Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Millimetre-precise GNSS measurements may only be achieved by static relative (differential) positioning using a double-frequency receiver. This accuracy level is needed to address certain surveying and civil engineering issues. Relative measurements are performed using a single- or multi-network reference station, whose accuracy depends on a number of factors, such as the distance to the reference station, the session duration, the number of visible satellites, or ephemeris and clock errors. In this work, the author analyses the accuracy of static GNSS measurements according to the number of visible satellites, based on different minimal elevation cut-off angles. Each session was divided into three modes: GPS, GLONASS and hybrid GNSS (GPS+GLONASS). The final results were compared with the corresponding daily EPN solution at the observational epoch in order to determine their accuracy.
2
Content available Test of GNSS Online Service PPP Kinematic Solutions
PL
Systemy GNSS znajdują obecnie szerokie zastosowanie w rozwiązaniach inżynierskich wykorzystujących techniki geodezyjne. W dziedzinach wymagających dokładności decymetrowych bądź centymetrowych potencjalnym narzędziem do opracowania pomiarów satelitarnych mogą być internetowe serwisy post-processingu GNSS. Rozwiązania tego typu udostępniane są przez szereg organizacji, zapewniając użytkownikom prosty, nielimitowany i przede wszystkim bezpłatny dostęp do oferowanych usług obliczeniowych. Serwisy te stanowią tym samym alternatywne rozwiązanie względem skomplikowanych i kosztownych programów komercyjnych. Autorzy przeanalizowali ogólnodostępne, darmowe serwisy online do post-processingu obserwacji GNSS umożliwiające 5-sekundowe rozwiązania kinematyczne w trybie PPP oraz przedstawili oszacowanie dokładności tego typu opracowań.
EN
GNSSs are widely used in engineering solutions that demand high accuracy. In areas requiring decimeter precision, Internet online post-processing services are a potential tool for developing GNSS observations. These services have been contributed by a number of organizations, providing users simple, unlimited, and (above all) free access. As a result, online services could be an alternative to complex and expensive commercial programs. Authors analyzed free public online GNSS services for post-processing kinematic 5-second observations in PPP mode with accuracy estimation.
EN
Daily and weekly coordinates solutions of GNSS permanent stations operating within EPN network allows to track long-term changes of coordinates caused e.g. by the local and global movements of tectonic plates. They are therefore an excellent tool for testing stability and repeatability of stations position. The article presents an analysis of coordinates changes of selected reference stations based on weekly EPN solutions. In addition the author proposes parameters of approximating function by assuming an existence of periodic, annually repeatable trend. The author performed also an independent fitting function for two different periods of two ITRF frames of routine time analysis and reprocessing.
PL
Uruchomienie w 2011 roku modułu GPS+GLONASS w dużym stopniu poszerzyło zakres i możliwości działania systemu ASG-EUPOS. Rozwiązania precyzyjne z wykorzystaniem serwisu czasu rzeczywistego NAWGEO – w zależności od warunków terenowych – pozwalają na uzyskanie dokładności rzędu kilku centymetrów. W pracy przedstawiono pomiar RTK z wykorzystaniem poprawek ASG-EUPOS na punktach rozmieszczonych w terenie zurbanizowanym. W odniesieniu do każdego z pomiarów określono w procentach liczbę uzyskiwanych rozwiązań danego typu. Niniejszy artykuł stanowi analizę wpływu wykorzystania sygnałów rosyjskiego systemu nawigacyjnego na liczbę i jakość rozwiązań RTK.
EN
Introducing the GPS+GLONASS module in 2011 greatly expanded the extent and potential of the capabilities of the ASG-EUPOS system launched in 2008. Precision solutions that use the real-time service NAWGEO, depending on field conditions, allow for obtaining accuracy of several centimetres. In this paper measurements were performed with the use of ASG-EUPOS’s RTK corrections at points located in the urban area. For each of the measurements, the percentage of the obtained solutions types was determined. This article analyses the effect of adding the Russian navigation system signals on the number and quality of RTK solutions.
5
Content available remote Integration of GPS and GLONASS systems in geodetic satellite measurements
EN
The article shows the results of satellites measurements elaborations using GPS & GLONASS signals. The aim of this article is to define the influence of adding GLONASS signals on position determination accuracy. It especially concerns areas with big horizon coverages. Object of the study were analysis of DOP coefficients, code and RTK solutions, and usage of satellite techniques in levelling. The performed studies and analysis show that integrated GPS-GLONASS satellite measurements provide possibility to achieve better results than measurements using single navigation satellite system (GPS).
PL
W artykule przedstawiono wyniki opracowań pomiarów satelitarnych wykorzystujących sygnały GPS i GLONASS. Celem pracy było określenie wpływu dołączenia sygnałów GLONASS na dokładność wyznaczenia pozycji, szczególnie na terenach o dużych przysłonięciach horyzontu. Przedmiotem badań była analiza wartości współczynników DOP, rozwiązań kodowych i RTK oraz wykorzystania technik satelitarnych w pomiarach niwelacyjnych. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, iż zintegrowane pomiary satelitarne GPS-GLONASS dają możliwość uzyskania rozwiązań lepszej jakości w stosunku do pomiarów z wykorzystaniem sygnałów pojedynczego systemu nawigacji satelitarnej (GPS).
6
Content available Współczynniki DOP w obserwacjach GNSS
PL
Zintegrowane pomiary satelitarne GNSS (GPS+GLONASS) niosą ze sobą szereg korzyści niemożliwych do osiągnięcia w obserwacjach wykorzystujących pojedynczy system nawigacji satelitarnej. Do głównych zalet należy przede wszystkim możliwość prowadzenia pomiarów w terenach, gdzie było to do tej pory niemożliwe z wykorzystaniem sygnałów GPS. W niniejszej pracy analizowano liczbę widocznych satelitów GNSS oraz wielkości współczynników DOP w warunkach sztucznych przysłonięć horyzontu. Omówiono także korzyści płynące z dołączenia dodatkowych obserwacji innych systemów satelitarnych.
EN
Integrated GNSS (GPS+GLONASS) satellite measurements carry a number of benefits. The main advantages are especially possibilities of conducting measurements in areas where use of a single satellite system was not impossible so far. In this paper number of visible satellites and DOP coefficients values in terms artificial horizon obstacles were analysed. Paper also discusses benefits of including additional observations from other navigation satellite systems.
PL
W przypadku zastosowania technik satelitarnych w wyznaczaniu współrzędnych punktów na terenach górniczych częstym problemem może być brak odpowiedniej widoczności horyzontu. Jednym ze sposobów na uniknięcie tego typu niedogodności jest dołączenie dodatkowych obserwacji z rosyjskiego systemu satelitarnego GLONASS. Zintegrowane pomiary GNSS, czyli GPS i GLONASS, umożliwiają śledzenie niemal dwukrotnie większej liczby satelitów, co znacząco zwiększa wymaganą liczbę obserwacji i może podnosić wiarygodność pomiarów. W artykule autorzy starali się określić dokładność pomiarów GNSS w porównaniu do samego systemu GPS dla pomiarów RTK w warunkach odkrytego horyzontu.
EN
When using satellite techniques for determining of the coordinates of points on mining areas the lack of adequate visibility of a horizon can be a frequent problem. One of the ways to avoid this kind of inconvenience consists in inclusion of additional observations from the Russian GLONASS satellite system. The integrated GNSS, that is GPS and GLONASS measurements, allow tracking almost twice the number of satellites, which significantly increases the required number of observations and can increase the reliability of the measurements. The authors try to determine in the article the accuracy of GNSS as compared to the GPS system itself for RTK measurements in conditions of an open horizon.
PL
W artykule opisano możliwości zastosowania zdalnych technik termowizyjnych do monitoringu obiektów wielkokubaturowych, np. hałd kopalnianych. Obiekty te zawierają stosunkowo duże ilości substancji palnych, stąd szczególnie ważny jest monitoring dynamiki zmiany ich zewnętrznej temperatury. Monitoring tego typu obiektów jest możliwy przy wykorzystaniu metod termowizyjnych, które charakteryzują się: dużą dokładnością, szybkością oraz łatwością opracowania. W artykule przedstawiono autorską propozycję technologii pomiarowej włącznie z uzyskaniem efektów wizualnych oraz możliwością połączenia uzyskanych wyników z numerycznym modelem terenu.
EN
The paper describes the possibility of using of remote thermovision techniques for remote monitoring of large surficial objects, such as mine dumps. These objects contain relatively large amounts of combustible materials, and therefore the monitoring of dynamic changes of their internal is particularly important. Monitoring of this type of objects is possible with the use of thermovision methods, which are characterized by: high accuracy, speed and easiness of elaboration. The paper presents an original proposal /by authors/ of a measurement technology including the obtaining of visual effects and the possibility to connect the obtained results with a numerical model of the terrain.
EN
Higher surface water status brings an increase in groundwater levels and additional, local loading of the crust. These factors may affect on coordinates particularly on heights of GPS reference stations, located near rivers. In this study changes of ellipsoid heights’ of selected reference stations of ASG-EUPOS and EUREF networks, fluctuations of the Vistula River’s water and groundwater levels’ fluctuations were analyzed, and compared during the period from April to July of 2010.
PL
Podwyższony stan wód powierzchniowych powoduje zwiększenie poziomu wód gruntowych oraz dodatkowe, lokalne obciążenia skorupy ziemskiej. Czynniki te mogą mieć wpływ na współrzędne, szczególnie na wysokość stacji referencyjnych GPSJ znajdujących się w pobliżu rzek. W pracy analizowano i porównywano: zmiany wysokości elipsoidalnych wybranych stacji referencyjnych sieci ASG-EUPOS i EUREF, odczyty wahań poziomu zwierciadła wody w Wiśle oraz wahania poziomu zwierciadła wód gruntowych okresie od kwietnia do lipca 2010 roku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.