Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Krajobraz można traktować jako „zewnętrzny” wyraz tworów przyrody – natury i dzieł ludzkich: cywilizacji – kultury, nagromadzonych odpowiednio przez miliony i tysiące lat. Jest zarówno otaczającym nas „zapisem” historii ziemi, jak i zarazem „żywym obrazem” dziejących się zmian, coraz częściej naznaczonych tak zwanym konfliktem interesów: publicznych – społecznych, grupowych czy indywidualnych – prywatnych. Nieodparcie kojarzy się z zapisaną i nadal pisaną księgą czy namalowanym i wciąż „przerabianym” obrazem… Dzieje ochrony krajobrazu w Polsce od czasu odzyskania niepodległości ukazują transformację przede wszystkim podmiotową tego fenomenu, jakim jest percepcja otaczającego nas świata i troska o jego piękno i harmonię. Od skali pojedynczego obiektu – elementu krajobrazu, poprzez widok „na” i widok”z” (czyli ekspozycję bierną i czynną), aż po całą strukturę krajobrazu, która obejmuje dzieje, procesy i postać przestrzeni, która jest nam dana do czytania i oglądania jak niezwykła księga czy obraz. W ujęciu encyklopedycznym – ochrona krajobrazu to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego; wiąże się zarówno z ochroną przyrody, jak i z ochroną zabytków kultury i sztuki, archeologii i folkloru, wkracza swoimi postulatami w dziedzinę planowania przestrzennego. Powinno istnieć ciągłe współdziałanie pomiędzy wyżej wymienionymi obszarami ochrony, a jego najpełniejszym wymiarem powinna być ochrona krajobrazu.
EN
Landscape can be treated as an “external” expression of creations of nature and those of man: civilisation - culture, accumulated throughout millions and thousands of years respectively. It is both a “record” of the history of the world surrounding us and a “living picture” of occurring changes, more and more frequently marked by the so called conflict of interest: public - social, group or individual – private. It is associated with a written book that is still being added to, or a painted yet still “improved” painting… The history of landscape protection in Poland since the time of regaining independence show the primarily subjective transformation of that phenomenon, which is the perception of the surrounding world and concern about its beauty and harmony. From an individual object – an element of landscape, through a view “of ” and a view “from” (i.e. passive and active exposition), to the whole structure of landscape including the history, processes and the form of space that is given to us to peruse and view as a unique book or picture. In encyclopaedic terms – landscape protection means activity ensuring the protection, maintenance or restitution of natural and cultural values of a specific geographic environment; it is related to both nature conservation and protection of monuments of art and culture, archaeology and folklore; with is demands it enters the area of spatial planning. Continuous cooperation should exist between the above mentioned areas of protection, and landscape protection ought to be its most complete aspect.
PL
Obecnie najczęściej stosowanym roztworem w procesie wytrawiania obwodów drukowanych jest kwaśny roztwór chlorku miedzi(II), charakteryzujący się wysoką efektywnością wytrawiania oraz możliwością prostej regeneracji kąpieli, czyli utrzymania optymalnych, ustalonych właściwości trawiących. Regeneracja polega na utlenieniu Cu(I) do Cu(II) oraz wyprowadzeniu nadmiaru miedzi z roztworu. Stosowanymi w praktyce przemysłowej utleniaczami Cu(I) są: nadtlenek wodoru (H2O2), chlor gazowy (Cl2), chloran(V) sodu (NaClO3). Stosowanie tych utleniaczy jest jednak kosztowne, a także wiąże się z niedogodnościami związanymi z ochroną środowiska, zabezpieczeniem warunków BHP (emisja chloru), czy też z trudnym do utrzymania optymalnym składem roztworu trawiącego. Dotychczasowe próby wykorzystania powietrza lub tlenu do regeneracji kwaśnych roztworów trawiących testowane w skali technicznej nie przyniosły jednak pozytywnych wyników, z uwagi na zbyt małą szybkość reakcji. Wynikiem projektu POIG.01.04.00-02-049/11 realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka finansowanego przez PARP, naukowcy z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach przy ścisłej współpracy z firmą MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A., opracowali całkowicie nowatorską i oryginalną metodę regeneracji roztworów trawiących. Zastosowanie reaktora o nowej konstrukcji wyposażonego w system kontroli i regulacji procesu utleniania oraz czynnika utleniającego: tlenu lub powietrza wzbogaconego w tlen, umożliwia prowadzenie procesu z cyrkulacją tlenu, co zapewnia pełne jego wykorzystanie i przez to osiągnięcie wymaganej, wysokiej kinetyki procesu reoksydacji. Wdrożenie opracowanej metody utleniania zużytych roztworów trawiących, przyczyni się do uproszczenia procesu ich regeneracji, zmniejszenia kosztów, mniej uciążliwego oddziaływania na środowisko oraz do poprawy warunków BHP na stanowisku pracy.
EN
Acidic solution of copper chloride(II) is currently the most commonly used in printed circuits etching. It is distinguished by a high etching efficiency and facile bath regeneration i.e. maintain optimum etching parameters. Regeneration consists of Cu(I) oxidation to Cu(II) and removal of copper excess from the solution. Hydrogen peroxide (H2O2), gaseous chlorine (Cl2), and sodium chlorate (NaClO3) are the industrially-used Cu(I) oxidizing agents. However, their usage is costly, burdensome and challenging to meet environment requirements, health and safety conditions (chlorine emission) as well as to maintain appropriate composition of etching solution. Previous attempts to use air or oxygen for regeneration of acidic etching solutions tested in a technical scale were unsatisfactory because of too low reaction rate. As a result of project POIG.01.04.00-02-049/11 within Program Innowacyjna Gospodarka granted by PARP, the researchers from Instytut Metali Nieżelaznych in Gliwice in close co-operation with the company MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A. have developed entirely new and original method for etching solutions regeneration. A new designed reactor was equipped with control system, for oxidation and oxidizing agent adjustment: oxygen or air enriched with oxygen, which allows to circulate oxygen enhancing its usage and achieving required kinetics of reoxidation. Implementation of this method for oxidation of spent etching solutions will contribute to simplification of their regeneration, costs diminishing, less hazardous environmental impact and improvement in health and safety conditions.
PL
Nowa Huta to fenomen urbanistyczny i architektoniczny w granicach współczesnego Krakowa. Wyjątkową wartość kulturową współtworzą układ urbanistyczny miasta idealnego, unikalna „galeria” rozwiązań architektonicznych reprezentujących kolejne nurty stylowe z drugiej połowy XX w. oraz dziedzictwo niematerialne – historia i społeczność dzielnicy. Uchwała NR CIX/1642/14 Rady Miasta Krakowa z 11 czerwca 2014 r. otwarła drogę do utworzenia parku kulturowego. Sięgnięto po formę ochrony cennego krajobrazu historycznego wprowadzoną w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Plan ochrony parku kulturowego jest dokumentem, w którym zawiera się diagnoza wartości i zagrożeń oraz prognoza procesów ochrony. Plan ochrony parku kulturowego Nowa Huta to dokument wyznaczający nowe standardy ochrony dziedzictwa 2. połowy XX w. Jego analiza jest instruktywna dla dalszych działań tego typu w Polsce. Stanowi również próbę odpowiedzi na pytania o nową formułę ochrony dziedzictwa architektonicznego XX wieku.
EN
Nowa Huta is a town-planning phenomenon within the borders of contemporary Cracow. Its outstanding cultural value has been co-created by the urban layout of an ideal town, a unique “gallery” of architectural phenomena representing subsequent stylistic trends of the second half of the 20th century, as well as the unattached heritage – the history and the community of the district. The recommendation no CIX/1642/14 from June 11, 2014, of the City Council opened the way to create a Cultural Park here. This is a formula for protecting valuable historic landscape, which was introduced by the Monument Protection Law in 2003. The plan for protection of the Cultural Park is a special document which includes the diagnosis of values and hazards, together with a prognosis of protection processes. The plan for protection of the Nowa Huta Cultural Park is a document which shows new standards of protecting the heritage of the second half of the 20th century. Its analysis is an instruction for further such activities in Poland. It is also an attempt to answer the question about a new formula for protecting the architectural heritage of the 20th century.
PL
W bieżącym roku (2017) Instytut Metali Nieżelaznych ob-chodzi jubileusz 65-lecia. Pierwotna struktura Instytutu Metali Nieżelaznych powstała w 1952 r. w oparciu o trzy jednostki wy¬łonione z utworzonego w kwietniu 1945 r. Instytutu Metalurgii Żelaza, a mianowicie: Zakładu Przeróbki Rud, którym kierował wówczas mgr inż. Henryk Czarkowski, Zakładu Walcownictwa i Rafinacji oraz Zakładu Metalurgii Proszków.
PL
W artykule przedstawiono dorobek Zakładu Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów na przestrzeni sześćdziesięciu pięciu lat działalności Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, poczynając od prowadzonych w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku badań nad wzbogacaniem rud miedzi oraz cynku i ołowiu ze Starych Zagłębi kończąc na przedstawieniu aktualnie realizowanych kierunkach badawczych. Przedstawiono rozwój technologii wzbogacania aktualnie eksploatowanych złóż: rud miedzi LGOM-u i cynku i ołowiu rejonu Olkusz – Pomorzany. Szczególne miejsce zajmuje przedstawienie rozwoju konstrukcji maszyn flotacyjnych zarówno serii IZ jak i IF. Podano charakterystyki techniczne tych maszyn oraz dane dotyczące ich rozpowszechnienia, w tym eksportu. Wymieniono także nowe konstrukcje hydrocyklonów HC 500/12o ZAM-IMN. Przedstawiono szereg technologii wzbogacania opracowanych dla krajowych i zagranicznych złóż rud metali nieżelaznych, oraz surowców odpadowych. Przedstawiono badania i wdrożenia nowych odczynników flotacyjnych. Podkreślono znaczenie działań na arenie międzynarodowej. Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach zajmuje trwałe miejsce w rozwoju branży metali nieżelaznych i przeróbki w Polsce.
EN
The article presents the achievements of the Mineral Processing and Waste Utilization Department of the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, during the sixty five years of activity, beginning with the research conducted in the 1950s on the enrichment of copper and zinc and lead ores from Old Copper and Lead and Zinc Basin to the current research directions. The development of enrichment technology of currently exploited deposits: copper ore of LGOM and zinc and lead of Olkusz - Pomorzany region was presented. The development of the construction of both IZ and IF flotation machines takes a special place in this article. The technical characteristics of these machines and their distribution, including export, are given. New construction of HC 500 / 12o ZAM-IMN hydrocyclones was also mentioned. A number of enrichment technologies have been developed for domestic and foreign non-ferrous metal ores and waste materials. The research and implementation of new flotation reagents has been presented. The importance of action on the international scene has been emphasized. The Department of Mineral Processing and Waste Treatment of the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice occupies a permanent place in the development of the non-ferrous metal industry and processing in Poland.
PL
Myślą przewodnią rozważania nad kompozycyjnymi i architektonicznymi wyznacznikami tożsamości miejsc w krajobrazie (w konsekwencji - tożsamości krajobrazów) jest w znacznej mierze geneza ich powstania i ocena ich przemian w czasie. Można zatem mówić o idei „dawnej” i „nowej” tożsamości miejsca (krajobrazu będącego jego zewnętrznym wyrazem). Zwłaszcza w przypadku, gdy wykazujemy „dobrą” postawę wobec tego, co określa „kulturę miejsca” wynikającą z jego „umiłowania” i chęci współuczestniczenia w zaczętym wobec niego dziele stworzenia. Humanitarna postawa w omawianym tu duchu troski o zastane dziedzictwo kulturowe i wyrażający je krajobraz każdorazowo może być identyfikowane z tożsamością miejsca lub jej składowymi (tradycja, kulturą, kanonem). Jest bowiem oczywiste, że w duchu kontynuacji dobrej postawy (trwającej miłości do tych obszarów) często w miejscu „dawnej” (dobrej) tożsamości - chcemy i wręcz musimy zaproponować „nową” (dobrą) tożsamość - zgodnie z celami i zakresami ochrony poszczególnych obszarów, w tym ich kompozycyjnej czy architektonicznej wartości. Autor podjął próbę przedstawienia tych idei na przykładzie bezprecedensowej w skali kraju, a nawet Europy rewitalizacji krajobrazu warownego Twierdzy Zamość.
EN
Applying the commonly accepted definitions of identity to landscape as our field of research, in particular landscape in protected areas, we assume that identity is the deepest relationship with the landscape (surroundings) perceived by man, with its historical layers of content (the culture and tradition of a place) and form (the canon of a place). An evaluation of change in time should be the keynote of deliberations on place identity. Basing on the current status of research, a review of specialist literature and the author’s experience to date, the above definitions and terms may be referenced to talk about “former” and “new” place identity, especially if we acquiesce to what is termed “the culture of a place” that originates in love for it and willingness to participate in the act of creation that has been launched upon the site. Author tries to explain this phenomenon on example of revitalization, on scale of country or even the Europe - the cultural - strategic landscape of Zamość Fortress.
7
Content available remote High-energy milling as a method for obtaining tetragonal form of PbO
EN
Purpose: The aim of this work was to verify the usefulness of high-energy milling, using electromagnetic mill, as a method for obtaining tetragonal (red) form of PbO, alternative to standard methods. Design/methodology/approach: Experiments were held to compare samples of the yellow form of PbO after milling in electromagnetic mill with the ones milled in high-energy planetary ball mill as a function of grinding medium (sticks or balls) to powder mass ratio, milling duration and instrumental conditions. Findings: Quantitative X-ray diffraction and analysis of granulation of mill products were applied. The characteristics of structural transitions of studied powder depending on milling conditions were defined. Practical implications: Utilization of electromagnetic mills was found to be suitable for milling of PbO. The speed and unit price of this process assure competitiveness of the method to standard methods. Tested method of high-energy milling assures possibility to supply, in certain conditions, good product. Obtained product may be used for manufacturing of minium. Originality/value: Optimum conditions of milling process and milling limitations were determined. Suggestions regarding optimization of mill construction were presented.
EN
In Poland, a new social and economic reality has been established, changes in the political system introduced, accompanied by a real yearning and urge for democracy. The latter is often seen as an unlimited freedom of action directed by a rapacious desire for possessions and aspirations to catch up on those lost decades. Those factors constitute a serious threat to landscape and its components: the cultural heritage and natural environment; they also hit the individual, community, and national identity. The main idea of this dissertation (qualifying for the degree of the assistant professor) was to prove that the landscape surrounding us is a projection of identity and a synthesis of everything that makes an environment which: Firstly - is perceived as an expression of the material space in respect of both: - its natural conditions (geological, geo-morphological, hydrological, climatic and natural ecological conditions), - and its cultural components (civilisation and social-economic that involve human works included here in the form of archeological and pre-historical, ethnographic, architectural issues, or in the form of themes referring to art works and city planning, also rural issues, policies of the Green Party, and finally, the architecture of landscape), and Secondly - is sensed as an expression of the material and spiritual (immaterial) space, determined and conditioned by anthropogenic actions (in respect of historical, philosophical, mythical issues, perceptive and semiotic problems). While developing this thesis three theoretical approaches considered by the author of this dissertation. The most essential have been discussed with reference to the practice within the research field of the landscape architecture. The are identity and place; identity and time (in the light of continuous changes and the "passing away of persons belonging to this world"); and, identity and landscape (with a special "inclination" towards the landscape of culture within those regions). There have been presented the elaboration from Cracow's school of landscape architecture among others: the chart of countryscape of jurassic villages and the chart of cultural heritage of locality as the instruments for activity in conservation of monuments, nature and spatial planning.
EN
Landscape, which is a product of natural forces and human works, defined in many ways by representatives of such disciplines as geography, botany, ecology, geology or landscape architecture - seems to invariably be a "show environment" of human life. It is described in many scenes, seen at different scales, analyzed, protected and shaped by multiple methods and using a rich set of measures and ways developing for centuries. However, we can assume that only a man finds himself in the landscape as his interpreter of its existing "characteristies" and that he can transform them in a way that is motivated by different needs. Regardless of the omnipotence of natural forces, which, by natural disasters, earth-quakes, floods, fires, extreme climatic factors are able to change the "faces of the earth", in a far faster, more efficient and large-area way, it is the man "present in the environment," which explores and makes sense the existing and transformed landscapes. Landscape attributed his eternal harmonious expression, leading and inspiring the balanced and sustainable actions, rejecting the destruction and devastation as a principle or method, and even the goal of visible human actions is commonly associated with the existing character of the world "for a long time". It is not always coincided with the truth, but the mere fact of a much Iower technical capabilities during the past shows us the "sustainable landscapes", with the very power of naturę and the creations of culture increasingly present with their structures and their unusual scalę already of the ancient cities, buildings, forts, roads or ports seem to type in landscape or even respect him. The momentum of the contemporary, industrial, modern and postmodern, or even hyper-modern era, so to speak, "forced" the creation of landscape architecture as an art of shaping a space for meeting human needs across the landscape also filled with the mission of caring for the beauty in the surrounding of human habitations. Expression of the industrial and the post-industrial era seem to be landscapes implemented "immedi-ately", buildings, cities, fortresses, factories, dams and those destroyed and changed " instantly " as a result even if warfare. This all is with the man "here and now." How, then, to imagine a new landscape or anew landscape in the coming decades or even centuries? Will the post-modern and hyper-modern man feel the need to stare at "the old identity of a place"? Will he build on the continu-ity of tradition and respect for what he received in the great act of creatio ex nihilo (= creation of nothing)? The all-powerful competition, universal "madness of profit," pseudo-freedom will not be in the "new" or even "anew" landscapes expressed with generał insipidity and specific inertial character of the landscape, which tells us to live in non-places in an ever faster and more frequent movement? The authors are trying to find answers to these questions both in the concepts of preservation and conservation of landscape or landscape architecture objects, as well as their revalorization, and finally - creation in the area and scale of natural, rural, fortified, urban or park and garden landscapes.
EN
The article applies to the creation and protection of the mountain valley of the river Sekówka and to one of the aspects of managing a site which represents an outstanding universal value in scope of formation of the landscape context of a World Heritage site - the church in Sękowa and its setting. The authors would like to show the relationships between the site and its setting in the river valley, as well as the mutual impact on the values represented. In July 2003, following the resolution by the General Assembly of UNESCO in Paris, six Polish wooden Gothic churches from Lesser Poland and the Carpathian Highlands were included in the World Cultural and Natural Heritage List of UNESCO. Among others there was the church in Sękowa. It represents one of the most valuable and picturesque monumental examples of sacral wooden buildings in Poland. Even in the 19th century its outstanding aesthetic, architectonic and landscape values were admired. The main idea of this presentation is connected with the expression of connections between these unique values and the architecture of the church and its landscape context with its surroundings. The issue deals with the most fundamental tasks: protection of the object as well as tourist movement service at the place of a unique value,and the activity connected with religious practice of the local parish.
PL
Budowa fortyfikacji nowożytnej i najnowszej miała znaczny wpływ na kształtowanie krajobrazu, nazwanego wg prof. Janusza Bogdanowskiego krajobrazem warownym. Jest to jedna z odmian krajobrazów antropogenicznych, określonych ogólnie jako krajobrazy inżynieryjne. Są one niedocenianym i zagrożonym dobrem kulturowym, ekologicznym i ekonomicznym. Warunkiem ich zachowania i właściwej adaptacji jest wiarygodna, czytelna i porównywalna informacja o ich wartościach. Jej uzyskaniu służą opisane metody rejestracji. Odpowiadają trzem fazom rozpoznania krajobrazu warownego i trzem stopniom szczegółowości. Różnią się sposobem podziału terenu na części elementarne, są natomiast podobne w zakresie analizy ich wartości oraz formułowania wniosków. Pierwsza, nazwana metodą zapisu zintegrowanego, polega na komplementarnym odwzorowaniu rysunkowym obiektu fortyfikacyjnego i otwierających się z niego panoram. Opiera się na pracy terenowej, jest odpowiednia dla działań pionierskich, daje szybkie, lecz dość ogólne wyniki. Ukazano ją na przykładach rozpoznania krajobrazu warownego Twierdzy Przemyśl oraz Twierdzy Pola (dziś Pula, w Chorwacji). Metodą bardziej szczegółową, wymagającą pełniejszych danych wyjściowych, jest studium jednostek architektoniczno-krajobrazowych. Podział terenu następuje w wyniku koniunkcji trzech jego parametrów - ukształtowania, pokrycia i utrwalonych śladów historii oraz interpolacji granic ich zasięgu. Metodę przedstawiono na przykładach programu planu ochrony dla całej Twierdzy Przemyśl oraz koncepcji zagospodarowania terenów fortyfikacyjnych Twierdzy Zamość. Najbardziej szczegółowa metoda opiera się na podziale terenu zgodnie z rzeczywistymi granicami widoczności z wysokości oczu człowieka - na wnętrza architektoniczno-krajobrazowe. Metodę tę, właściwą dla projektów zagospodarowania terenu, ukazano na przykładzie studium do koncepcji urządzenia trasy turystycznej na górskim odcinku rdzenia Twierdzy Przemyśl.
EN
Construction of modern and contemporary fortifications had a significant impact on the landscape, named by prof. Janusz Bogdanowski fortified landscape. It is one of the varieties of anthropogenic landscapes, defined generally as landscapes engineering. They are underrated and potentially a cultural, ecological and economic . The condition of their behavior and proper adaptation is credible, clear and comparable information about their values. Her obtaining registration methods are described. Correspond to the three phases of diagnosis landscape fortified and three degrees of detail. Differ in the way the division of land into lots elementary, but are similar in terms of their value analysis and draw conclusions. The first, called the method of recording an integrated, complementary mapping involves drawing object fortifications and the opening up of the panoramas. Based on field work, is suitable for pioneering activities , giving fast, but rather the overall results. Shown it to identify examples of landscape fortified the Fortress and Fortress Pola ( today Pula , Croatia ). By a more detailed , requiring better data output is the study of architectural and landscape units . The division of land occurs as a result of the conjunction of three of its parameters - shape, coverage and fixed traces the history and the interpolation limits of their range. The method shown in the examples of the protection plan for all the Fortress and the concept of land use fortification fortress Zamosc. The most detailed method is based on the division of the land in accordance with the actual boundaries of the visibility of the human eye level - on the interior architecture and landscaping. This method, appropriate for the project management of the site is shown on the example of a study into the concept of the device tourist route on the mountain section of the Fortress core.
EN
According to encyclopedic definition – the administration, which us connected in this issue to subject it means to man – contains the special way of conduction of human’s activity who are employed for realization of choose task. It contains creation, control and fluent regulation of rules of use (of norms, plans, instructions) for actual needs of interaction of this task for society an vice versa. Creation of homogenous theory of administration seems to be impossible, so the optimal solutions are rather elaborated for selected problems then the whole system. It worth to be remind at the moment the thoughts of one of famous creator of polish school of landscape architecture – professor Zygmunt Novák, who had said, among others: Only the man is able to put the fire on and he opens with is the great idea and reality, which is called the civilization. He had added also: The civilization as the result gives us, as the sum of society life of human beings the never ending destruction, from one side, which general visual picture are the rubbers’ landscapes, from another one – it develops the artificial forms in lucky cases excellent improved in surroundings and useful for mankind. But parallel this author worn us that improvement of spatial order a priori can be the destructive one. In opposite – the organic improvement of spatial order in different developing activities can be constructive. The difference comes from that, that the first one develops from ready form while the second one – from alive essence which builds form for itself. We know that nowadays it is difficult to say about strict protection, is means about the administration which deals only with conservation and keeps the former state of landscape. Most common and obvious is the protection throughout the creation or together with it. So that in newest Law of protection and care on monuments from 2003, the definition of cultural landscape and the form of its protection by so called cultural park is put dawn on very beginning in first articles and points of this parliament document. So it is interesting in which scale and scope this regulations is next to real life on field of creation and administration of protection of cultural landscape through giving this task for local authorities (community or society of communities) with suport of plan instrumentation, as the element of local law. On that situation influence the rules of European Landscape Convention, being ratified by polish government in 2006, which specifies some of fundamental keywords like: landscape, protection of landscape, politics in landscape, landscape management and administration. At least the different forms with different result of their statement, of spatial way of protection of nature and landscape (including the cultural one), which come from law of nature protection are in Poland. They are: national parks, landscape parks, nature reserves, ecological areas, geological points, landscape‐natural complexes, and areas of protected landscape. In case of those last – in management, financial, planning reality and the administration and social practice – this form of protection of landscape seems to be the empty rule. In accordance to professional experience of author in elaboration of different tasks for national parks; the Tatra, Pieniny, Bieszczady and Świetokrzyski ones and for the landscape parks of Yura, in central and eastern viovodships of Poland and in scope of cultural parks in Cracow, Warsaw‐Wilanów, and of fortresses in Zamość and Przemyśl – he would to share of his thoughts on administration of cultural landscape on different examples. The main idea is the role of expert in activity of administration service on different levels: the central and regional ones (the ministry, the board of national or landscape park, the regional conservatory of monument or nature), the social organizations (councils on ministry level; the culture and environment ones, board of parks, NGOs) and by the local authorities (on level of voivodship, boards of towns or communities and their services) As the complementary subject are the examples of special instructions; for completion and preparing of plan of protection of cultural park, projects of acts of creation of these parks, he state program of protection of monuments an case studies of so called difficult investments in cultural landscapes on examples of historic monumental towns like Sandomierz, Carcow, Oświęcim, Lower Kazimierz or Szydłów.
PL
Wydawnictwo kongresowe polskich architektów krajobrazu nie tylko stanowi swoisty dokument czasu odzwierciedlający najbardziej aktualny przegląd tego, co w tej specjalności dokonuje się we wszystkich zajmujących się architekturą krajobrazu ośrodkach akademickich w kraju, ale także przedstawia ten stan na tle i w powiązaniu z tym, co dokonuje się, zwłaszcza w zakresie kształcenia architektów krajobrazu, od dziesięciu lat w Polsce i na bieżąco w Europie.
EN
Publisher congress Polish landscape architects not only is a specific document of the time, reflecting the most recent overview of what in the specialty shall in all dealing with landscape architecture academic centers in the country, but also shows the state of the background and in conjunction with what is done, especially in education landscape architects, ten years in Poland and up to date in Europe.
PL
Powszechnie wiadomo, że Kraków stanowi największy zespół zabytkowy w Polsce, którego wartość i ranga przesądziły o znalezieniu się miasta na Liście światowego Dziedzictwa UNESCO już w 1978 roku, podczas pierwszej kwalifikacji do tego prestiżowego wyróżnienia. Jednak ta powszechna świadomość nie miała do tej pory oparcia w specjalistycznej publikacji w pełni pokazującej, z jak ciekawą i zróżnicowaną materią mamy do czynienia.
EN
It is well known that Krakow is the largest collection of historic Poland, whose value and rank determined the finding to the city on the UNESCO World Heritage Site in 1978, the first qualifications for this prestigious award. However, this universal consciousness was not so far back in a specialized publication fully showing, with interesting and diverse as the matter we have to deal with.
15
Content available remote Wizualne aspekty tożsamości miejsca - konflikty
PL
Pojęcie tożsamości pojawia się w rozważaniach i argumentacji używanej do wyrażenia zasadności teorii, metod i rozwiązań przyjmowanych w architekturze, urbanistyce, planowaniu i architekturze krajobrazu. Występuje wieloznaczność w rozumieniu i stosowaniu tego terminu. Jak twierdził W. Tatarkiewicz, wieloznaczność uświadomiona przestaje być groźna. W pracy dostrzeżono wagę faktu identyfikacji (utożsamienia) nawarstwień dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, które łącznie składają się na postać krajobrazu. Jednym z jego faktorów są powiązania widokowe, tak zwane aspekty wizualne.
EN
The idea of identity appears in considerations and arguments used to express the legitimacy of theories, methods and solutions in architecture, urban planning and landscape architecture. There exists an ambiguity in the understanding and application of the term. According to W. Tatarkiewicz, the ambiguity when realized, ceases to be dangerous. The paper perceived the weight of identifying (equating) of accumulations of cultural heritage and natural environment, which jointly make up the shape of a landscape. One of the landscape factors includes view links, the socalled visual aspects.
16
Content available remote Kreacja konserwatorska w krajobrazie kulturowym
PL
Tożsamość miejsca jest wyrazem tradycji i kultury oraz kanonu miejsca. Posługując się tym pojęciem możemy zidentyfikować zarówno przesłanie historii dla danego krajobrazu kulturowego, jak i uzyskać istotne wskazania dla działań konserwatorskich, rewaloryzacyjnych czy kreatorskich. Tradycja i kultura miejsca to zespół czynników składających się na treść danego ogrodu czy parku, związanych z całokształtem nawarstwień historycznych (materialnych i niematerialnych), mających swój aktualny wyraz w jego kompozycji. Stanowią one podstawowy składnik tożsamości miejsca rozumiany jako krajobraz percypowany przez człowieka. Powinny tworzyć podstawę dla ustalenia reguł badania i działania w zakresie kultywowania treści danego krajobrazu kulturowego.
EN
The identity of a place is an expression of its tradition, culture and canon. By using that notion, we are able to identify both the history's message for the given cultural landscape, and to obtain essential guidelines as to our conservation, restoration or creation activities. Tradition and culture of a place are factors that make up the contents of the given garden or park, related to the whole of historical accumulations (material and non-material) that find their current expression in its arrangement. They constitute basic components of the place's identity, understood as landscape perceived by man and should provide basis for determining the rules of exploring and acting in the field of cultivating the given cultural landscape contents.
17
Content available remote Krajobrazy zaniechane
PL
Jest to propozycja nowej kategorii krajobrazów. Powszechnie stosowane podziały bazują na ich ukształtowaniu, pokryciu i stopniu ingerencji człowieka. Czynnikiem nowego podziału jest rodzaj zmian krajobrazowych. W Europie Środkowej, z powodów politycznych i ekonomicznych, porzucone zostały ogromne obszary. Nie wszystkie z nich można określić terminem "brownfields", czyli obszarów zdegradowanych, bez wartości. Obiekty przemysłowe lub wojskowe są cennymi zabytkami historii. Autorzy proponują termin "krajobrazy porzucone" dla oznaczenia podobnych procesów, zagrożeń i możliwości, jakie charakteryzują te ogromne kategorie krajobrazów.
EN
This is a proposal for a new category of landscapes.Common divisions base on their shapes and a grade of a human activity. A factor of a new division is a kind of process of changes of a landscape. In Central Europe large areas have been abandoned, due to political and economic reasons. Not all of them one could be named as "brownfields" - polluted areas without any value. Industrial or military structures are valuable monuments of history. Authors propose a name "abandoned landscapes", to identify similar processes, threats and opportunities, characterising that large category of landscapes.
18
Content available remote Czerwona Księga Krajobrazu Polski
PL
Ochrona przyrody to zachowanie, restytuowanie i zapewnienie trwałości użytkowania tworów i zasobów przyrody żywej i nieożywionej. Ochrona zabytków to działalność prawna, naukowa, techniczna, artystyczna, polityczna i popularyzatorska, mająca na celu trwałe zabezpieczenie zabytków i właściwe udostępnienie ich społeczeństwu. Ochrona krajobrazu to ochrona, utrzymanie lub restytucja naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Powinno istnieć współdziałanie pomiędzy omawianymi rodzajami ochrony, a jego najpełniejszym wymiarem powinna być ochrona krajobrazu.
EN
The protection of nature is preserving, restoring and providing a permanence of utilizing products and resources of animate and inanimate nature. The conservation of monuments is a legal, scholarly, technical, artistic, political and popularising activity, aimed at lasting protection of heritage objects and making them available to the public in a proper way. The protection of landscape is the preservation, maintenance or restoration of nature and culture values of a specific geographical environment. There should be a cooperation between those types of protection, with the protection of landscape being its fullest dimension.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.