Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zastosowanie pośredniego systemu chłodzenia w układach chłodniczych obsługujących komory składowe warzyw bądź owoców można uznać za perspektywiczne rozwiązanie. Umożliwia on uzyskanie stabilnej temperatury towaru zbliżonej do temperatury krioskopowej, stabilną i wysoką wilgotność względną, pozwala także na uzyskanie efektu ciągłej regulacji wydajności chłodniczej przy zastosowaniu prostego i efektywnego ekonomicznie układu chłodniczego sterowanego w najprostszy sposób w sposób dyskretny (włącz-wyłącz). Z racji stosowania pośredniego układu chłodzenia – należy liczyć się z możliwością obniżenia efektywności energetycznej układu. W niniejszym artykule podjęto zagadnienie oceny efektywności energetycznej układu chłodniczego obsługującego małą komorę składową o pojemności około 10 ton warzyw.
EN
The use of an indirect cooling system in refrigeration systems applied in vegetable or fruit cold storage chambers can be considered a long-term solution. It allows to obtain a stable temperature of the stored product close to the cryoscopic temperature, stable and high relative humidity, also allows to achieve the effect of continuous cooling capacity control using a simple and cost-effective refrigeration system controlled in the simplest way in a discreet way (on-off). Due to the use of an indirect cooling system – it may be taken into account the possibility of deterioration of the energy efficiency of the system. This article addresses the issue of energy efficiency evaluation of a refrigeration system applied in a small storage chamber of a capacity of approximately 10 tons of vegetables.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła oraz oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła. Badano średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła oraz spadki ciśnienia dla przypadku skraplania oraz wrzenia propanu od wlotu do wymiennika w postaci pary przegrzanej do wylotu w postaci cieczy dochłodzonej dla różnych gęstości strumienia masy czynnika chłodniczego.
3
Content available remote Pomiary parametrów powietrza w pomieszczeniu testowym
PL
W pracy przedstawiono obraz zachodzących zjawisk w pomieszczeniu testowym podczas pracy klimatyzatora kasetonowego w funkcji nadmuchu strumienia powietrza (bez chłodzenia). Najistotniejszym elementem badań było określenie sposobu rozprzestrzeniania się strug powietrza w pomieszczeniu poprzez wyznaczenie rozkładu prędkości i intensywności turbulencji w funkcji wysokości położenia czujników pomiarowych dla wybranych kilkudziesięciu punktów pomiarowych. W pracy zamieszczono charakterystykę specjalnie zbudowanego układu pomiarowego przeznaczonego do pomiaru i rejestracji podstawowych parametrów powietrza. Przedstawiono również metodykę pomiarów oraz niezbędne wielkości geometryczne i parametry elementów pomieszczenia testowego, w którym przeprowadzono pomiary. Badania wykonano z myślą o możliwości wykorzystania ich do dodatkowej weryfikacji analizy numerycznej. Mając do dyspozycji wyniki pomiarów parametrów, będzie można przeprowadzić ewaluację sposobu modelowania numerycznego procesów cieplno-przepływowych panujących w pomieszczeniu wentylowanym mechanicznie. Wyniki pomiarów parametrów powietrza w pomieszczeniu testowym podczas pracy klimatyzatora sufitowego zamieszczono w postaci tabel, które umożliwią późniejszą walidację rozwiązań numerycznego modelu pomieszczenia.
EN
The aim of the study was to describe the phenomena occurring in the test room while the ceiling air conditioner worked without cooling. The paper contains description of the specially designed system for measurement and register parameters of the air. It also presents the measurement methodology and the necessary data and geometrical parameters of the elements of the test room. The results of measurements were presented in the form of tables and graphs. The measured data of air parameters of the tested room can be used to build a numerical model and its verification.
PL
W artykule omówiono aktualny stan wiedzy w zakresie procesu wymiany ciepła podczas skraplania pary w czasie przepływu w kanałach o małych średnicach, w warunkach wystąpienia struktury intermitentnej. W pracy scharakteryzowano przepływy dwufazowe w kanałach o małej średnicy oraz opisano struktury tych przepływów. Omówiono wpływ parametrów przepływu dwufazowego, takich jak stopień suchości pary, prędkość masowa całego przepływu, ciśnienie pary na współczynnik wnikania ciepła i opory hydrauliczne.
EN
The article discusses the current state of knowledge on the process of heat transfer during condensation in the intermittent flow in channels with small diameters. The work presents a characteristic of two-phase flows in channels of small diameter and describes the structures of these flows. The influence of two-phase flow parameters, such as vapour quality, speed of the entire mass flow, vapour pressure on the heat transfer coefficient and pressure drop were presented.
5
Content available remote Badanie minikanałowego skraplacza w propanowej instalacji chłodniczej
PL
W pracy zamieszczono opis stanowiska badawczego oraz metodyki badań cieplnych minikanałowego skraplacza chłodzonego powietrzem. Zaprezentowano wyniki badań współczynnika wnikania ciepła po stronie skraplającego się czynnika i powietrza chłodzącego z zastosowaniem pośredniej metody Wilsona. Badania przeprowadzono dla propanu jako czynnika roboczego.
EN
In this paper, the test stand and methodology of investigation of minichannel air-cooled condenser are presented. The experimental heat transfer coefficients on the both side of condensing refrigerant and cooling air calculated by the use of Wilson plot method are presented too. The investigation has been carried out for propane as a working fluid.
PL
W artykule zamieszczono informacje dotyczące dotychczasowej działalności Laboratorium Chłodnictwa w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Zaprezentowano w nim istniejącą i nową bazę laboratoryjną, wraz z przeglądem prowadzonych prac o charakterze badawczym, a również o charakterze edukacyjnym.
EN
The achievements of the Laboratory of Refrigeration in the Mechanical Department of Bialystok University of Technology are presented. Equipment used in previous years and new devices are described. Scientific researches and educative activity are reviewed
PL
W artykule przedstawiono informacje o dotychczasowej działalności, wyposażeniu oraz możliwościach rozwojowych Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.
PL
Fermentacja metanowa umożliwiająca produkcję czystego ekologicznie paliwa (biogazu) oraz utylizację szkodliwych odpadów, stanowi nieodzowny element przyszłościowych planów technologicznych w chowie zwierząt; jest również istotnym przedsięwzięciem zmniejszającym obciążenie środowiska takimi substancjami, jak: metan, siarkowodór, amoniak, tlenki azotu. Należy zatem prowadzić intensywne badania innowacyjnych rozwiązań biogazowni, przeznaczonych dla specjalistycznych gospodarstw rodzinnych i farmerskich.
EN
Two important features are closely combined with the process of methane fermentation. They include the possibility of producing pure, ecological fuel (biogas) as well as the recycling of harmful animal wastes. Thus, methane fermentation is an important element for the future technological plans in livestock production. It is also a significant solution reducing the charge of environment with such substances as methane, hydrogen sulfide, ammonia, nitrogen oxides. Therefore, it is absolutely necessary to conduct intensive research works on innovative development of biogas generating plants, provided for specialistic farms as well as the market directed farms operating on larger scale of production.
PL
Realizacja procesu inwestycyjnego pozyskania i zagospodarowania biogazu wymaga znajomości wielu ograniczeń formalno-prawnych. Związane jest to ze złożoności problemu wynikającego z samego procesu pozyskania i zagospodarowania biogazu, jak również aktualnie obowiązujących procedur inwestycyjnych obowiązujących w kraju.
EN
Realization of the investments dealing with generation and management of agricultural biogas, needs the knowledge of numerous formal and legal restrictions. That arises from the complexity of designing biogas generation and management processes and installations, as well as from the investment procedures being actually obligatory in Poland.
PL
Zaprezentowano wymagania i założenia do projektowania budynków inwentarskich oraz przedstawiono metodyczne aspekty oceny i wyboru rozwiązań technologicznych tych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt. Wykorzystano wyniki badań i studiów nad ustaleniem standardów dla gospodarstw rolnych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej.
EN
The requirements and brief fore designs to planning of the livestock buildings were presented; methodological aspects of evaluating and selecting technological solutions of these objects, with particular regard to the animal welfare, were also given. The results of investigations and studies were used as a basis to settling the standards for the farms in compliance with the EU and Common Agricultural Policy requirements.
EN
The paper describes experimental investigations of two-phase flow regimes of steam in horizontal ducts of small diameters. The experimental set-up and methodology are presented. The results obtained were compared with flow regimes described in the map by Breber et al. (1980).
PL
Przedstawiono przykładowe rozwiązanie obory stanowiskowej dla gospodarstw do 30 krów i obór wolnostanowiskowych powyżej 30 krów. Są to obiekty o wysokim poziomie mechanizacji z prawidłowo zaprojektowanym układem funkcjonalno-technologicznym spełniające wymagania z zakresu dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
EN
Example of solutions of cowshed for 30 cows with tied-up animal keeping system and free stall cowshed for above 30 cows were presented. These are livestock buildings with high level of mechanisation (high-tech) and proper arrangement from functional and technological point of view. The requirements of animal welfare and environment protection were fulfilled.
13
Content available remote Dokładność pomiaru temperatury za pomocą termoelementów
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metodę pomiaru temperatury za pomocą termoelementów. Zaprezentowano wielopunktowy układ pomiarowy, wyspecyfikowano podstawowe właściwości metrologiczne przyrządu pomiarowego i termoelementów oraz podano źródła zakłóceń i błędów pomiarowych. Zaproponowana metoda kalibracji termoelementów umożliwia zmniejszenie błędu pomiarowego. W pracy oszacowano graniczny błąd pomiaru temperatury przed kalibracją i po kalibracji termoelementów.
EN
Temperature measurement method with the use of thermoelements has been described in this paper. The presentation involves multipoint measure system, basic metrological propertis of measuring instrument and thermoelements sa wellas as sources of disturbances and measuring errors. The method of calibration of thermoelements makes possible significant reduction of measuring error. Estimation of maximum temperature measurement error has been made before and after calibration.
14
Content available remote Właściwości kaloryczne odpadów drzewnych
PL
W pracy przedstawiono potencjalne źródła energii w postaci biomasy oraz skupiono się na biomasie w różnych postaciach. Zaprezentowano metodę oznaczania wartości opałowej oraz wilgotności badanych próbek. W pracy przedstawiono wyniki badania wartości opałowej kilku rodzajów biomasy w funkcji wilgotności oraz ich porównanie z dostępnymi wynikami innych badań.
EN
The paper is devoted to the presentation of potential sources of energy in form of biomass. Particular attention has been paid to demonstration of method of determination of calorific value of wood waste as well as humidity of testing samples. Results of own investigations of calorific values of some kinds of biomass in function of their humidity as well as suitable comparison with accessible data of different research have been presented, too.
15
Content available remote Pomiar i regulacja temperatury komory termostatycznej
PL
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję, szczegóły konstrukcji oraz wyniki badań komory termostatycznej służącej do długotrwałego utrzymywania temperatury przemiany fazowej woda-lód. Urządzenie to może pełnić funkcję źródła temperatury odniesienia niezbędnego przy długotrwałych pomiarach za pomocą termoelementów.
EN
The paper presents concept, details of construction as well as results of investigations of thermostatic chamber designed for long-lasting storage of water-ice mixture. Such device can carry out a function of reference temperature source being indispensable when performing long-lasting thermal measurements by means of thermocouples.
16
Content available remote Stabilizacja temperatury odniesienia podczas długotrwałych pomiarów temperatury
PL
W pracy przedstawiono urządzenie do stabilizacji temperatury odniesienia (punktu topnienia lodu) przy długotrwałych pomiarach temperatury czujnikami termoelektrycznymi.
EN
The purpose of this paper is to present a control system to slow down a drift often experienced in ice baths as melting occurs.
PL
W pracy przedstawiono projekt stanowiska i sposób kalibracji ciekłych kryształów oraz zaproponowano metodę wyznaczania temperatury powierzchni ciał stałych.
EN
In this paper, the methodology and experimental set up for application of the thermochromic liquid crystals to measure plane surface themperature of solid bodies have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.