Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cascade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Voice in discussion on the Lower Vistula River cascade
EN
The Lower Vistula term concerns the Vistula River at 391 km-long segment from the mouth of the Narew River where a considerable increase of the catchment area and the level of flows takes place. Due to the total amount of the managed water, the Lower Vistula River is a basic resource of hydro energy in Poland in spite of the small gross head in total, amounting to ca. 70 m and a very uneven flow. The utilization of the mentioned energy potential was based upon the plan anticipating a cascade of the possibly high water damming up, and the power plants with the storage work systems. Water navigation was expected to become the equivalent user of the cascade.
PL
Określenie Dolna Wisła dotyczy Wisły o długości 391 km od ujścia Narwi, gdzie następuje znaczący przyrost zlewni i wielkości przepływów. Dolna Wisła ze względu na ogólną ilość prowadzonej wody stanowi w kraju podstawowy zasób energii wodnej, mimo w sumie niewielkiego łącznego spadu brutto, wynoszącego ok. 70 m oraz bardzo nierównomiernego przepływu. Wykorzystanie tego potencjału energetycznego bazowało na planowaniu utworzenia kaskady możliwie wysokich piętrzeń wody, z elektrowniami o szczytowym charakterze pracy. Równorzędnym użytkownikiem kaskady miała być żegluga wodna.
PL
Odcinek dolnej Wisły jest bardzo nieregularny, co sprzyja tworzeniu się różnych rodzajów lodu i zatorów. Po wybudowaniu stopnia Włocławek w 1970 r., będącego pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły i utworzeniu zbiornika Włocławek nastąpiła zmiana reżimu termicznego dolnej Wisły a w konsekwencji jej reżimu lodowego. W 1982 r. w wyniku zbiegu niekorzystnych sytuacji hydrologicznych i meteorologicznych powstał rozległy zator lodowy i przerwanie zapór bocznych w górnej części zbiornika Włocławek oraz zalanie dużych obszarów na lewym brzegu zbiornika, co spowodowało duże straty społeczne i gospodarcze. Po powodzi wszystkie zniszczenia zostały naprawione a możliwość napływu w przyszłości różnego rodzaju lodu do zbiornika ograniczono pływającym zaporami instalowanymi w górnej części zbiornika. Flotylla lodołamaczy stacjonująca powyżej stopnia, umożliwia kruszenie lodu na zbiorniku i jego spławianie w dół Wisły.
EN
The lower Vistula section is highly irregular, which contributes to creation of different ice types and jams. After the Włocławek barrage, being the first element of the Lower Vistula Cascade, was completed in 1970 and the Włocławek reservoir was created, the lower Vistula thermal regime and, as a consequence, its ice regime changed. In 1982, due to a coincidence of unfavourable hydrological and meteorological conditions, a widespread ice jam formed, leading to a breach of side dams in the upper part of the Włocławek reservoir and flooding of large areas located on the left bank of the reservoir, which caused significant social and economic losses. After the flood, all the damages were repaired and the possibility of future ice jams reduced by floating dams installed in the upper part of the reservoir. The fleet of icebreakers stationed upstream the barrage allows for breaking the ice in the reservoir and its rafting downstream.
EN
A series of compressor and cascade test recordings are studied to investigate the off-design loss prediction method. The blade design performance is used to predict the off-design loss changing rate at all operating conditions through analytical derivations and statistical correlation studies. The linear correlation between the incidence and a non-dimensional blade loading factor is the foundation of the prediction method. The off-design incidence is normalized using the off-design blade loading factor for different series of blade designs. An analytical method is introduced to predict the off-design blade loading factor based on design parameters and linear correlation. The changing rate of the off-design loss against the blade loading factor is empirically given through statistical analysis. In application, the prediction method can be used to demonstrate the design space of the off-design incidence for a blade series. The modification of the endwall and the rotor tip loss is recommended to give a more accurate prediction in those regions.
4
EN
In this article, we propose the realization of XNOR logic function by using all-optical XOR and NOT logic gates. Initially, both XOR and NOT gates are designed, simulated and optimized for high contrast outputs. T-shaped waveguides are created on the photonic crystal platform to realize these logic gates. An extra input is used to perform the inversion operation in the NOT gate. Inputs in both the gates are applied with out of phase so as to have a destructive interference between them and produce negligible intensity for logic ‘0’. The XOR and NOT gates are simulated using Finite Difference Time Domain method which results with a high contrast ratio of 55.23 dB and 54.83 dB, respectively at a response time of 0.136 ps and 0.1256 ps. Later, both the gates are cascaded by superimposing the output branch of the waveguide of XOR gate with the input branch of the waveguide of NOT gate so that it can be resulted with compact size for XNOR logic function. The resultant structure of XNOR logic came out with the contrast ratio of 12.27 dB at a response time of 0.1588 ps. Finally, it can be concluded that the proposed structures with fair output performance can suitably be applied in the design of photonic integrated circuits for high speed computing and telecommunication systems.
5
Content available remote The Dnieper Cascade as part of International Waterway E40
EN
The Dnieper River has long played an important part in the development of local economy, including the transport sector. However, it was not until the construction of a cascade of hydroelectric power plants in the 20th century that it was possible to make extensive use of the river’s resources and to improve the navigation conditions. Water transport in Ukraine began to decline with the dissolution of the Soviet Union and the consequent political and economic transformations. Today, the depreciated infrastructure is one of the barriers to the development of inland water transport. However, the ongoing work to restore the Dnieper transport importance will enable Ukraine to take advantage of its geographical location that coincides with important trade routes connecting Europe with Asia. The purpose of this paper is to present the economic context of the Dnieper Cascade operation as well as its limiting and development factors by analysing literature resources, statistical data and legal documents.
EN
This paper the results of the stationary characteristics of CSTR bioreactor cascades with a modifiable structure, obtained by the way of numerical experiments. As a technological example, the biodegradation of phenol was chosen.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę stacjonarną kaskady bioreaktorów z idealnym wymieszaniem o modyfikowalnej strukturze, uzyskaną w wyniku eksperymentów numerycznych. Jako modelowy przypadek przyjęto biodegradację fenolu.
7
Content available remote Kaskadowy dzielnik napięcia z autokalibracją - podstawy teoretyczne
PL
W pojedynczym układzie kondycjonującym z autokalibracją, który obniża mierzone wysokie napięcie do wartości akceptowanych przez współczesne przetworniki A/C, wykorzystywana jest zależność, która dla dużej wartości podziału napięć ma bardzo niekorzystne uwarunkowanie numeryczne. Powoduje to duże błędy identyfikacji tej stałej. Wersja kaskadowa układu eliminuje tę wadę. Metodą indukcji matematycznej wykazano, że najmniejsze błędy identyfikacji uzyskuje się, gdy wszystkie segmenty kaskady mają identyczną stałą podziału napięć.
EN
The one segment voltage conditioning circuit with autocalibration that reduces high voltages to the values accepted by contemporary AD converters is characterized by an unfavorable condition number of an equation used during identification procedure. The cascade version of the divider eliminates this disadvantage and considerably reduces identification error. The lowest identification error occurs for the same voltage ratio of each segment of the cascade.
EN
The paper is proposing a methodology for assessing the time-criticality in the scope of a crisis resulting from a cascade of disruptions of a set of Critical Infrastructures (CIs). The success of the management of the crisis depends on taking the good decisions and undertaking the corresponding actions at the good timing. Identifying time intervals for decisions and actions requires dynamic models capable to assess the crisis time evolution. While, measuring the “criticality” of different time-intervals requires the use of suitable metrics. Based on previous works for modelling cascade of CIs’ disruptions incorporating CIs dependency and vulnerability, the authors propose a methodology to assess the time-criticality and propose the appropriate metrics. The methodology is based on the idea of comparing the time-profile of a given cascade of disruptions between two configurations: unstressed and stressed CIs. The CIs become stressed under the action of a threat and combined with the dependency between CIs. The unstressed configuration represents a risk-noise. Two metrics are proposed in order to carry on the comparison between the time-profiles of the stressed and the unstressed CIs. The proposed metrics are: the time to attend 90% of the asymptotic occurrence probability and the time to attend the most probable occurrence rate, describing the cascade likelihood. An academic case is presented in order to demonstrate the applicability of the methodology and illustrate some interesting features.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania suchych zbiorników retencyjnych o pojemności około 100 tyś. m,sup>3, na obszarach silnie zurbanizowanych z przekształconymi antropogenicznie ciekami naturalnymi z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej i dużymi uszczelnionymi powierzchniami spływu. W szczególności przedstawiono problematykę hydrologicznych podstaw projektowania w oparciu o dane meteorologiczne w zlewniach niekontrolowanych posterunkami wodowskazowymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych narzędzi komputerowego wspomagania modelowania procesów hydrologicznych (HEC-Hms, HEC-Ras) oraz dostępnych do wykorzystania modeli matematycznych i statystycznych opad-odpływ, tu praktyczne zastosowanie metody SCS-CN oraz modelu liniowego kaskady zbiorników Nasha do transformacji opadu efektywnego w odpływ powierzchniowy.
EN
The paper presents the problem of designing an open reservoirs with a capacity of about 100 000. m3 in heavily urbanized areas of anthropogenically transformed natural watercourses with numerous outlets drainage and large sealed surfaces runoff. In particular the issues of the hydrological basics design based on the meteorological data in the catchment uncontrolled water level checkpoints with particular emphasis on the tools of computer-aided modeling of hydrological processes (HEC-HMS, HEC-RAS) and available for use mathematical models and statistical rainfall-runoff, this practical the method SCS-CN and linear model cascade tanks Nash to transform the effective precipitation in surface runoff.
EN
Critical Infrastructures’ disruptions may result in crises of unacceptable outcomes in modern societies. Thus, it is important to develop models that allow describing CIs’ disruptions and their propagation characteristics. CI disruptions depend on both the type of the threat and on the nature of the CIs’ mutual dependencies. A model describing the cascade of disruptions should, then, be able to consider the CI-threat vulnerability and the CI-CI dependency. The paper presents a model where cascades are exactly described using an integral equation. The integral equation admits an analytical solution if the occurrence probability distribution functions (pdf) of the disruptions obey Stochastic Poisson Processes (SPP). The introduction of the “vulnerability to the threat” and the “CIs’ (inter)dependencies” is carried out with the help of time constant factors called: “vulnerability strain factor” and “disruption strain factor”, respectively. An academic case is presented in order to demonstrate the applicability of the model and illustrate some interesting features of the model. A complete set of numerical applications will be published separately.
11
Content available The next dam on the Vistula River below Włocławek
EN
This paper presents reasons for a decision on construction of the dam on the Vistula River below Włocławek. It includes a justification of the overriding public interest for this construction, the benefits that it will bring and a short description of the project. In addition the criteria for choosing the location are given and parameters of the Włocławek and Siarzewo dams are compared.
PL
W artykule przedstawiono powody podjęcia decyzji o budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Podano uzasadnienie nadrzędnego interesu publicznego dla tej budowy, korzyści, jakie ona przyniesie, oraz krótką charakterystykę stopnia. Omówiono także kryteria wyboru lokalizacji oraz dokonano porównania parametrów stopni Włocławek i Siarzewo.
EN
The paper presents results of studies concerning the designation of COD fraction in the raw wastewater. The test object was open intercepting sewer of Zielona Góra. Methodology for determining the COD fraction was based on the guidelines ATV- A 131. The real concentration of fractions in raw wastewater and the percentage of each fraction in total COD are different from data reported in the literature. The processes occurring in an open interceptor are also influenced by external factors. The most important of them are the ambient temperature and the extent of solar exposure. The changing temperature influences solubility of oxygen and activity of microorganisms. Open space and cascade arrangement of the interceptor decrease the probability of oxygen-free environment. In this case, the dominating significance in the decomposition of organic compounds is to be ascribed to oxygen processes.
PL
Głównym zadaniem sieci kanalizacyjnych jest odbiór i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni lub odbiornika. Obecnie coraz częściej sieć kanalizacyjna jest analizowana w aspekcie zachodzących w niej procesów biochemicznych. Kanał doprowadzający ścieki do oczyszczalni można potraktować jak przepływowy odbiornik ścieków i przyjąć, że zachodzą w nim przemiany, których podstawą są procesy samooczyszczania zachodzące w rzekach. Zmiany w składzie ścieków w kanalizacji mogą w istotny sposób wpływać na pracę oczyszczalni i odbiornik ścieków oczyszczonych. W artykule przedstawiono wyniki badań zmian charakterystyki ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków kanałem otwartym. Ustalono, że na procesy zachodzące w kolektorze otwartym znaczący wpływ mają czynniki zewnętrzne. Najważniejszym z nich jest temperatura otoczenia i stopień nasłonecznienia. Temperatura ścieków wpływa na rozpuszczalność tlenu w ściekach i aktywność mikroorganizmów. System kaskadowego przepływu ścieków w kolektorze zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia warunków beztlenowych.
13
Content available remote Tolo House
PL
Portugalia, małe miasteczko. Alvaro Leite Siza projektuje bryłę, która nie jest ani horyzontalna ani wertykalna. Jest skośna, kaskadowa. Spięta na całej długości zewnętrznymi schodami - ścieżką. Ścieżką, która jest wędrówką po formach architektonicznych, po zalesionym zboczu, po przeszłości, przyszłości...
EN
A small Portuguese town. Alvaro Leite Siza designs a volume, neither horizontal, nor vertical. It is slanting and cascade, linked on its entire length with an external path-stairs. A path which is a passage through architectural forms, woody slopes, through the past and the future.
PL
Idea ogrodu sensorycznego została stworzona na początku XX w. przez niemieckiego uczonego Hugo Kukelhausa. Kompozycja ogrodu sensorycznego jest tak zaprojektowana, że bodźce pozawzrokowe są użyte w większym natężeniu niż w zwykłym ogrodzie, a jest to szczególnie ważne zwłaszcza w odniesieniu do użytkowników niewidomych. Trzy najbardziej znane ogrody sensoryczne w Polsce znajdują się w Bolestraszycach, Bucharzewie i Powsinie. Ogród dla osoby niewidzącej lub niedowidzącej musi być przede wszystkim bezpieczny. System komunikacji ogrodowej powinien być wygodny. Rośliny umieszcza się na rabatach wyniesionych 50–90 cm nad poziom terenu. Dla zmysłu słuchu szczególnie atrakcyjny jest szum płynącej wody w strumyku lub wodotrysku.
EN
The idea of a sensoric garden was created at the beginning of the 20 th c. by a German scientist Hugo Kukelhaus. A sensoric garden is designed in such a way that non-visual stimuli are used more than in a regular garden and it is especially important in case of blind people. The three most famous sensoric gardens in Poland are in Bolestraszyce, Bucharzewo and Powsin. A garden for a person who is blind or has some eye deficiency must be most of all very safe. The system of garden organisation should be convenient. The plants are placed on flower beds about 50–90 cm above the ground. For your ears the most attractive is the hum of flowing water in a stream or in a fountain.
PL
W pracy przedstawiono kryteria konieczne do wystąpienia samowzbudnych oscylacji temperaturowo-stężeniowych w kaskadzie przepływowych nie-adiabatycznych reaktorów zbiornikowych z idealnym wymieszaniem oraz w nieadiabatycznym dyspersyjnym reaktorze rurowym ze złożem stałym. Warunki te są niezależne od postaci kinetyki reakcji oraz od wartości parametrów z tą kinetyką związanych.
EN
Criteria necessary for the occurrence of self-excited temperature - concentration oscillations in a cascade of flow non-adiabatic tank reactors with ideal mixing and in a disperse non-adiabatic tube reactor with fixed bed are presented in the paper.
16
Content available remote Fontanny i kaskady w założeniach ogrodowych starożytności i średniowiecza
PL
Fontanny i kaskady należą do najpiękniejszych elementów ogrodu i w zależności od epoki przybierały różne formy. Początkowo pełniły funkcje użytkowe i kultowe, a rola dekoracyjna wody wzrastała z każdą epoką. Wszystkie kultury wprowadzały ją do ogrodu. Fontanny stosowano na placach miejskich, w parkach publicznych i w ogrodach prywatnych antycznej Grecji i Rzymu. W średniowieczu fontanny ozdabiały rynki miejskie, wirydarze klasztorne i ogrody zamkowe. Wodotryski stanowiły nieodłączny element rezydencji muzułmańskich. Współczesne urządzenia wodne dowodzą niezmiennej fascynacji płynącą wodą.
EN
Fountains and cascades constitute the most beautiful elements of a garden. Their shapes and forms changed depending on the epoch. They also played a useful function and that of a place of worship. The decorative role of water was increasing with each epoch and all cultures introduced water into a garden. Fountains were used on town squares, in public parks and in private gardens of ancient Greece and Rome. In the Middle Ages fountains were used as decorations of town markets, cloistered patios and castle gardens. Modern water equipment proves that water is still fascinating.
PL
W Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej opracowano algorytm i zestaw programów komputerowych służących do analizy i projektowania palisad maszyn wirowych. Zastosowano dwuwymiarowy model przepływu cieczy nielepkiej wykorzystując metodę osobliwości. Do oceny poprawności konstrukcji ułopatkowania i współpracy wirników częściowych zaproponowano m.in. wykorzystanie przedstawionych w przekroju merydionalnym obrazów zmiany krętu w palisadzie oraz tzw. sprawności teoretycznej będącej miarą straty wylotowej. Przedstawione wyniki dotyczą badania przepływu przez wirniki turbiny wodnej typu Francisa oraz pompy diagonalnej pracującej w ruchu turbinowym.
EN
An algorithm and computer programs for analysis and design of cascades of rotodynamic machinery have been developed in the Institute of Machine Design and Operation at Wrocław University of Technology. Two-dimensional model of in viscid fluid flow using the singularity method was applied. The diagrams of change of angular momentum in cascade, presented in meridional section, as well as so called theoretical efficiency, that is a measure of exit loss, were proposed for evaluation of designed rotor and interaction of elementary rotors. Presented results refer to testing of flow through the rotors of Francis turbine and of mixted flow pump operating in turbine mode.
18
Content available remote 2D inviscid flutter of the mistuned Fourth and First Standard Configuration
EN
The trend in aviation engines with high specific power and, correspondingly, high aerodynamic loads leads to the problem of aeroelastic behaviour of blades not only in compressors and fans, but also in turbines. Investigations of aeroelastic of the blades in dependence of structural mistuning are presented. A numerical calculation method for unsteady aerodynamic characteristics of oscillating blade cascades under the action of unstable loads is based on solution of the coupled fluid-structure problem, in which the aerodynamic and structural dynamic equations are integrated simultaneously in time, thus providing the correct formulation of a coupled problem, as the interblade phase angle, at which a stability (instability) would occur, is a part of solution. The ideal gas flow around multiple stage passages (with periodicity on the whole annulus) is described by the unsteady 2D Euler equations in conservative form, which are integrated by using the explicit monotonous second order accurate Godunov-Kolgan finite-volume scheme on the moving grid. The blade is modelled by a very simple two degrees of freedom discrete model. In this model cascade performs the torsional and the bending oscillations under the given law. The aeroelastic behaviour of the blades in the unsteady aerodynamic flow is calculated for the mistuned blades assemblies of the Fourth and First Standard Configurations. The computational domain of the unsteady flow can not be restricted to the single blade passage. The results in the time domain analysis show the beneficial influence of the mistuning of the bending mode in comparison to the torsional mode. The dynamic properties of the mistuned systems are dependent on the way of coupling of the blades, whether it is either aerodynamic or mechanical.
EN
The status of the theory of isotope mixture separation in cascades is presented. The problems that limit the concept of an ideal cascade in the case of separation of binary mixtures and arbitrary separation factors at cascade stages are discussed. A new type of separating cascades which have a total flow less than the flow of the corresponding ideal cascade is presented. Furthermore, these “optimum” cascades may permit mixing concentrations and still produce higher cascade separative work. In the paper, a criterion to define efficiency for the separation of multi-isotope mixtures is analyzed. The analysis is based on the concept of the match-abundance ratio cascade (MARC). The approach has demonstrated that in order to obtain the optimum parameters of a single stage in a cascade it is necessary to minimize the linear combination of the inverse values of “partial separative powers” for all mixture components.
PL
Przedstawiono wielozadaniowe zagospodarowanie zasobów wodnych dorzecza Ro-danu i wynikające stąd efekty dla gospodarki Francji, zwłaszcza w zakresie uzyskania wysokiej klasy drogi wodnej, produkcji "białego węgla" oraz rolnictwa i ogrodnictwa. Naświetlono organizacyjne przygotowanie do realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegające na utworzeniu spółki akcyjnej z obowiązującymi w niej niektórymi zasadami przedsiębiorstwa państwowego przy jednoczesnym założeniu, że sfinansowanie skaskadowania rzeki nastąpi bez udziału środków budżetu państwa.
EN
The paper presents the multi-role way of management od water resources of the Rodan and effects resulting from that for the economy of France, particularly the obtainment of a high class water-way, production of ,,green power" and effects for the agriculture and horticulture. It discusses the organizational arrangements for realization of that big investment projects which consisted in establishing a joint stock company with some principles obligatory for state enterprisis. It has been assumed that the state budget will not participate in financing that river cascade.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.