mode. Replacement of truck haulage with belt transport with energy recovery (recuperation) enables the mine to obtain the status of electricity prosumer and significantly reduce its environmental impact, in particular demonstrating significant savings in primary energy consumption (so-called white certificates) and will reduce transport costs. Recuperative conveyors for aggregate transport from hill excavations can become a showcase of sustainable mining.
PL
Jedno z największych zagrożeń dla środowiska oraz pośrednio dla życia i zdrowia człowieka stwarzają wszechobecne na terenach zurbanizowanych, a także i niezurbanizowanych odpady składowane na nie zawsze przystosowanych do tego celu składowiskach, a także często leżące luzem na tzw. dzikich wysypiskach. Przyczyniają się do degradacji środowiska, zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gazami i pyłami, powodują nadmierny rozwój gryzoni, ptactwa, owadów. W ewidentny sposób naruszają właściwy obieg materii w środowisku. Niewłaściwa lokalizacja składowiska może również stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.
EN
The article analyzes the risk factors related to the energy use of alternative fuels from waste. The essence of risk and its impact on economic activity in the area of waste management were discussed. Then, a risk assessment, on the example of waste fractions used for the production of alternative fuel, was carried out. In addition, the benefits for the society and the environment from the processing of alternative fuels for energy purposes, including, among others: reducing the cost of waste disposal, limiting the negative impact on water, soil and air, reducing the amount of waste deposited, acquisition of land; reduction of the greenhouse effect, facilitating the recycling of other fractions, recovery of electricity and heat, and saving conventional energy carriers, were determined. The analysis of risk factors is carried out separately for plants processing waste for alternative fuel production and plants producing energy from this type of fuel. Waste processing plants should pay attention to investment, market (price, interest rate, and currency), business climate, political, and legal risks, as well as weather, seasonal, logistic, technological, and loss of profitability or bankruptcy risks. Similar risks are observed in the case of energy companies, as they operate in the same external environment. Moreover, internal risks may be similar; however, the specific nature of the operation of each enterprise should be taken into account. Energy companies should pay particular attention to the various types of costs that may threaten the stability of operation, especially in the case of regulated energy prices. The risk associated with the inadequate quality of the supplied and stored fuels is important. This risk may disrupt the technological process and reduce the plant’s operational efficiency. Heating plants and combined heat and power plants should also not underestimate the non-catastrophic weather risk, which may lead to a decrease in heat demand and a reduction in business revenues. A comprehensive approach to risk should protect enterprises against possible losses due to various types of threats, including both external and internal threats.
PL
W artykule dokonano analizy czynników ryzyka związanego z energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych produkowanych na bazie odpadów. Omówiono kwestie istoty ryzyka oraz jego wpływu na działalność gospodarczą w obszarze zagospodarowania odpadów. Następnie dokonano oceny ryzyka na przykładzie frakcji odpadów stosowanych do produkcji paliwa alternatywnego. Wskazano również korzyści, jakie przynosi społeczeństwu i środowisku przetwarzanie ich w celach energetycznych, w tym m.in.: obniżenie kosztów unieszkodliwiania odpadów; ograniczenie negatywnego wpływu na wody, glebę i powietrze; zmniejszenie ilości i wielkości składowanych odpadów; pozyskanie terenów; zmniejszenie efektu cieplarnianego; ułatwienie recyklingu pozostałych frakcji; odzysk energii elektrycznej i cieplnej; oszczędność konwencjonalnych nośników energii. Analiza czynników ryzyka jest przeprowadzona oddzielnie dla zakładów przetwarzających odpady na paliwa alternatywne oraz zakładów wytwarzających energię z tego rodzaju paliw. Zakłady przetwarzające odpady powinny zwrócić uwagę na ryzyko inwestycyjne, rynkowe (cenowe, stopy procentowej, walutowe), koniunkturalne, polityczno-prawne i społeczne, a także ryzyko: pogodowe, sezonowe, logistyczne, technologiczne, utraty rentowności czy upadłości. Podobne ryzyka występują też w działalności zakładów energetycznych, ponieważ funkcjonują one w tym samym otoczeniu zewnętrznym. Również ryzyka o pochodzeniu wewnętrznym mogą być podobne, jednak należy uwzględniać specyfikę działalności każdego zakładu. W przedsiębiorstwach energetycznych szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie różnego rodzaju kosztów, które może zagrozić stabilności funkcjonowania, zwłaszcza w sytuacji regulowanych cen energii. Ważne jest ryzyko związane z nieodpowiednią jakością dostarczanych i przechowywanych paliw, które może zakłócić proces technologiczny i zmniejszyć wydajność pracy zakładu. Ciepłownie i elektrociepłownie nie powinny też bagatelizować ryzyka pogodowego niekatastroficznego, którego konsekwencją jest spadek popytu na ciepło i zmniejszenie wpływów z działalności gospodarczej. Kompleksowe podejście do ryzyka powinno uchronić przedsiębiorstwa przed ewentualnymi stratami z tytułu różnego rodzaju zagrożeń, płynących zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i tkwiących wewnątrz zakładów produkcyjnych.
11
Content available Alternative fuel market in Poland
EN
The article discusses issues related to the generation, use, and transboundary movement of waste labeled with the code 191210 according to the waste catalogue regardless of its origin (municipal, industrial or mixed). Data contained in voivodship reports related to waste management and information about transboundary shipments shared by the Chief Inspectorate of Environmental Protection were also used in the article. The imbalance in the amount of produced and energetically used alternative fuels in Poland in the years 2015 to 2017 has been confirmed. This affects the economy of the waste management sector involved in the production of alternative fuels. The oversupply causes the prices of alternative fuels to fall and increases the need for subsidies in the case of the recovery or disposal of alternative fuels of lower quality. In the near future one should expect a stabilization of the supply of combustible waste to the cement industry, which is now beginning to achieve its technological potential; this is due to a high degree of replacement of fossil fuels. One should also expect an increase in the demand for alternative fuels from the commercial power sector and heating sector. It has been shown that much more alternative fuel is imported than exported from Poland. The amount of imported alternative fuel in the market is relatively low compared to the amount of fuel produced in the country. This oversupply affects, although not significantly, the possibility of using domestic waste for energy recovery. The export of the alternative fuel produced in the country is a favorable phenomenon when there is no possibility of sale on the domestic market. It seems rational, especially in the case of exports from installations producing fuels in border provinces.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem, wykorzystaniem oraz transgranicznym przemieszczaniem wszystkich odpadów o kodzie 191210, przypisanym w katalogu odpadów do paliwa alternatywnego, bez względu na jego pochodzenie (komunalne, przemysłowe lub mieszane). Wykorzystano dane zawarte w raportach wojewódzkich dotyczących gospodarki odpadami oraz informacje dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów udostępnione przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stwierdzono brak równowagi w zakresie ilości wytwarzanych i energetycznie wykorzystywanych paliw alternatywnych w Polsce, obserwowanej na przestrzeni lat 2015–2017. Zmiany te wpływają na ekonomię sektora gospodarki odpadami zajmującego się wytwarzaniem paliw alternatywnych. Sytuacja nadpodaży wymusza spadek cen paliwa alternatywnego, a nawet konieczność dopłat za jego przyjmowanie do odzysku lub unieszkodliwiania, w przypadku paliw alternatywnych o niższej jakości. W najbliższym czasie należy liczyć się ze stabilizacją poziomu odbioru paliw alternatywnych przez przemysł cementowy, który zaczyna osiągać kres możliwości technologicznych ze względu na już bardzo wysoki stopień zastąpienia paliw kopalnych. Należy także spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na paliwa alternatywne przez inne rodzaje instalacji, w tym przede wszystkim w energetyce zawodowej i ciepłownictwie. Stwierdzono również, że do Polski trafia znacznie więcej importowanego paliwa alternatywnego, niż jest z niej wywożone w ramach eksportu. Ilość importowanego paliwa alternatywnego na rynku stanowi stosunkowo niewielką część w stosunku do ilości paliwa wytworzonego w kraju. Wpływa to, chociaż w sposób mało istotny, na zwiększenie luki w zakresie możliwości energetycznego wykorzystania krajowego strumienia tych odpadów. Eksport wytworzonego w kraju paliwa alternatywnego jest zjawiskiem korzystnym w sytuacji braku możliwości zbytu na krajowym rynku. Wydaje się to racjonalne, szczególnie w przypadku eksportu z instalacji wytwarzających paliwa w województwach przygranicznych.
12
Content available Rzeszowska ITPOE w pierwszym roku eksploatacji
PL
Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, zlokalizowana w rzeszowskiej elektrociepłowni należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, przez 9 miesięcy swojego funkcjonowania przerobiła ok. 90 000 ton odpadów komunalnych. Wyprodukowała z nich ponad 120 tys. GJ ciepła oraz 40 tys. MWh energii elektrycznej. ITPOE, poprzez odzysk energii zgromadzonej w odpadach, zaspokaja w pełni zapotrzebowanie mieszkańców Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową.
EN
In the article issues related to production and application of all kinds of waste with 191210 code are presented. In European Waste Catalogue the waste with 191210 code are denoted as combustible waste (waste-derived fuels), regardless its origin (municipal, industrial or mixed). Data contained in voivodships’ reports related to waste management are applied in this article. The 191210 waste are generated by specialized waste-derived fuels producers or regional waste management installation in a mechanical-biological treatment. The amount of produced waste-derived fuels varied from 2.3 to 2.6 million tones in 2015-2017. The authors conclude, that there is no balance between the amount of production and energy recovery of combustible waste in Poland in 2015-2017. In 2017 about 2.3 million tones of waste-derived fuels were produced, while about 1.3 million tones were recovered and almost all the waste were applied in a cement industry. These changes have a significant impact on the economy of waste management sector, in the field of combustible waste production. The oversupply of the waste enforces waste price to decrease. In some cases it even causes a necessity of additional payment for recovery or disposal of low-quality waste. In the near future we should recon with stabilization of the combustible waste receiving level by the cement industry, which begins to reach limits of its technological possibilities. It is because the fossil fuel replacement by combustible waste is very high. The cement plants requires high quality waste, so they are very often enriched in R12 recovery process (exchange of waste for submission to other recovery processes R1-R11). We should also take into account the increase of combustible waste request by other installations, including power and heat facilities, like Stora Enso, PGE Energia Ciepła S.A. Rzeszów and Fortum in Zabrze. Also existing municipal waste incineration plants incinerate small amount of the waste-derived fuels.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem oraz wykorzystaniem wszystkich odpadów o kodzie 191210, przypisanym w katalogu odpadów do paliwa alternatywnego bez względu na jego pochodzenie (komunalne, przemysłowe lub mieszane). Wykorzystano dane zawarte w raportach wojewódzkich dotyczących gospodarki odpadami. Stwierdzono brak równowagi w zakresie ilości wytwarzanych i energetycznie wykorzystywanych paliw alternatywnych w Polsce, obserwowanej na przestrzeni lat 2015-2017. Zmiany te wpływają na ekonomię sektora gospodarki odpadami zajmującego się wytwarzaniem paliw alternatywnych. Sytuacja nadpodaży wymusza spadek cen paliwa alternatywnego, a nawet konieczność dopłat za jego przyjmowanie do odzysku lub unieszkodliwiania w przypadku paliw alternatywnych o niższej jakości. W najbliższym czasie należy liczyć się ze stabilizacją poziomu odbioru paliw alternatywnych przez przemysł cementowy, który zaczyna osiągać kres możliwości technologicznych ze względu na już bardzo wysoki stopień zastąpienia paliw kopalnych. Należy także spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na paliwa alternatywne przez inne rodzaje instalacji, w tym przede wszystkim w energetyce zawodowej i ciepłownictwie.
14
Content available remote Paliwo z odpadów jako atrakcyjna alternatywa dla branży energetycznej w Polsce
PL
Jednym z głównych problemów branży gospodarki odpadami w Polsce jest zagospodarowanie paliwa z odpadów, tzw. RDF (ang. Refused Derived Fuel), które potencjalnie może być źródłem energii elektrycznej i ciepła, jednak w kraju brakuje obecnie instalacji, gdzie mogłoby ono, być zgodnie z obowiązującym standardem, zagospodarowane. W świetle prawa zarówno w Polsce, jak też w Unii Europejskiej paliwo RDF jest nadal odpadem, co determinuje wymagania w zakresie jego odzysku. Obecnie cementownie są głównym odbiorcą paliw z odpadów w Polsce, jednak ich możliwości przerobowe są ograniczone. Ponadto cementownie stawiają paliwom wysokie wymagania jakościowe, które może spełnić wyłącznie niewielki strumień RDF z odpadów komunalnych. Aktualny brak możliwości zagospodarowania paliw z odpadów powoduje straty zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. Wydzielana w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych frakcja kaloryczna odpadów jest magazynowana, co stwarza zagrożenie pożarowe, zwłaszcza przy wysokich temperaturach panujących w okresie letnim. W kontekście wzrostu cen węgla oraz konieczności zwiększenia udziału alternatywnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, paliwa z odpadów stanowią bardzo atrakcyjne i dostępne lokalnie paliwo dla energetyki. Paliwa z odpadów komunalnych o niższej wartości opałowej (do 11 MJ/kg) wykazują wyższy niż paliwa wysokoenergetyczne udział frakcji biodegradowalnej, która w świetle obowiązujących przepisów może zostać zakwalifikowana jako OZE. Ich wykorzystanie pozwala więc na uniknięcie części opłaty za uprawnienia do emisji CO2, co w kontekście obserwowanego drastycznego wzrostu cen tych uprawnień stanowi niewątpliwie dużą zaletę dla danej elektrowni czy ciepłowni.
EN
One of the main problems of the waste management industry in Poland is the management of waste fuels, so-called RDF (Refused Derived Fuel), which can potentially be a source of electricity and heat, but the country currently lacks installations where it could, in accordance with the applicable standard, be recovered. In the light of the law, both in Poland and in the European Union, RDF is waste, which determines the requirements for its recovery. Currently, cement plants are the main recipient of waste fuels in Poland, but their processing capacity is limited. In addition, cement plants have high quality requirements for fuels, which can only be met by a small stream of RDF from municipal waste. The current lack of possibility to manage RDF causes both economic and ecological losses. The caloric fraction of waste separated in municipal waste treatment installations is stored, which creates a fire hazard, especially at high temperatures prevailing in the summer. In the context of rising coal prices and the need to increase the share of alternative energy sources in the national energy mix, RDF constitute very attractive and locally available fuel for the power industry. Fuels from municipal waste with lower calorific value (up to 11 MJ/kg) show a higher share of biodegradable fraction than high-energy fuels, which in the light of the applicable regulations, may be classified as RES. Their use allows to avoid a part of the fee for CO2 emission allowances, which in the context of the observed drastic increase in the prices of these allowances is undoubtedly a great advantage for a given power plant or heating plant.
EN
Thermal treatment of municipal waste is a method that has been rediscovered in Poland in recent years. National installations for thermal treatment of municipal waste launched in recent years draw on the experience of plants around the world and they use repeatedly proven technologies. Poland, within the framework of EU commitments, must reduce the amount of biodegradable waste going to landfills to 35% by weight of the total municipal waste by July 16, 2020. Other biodegradable waste that can not be recycled should be subjected to biological or thermal decomposition. The purpose of this publication is to determine the efficiency of Polish installations for the thermal treatment of municipal waste, by comparing the energy efficiency ratio of installations in Kraków and Bialystok. These are two of the six installations of thermal waste treatment, which were created in 2015-2016. The Krakow incineration plant is the largest, and the Białystok one of the smallest.
PL
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych to metoda w Polsce na nowo odkryta w ostatnich latach. Krajowe instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych uruchamiane w ostatnich latach czerpią z doświadczeń zakładów na całym świecie i stosują wielokrotnie sprawdzone technologie. Polska, w ramach zobowiązań unijnych do 16 lipca 2020 roku musi ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska do 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych. Pozostałe odpady biodegradowalne, których nie można poddać recyklingowi powinny być poddane rozkładowi biologicznemu lub termicznemu. Celem niniejszej publikacji jest określenie efektywności polskich instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, poprzez porównanie współczynnika efektywności energetycznej instalacji w Krakowie oraz Białymstoku. Są to dwie z sześciu instalacji termicznego przekształcania odpadów, które powstały w latach 2015-2016. Krakowska spalarnia jest największą, a białostocka jedną z najmniejszych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia kwalifikacji energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach wykorzystujących odpady jako nośnik energii, a także możliwości uczestnictwa tych instalacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Podstawy klasyfikacyjne stanowi zawartość w odpadach frakcji biodegradowalnej, traktowanej jako „biomasa” na podstawie definicji zamieszczonych w odpowiednich aktach prawnych. Dla celów rozliczeniowych konieczne jest określenie zawartości frakcji biodegradowalnej w odpadach. Wprowadzono dwa sposoby rozliczania udziału energii z odnawialnego źródła energii w termicznie przekształcanych odpadach: dzięki bezpośredniemu pomiarowi udziału frakcji biodegradowalnej w badanych odpadach lub (w odniesieniu do niektórych rodzajów odpadów) z uwzględnieniem wartości ryczałtowej udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w tych odpadach. Obowiązujący system aukcyjny nie daje potencjalnemu inwestorowi gwarancji uzyskania wsparcia finansowego dla wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE, pomimo że może być tak zaklasyfikowana. Przedsiębiorstwo sprzedające ciepło odbiorcom końcowym ma obowiązek zakupu ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i z OZE w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców tego przedsiębiorstwa. Spalarnie odpadów komunalnych oraz spalarnie odpadów niebezpiecznych są wyłączone z obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dotyczy to jedynie tych spalarni odpadów, które spalają wyłącznie odpady komunalne (lub niebezpieczne) i których celem działania jest przetworzenie odpadów, a nie produkcja ciepła. Energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych przez instalację nie wyłącza jej automatycznie z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Dla tej części paliw alternatywnych, które stanowią frakcję biodegradowalną prowadzący instalację może zastosować współczynnik emisji równy 0. Dla pozostałej części paliwa alternatywnego należy przypisać współczynnik emisji różny od 0 opierając się na wynikach badań laboratoryjnych. Aby wykazać, że paliwo alternatywne zawiera biomasę, należy przeprowadzić badania laboratoryjne określające jej zawartość w paliwie. Odzysk energii z odpadów zawierających frakcje biodegradowalne powinien być prowadzony z zachowaniem wymagań formalno-prawnych dla termicznego przekształcania odpadów.
EN
The paper presents the qualification of heat and electricity produced in plants using waste as a fuel. It also touches the issues related with possibilities of participation in the emissions trading system. Basics for such considerations are the content of biodegradable fractions in waste, which are treated as “biomass” based on the definitions set out in relevant legislation. For settlement of the purposes, it is necessary to determine the content of biodegradable fractions in waste. Two ways of settling the share of energy from renewable energy sources were introduced. The first is based on the direct measurement of the share of the biodegradable fraction in the tested waste. The second is involved with certain types of waste. Thus, the share of the biodegradable fraction is determine by the flat-rate value. The applicable auction system does not give a guarantee of financial support for electricity produced from renewable energy sources, even when it is classified as such. The company selling heat to end users is obliged to purchase heat from renewable energy sources including thermal treatment plants using municipal waste. The maximum level that the company is obliged to purchase is equal to customers demand. Both, municipal waste incineration and hazardous waste incineration plants are exempt from the obligations provided in the Act on the emission trading system. This only applies to those waste incineration plants, which only incinerate municipal waste or hazardous waste and whose object of activity is processing waste, not the production of heat. When an installation uses alternative fuel it is not automatically excluded from participation in the system of emission trading. The emission factor equal to 0 can be used for the biodegradable fraction of alternative fuel. For the remaining alternative fuels, they must be assigned an emission factor determined on the basis of laboratory tests. To demonstrate that the alternative fuels contains biomass, they should be analyzed in laboratory testing. Energy recovery from waste containing biodegradable fractions should be carried out with maintaining formal and legal requirements for waste incineration.
PL
Ogromne zainteresowanie nowoczesnym i efektywnym wytwarzaniem, konwersją, przesyłem i magazynowaniem energii ma obecnie miejsce zarówno w nauce, jak i w przemyśle zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie, a potrzeba zrównoważonego zarządzania procesami wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii energetycznych. Jednym z rozwiązań jest oszczędzanie i odzyskiwanie energii. Energia zaoszczędzona w procesach konwersji lub odzyskana energia odpadowa mogą być traktowane jak użyteczne formy energii, których wykorzystanie daje wymierne efekty finansowe.
EN
Innovative solutions are being developed in many areas of human activity, including environmental protection. Innovations that help reduce the negative impact of processes and products on the environment are referred to as “eco-innovation”. The increasingly restrictive European legislation on waste management, which is also implemented into the national regulations, aims to increase waste recovery and thus to improve the state of the environment. The legislation is oriented towards the development of a circular economy based on the maximal utilization of waste through material and energy recovery while ensuring efficient management of natural resources. The amount of waste collected for storage is being reduced in Poland as it represents the least desirable form of waste development, whereas the volume of waste returned to recycling and thermal treatment is increasing. Due to the fact that innovations are regarded as a factor that impacts on the pace of economic development, the present paper discusses the innovative solutions of thermal waste treatment, with particular focus on incineration, pyrolysis and gasification. The process of pyrolysis of waste in the form of an alternative RDF fuel is an interesting alternative, allowing for obtaining syngas with high calorific value (21.7 MJ/kg) and significant energy efficiency at the level of 75%, which offers a huge potential for electricity recovery. Furthermore, the high calorific value of pyrolysis gas encourages its use as a fuel in heating installations, both in the heating and metallurgical sectors, currently using coal gas with lower calorific value (about 16.5 MJ/kg). Furthermore, pyrolysis gas obtained from waste is likely to contribute to the reduction of natural gas consumption, thus leading to diversification of fuel and energy sources in Poland. The innovative solutions for thermal waste disposal presented in this paper are likely to limit the use of landfills and they contribute to the increase of the level of environmental protection.
PL
Innowacyjne rozwiązania dotyczą wielu dziedzin, m.in. ochrony środowiska. Innowacje przyczyniające się do zmniejszenia negatywnego wpływu procesów oraz produktów na środowisko określa się mianem „ekoinnowacji”. Coraz bardziej restrykcyjne europejskie przepisy dotyczące gospodarki odpadami, które są następnie wdrażane w ustawodawstwie krajowym, mają na celu zwiększenie odzysku odpadów, a tym samym poprawę stanu środowiska. Dążą one do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, opierającej się na maksymalnym wykorzystaniu odpadów poprzez odzysk materiałowy i energetyczny, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. W ostatnich latach w Polsce zmniejszono udział magazynowania, które jest najmniej pożądaną formą ich zagospodarowania, a jednocześnie zwiększono udział głównie recyklingu i przekształcenia termicznego. Ze względu na fakt, iż innowacje są uważane za decydujący czynnik w tempie rozwoju gospodarczego, w niniejszym artykule skupiono się na innowacyjnych możliwościach termicznej utylizacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem: spalania, pirolizy i gazyfikacji. Na uwagę zasługuje proces pirolizy odpadów w postaci paliwa alternatywnego RDF, pozwalający na uzyskanie syngazu o wysokiej wartości opałowej (21,7 MJ/kg,) a także znaczącej wydajności energii, na poziomie 75%, co daje ogromny potencjał do odzysku energii elektrycznej. Ponadto, wysoka kaloryczność gazu pirolitycznego zachęca do wykorzystywania go jako paliwo w urządzeniach grzewczych, zarówno w ciepłownictwie, jak i w przemyśle hutniczym, stosującym obecnie gaz koksowniczy o mniejszej wartości opałowej (ok. 16,5 MJ/kg). Dodatkowo, syngaz otrzymany z odpadów może się również przyczynić do ograniczenia zużycia gazu ziemnego, co pozwoli na dywersyfikację źródeł paliw i energii w Polsce. Wskazane w niniejszym artykule innowacyjne możliwości termicznej utylizacji odpadów po pierwsze ograniczą wykorzystanie składowisk, a po drugie przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony środowiska.
PL
W środowisku miejskim znajduje się znaczący potencjał odpadów organicznych. Sensowne jest zatem wydobycie wartości obecnej w tych strumieniach w postaci składników odżywczych, materiałów i energii, dzięki zastosowaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Odpady organiczne – od organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych do ścieków płynących w systemach kanalizacji – są zwykle postrzegane, z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia, jako kosztowny problem. Istnieje jednak możliwość zmiany tego myślenia poprzez zaprojektowanie takich systemów odzysku i przetwarzania, dzięki którym odpady organiczne zostaną zamienione w źródło wartości, przyczyniając się do odbudowy kapitału naturalnego.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.