Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmechanizowana obudowa ścianowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
PL
Wprowadzenie w ostatnich latach monitoringu ciśnienia zmechanizowanej obudowy ścianowej przez spółki węglowe było jednym z głównych celów realizacji programu Przemysł 4.0. Rozwój monitorowania parametrów pracy zmechanizowanej obudowy w kompleksie ścianowym miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy ludzi oraz poprawienie wyniku ekonomicznego związanego z przestojem ścian wydobywczych. Jednym z głównych celów monitoringu jest obserwowanie poprawności rozparcia sekcji w wyrobisku oraz diagnostyka uszkodzeń w układach hydraulicznych oraz powstawania nieszczelności wewnętrznej w siłownikach hydraulicznych. W tym zakresie został opracowany układ monitorowania parametrów pracy zmechanizowanej obudowy ścianowej. W prezentowanym artykule opisano zalety monitoringu DOH-DROPSY oraz jego wdrożenie na przykładzie ściany wydobywczej.
EN
The introduction of pressure monitoring for powered roof support in recent years by coal companies has been one of the main objectives of the Industry 4.0 programme. The development of the monitoring of operating parameters of powered roof supports in a longwall complex was aimed at increasing the safety of workers and improving the economic result associated with longwall downtime. One of the main objectives of monitoring is to observe the correct spreading of the sections in the excavation and to diagnose damage in the hydraulic systems and the occurrence of internal leakage in the hydraulic cylinders. A system for monitoring the operating parameters of powered roof support has been developed for this purpose. This article describes the advantages of DOH-DROPSY monitoring and its implementation based on the experience of the authors on the example of a production longwall.
EN
The introduction of pressure monitoring for powered roof support in recent years by coal companies has been one of the main objectives of the Industry 4.0 programme. The development of the monitoring of operating parameters of powered roof supports in a longwall complex was aimed at increasing the safety of workers and improving the economic result associated with longwall downtime. One of the main objectives of monitoring is to observe the correct spreading of the sections in the excavation and to diagnose damage in the hydraulic systems and the occurrence of internal leakage in the hydraulic cylinders. A system for monitoring the operating parameters of powered roof support has been developed for this purpose. This article describes the advantages of DOH-DROPSY monitoring and its implementation based on the experience of the authors on the example of a production longwall.
PL
Wprowadzenie w ostatnich latach monitoringu ciśnienia zmechanizowanej obudowy ścianowej przez spółki węglowe było jednym z głównych celów realizacji programu Przemysł 4.0. Rozwój monitorowania parametrów pracy zmechanizowanej obudowy w kompleksie ścianowym miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy ludzi oraz poprawienie wyniku ekonomicznego związanego z przestojem ścian wydobywczych. Jednym z głównych celów monitoringu jest obserwowanie poprawności rozparcia sekcji w wyrobisku oraz diagnostyka uszkodzeń w układach hydraulicznych oraz powstawania nieszczelności wewnętrznej w siłownikach hydraulicznych. W tym zakresie został opracowany układ monitorowania parametrów pracy zmechanizowanej obudowy ścianowej. W prezentowanym artykule opisano zalety monitoringu DOH-DROPSY oraz jego wdrożenie na przykładzie ściany wydobywczej.
PL
W artykule przybliżono problematykę nieszczelności wewnętrznej występującej w stojakach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiono wyniki kilkuletnich prac nad opracowaniem nowego zastoso­ wania konstrukcji bloku zaworowego z dwoma zaworami zwrotnymi oraz zaprezentowano wyniki badań stano­ wiskowych i w warunkach rzeczywistych.
EN
A powered roof support is an integral element of a longwall complex while a hydraulic leg is the basie component of the support. The operating characteristics of the section, and then of the entire powered roof support, depend on its operating parameters and reliability. This also has a significant impact on the efficiency of the entire longwall complex. The correct operation of hydraulic leg is therefore of key importance to the mining process. One of the things that can disturb the work of the leg is internal leakage which negatively impacts on the performance of the leg. Two types of tests were conducted to precisely determine the impact of these leaks on the leg's operating parameters: bench tests and tests in the actual conditions. The research included an analysis of operation of the leg for two currently used valve blocks and a new błock design to minimize the effects of in­ ternal leakage. The results confirmed that the developed valve błock design is suitable for underground systems. It managed to limit the negative effects of internal leakage in the leg both during bench tests and in underground conditions. The results can find broad application in legs used in sections intended for use in difficult mining and geological conditions.
PL
Opisano przypadek ściany 6 w pokładzie 409 KWK Wujek ruch Śląsk, w której wystąpiły wstrząsy o energii o dwa rzędy większej od prognozowanej. Pomimo tak znacznych różnic pomiędzy prognozą a rzeczywistością nie zanotowano jakichkolwiek uszkodzeń. Autorzy podjęli próbę wyjaśnienia przypadku, z którego wnioski będzie można wykorzystać w przygotowaniu obudów dla następnych ścian, stanowić również będą pomoc dla konstruktorów i producentów obudów. Przedmiotowa obudowa Hydrotech 19/36 POz powstała z modernizacji obudowy Fazos 12/28 POz w drodze zastosowania nadstawki 0,7 m, wymianie stojaka jednoteleskopowego (ø 0,2 m z przedłużaczem mechanicznym) na dwuteleskopowy (ø 0,25/0,2/ 0,138 m z cieczą w tłoczysku drugiego stopnia) oraz wymianę hydrauliki sterującej. Tak powstała konstrukcja z pełnym powodzeniem zapewniła bezpieczną pracę ściany w bardzo trudnych i nieprzewidzianych warunkach górniczych.
EN
The case study describes the longwall no. 6 seam no. 409 in Wujek Śląsk Hard Coal Mine, where the registered energy of tremors was two times higher than it had been projected. Despite such significant differences between the projected and real values, the only registered damage included the roof support. The authors have attempted to explain the case conclusion of which could be used in the preparation of supports for further longwalls, and can help designers and manufacturers of the support. The subject Hydrotech 19/36 Poz roof support is a modernized Fazos 12/28 POz roof support with the application of 0.7 m top section, replacement of a single telescopic leg (ø 0.2 m, mechanical extension) with a double telescopic one (ø 0.25/0.2/0.138 m with liquid in the piston rod of the second degree) and replacement of the hydraulic control system. This design has successfully secured safe operation of the longwall excavated in harsh and unforeseen mining conditions.
PL
W artykule przedstawiono sposób optymalizacji zmechanizowanych obudów ścianowych, remontowanych i modernizowanych przez Zakład Remontowo-Produkcyjny na potrzeby Kompanii Węglowej S.A. Celem optymalizacji jest uzyskanie parametrów technicznych obudowy dostoswanych do rzeczywistych potrzeb eksploatacyjnych systemu ścianowego, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów.
EN
The article describes methods optimization of powered roof supports, renovated and modernized by ZRP for the needs of the KW SA. Objective of optimization is adapt technical parameters of the power roof support to real needs of the system operated longwall while improving safety and minimizing costs.
PL
Zmechanizowaną obudową ścianową określa się zestaw sekcji ustawionych koło siebie, który tworzy przestrzeń dla maszyny urabiającej, transportowej i obsługi. Obudowa zabezpiecza nowo odkryty strop, przesuwając się o odległość równą szerokości organu urabiającego. Taki system wydobywczy przyczynia się do powstawania obciążeń zmiennych, a dalej prowadzić może do wystąpienia złożonego splotu zjawisk i zmian w konstrukcji obudowy. Powstające wskutek cyklicznych obciążeń mikrouszkodzenia sukcesywnie rozwijają się I kumulują, prowadząc do pęknięcia zmęczeniowego. Prezentowany artykuł ukazuje złożoność projektowania obudów z uwzględnieniem trwałości zmęczeniowej. W artykule dodatkowo można znaleźć szereg informacji na temat występujących karbów oraz Ich uwzględniania w obliczeniach. Opisano również fazy rozwoju pęknięcia od inicjacji mikropęknięcia do propagacji w skali makroskopowej. Głównym celem było opracowanie takiej metodyki projektowania, aby obliczenia przeprowadzać z wykorzystaniem modelu ciała sprężystego, a następnie w krytycznych punktach zastosować lokalne metody ciała sprężysto-plastycznego z wykorzystaniem modelu Neubera, a w kolejnym kroku przyjąć odpowiednie kryteria zmęczeniowe, które pozwolą na określenie trwałości zmęczeniowej obudowy ścianowej. Aby uzyskać końcową postać algorytmu, zaprezentowano szereg badań zmęczeniowych, obejmujących: badania tensometryczne trzech różnych typów obudów ścianowych oraz analizy numeryczne, z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Na podstawie przebadanych podzespołów określono najskuteczniejszą metodę, uwzględniającą wartości średnie amplitud cyklu, a w kolejnym kroku wyznaczono stopień uszkodzenia zmęczeniowego dla danego bloku obciążenia. Na tej podstawie określono trwałość dla punktów krytycznych podzespołów obudowy, a także ustalono najbardziej wytężony podzespół. Ze względu na brak usystematyzowanych procedur i wytycznych do obliczeń wytrzymałościowych obudowy ścianowej z uwzględnieniem trwałości zmęczeniowej proponowana metoda wychodzi naprzeciw oczekiwaniom prawidłowego i pełnego ujęcia analiz wytrzymałościowych statycznych I zmęczeniowych.
EN
As mechanized longwall housing is defined a set of sections arranged next to each other, which creates space for mining, transportation and handling machine. Cover protects newfound ceiling moving a distance equal to the width of the cutting drum. Such a system of mining contributes to variable loads, and further can lead to a complex number of phenomenons and changes in the design of the housing. Arising as a result of cyclic loads microdamages gradually develop and accumulate leading to fatigue crack. The presented work shows the complexity of designing enclosures including fatigue life. In the work there can also be found some information on existing notches and taking them into account in the calculation. There are also development phases described from the initiation of microcracks to a crack propagation on a macroscopic scale. The main purpose of this study was to develop such a design methodology to perform calculations using the model of an elastic body and then in the critical points of the body to use local methods of elastic-plastic model using the Neuber's model, and in the next step to adopt appropriate criteria of fatigue, which will enable determining the fatigue life of the housing longwall. To obtain the final form of the algorithm in the paper there was presented a series of fatigue tests including: strain gauge testing three different types of roof supports and numerical analysis using the finite elements method. Based on tested components there was determined the most effective method that reflects the mean amplitude of the cycle, and in the next step determined the degree of fatigue damage to the unit load. On this basis there was found the stability of the critical points of the housing components, and determined the most strenuous component. Due to the lack of systematic procedures and guidelines for roof support strength calculations, taking into account the fatigue life of the proposed method meets the expectations of proper and full recognition of static and fatigue stress analysis.
PL
Niniejszy artykuł zawiera analizę oraz opis procesu zmęczeniowego zniszczenia obudowy ścianowej, które wystąpiło w trakcie laboratoryjnych prób zmęczeniowych. Otrzymane wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania przedstawionej metody w dalszych analizach zagadnień z zakresu zmęczeniowego pękania podzespołów zmechanizowanej obudowy ścianowej.
EN
This paper presents an analysis and description of the process of fatigue damage longwall powered roof supports that occurred during fatigue testing laboratory. The obtained results show the applicability of the method presented in the further analysis of the issues of fatigue cracking of longwall powered roof assemblies.
PL
W artykule przedstawiono tok postępowania dla określenia wymagań, jakie powinna spełniać nowoprojektowana sekcja obudowy zmechanizowanej. Uwzględnia on zarówno doświadczenia praktyczne w stosowaniu obudów zmechanizowanych w kopalni "Rydułtowy-Anna", jak i najnowsze obserwacje, badania i obliczenia prowadzone przez Główny Instytut Górnictwa w tym zakresie. W artykule przedstawiono również dotychczasowe doświadczenia kopalni w zakresie modernizacji i remontów obudów zmechanizowanych.
EN
The article presents the course of irvestigations to determine the requirements to be met by newly designed section of the mechanized support. It takes into account both practical experience in the use of powered roof supports in the "Rydułtowy-Anna" Mine and the latest observations, tests and calculations conducted by the Central Mining Institute in this area. The paper also presents the experience of the mine in the modernization and repair ofthe powered roof supports.
PL
W artykule podjęto próbę określenia dynamicznej mocy stojaka pracującego w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Na podstawie badań eksperymentalnych dynamicznych zjawisk ciśnienia górotworu, mającego bezpośredni wpływ na obudowę zmechanizowaną, jak również pomiarów drgań występujących blisko ognisk wstrząsów górotworu, opracowano prezentowaną metodę. Opisano zakres analityczny metody oceny obciążenia i prób zabezpieczenia zmechanizowanej obudowy ścianowej, pracującej w warunkach dynamicznych obciążeń górotworu, z zastosowaniem pojęcia mocy.
EN
The article presents the attempt to determine the dynamic power of a working leg in hazardous conditions of rock mass tremors. The research is based on experimental studies of dynamic phenomena of rock pressure which have a direct impact on the mechanized housing, as well as measurements of vibrations occurring near the outbreak of rock mass tremors. This paper describes the range of analytical methods assessing the load and the tests of the security of mechanized longwall housing working in a dynamic load of the rock mass.
PL
Opierając się na odpowiednich przepisach i normach, określających zasadność upodatniania sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych przeznaczonych do pracy w wyrobiskach pokładów zagrożonych tąpaniami, przedstawiona została analityczna metoda określająca stopień i skuteczność upodatnienia elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych. Metoda wykorzystuje znajomość zjawisk dynamicznych zachodzących w górotworze odprężonym, a także model matematyczny sekcji obudowy zmechanizowanej dla wyznaczania możliwości i warunków skutecznego przenoszenia przez nią obciążeń dynamicznych.
EN
The analytical method for determination of degree and efficiency of ability of hydraulic components of powered roof supports to take over an increased dynamic load was presented on the basis of the regulations and standards determining usefulness of powered roof supports susceptibility for dynamic loads which were designed for operation in seams exposed to bumping hazard. The method uses the knowledge of dynamic phenomena which occur in distressed rock mass as well as mathematical model of powered roof support for determination of possibilities and conditions for effective transfer of dynamic loads.
13
Content available remote Dynamiczne obciążenia zmechanizowanej obudowy ścianowej
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne dynamicznych zjawisk ciśnienia górotworu. Obiektem badań była dwustojakowa obudowa zmechanizowana typu podporowego, pracująca w ścianie kopalni węgla brunatnego w Zagłębiu Bałtyckim.
EN
Experimental tests of dynamic phenomena influence on the rock mass pressure are presented in the paper. Two-leg powered roof support of the chock type, operating in the longwall of the lignite mine in the Baltic Basin, has been subjected to the tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.