Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steam boiler
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z szybkością rozruchu kotła z paleniskiem pyłowym. Na przykładzie kotła zasilanego pyłem węgla kamiennego pracującego w bloku energetycznym przedstawiono charakterystyki rozruchowe zespołów młynowych współpracujących z tym kotłem. Na podstawie danych eksploatacyjnych wyznaczono czas rozruchu ze stanu zimnego pierwszego uruchamianego zespołu młynowego, który wynosił od 150 do ponad 350 minut, a ilość ciepła potrzebna do wygrzania młyna przed podaniem węgla wynosiła od 553 do 4632 MJ. W celu skrócenia czasu i kosztów rozruchu młyna zaproponowano zasilanie jednego lub dwóch młynów uruchamianych jako pierwsze, powietrzem gorącym pobieranym z wylotu podgrzewacza powietrza sąsiedniego, pracującego kotła. Umożliwi to skrócenie czasu rozruchu pierwszego młyna/młynów do ok. 120-180 minut (w zależności od temperatury i strumienia pobieranego z sąsiedniego kotła gorącego powietrza), zwiększy elastyczność ruchową bloku, ograniczy koszty oraz emisje zanieczyszczeń do atmosfery.
EN
This article presents the problem related to the speed up of the start-up of PF boiler. The start-up characteristics of coal mills are presented. Based on the operating data, the cold start-up time of the first coal mill was determined, which was from 150 to more than 350 minutes. The heat needed to heat up the mill before feeding the coal was from 553 to 4632 MJ. In order to reduce the mill start-up time and cost, it has been proposed to supply one or two mills that are started up first with hot air taken from the next working boiler air preheater. This will make it possible to shorten the start-up time of the first mill or mills to approx. 120-180 minutes (depending on the temperature and the hot air stream drawn from the next air preheater). It will increase the power unit flexibility, reduce cost of start-up and emissions of pollutants to the atmosphere.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów związanych z eksploatacją kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 20 barów. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania jakości wody zasilającej kotły parowe, jak też problem odsalania oraz oszczędności wody i ciepła. Wskazano technologie uzdatniania wody, najbardziej opłacalne w zastosowaniu.
EN
The aim of this paper is to present problems connected with exploitation of steam boilers with pressure up to 20 bars. Particular emphasis is put on the quality of steam boiler feed water, on desalting problems, water and heat savings. Water treatment technologies are indicated, the most cost-effective in application.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów związanych z eksploatacją kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 20 barów. Omówiono przyczyny wytrącania się osadów kamienia kotłowego i korozji. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania dotyczące jakości wody zasilającej kotły parowe, jak też na problem odsalania oraz oszczędności wody i ciepła.
EN
The aim of this paper is to present problems connected with exploitation of steam boilers with pressure up to 20 bars. Reasons of boiler scaling and corrosion are described. Particular emphasis is put on the quality of steam boiler feed water, on desalting problems, water and heat savings.
PL
W pracy przedstawiono identyfikację charakterystyk energetycznych kotłów dla potrzeb diagnostyki i optymalizacji eksploatacji. Dla skorygowania nieuniknionych błędów pomiaru i uzyskania wymaganej dokładności predykcji zastosowano rachunek wyrównawczy. Estymację parametrów i dobór optymalnej struktury dokonano metodą regresji krokowej. W procedurze estymacyjnej wykorzystano pomiary eksploatacyjne i specjalne oraz wyniki obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem modeli matematycznych. Przedstawiono wyniki identyfikacji charakterystyk energetycznych kotła pyłowego elektrowni kondensacyjnej, kotła rusztowego ciepłowni i kotła wielopaliwowego w hutnictwie miedzi. Omówiono przydatność opracowanych modeli w systemach diagnostyki eksploatacji i w optymalizacji bieżącej w systemach sterowania.
EN
The paper presents mathematical modelling of steam boilers by the usage of regression modelling techniques for the purpose of thermal diagnostic systems and exploitation optimization. In order to correct unavoidable measurement errors and to achieve the satisfying prediction quality of developed models Advanced Data Validation and Reconciliation method has been used. The estimation procedure of model parameters and determination of optimal structure of developed model have been carried out with stepwise regression technique. Within estimation procedure, operational measurements as well as simulation calculation results (with usage of mathematical models) have been used. The results related to identification of coal dust fired boiler, stoker-fired boiler as well as multi fuel industrial boiler energy characteristics have been presented. The usage of developed models have been described from the thermal diagnostic systems as well as exploitation optimization point of view.
5
Content available remote Application of PCA for early leak detection in a pipeline system of a steam boiler
EN
The application of the Principal Component Analysis (PCA) method for early detection of leakages in the pipeline system of a steam boiler in a thermal-electrical power plant is presented and discussed. The PCA model built from historical measurements of 12 selected process variables, mapped to the reduced space of three Principal Components (PC) of the highest magnitude, was used to establish the confidence ellipsoid, i.e. the feasible region in the PC coordinates, occupied by the values of process variables related to the ‘healthy’ system. Changes of the current location of the process operating point in the PC space created the ‘fault trajectory’ and were the basis for making a decision of leakage detection.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody składowych głównych (PCA) do wczesnego wykrywania wycieków z rurociągów kotła parowego pracującego w elektrociepłowni miejskiej. Model PCA, zbudowany na podstawie pomiarów 12 wybranych zmiennych procesowych, przedstawiony w przestrzeni trzech składowych głównych (PC) o największych modułach, został wykorzystany do określenia tzw. elipsoidy ufności, tj. obszaru w przestrzeni PC, w którym mieszczą się wartości zmiennych odpowiadające poprawnemu działaniu systemu. Zmiany aktualnego punktu pracy kotła tworzyły tzw. trajektorię uszkodzenia w przestrzeni PC i były podstawą do podejmowania decyzji na temat ew. wycieku z rurociągów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu współspalania frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biopaliw ciekłych (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) z węglem kamiennym. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem kotła parowego o mocy ok. 2 MW w jednym z zakładów przemysłu materiałów budowlanych. Oceniono proces współspalania mieszaniny 3% frakcji glicerynowej i węgla kamiennego – ekogroszku. Paliwem wzorcowym był węgiel kamienny tzw. ekogroszek. Zbadano przebieg procesu spalania, skład i temperaturę spalin. Nieprawidłowe spalanie frakcji glicerynowej może doprowadzić do emisji toksycznych, mutagennych i kancerogennych substancji, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Podczas badań procesu spalania mieszaniny ekogroszku z frakcją glicerynową zaobserwowano spadek zawartości O2, CO i NOx, wzrost zawartości H2, CO2 i SO2 w spalinach oraz wzrost temperatury spalin w stosunku do wyników spalania samego ekogroszku.
EN
The article were presented the results of the co-firing of glycerol fraction derived from the production of liquid biofuels (fatty acid methyl ester) with coal. The research was conducted under industrial conditions using a steam boiler with a capacity of approx. 2 MW in one of the institutions of building materials. The evaluated process of co-firing mixture of a 3 % glycerol fraction and coal ecopea. The reference fuel was coalecopea. The rated of combustion process, composition and temperature of the exhaust gases. The incorrect combustion of glycerol fraction may lead to the emission of toxic, mutagenic and cancerogenic substances, including polycyclic aromatic hydrocarbons. During the study of combustion process mixture of glycerin fraction and coal-ecopea was observed a decrease content of O2, CO and NOx, increase content of H2, CO2 and SO2 in the fumes and increase of temperature of exhaust gases in relative to the results of combustion to the same coal-ecopea.
8
Content available Improving flexibility characteristics of 200 MW unit
EN
Calculations were performed of the thermal system of a power plant with installed water pressure tanks. The maximum rise in the block electric power resulting from the shut-off of low-pressure regenerative heaters is determined. At that time, the boiler is fed with hot water from water pressure tanks acting as heat accumulators. Accumulation of hot water in water tanks is also proposed in the periods of the power unit small load. In order to lower the plant electric power in the off-peak night hours, water heated in low-pressure regenerative heaters and feed water tank to the nominal temperature is directed to water pressure tanks. The water accumulated during the night is used to feed the boiler during the period of peak demand for electricity. Drops in the power block electric power were determined for different capacities of the tanks and periods when they are charged. A financial and economic profitability analysis (of costs and benefits) is made of the use of tanks for a 200 MW power unit. Operating in the automatic system of frequency and power control, the tanks may also be used to ensure a sudden increase in the electric power of the unit. The results of the performed calculations and analyses indicate that installation of water pressure tanks is well justified. The investment is profitable. Water pressure tanks may not only be used to reduce the power unit power during the off-peak night hours and raise it in the periods of peak demand, but also to increase the power capacity fast at any time. They may also be used to fill the boiler evaporator with hot water during the power unit start-up from the cold state.
9
Content available remote Średnia sprawność eksploatacyjna kotłowni parowej
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano 15 miesięczne badania średniej sprawności eksploatacyjnej kotłowni parowej. Kotłownia parowa była wyposażona w dwie jednostki płomienicowo-płomieniówkowe, o mocy cieplnej Q = 655 kW każda, opalane wysokometanowym gazem ziemnym. Średnie ciśnienie robocze pary nasyconej w okresie badawczym kształtowało się na poziomie 0,8 MPa. Zainstalowano rozbudowany system pomiarowy. Centralnym jego elementem był sterownik PLC. Pełnił on rolę koncentratora danych (obok podstawowej funkcji automatycznego sterowania systemem technologicznym). Dane zawarte w sterowniku były monitorowane oraz archiwizowane za pomocą oprogramowania wizualizacyjnego na komputerze PC. Dane te, po przeniesieniu do komputera zdalnego, stanowiły podstawę do pracy systemu analitycznego, wykonanego na bazie oprogramowania Excel. Na podstawie badań wyznaczono średnią sprawność eksploatacyjną kotłów oraz całej kotłowni parowej. Wyniki badań porównano z rezultatami otrzymanymi na podstawie normy PN-EN 12953-11 [1]. Badania dowiodły, że rzeczywista średnia sprawność eksploatacyjna kotłów i kotłowni parowej jest niższa od sprawności cieplnej wyznaczonej na podstawie normy PN-EN 12953-11.
EN
This article presents 15-month tests of an average operational efficiency of a steam boiler room. The steam boiler room was equipped with two methane-rich natural gas-fired flame and smoke steam units with thermal power Q=655 kW each. The average pressure of saturated steam in the testing period was 0.8 MPa. An advance measuring system was installed. Its central component comprised of a PLC which served as a data concentrator (in addition to its basic function of automatic control of the technological system). Data contained in the controller was monitored and recorded with the use of visualisation software on a PC. After transferring it to a remote computer, it constituted a basis for operation of the analytical system developed with Excel software. On the basis of the tests, the average operational efficiency of the boilers and the entire boiler room was determined. The test results were compared with the results obtained as per the PN-EN 12953-11 standards. The tests proved that the average operational efficiency of the boilers and steam boiler room is lower than the thermal efficiency determined on the basis of the PN-EN 12953-11 standard.
EN
Described in the paper are the structures of water level controls in power boiler drums. A boiler drum’s function is very important for the power unit process, because this is where water separates from steam, which is then superheated and supplied to the turbine. A boiler drum’s dynamic properties as an object of regulation have been listed. The model has been identified on the basis of measurement data from a real object. In the described system the control and measurement devices’ working conditions are difficult due to high temperature and pressure. Incorrect operation of the control system could lead to a major accident. A performance analysis has been presented of three controller level structures, to ensure the system’s stable operation.
PL
Opisano struktury stosowanych regulatorów poziomu wody w walczaku kotła energetycznego. Walczak pełni bardzo odpowiedzialne funkcje w procesie technologicznym bloku energetycznego, ponieważ zachodzi tutaj proces oddzielania wody od pary, która po przegrzaniu jest doprowadzana do turbiny. Przedstawiono właściwości dynamiczne walczaka jako obiektu regulacji. Przeprowadzono identyfikację modelu na podstawie danych pomiarowych z rzeczywistego obiektu. W opisywanym układzie warunki pracy urządzeń regulacyjnych i pomiarowych są trudne ze względu na wysoką temperaturę i ciśnienie. Niepoprawna praca układu regulacji może doprowadzić do poważnej awarii. Zaprezentowano analizę pracy trzech struktur regulatora poziomu w celu zapewnienia stabilnej pracy układu.
11
Content available remote Modelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w kotle fluidalnym
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki komputerowej symulacji pracy przegrzewacza pary w stanach ustalonych. Analizowany przegrzewacz charakteryzuje się złożonym kształtem przekroju poprzecznego rur i jest stosowany w kotłach z cyrkulującą warstwą fluidalną. W trakcie obliczeń cieplno-przepływowych niezbędne jest wyznaczanie rozkładu temperatury materiału na całej długości przegrzewacza. Do przeprowadzenia obliczeń pracy przegrzewacza w stanach ustalonych stworzono własny model matematyczny, napisany w języku Fortran, którego wyniki zostały porównane z wynikami otrzymanymi w programie Star-CCM+. W modelu własnym zastosowano bilansową metodę elementów skończonych, która pozwala na dokładne odwzorowanie rozkładu temperatury przy niewielkiej liczbie komórek siatki. Do wyznaczenia właściwości przepływającej pary została zastosowana jawna metoda różnic skończonych. Wyniki uzyskane z zastosowaniem opracowanego własnego modelu wykazały się bardzo dobrą zgodnością z wynikami uzyskanymi dzięki modelowaniu CFD.
EN
The paper presents the results of computational steady-state simulations of the superheater. Analyzed superheater is characterized by complex shape of cross-section of tubes and is used in boilers with circulating fluidized (CFD). During the thermal and flow calculations of the superheater with a complex cross-section shape, the temperature distribution of the material need to be determined over the entire length of the superheater. To perform the calculations of superheater operation in the steady state was created its own mathematical model, prepared in Fortran language, which the results were compared with the results obtained in the Star-CCM + software. In this model, to solve the equation of heat conduction was applied the balance finite element method, which allows for the accurate determination of the temperature distribution using a small number of grid cells. To determine the properties of flowing steam the explicit finite difference method was applied. The results obtained by the own model compared with the results obtained by CFD modeling show very good agreement.
12
Content available remote Intensywna korozja w instalacji kotłowni parowej : studium przypadku
PL
Na przykładzie małej kotłowni parowej jednego z zakładów opieki medycznej przedstawiono problematykę właściwego projektowania i budowy kotłowni parowych stanowiących źródło pary dla niewielkich zakładów, zwłaszcza medycznych lub spożywczych. Zwrócono uwagę na zapewnienie zarówno bezpieczeństwa infrastruktury, jak i bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego zasilanych taką parą urządzeń. Pokazano, jak brak doświadczenia projektowego i wykonawczego może doprowadzić do gwałtownej korozji infrastruktury części wodnej kotłowni parowej.
EN
Paper designing, construction and operation of a small steam boiler plant used for food and medical purposes were taken into consideration.
PL
Jednym z elementów krytycznych kotłów energetycznych o niewymuszonym przepływie czynnika jest walczak. Ponieważ walczak jest grubościennym elementem krytycznym pracującym poniżej temperatury granicznej, prognoza czasu jego eksploatacji jest niemal nieograniczona, o ile projektant dobrze dobierze grubość ścianki i owiercenie płaszcza oparte na Ret materiału walczaka. Ponieważ większość długo eksploatowanych walczaków przekroczyła umowną granice 200 000 godzin pracy, w artykule omówiono na tle historycznym różne podejścia do określenia prognozy trwałości na podstawie analizy wyników badan nieniszczących i niszczących wykonanych na próbkach pobranych z krążków wyciętych z płaszcza walczaka. Przedstawiono także opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń własnych podejście Pro Novum sp. z o.o. do tego istotnego zagadnienia diagnostycznego.
14
Content available Computer modeling of a convective steam superheater
EN
Superheater is for generating superheated steam from the saturated steam from the evaporator outlet. In the case of pulverized coal fired boiler, a relatively small amount of ash causes problems with ash fouling on the heating surfaces, including the superheaters. In the convection pass of the boiler, the flue gas temperature is lower and ash deposits can be loose or sintered. Ash fouling not only reduces heat transfer from the flue gas to the steam, but also is the cause of a higher pressure drop on the flue gas flow path. In the case the pressure drop is greater than the power consumed by the fan increases. If the superheater surfaces are covered with ash than the steam temperature at the outlet of the superheater stages falls, and the flow rates of the water injected into attemperator should be reduced. There is also an increase in flue gas temperature after the different stages of the superheater. Consequently, this leads to a reduction in boiler efficiency. The paper presents the results of computational fluid dynamics simulations of the first stage superheater of both the boiler OP-210M using the commercial software. The temperature distributions of the steam and flue gas along the way they flow together with temperature of the tube walls and temperature of the ash deposits will be determined. The calculated steam temperature is compared with measurement results. Knowledge of these temperatures is of great practical importance because it allows to choose the grade of steel for a given superheater stage. Using the developed model of the superheater to determine its degree of ash fouling in the on-line mode one can control the activation frequency of steam sootblowers.
PL
Dnia 17.04.2014 roku podpisano Kontrakt pomiędzy TAURON Wytwarzania S.A. a Konsorcjum RAFAKO S.A. (lider) – Mostostal Warszawa S.A. na budowę pod klucz bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Budowa nowego Bloku energetycznego ma ogromne znaczenie dla polskiej elektroenergetyki. W inwestycji zostaną wykorzystane najnowocześniejsze i najlepsze dostępne technologie oraz światowe doświadczenia w zakresie realizacji i wyposażenia nowych dużych bloków energetycznych. Nowy blok będzie spełniał wszystkie wymagania wynikające z Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizowana inwestycja ma również bardzo duże znaczenie dla odbudowy mocy energetycznych w Elektrowni Jaworzno, a także dla utrzymania ciągłego rozwoju regionu, w którym będzie zlokalizowana. Paliwo dostarczane do nowego bloku będzie pochodziło w blisko 80% procentach z kopalń należących do grupy TAURON. Nowy blok będzie produkował 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada 5% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię. W artykule przedstawiono główne rozwiązania techniczne jakie zostaną zastosowane w zakresie projektu kotła dla nowego bloku 910 MW.
EN
On 04/17/2014 has been signed Contract between TAURON Wytwarzanie S.A. and the Consortium RAFAKO S.A. (leader) – Mostostal Warszawa S.A. for the construction of full turnkey 910 MW power unit. Construction of a new Power Unit has huge significance for the Polish power sector. The most and the best available technology and the global experience in the construction and equipment of new large Power Unit will be used in the investment. The new Unit will fulfill all requirements under the EU Directive concerning pollutant emissions into the atmosphere. The investment is also very important for the reconstruction of Jaworzno Power Plant energy production capacity and also for the continued development of the region, where it will be located. Fuel for the new unit will come in nearly 80 percent from the mines belonging to the group TAURON. The new unit will produce annually 6,5 TWh of electricity, equivalent to 5 percent of the current domestic consumption of energy. The article presents the main technical solutions to be applied in the field of boiler of new 910 MW Unit.
17
Content available remote Uszkodzenia komór i kolektorów kotłów parowych – badania diagnostyczne
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i objawy uszkodzenia komór i kolektorów parowych. Zaprezentowano stosowane badania diagnostyczne komór kotłów parowych. Przedstawiono częstotliwość i metody badań diagnostycznych. Omówiono sposoby zapobiegania uszkodzeniom. Przedstawiono wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych w toku eksploatacji.
EN
The causes and the symptoms of the chambers’ and the steam collectors failures were presented. Moreover, the authors shown commonly used diagnostic tests of the steam boilers’ chambers. In the following article the methods and the frequency of diagnostic tests were also specified. The ways of preventing damage were described. The requirements of the regulation of the Minister of Economy, Labour and Social Policy on 9th July 2003 about technical requirements of an engineering supervision referring to the operation of some pressure machines in use were also presented.
PL
Kamień kotłowy na powierzchni grzewczej jest świetnym izolatorem, jego przewodnictwo cieplne jest 20 razy mniejsze niż stali kotłowej. Nie tylko termin rewizji wewnętrznej, ale też duża ilość osadzonego kamienia powinna być powodem zatrzymania pracy kotła i przeprowadzenia chemicznego czyszczenia.
EN
Limescale on heating surfaces acts as a highly efficient insulator, its thermal conductivity being 20 times lower than that of steel. The boiler should be shut down not only for a standard inspection of the interior surfaces, but also whenever a considerable amount of limescale is observed, which requires chemical cleaning.
PL
W referacie omówiono warunki konieczne do prawidłowej identyfikacji przyczyn niszczenia rur powierzchni ogrzewalnych kotła. Pokazano powiązania objawów i przyczyn uszkodzeń z warunkami ich powstawania. W przykładach pokazano, że uszkodzenia rur kotłowych są zazwyczaj sygnałem innych problemów wynikających z: konstrukcji, eksploatacji, warunków chemicznych, działań remontowych, modernizacji czy diagnostyki. Problemy te stanowią korzenie wszystkich nieszczelności spotykanych w eksploatacji kotłów.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.