Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Modułowa struktura robota malarskiego do malowania obrazów
PL
W artykule przestawiono modułową strukturę maszyny malującej, umożliwiającej malowanie obrazów za pomocą zestawu pędzli w sposób zbliżony do klasycznych technik malarskich, stosowanych przez artystów plastyków. Zadaniem robota jest malowanie obrazów na podstawie kopii oryginału, utrwalonej w formie cyfrowej w pliku graficznym. Malowanie jest wykonywane przy użyciu farb olejnych lub akrylowych na płaskiej powierzchni (płótno, terakota, glazura, tapeta, papier). Dzięki opracowanym algorytmom oraz złożonej strukturze kinematycznej robot ma możliwość poruszania pędzlem w sposób imitujący ruchy ręki ludzkiej (różne w zależności od zadanego efektu czy stylu tworzonej grafiki), a także dobierania i mieszania farby w celu uzyskania dowolnej barwy. Robot umożliwia automatyczną reprodukcję obrazów i grafik na płótnie w sposób imitujący pracę żywego artysty – kopisty.
EN
The article presents a modular structure of a painting machine that allows the painting of images using a set of brushes in a manner similar to classical painting techniques used by visual artists. The robot’s task is to paint images based on a copy of the original recorded in a digital form in a graphic file. Painting is done using oil or acrylic paints on a flat surface (canvas, terracotta, tiles, wallpaper, paper). Thanks to developed algorithms and a complex kinematic structure, the robot has the ability to move the brush in a way that imitates human hand movements, which are different depending on the given effect or style of created graphics, as well as selecting and mixing paint to obtain any colour. The robot enables the automatic reproduction of paintings and graphics on canvas imitating the work of a live artist – a copyist.
2
Content available remote Racjonalizacja konstrukcji i technologii wytwarzania przenośnika taśmowego
PL
Przenośniki taśmowe do transportu materiałów sypkich stanowią w wielu zakładach jeden z ważniejszych składników logistycznej infrastruktury przemysłowej. Struktura układów technologicznych wymusza często wzajemne, przestrzenne przenikanie się instalacji transportowych, technologicznych i powierzchni pomocniczych, co w przypadku przenośników wymaga wykorzystania wielowariantowej zdolności ich zabudowy. Możliwość elastycznej aranżacji przenośnika, przy zachowaniu jego trwałości i bezpieczeństwa, zależy w głównej mierze od konstrukcji i wytrzymałości jego struktury nośnej. W artykule przedstawiono wyniki analiz wytrzymałościowych różnych wariantów konstrukcyjnych struktury nośnej przenośników. Do analiz wykorzystano wirtualne modele utworzone w oprogramowaniu Autodesk Inventor 2017 oraz moduł obliczeniowy MES. Pod uwagę wzięto konstrukcje modułowe i monolityczne. Analizie poddano wpływ konstrukcji na możliwości wariantowej zabudowy przenośników oraz ich sztywność, trwałość i bezpieczeństwo. Dokonano analizy technologii wytwarzania ram przenośników oraz opracowano program racjonalizacji parku maszynowego i technik wytwarzania, stosowanych w zakładzie produkującym tego rodzaju urządzenia.
EN
In many factories, belt conveyors for the transport of bulk materials are an important component of the industrial logistics infrastructure. The structure of production systems often forces mutual spatial merging of transport, technological, and ancillary surface installations, which, in the case of conveyors, requires the availability of multiple possibilities for their arrangement. The flexibility of the conveyor arrangement, while maintaining its stability and safety, largely depends on the construction and the strength of its support structure. This article presents the results of strength analyses for the designs of support structure variants of conveyors. The analysis used virtual models created in Autodesk Inventor 2017 software and using calculating module MES. The constructions taken into consideration were both modular and monolithic designs. It included the analysis of the influence of the construction on the possibilities of assembly variations of conveyors and their rigidity, durability, and safety. Analyses of production technology were conducted for conveyor frames, and an improvement program was developed for conveyor machinery parks and for manufacturing techniques used in a plant producing this kind of device.
EN
This article presents an experimental prototype line developed at the Institute for Sustainable Technologies - PIB in Radom for the processing of fibres in a closed water system as an element in the process of an innovative technology for the manufacture of flax fibre originating from traditional varieties of fibre plants and new varieties of flax. The paper discusses the concept of this technological stage, describes the features of the proposed technical solution, and presents the purpose, construction and the operation of the line. Lastly, it provides conditions for fibre degumming aiming to provide more efficient fibres separating and dividing.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu prototyp doświadczalnej linii technologicznej do przetwarzania włókna w zamkniętym obiegu wodnym jako element w procesie innowacyjnej technologii wytwarzania włókna lnianego pochodzącego z tradycyjnych odmian roślin włóknistych oraz nowych odmian lnu. Omówiono koncepcję tego etapu technologii, scharakteryzowano cechy zaproponowanego rozwiązania technicznego, zaprezentowano przeznaczenie, budowę oraz zasadę działania linii. Podano warunki prowadzenia procesów rozklejania i odklejania.
EN
One of the techniques to improve the durability of pneumatic conveying used in industry is covering the inner surface of the pipe with a layer of plastic ceramic material, which, as a result of the chemical binding reaction, creates an anti-erosion coating. The disadvantage of the method is that coating is labour-intensive, since it is usually done by manual shaping. This paper presents a method and a device for efficient machine moulding techniques of such layers in the curved sections of pipelines for the transport of coal dust and ash in the power industry. The moulding is done within the system with an active, round moulding core placed inside the fitting undergoing regeneration that has been removed from the pipeline. The technological trials indicate a possibility of obtaining good quality erosion-control layers that are developed by a moulding method that allows quick and precise shaping of the pipeline conduit with plastic ceramic mass.
PL
Jedną z technik poprawy trwałości urządzeń transportu pneumatycznego stosowanych w przemyśle jest nakładanie na wewnętrzną powierzchnię rurociągu warstwy plastycznego materiału ceramicznego, który w wyniku reakcji chemicznego wiązania tworzy wykładzinę przeciwerozyjną. Wadą metody jest duża pracochłonność wykonania wykładziny, najczęściej poprzez ręczne formowanie. W pracy przedstawiono metodę i urządzenie do efektywnej, maszynowej techniki formowania takich warstw w krzywoliniowych odcinkach rurociągów do transportu pyłu węglowego i popiołów w energetyce. Formowanie jest realizowane w układzie z aktywnym, kulistym rdzeniem formującym prowadzonym wewnątrz pokrywanej w procesie regeneracji kształtki wymontowanej z rurociągu. Przeprowadzone próby technologiczne wskazują na możliwość uzyskiwania warstw przeciwerozyjnych dobrej jakości opracowaną metodą formowania pozwalającą na szybkie i precyzyjne kształtowanie kanału rurociągu w plastycznej masie ceramicznej.
5
Content available Cottonisation of Decorticated Flax Fibres
EN
The commonly used flax process of decortication allows the mechanical extraction of fibre from plant stems without prior retting. The one-type fibre obtained in this process is characterised by very low quality, as it is poorly divided, has high linear mass and high amounts of impurities. This paper presents a description of a newly developed method of obtaining high quality flax cottonized fibre from low quality decorticated fibre by application of a wet degumming process for fibre. The experiment involved studying the parameters of flax fibres after each step of the technological process i.e. after decortication, wet degumming and final mechanical cottonisation. The study covered tests of the following fiber parameters: linear mass, length, impurities, chemical composition as well as thermogravimetric analysis, Fourier transform infrared spectroscopy analysis and scanning electron microscopy images. The results confirm the efficiency of the method applied for obtaining high quality fibre from decorticated flax fibre.
PL
Powszechnie stosowany proces dekortykacji lnu umożliwia mechaniczne wydobycie włókna z łodyg roślin z pominięciem procesu roszenia. Pozyskane w ten sposób włókno jednopostaciowe charakteryzuje się bardzo niską jakością, jest źle podzielone, posiada wysoką masę liniową i dużą ilość zanieczyszczeń. Niniejszy artykuł zawiera opis opracowanej nowej metody uzyskania wysokiej jakości kotoniny lnianej z niskiej jakości włókna dekortykowanego, poprzez zastosowanie mokrego procesu odklejania włókna. W przeprowadzonym eksperymencie badano parametry włókna lnianego po każdym etapie procesu technologicznego, tzn. po dekortykacji, po procesie mokrego odklejania oraz po końcowej mechanicznej kotonizacji. Badano masę liniową, długość, ilość zanieczyszczeń, skład chemiczny włókna oraz przeprowadzono analizę TGA, FTiR oraz SEM. Wyniki badań potwierdzają skuteczność zastosowanej metody w celu uzyskania wysokiej jakości włókna z dekortykowanego włókna lnianego.
6
Content available remote Urządzenie do pomiaru płaskości pierścieni tłokowych silników spalinowych
PL
W artykule zaprezentowano urządzenie do pomiaru płaskości pierścieni tłokowych silników spalinowych w procesie produkcji seryjnej. Obowiązujące systemy jakości wymuszają na producencie prowadzenie bieżącej kontroli wyrobów eliminującej lub minimalizującej możliwości powstawania braków. W przypadku pierścieni tłokowych jednym z parametrów wpływającym w istotny sposób na pracę uszczelnianego węzła jest jego płaskość. Prawidłowy pomiar płaskości wymaga unieruchomienia badanego obiektu względem płaszczyzny referencyjnej. Opracowane urządzenie pozwala na zachowanie powtarzalnych warunków pomiaru związanych z wymaganym sposobem unieruchamiania, polegającym na dociśnięciu pierścienia do płaszczyzny referencyjnej z jednakową siłą w pięciu zdefiniowanych punktach. Zastosowane rozwiązanie umożliwia szybką, jednoczesną zmianę wielkości obciążenia każdego z punktów, zależną od średnicy i grubości badanego pierścienia.
EN
The article presents a device for the measurement of the flatness of piston rings of combustion engines in a mass production process. The existing quality systems force the manufacturers to conduct an ongoing monitoring of the products that would help them eliminate or minimise the possibility of defects. In the case of piston rings, one of the parameters that significantly influences the operation of the sealed centre is its flatness. A proper measurement of flatness requires the tested object to be immobilized along the reference plane. The developed device helps one to maintain repeatable measurement conditions connected with the required way of immobilization consisting in the pressing of the ring to the reference plane with equal force in the five defined points. The device enables quick and concurrent change in the value of the load in each point depending on the diameter and the thickness of the tested ring.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali metodę oraz urządzenie pozwalające na prowadzenie w powtarzalnych warunkach testów blokowych I zakładkowych połączeń klejowych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wymiennych uchwytów zapewniają zachowanie warunków, w których połączenie klejowe obciążane jest siłą styczną. Konstrukcja urządzenia pozwala na płynną regulację energii uderzenia w zakresie od 5 do 25 J dzięki zmianie początkowego kąta wychylenia wahadła z młotem. Interfejs sterowania w formie panelu dotykowego umożliwia zadawanie parametrów próby (prędkość uderzenia, energia początkowa), cech charakterystycznych złącza (typ, pole powierzchni styku) oraz parametrów komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.
EN
Method and device for testing both block and overlap adhesive joints in repeatable conditions were presented in the paper. Used solutions in the form of changeable grips provide conditions in where adhesive joint is loaded by tangent force. Device's design allows steeples impact energy adjustment in the range from 5 to 25 J by changing the initial deflection angle of pendulum with hammer HM! in the form of touch screen allows adjustment of probe parameters (impact velocity, initial energy), joint's characteristic features (type, contact area) and communication parameters with external devices.
8
Content available Monorail mobile platform
EN
This paper presents the construction of a remote-controlled monorail platform that, depending on the equipment, allows the inspection and maintenance work on various sizes of crane rails. A three-wheel driving system with magnetic drive wheels provides continuous contact of the platform with the upper surface of the raił head. A flexible roller guide system enables the elear positioning of the platform relative to the lateral surface of the head. The power source for the propulsion and devices placed on the platform are two batteries working alternately. The communication of the remote control system (wired or wireless) with the platform drive controller is through a multifunctional electrical connection. The compact design of the platform allows for efficient implementation of various kinds of work on the crane rails both on the ground and on high-rise structures.
PL
W artykule przedstawiono budowę jednoszynowej, zdalnie sterowanej platformy pozwalającej na prowadzenie, w zależności od wyposażenia, prac inspekcyjnych i serwisowych różnej wielkości szyn suwnicowych. Trójkołowy system jezdny z napędowymi kołami magnetycznymi zapewnia stały kontakt platformy z górną powierzchnią główki szyny. Elastyczny system prowadnic rolkowych umożliwia jednoznaczne pozycjonowanie platformy względem powierzchni bocznej główki. Źródłem zasilania dla napędu jak również urządzeń umieszczanych na platformie są dwa pracujące naprzemiennie akumulatory. Komunikacja posadowionego na platformie systemu zdalnego sterowania (przewodowego lub bezprzewodowego) z kontrolerem napędu platformy odbywa się poprzez wielofunkcyjne złącze elektryczne. Zwarta konstrukcja platformy pozwala na efektywne wykorzystanie do realizacji różnego rodzaju prac na szynach suwnicowych zarówno naziemnych, jak i posadowionych na konstrukcjach wysokościowych.
EN
The manuscript presents concept of system for keeping thermal comfort in low-energy buildings with the use of the energy storage in the structural elements of the building. The system uses both the daily fluctuations of outdoor air temperature as well solar energy, respectively, to remove the heat gains during summer and compensate heat losses during winter. In order to achieve the required heat capacity with the low temperature difference, it is necessary to provide the sufficiently large heat transfer area and an efficient energy storage system. An effective system capable of providing thermal comfort conditions in a building with acceptable cost requires maximizing heat capacity and heat transfer conditions as well as an enlarged heat transfer area. Providing an acceptable payout time also requires the use of typical structural elements of the building as energy reservoirs. Therefore, it was assumed that the accumulation of the energy should be provided by modified gypsum plasterboards used for drywall construction. Ventilated, multichannel wall plates made of gypsum modified by an admixture of the phase change materiał (PCM) with a melting point close to the temperature of thermal comfort in residential buildings provide a large heat capacity and a relatively stable temperature during processes of energy absorption and emission.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję systemu utrzymującego komfort cieplny w budynku energooszczędnym wykorzystującego magazynowanie ciepła w strukturze obiektu budowlanego. System wykorzystuje dzienne wahania temperatury i energię słoneczną do usuwania zysków ciepła latem i kompensowania strat zimą. W celu osiągnięcia wymaganej pojemności cieplnej systemu przy niewielkich zmianach temperatury, konieczne jest zapewnienie wystarczającej powierzchni wymiany ciepła i wydajnego systemu magazynowania energii. Efektywny system, umożliwiający uzyskanie komfortu cieplnego przy akceptowalnym okresie zwrotu, wymaga zmaksymalizowania pojemności cieplnej, współczynnika wnikania oraz powierzchni wymiany ciepła. Zapewnienie możliwie krótkiego czasu amortyzacji systemu wymaga również wykorzystania typowych elementów konstrukcji budynku jako magazynów energii. W rozwiązaniu przyjęto, że akumulacja energii jest zapewniona przez zmodyfikowane płyty gipsowe wykorzystywane do suchej zabudowy. Wentylowana, wielokanałowa płyta ścienna wykonana z gipsu zmodyfikowanego przez dodatek materiału zmienno-fazowego (PCM - ang. Phase Change Material) o temperaturze topnienia zbliżonej do temperatury komfortu cieplnego w budynku mieszkalnym, zapewnia wymaganą pojemność cieplną, dużą powierzchnię wymiany ciepła i niewielką różnicę temperatury podczas pochłaniania i oddawania energii.
10
Content available remote Urządzenie do testowania wytrzymałości połączeń w ramach ozdobnych
PL
W artykule przedstawiono przeznaczenie, koncepcję, zasadę działania, konstrukcję oraz budowę urządzenia do testowania wytrzymałości połączeń kątowych ramek ozdobnych o różnych gabarytach profilu. Pokazano zastosowanie urządzenia do produkcyjnych badań jakościowych, omówiono test wytrzymałości dla kątowych połączeń profili. Podano warunki prowadzenia badań, sposób wywoływania obciążeń statycznych w trakcie wykonanych testów oraz pomiar obciążenia. Wskazano możliwości adaptacji urządzenia do prowadzenia testów innych typów montażowych połączeń kątowych poprzez modyfikację konstrukcji, rozszerzanie instrumentarium badawczego o niezbędne oprzyrządowanie oraz automatyzację testu i rejestracji pomiarów.
EN
The article describes the purpose, idea, principle of operation, design and structure of the device intended to test the strength of decorative frame joints with different profile dimensions. The author presents the application of the device for production quality tests and discusses a strength test for frame joints. Moreover, test conditions and the ways to set and measure static loads are described. The author indicates the possibility to adapt the device to tests of different types of joints by modifying the design of the device and modernizing the stand through the application of necessary equipment and the automation of the test and the data acquisition process.
PL
W artykule zaprezentowano mechatroniczne urządzenie do montażu łożyska stożkowego w typoszeregu skrzyń biegów w procesie produkcji seryjnej. Technologia montażu łożysk w produkcji seryjnej jest procesem zależnym w znacznej mierze od obowiązującego u wytwórcy systemu zapewnienia jakości. Wyższe wymagania stawiane przez system decydują o technicznym wyposażeniu gniazd montażowych eliminującym błędy wynikające z subiektywnej oceny lub działań intuicyjnych człowieka. Zastąpienie ręcznych narzędzi montażowych specjalizowanym urządzeniem pozwala na prowadzenie montażu w stałych warunkach zapewniających osiągnięcie założonego celu: nadanie montowanemu łożysku stożkowemu wymaganego napięcia wstępnego. Opracowane rozwiązanie umożliwia montaż pierścienia zewnętrznego łożyska stożkowego w reduktorze, zamocowanym trwale na wózku transportowym, przemieszczanym pomiędzy poszczególnymi gniazdami technologicznymi. Sterowane mikroprocesorowo urządzenie montażowe, sprawdzające typ skrzyni biegów, obecność pierścienia przeznaczonego do montażu oraz głębokość, na jaką pierścień jest wciskany gwarantującą wymagane napięcie wstępne, zapewnia pełną kontrolę nad realizacją procesu. Pozyskana z montażu informacja o jego wyniku pozwala na dalsze efektywne wykorzystanie w sterowaniu jakością całego procesu wytwarzania.
EN
The article presents a mechatronic device of a tapered roller assembly of the bearings in a series of gearboxes in a mass production process. The assembly technology of the bearings in mass production depends on the quality of a system implemented by the manufacturer. The higher the requirements posed by the system, the more complex the equipment of the mounting seat is, that enables the elimination of the errors stemming from the subjective assessment or intuitive activity of the user. The replacement of manual assembly tools with a specialised device enables the assembly to be conducted in stable conditions that help to achieve the assumed target, i.e., to give the mounted bearing the required preload. The developed device enables the assembly of an external ring of the tapered roller bearing in a reducer to be fixed to the cartridge moving from one technological centre to another. The microprocessor-controlled assembly device ensures a full control over the process. It checks the type of the gearbox, the presence of the ring to be mounted, and the depth at which the ring is pressed to ensure the required preload. Outcome information of the assembly process enables further effective application of the device for controlling over the entire production process.
12
Content available remote Koncepcja systemu do automatycznego montażu pacy tynkarskiej
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie koncepcyjne linii technologicznej przeznaczonej do automatycznego montażu pacy tynkarskiej. Proces montażu obejmuje aplikację kleju na powierzchnię wypraski korpusu, a następnie połączenie korpusu z arkuszem gąbki, filcu lub gumy. Rozwiązanie umożliwia elastyczny montaż produktów w ramach typoszeregu wykorzystującego komponenty o różnych wymiarach oraz zróżnicowanych gatunkach materiałów konstrukcyjnych. Celem wykonanych prac była automatyzacja montażu zwiększająca wydajność procesu wytwarzania oraz powtarzalność i dokładność implementacji. W strukturze systemu montażowego wykorzystano modułowe rozwiązania pneumatyczne i mechaniczne stosowane w automatyzacji transportu oraz realizacji procesów technologicznych. W połączeniu montażowym spajanych elementów zastosowano technologię klejenia hotmelt, wykorzystującą kleje termotopliwe, aplikowane za pomocą zautomatyzowanej głowicy szczelinowej. Opracowany model systemu należy do grupy elastycznych maszyn montażowych obsługiwanych przez człowieka. Zastosowana zespołowo-modułowa struktura umożliwia zmianę konfiguracji poprzez regulację poszczególnych mechanizmów lub przestawienie odpowiednich zespołów, modułów i części. Rekonfigurowana struktura umożliwia łatwe przystosowanie urządzenia do realizacji zmieniających się zadań montażowych wyznaczonych zdefiniowanym typoszeregiem stosowanych półproduktów oraz wyrobów końcowych. Zaletą systemu jest możliwość montażu produktów z zastosowaniem użytków o różnej grubości i sztywności bez konieczności każdorazowego przezbrajania. Wydajność produkcyjna wynosi ok. 5 szt./min. Opracowane rozwiązanie jest przeznaczone do seryjnej i średnioseryjnej produkcji w cyklu półautomatycznym. Przedstawiony elastyczny system produkcyjny stanowi syntezę sterowanych komputerowo podsystemów wykonawczych, zintegrowanych przez wspólny układ zautomatyzowanego transportu.
EN
The article presents a concept process line for plastering trowel automatic assembly. The assembly procedure consists of the glue application on the trowel surface followed by a foam, fleece felt, or rubber adjustment. The developed device enables flexible products assembly in one technological process in which components of different size and materials are used. The task objective of the assembly process automation led to a better effectiveness of the manufacture and increased implementation repeatability and accuracy. The assembly system uses modular pneumatic and mechanical solutions typical for automated transport and technological processes. The trowel was joined with foam, fleece felt, or rubber with the use of hot-melt gluing technique employing hot-melt adhesives applied with the use of an automated head slot applicator. The designed system model constitutes an example of a main operated flexible assembly device. The modular structure of the machine enables its configuration to be changed through the adjustment of individual mechanisms or the reset of suitable modules, parts, or units. The re-configurable architecture of the device also helps to adapt it easily for an implementation of new assembly tasks dependent on the type of end products. The main advantage of the designed system is the possibility of a usage in assembly foams, fleece felts, and rubbers of different thickness and rigidity, without being necessary to reset the whole system when using different kind of materials. The production efficiency is approximately 5 pcs/min. The developed solution is designed for a batch and smallbatch production in a semi-automatic cycle. The flexible production system presented in the paper is a synthesis of computercontrolled sub-actuators that is integrated through an automated transportation common system.
13
Content available remote Agregat do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych
PL
W artykule zaprezentowano agregat do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, w szczególności kompozytów z włóknami syntetycznymi i naturalnymi, pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych, w tym materiałów funkcjonalnych, izolacyjnych, pokryciowych i dekoracyjnych. Pierwszym etapem recyklingu odpadów tworzywowo-tekstylnych jest ich separacja, a następnie segregacja na odpowiednie grupy materiałów wg ściśle określonych kryteriów i sposobu postępowania. Ponowne przetwarzanie odpadów wymaga ich rozdrobnienia celem uzyskania frakcji charakterystycznej dla danej grupy materiałowej. Opracowane urządzenie pozwala na rozdrabnianie materiałów odpadowych o objętości ok. 0,5 m3 do wymaganej frakcji. Zastosowany system sterowania agregatem zabezpiecza urządzenie przed nieumyślnym zniszczeniem w wyniku przedostania się do strefy rozdrabniania niepożądanych obiektów o znacznie większej wytrzymałości niż odpady tworzywowe (metale, drewno).
EN
The article presents the aggregate for plastic waste recycling, particularly composites with synthetic and natural fibers from the used technical objects, including e.g. functional, insulation, cover, and decorative materials. The first stage of the recycling of plastic and textile waste is their separation, followed by the segregation and division into different types of groups according to the criteria and the ways to deal with them. Reprocessing of materials requires their fragmentation enabling one to obtain a fraction characteristic for a given material group. The original device facilitates the fragmentation of the waste material with the volume of ca. 0.5 m3 to a required fraction. The control system used protects the machines against accidental damage caused by the penetration of unwanted objects with much greater durability than waste plastic (metal, wood).
EN
The achieved level of design methods and manufacturing of technical equipment enables rapid production of a fully functional prototype or standalone device. The required efficiency of prototyping methodology introduces the need for testing prototypes with use of knowledge accumulated in a database that contains descriptions of historical problems of construction, testing, commissioning, and implementation. The paper presents the methodology of testing the unique and singular technical solutions for supporting the advanced prototyping of new innovative products that were developed at the Institute for Sustainable Technologies. The aim of this work was to develop a solution, in the form of a system of testing for prototypes, enabling the control of the process of testing with a method based on the resources of accumulated knowledge concerning the design, commissioning, and implementation of high-tech equipment, performed individually or in a series. The use of testing methodology increases the guarantee of the development of prototype machines and devices that are characterised with the better quality and reliability as compared to solutions based only on the knowledge acquired and experience of the implementation team members. Pilot operated testing methodology has been applied to several prototype devices designed and constructed at the Institute for Sustainable Technologies.
PL
Osiągnięty poziom metod projektowania i wytwarzania urządzeń technicznych umożliwia szybkie wyprodukowanie w pełni funkcjonalnego prototypu lub urządzenia jednostkowego. Wymagana efektywność procesu prototypowania wprowadza potrzebę stosowania metodyki badań prototypów wykorzystującej zasoby wiedzy zgromadzone w bazie danych historycznych problemów konstrukcyjnych, badawczych, uruchomieniowych i wdrożeniowych. W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Technologii Eksploatacji metodykę badań jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych wspomagającą prototypowanie nowych rozwiązań zaawansowanych urządzeń innowacyjnych. Celem przeprowadzonych prac było opracowanie rozwiązania w postaci systemu badań prototypów umożliwiającego sterowanie procesem badań w sposób oparty na zasobach zgromadzonej wiedzy dotyczącej projektowania, uruchamiania i wdrażania zaawansowanych technicznie urządzeń wykonywanych jednostkowo lub małoseryjnie. Wykorzystanie metodyki badań zwiększa gwarancję budowy prototypowych maszyn i urządzeń charakteryzujących się lepszą jakością i niezawodnością w stosunku do rozwiązań bazujących jedynie na wiedzy nabytej i doświadczeniu uczestników zespołu realizacyjnego. Metodykę badań pilotowo zastosowano w odniesieniu do kilkunastu prototypowych urządzeniach zaprojektowanych i wykonanych w Instytucie Technologii Eksploatacji.
EN
The paper presents the design of the atomic force microscope. The basic criterion for its development was the ease of use associated with high measurement parameters. The used modular design of mechanical, control and software elements allows to make changes and in¬troduce modifications to extend the range of applications of the device. One such modification involving the imaging of objects using the measurement of the amplitude and the phase of the signal from the probe working in an intermittent contact mode was described.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję zbudowanego mikroskopu sił atomowych. Podstawowym kryterium przy jej opracowaniu była prostota obsługi przy zachowaniu wysokich parametrów pomiarowych. Zastosowano modułowość rozwiązań mechanicznych, sterowania i oprogramowania, co umożliwia wprowadzanie zmian i modyfikacji rozszerzających zakres zastosowań urządzenia. Opisano jedną z takich modyfikacji polegającą na obrazowaniu badanych obiektów z wykorzystaniem pomiaru amplitudy i fazy składowych harmonicznych sygnału pochodzącego z sondy pracującej w trybie kontaktu przerywanego.
16
Content available remote Wspomaganie transportu osiowosymetrycznych elementów w procesie montażu
PL
W artykule przedstawiono sposób rozwiązania problemu związanego z transportem międzyoperacyjnym osiowosymetrycznych elementów w procesie montażu. Opisano rozwiązanie dwóch specjalnych chwytaków: nożycowego i pierścieniowego. Chwytak nożycowy jest przeznaczony do transportu elementów o masie do 150 kg z użyciem wciągarki elektrycznej. Zastosowane rozwiązanie pozwala na zmianę podczas transportu orientacji przedmiotu względem dwóch osi: pionowej i poziomej. Opracowany chwytak wyposażono w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypięciem transportowanego elementu. Chwytak pierścieniowy umożliwia ręczny transport w obszarze modułowego gniazda montażowego detali o masie do 10 kg. Opracowany chwytak zapewnia niezbędny poziom bezpieczeństwa i ergonomii pracy w przypadku konieczności manipulowania osiowosymetrycznym detalem o gładkich powierzchniach pokrytych środkiem konserwującym. Pozwala na spełnienie wymagań procesu montażu, w którym niedopuszczalne jest dotykanie określonych powierzchni. Przedstawione rozwiązania zostały zweryfikowane w warunkach produkcji seryjnej w przedsiębiorstwie sektora motoryzacyjnego.
EN
The article discusses the problem solution of axisymmetric elements transportation between the operations in the assembly process. The authors describe the two specialist grippers, i.e. clamp and grapple claw gripper. The grapple claw is intended for the transportation of elements weighing up to 150 kg using an electric that allows moving freely the transported object along the vertical and horizontal axis. The developed gripper is secured against an uncontrollable release of the transported object. Clamp gripper enables a manual transportation in the area of the modular technological slot for the assembly of elements weighing up to 10 kg. The gripper ensures a necessary safety level and ergonomics in the case of manipulation of axisymmetric details with smooth surfaces coated with a preservative. The device also helps the user to comply with the requirements of an assembly process in which touching of certain surfaces is prohibited. The solutions presented in the article were verified under a batch production conditions in an automotive industry enterprise.
17
Content available remote Technologia montażu uszczelnienia wału wejściowego reduktora
PL
W artykule zaprezentowano mechatroniczne urządzenie do montażu pierścienia uszczelniającego wał wejściowy reduktora w procesie produkcji seryjnej. Technologia montażu uszczelnienia wału wejściowego reduktora w produkcji seryjnej jest procesem zależnym w znacznej mierze od obowiązującego u wytwórcy systemu zapewnienia jakości. Wyższe wymagania stawiane przez system decydują o technicznym wyposażeniu gniazd montażowych eliminującym błędy wynikające z subiektywnej oceny lub działań intuicyjnych człowieka. Zastąpienie ręcznych narzędzi montażowych specjalizowanym urządzeniem pozwala na prowadzenie montażu w stałych warunkach zapewniających osiągnięcie założonego celu: wciśnięcie uszczelnienia na stałą głębokość w sposób gwarantujący skuteczność uszczelnienia. Opracowane rozwiązanie umożliwia montaż uszczelnienia w reduktorze, zamocowanym trwale na wózku transportowym, przemieszczanym pomiędzy poszczególnymi gniazdami technologicznymi. Sterowane mikroprocesorowo urządzenie montażowe, sprawdzające obecność pierścienia przeznaczonego do montażu oraz głębokość, na jaką pierścień jest wciskany, zapewnia pełną kontrolę nad realizacją procesu. Pozyskana z montażu informacja o jego wyniku pozwala na dalsze efektywne wykorzystanie w sterowaniu jakością całego procesu wytwarzania.
EN
The article presents a mechatronic device of a seal ring assembly for an input shaft of a reducer in batch production. The technology of this assembly is highly dependent on the quality inspection system used by the manufacturer. Higher requirements of the system determine the technical equipment of fitting sockets that eliminate errors resulting from a subjective assessment or an intuitive human activity. Replacing manual assembly tools with a specialised device enables the assembly to be conducted in constant conditions, which guarantees that the assumed objective is met, i.e. the placement of a seal at a constant depth in a way that ensures the effectiveness of the seal. The device enables to assembly the seal in a reducer fixed onto a trolley that moves from one technological slot to another. The assembly device, controlled through the microprocessor, checks the presence of a ring and the depth at which it should be placed. This step guarantees full control over the assembly process. The information about the outcome of the assembly allows a further application of the device for the inspection of the entire assembly process quality.
18
Content available remote Montaż koła nawrotnego w typoszeregu skrzyń biegów
PL
W artykule zaprezentowano mechatroniczne urządzenie do montażu koła nawrotnego w typoszeregu skrzyń biegów wytwarzanych w procesie produkcji seryjnej. Rozwój technologii wytwarzania w kierunku integracji w ramach CIM (Computed Integrated Manufacturing) oraz rosnące wymagania ze strony odbiorców wymuszają na producentach prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia niezbędnego poziomu jakości oferowanych wyrobów. Jedną ze zidentyfikowanych przyczyn awarii skrzyni biegów było wysunięcie się osi na skutek braku lub niewłaściwego montażu pierścienia zabezpieczającego. Fakt ten wymusił na producencie wprowadzenie działań korygujących uniemożliwiających wystąpienie w przyszłości podobnej sytuacji. Opracowane rozwiązanie pozwala na montaż w korpusie skrzyni biegów w jednej operacji zespołu koła nawrotnego składającego się z: koła zębatego, podkładek dystansowych, osi oraz pierścienia zabezpieczającego. Na konstrukcję przyrządu istotny wpływ miał sposób transportu międzyoperacyjnego w realizowanym procesie wytwarzania. W trakcie montażu skrzynia biegów zamocowana jest trwale na wózku transportowym przemieszczanym pomiędzy poszczególnymi gniazdami technologicznymi. Zastosowanie w procesie montażu opracowanego, sterowanego mikroprocesorowo urządzenia, ograniczającego do minimum udział człowieka, zapewnia pełną kontrolę nad realizacją procesu, eliminując możliwość niewłaściwego lub niekompletnego montażu, np. bez pierścienia zabezpieczającego. Pozyskana z montażu informacja o jego wyniku pozwala na dalsze efektywne wykorzystanie w sterowaniu jakością całego procesu wytwarzania.
EN
The article presents a mechatronic device for an assembly of a wheel reversing in batch production of gearboxes. The development of manufacturing technologies towards Computed Integrated Manufacturing and growing customer demands force manufacturers to ensure the required level of safety of their goods. One of the most common causes of gearbox faults is the protrusion of the axis resulting from the lack of or an improper mounting of a locking ring. The occurrence of such fault means that a producer has to introduce a set of corrective actions. The device presented in this paper enables a complex assembly of an entire reversing wheel system (including a toothed wheel, washer, axis, and locking ring) during one operation. The architecture of the device depends on how the transportation of elements looks like between operations undertaken in one production process. During the assembly, the gearbox is fixed onto the trolley and is moved from one technological slot to another one. The application of the developed device enables full control over the assembly process and guarantees the elimination of the possibility of an improper or incomplete installation of a gearbox (e.g. without locking a ring). The device is controlled through a microprocessor, which means that a human involvement is reduced to an absolute minimum. The information about the outcome of the assembly enables the device to be used for the inspection of quality of the entire assembly process.
PL
W artykule przedstawiono metodę i stanowisko do badania wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach wielowarstwowych. Technologia wytwarzania wielowarstwowych dokumentów, w tym zabezpieczonych elektronicznie, zależna jest od materiału poszczególnych warstw oraz kleju łączącego. Każdą technologię, wykorzystującą inny rodzaj kleju, charakteryzuje efekt końcowy w postaci wyrobu wielowarstwowego, którego obszar zastosowania wyznaczany jest między innymi poprzez wytrzymałość adhezyjną poszczególnych warstw. W wyrobach zabezpieczonych elektronicznie wykorzystywanych m.in. w ochronie obiektowej, ochronie danych czy bezpieczeństwie publicznym, właśnie ta cecha nabiera istotnego znaczenia m.in. ze względu na próby fałszowania. Badanie wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach wielowarstwowych polega na odrywaniu poszczególnych warstw od podłoża w celu określenia minimalnej wartości siły odrywającej. W artykule zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne, istotnych z punktu widzenia poprawności realizowanych procedur oraz ergonomii użytkowania, podstawowych układów wykonawczych. Układ sterowania stanowiskiem oparty na programowalnym sterowniku PLC pozwala na realizację badań w szerokim zakresie zmienności podstawowych parametrów decydujących o końcowej ocenie wyrobu. Wprowadzanie parametrów badań, prowadzenie testów kalibracji siły oraz położenia układów wykonawczych realizowane jest z wykorzystaniem wielofunkcyjnego panelu operatorskiego. W zależności od celu prowadzonych badań urządzenie może pracować w trybie autonomicznym lub w połączeniu z komputerem PC. W trybie pracy z komputerem prowadzona jest archiwizacja wszystkich parametrów testu wraz z przebiegiem siły rozrywania w funkcji przemieszczenia celem dalszego przetwarzania z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania. Zakres parametrów użytkowych urządzenia, wykraczający poza wynikające z istniejących unormowań, pozwala na zastosowanie nie tylko do bieżącej kontroli procesu produkcji lub kontroli dostaw, ale również do prowadzenia prac rozwojowych związanych z prototypowaniem nowych rozwiązań w obszarze wytwarzania wielowarstwowych dokumentów.
EN
The article presents the method and stand for testing adhesive strength of glued joints in multilayered documents. The manufacture technology of the aforementioned types of documents includes electronically tagged documents, and depends on the used material of the individual layers, and the type of glue used to join them. Each technology differs in terms of the glue used, and leads to the production of a multilayered product, which area of application is determined, inter alia, by the adhesive strength of every layer. In electronically tagged products that are used, i.e. in security systems, or data protection systems this feature plays an essential role because of forgery attempts. The adhesive strength of the glued joints in multilayered documents is tested by tearing individual layers off the base in order to determine the minimum tear-off force value. The article presents structural solutions that are of key importance from the point of view of a correct execution of the test procedures, the user, and the main executive elements of ergonomics. The control system that base on the programmable PLC controller, enables to conduct tests for a wide range of changeability of basic parameters deciding on the final assessment of the product. A multifunctional control panel enables the parameters to be set, the calibration tests to be performed, and the executive systems to be adjusted. Depending on the purpose of the tests, the device can be operated in an autonomous mode or via the PC. While working with a computer, the test parameters and the course of the tear-off force are recorded and archived in a specialized software, and can be later used at the time of R&D tasks concerning prototyping of new solutions in the area of multilayered document development.
PL
W artykule przedstawiono budowę modułowego manipulatora pneumatycznego z chwytakiem podciśnieniowym. Zastosowanie unikalnego systemu mocowania pozwala na łatwą i szybką wymianę chwytaka w zależności od wymogów procesu technologicznego. Modułowa konstrukcja z wykorzystaniem systemu profili aluminiowych umożliwia łatwą aranżację elementów funkcjonalnych zależną od bieżących potrzeb oraz wynikających z realizowanych prac badawczo-rozwojowych. Autonomiczny system sterowania pozwala na rozszerzenie funkcji manipulatora, wynikających z wprowadzenia kolejnych osi (np. moduł obrotowy zmieniający orientację pobranego arkusza), bez ingerencji w nadrzędny system sterowania. Opracowany manipulator o strukturze szeregowej, w opisanej konfiguracji, został zweryfikowany w gniazdach klejenia linii technologicznej wytwarzania wielowarstwowych dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym.
EN
The article presents the construction of the modular pneumatic manipulator with vacuum gripper The use of unique gripping system allows easy and quick exchange of a gripper depending on the requirements of the technical process. The modular structure with use of aluminum profiles allows fairly easy arrangement of functional elements depending on current needs that emerge out of currently performed research and development works. The autonomous control system allows extension of the functions of manipulator by extending the number of extra axes (e.g the rotation module for changing the position of the sheet) without making changes in the superior control system. The developed manipulator has a serial kinematic structure and its construction, as described, was verified in the technological line for production of multilayer documents with electronic protection, in clueing nests.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.