Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperature control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Jednym z przykładów zastosowania regulatorów rozmytych jest ich wykorzystanie do sterowania instalacją ogrzewania nadmuchowego. W artykule przedstawiono badania modelu obiektu złożonego z jednej nagrzewnicy zastosowanej do utrzymania różnicy temperatur w dwóch pomieszczeniach. Ideą była chęć odpowiedzi na pytanie, czy do sterowania takim obiektem można zastosować regulator rozmyty o właściwościach przybliżonych do regulatora trójpołożeniowego. Wyniki badań potwierdziły zasadność stosowania tego rodzaju regulatora, gdyż jest on w stanie generować impulsy sterujące modelowaną przepustnicą na wlocie do obu modelowych pomieszczeń. Ponadto efektem badań był wniosek, iż można pominąć zadaną wartość temperatury w jednym z modelowych pomieszczeń na rzecz określania tylko różnicy tych temperatur w obu pomieszczeniach.
EN
Fuzzy Logic Controllers (FLC) are used in a variety of industrial solutions to control complex objects. Blowing heating is finding a growing number of supporters because it is ecological, guarantees the maintenance of an appropriate microclimate and does not cause problems with maintaining cleanliness of the rooms. Designing fuzzy controllers involves determining the membership function for the input and output quantities of the object for the adopted fuzzy sets, and then determining the inference rules, which are most often formulated on the basis of expert knowledge or based on the model of the controlled object. The proposed paper is the result of simulation tests of a physical model of two rooms heated by one heater. The system consists of two separate air containers connected to one channel, through which warm air is heated by a heater. The crosssection of the air inlet to each container can be changed by setting the throttle angle. The essence of the control consists in the appropriate selection of the amount of air flowing into each of the containers by changing the position of the throttle. The paper is an attempt to compare the control effects obtained in the system with classic controllers (PID or threeposition) and with an approximate fuzzy controller, whose inference rules should be adapted to the complex properties of the object and the applied executive elements.
2
Content available remote Heating MV cables to the exact temperature for combined test
EN
The paper describes methods of direct and indirect heating of MV or HV cables for combined voltage tests. There is a description of commercially used principles, including the possibility of improving indirect induction heating. The purpose of our research was to solve the problems with uniform temperature distribution along the heated conductor and design the principle of non-destructive temperature control and measurement.
PL
W artykule opisano metodę pośredniego I bezpośredniego podgrzewania kabli MV i HV w badaniach testowych. Celem pracy było rozwiązanie problemu zapewnienia jednorodnego rozkładu temperatury oraz pomiaru I sterowania temperatury.
EN
The paper presents the distribution of costs of functioning of a building over a period of several decades of its use. Above all, devices and systems which consume electricity and thermal energy were taken into account. The necessity to select an appropriate method of temperature control in order to achieve measurable economic benefits and the impact of these benefits on the life and work of the building users were clarified. The methods and modes of temperature control in rooms based on real installation made using the Teletask intelligent building system were described. The design of the temperature control system for living and office spaces was prepared. The measurements, using the Teletask system components were carried out in order to indicate the time during which the heating system was to be switched on and off, while ensuring the set temperature in the room. An estimation was made with regards to the possible savings owing to the installation of the building intelligent system for temperature control in rooms intended for various purposes.
PL
W pracy przedstawiono rozkład kosztów funkcjonowania budynku na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego eksploatacji. Uwzględniono przede wszystkim urządzenia i systemy zużywające energię elektryczną i cieplną. Wyjaśniono konieczność dobrania odpowiedniej metody sterowania temperaturą umożliwiającą osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych oraz ich wpływ na komfort życia i pracy użytkowników obiektu. Opisano metody i tryby sterowania temperaturą pomieszczeń w oparciu o rzeczywistą instalację wykonaną przy użyciu system inteligentnego budynku Teletask. Wykonano projekt systemu sterowania temperaturą dla pomieszczenia mieszkalnego oraz biurowego. Przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem elementów systemu Teletask w celu wyznaczenia czasu załączenia i wyłączenia systemu grzewczego przy zapewnieniu zadanej temperatury pomieszczenia. Wyznaczono zakres oszczędności dzięki zainstalowaniu systemu inteligentnego budynku do sterowania temperaturą dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
PL
Przedstawiono system kontroli i utrzymania temperatury w zbiorniku wykorzystywanym do testów zmęczeniowych elementów. Zaprojektowany system umożliwia osiąganie i utrzymanie stałej temperatury w zakresie od 17 do 45ºC z odchyłką ±0,5ºC. System kontroli temperatury został skonstruowany z zastosowaniem ogniw Peltiera oraz układu sterowania Arduino Uno.
EN
The system of control and maintenance of temperature in the tank used for fatigue tests of the elements is presented. The designed system enables reaching and maintaining a constant temperature in the range from 17 to 45ºC with a slope of ±0.5ºC. The temperature control system was implemented using the Peltier cells and the Arduino Uno control system.
PL
Do produkcji piwa używa się tankofermentory, tzw. tanki cylindryczno-koniczne (CKT) lub unitanki. To nowoczesne zbiorniki o różnorodnej wielkości, dostosowanej do zdolności wytwórczej browaru, które zapewniają ułatwiony przebieg procesu - wytwarzanie piwa w sterylnych warunkach. Uzyskiwanie optymalnych parametrów technologicznych wymaga zastosowania nowoczesnej techniki zwłaszcza w obszarze sterowania temperaturą. Jednym z ważnych elementów wyposażenia tenkofermentorów są instalacje chłodnicze, zapewniające właściwą temperaturę wewnątrz zbiornika. Do regulacji temperatury stosowane są zewnętrzne płaszcze chłodzące z automatycznym sterowaniem. Tankofermentory w zależności od sposobu zabudowy są odpowiednio izolowane w celu eliminacji wpływu czynników zewnętrznych na przebieg procesu technologicznego. Nowoczesna technika w połączeniu z zastosowaniem optymalnych parametrów przebiegu fermentacji i dojrzewania, stwarza możliwość wyprodukowania piwa wysokiej jakości. parametrów przebiegu fermentacji i dojrzewania, stwarza możliwość wyprodukowania piwa wysokiej jakości.
EN
In the most of the breweries to produce beer used tankfermenters, conical-cylindrical tanks (CKT). It is a modern fermentation tank of various sizes, adapted to the capacity of the brewery to facilitate the manufacturing process and to ensure the production of beer in a sterile conditions. Obtaining optimal technological parameters requires the use of modern technology especially in the field of temperature control. One of the important pieces of equipment fermentation tank is refrigeration systems, ensuring the proper conduct of process temperature inside the tank. Adjusting the temperature of the fermenting wort, forced manufacturers to use high-technology cooling and automatic control of the process. For temperature control are used external cooling jackets. Fermentation tank depending on the type of installation is properly insulated in order to eliminate the influence of the external temperature on the course of the process. Modern technology in combination with the use of optimum technological parameters of the processes of fermentation and maturation makes it possible to produce high quality of beer.
7
Content available Monitoring temperatury w przemyśle spożywczym
PL
To kiedy człowiek świadomie zaczął wykorzystywać temperaturę w odniesieniu do żywności cały czas jest przedmiotem dyskusji i sporów naukowców badających historię ludzkości. Fakt ten z pewnością miał miejsce tysiące lat temu, kiedy po raz pierwszy wykorzystano działanie ognia. Niewątpliwie to wydarzenie zmieniło dalsze losy gatunku ludzkiego, pomimo że było to pierwsze nie do końca świadome zastosowanie temperatury w obszarze kształtowania smaku i przyswajalności żywności. Znacznie później temperaturę zastosowano w przechowywaniu żywności - początkowo wykorzystywano lód, a kiedy technika już na to pozwoliła sztucznie osiąganą niską temperaturę. Rozpoczęło to historię tak zwanego łańcucha chłodniczego oraz wszystkich elementów z nim związanych. Natomiast zdecydowanie najbliżej naszych czasów, stosowanie konkretnych temperatur opisano w regulacjach prawnych, a także nakazano producentom przestrzegania ustalonych zasad. Nie zmienia to faktu, że to właśnie ten ostatni, prawny aspekt stosowania temperatur, jest dla wielu operatorów najważniejszy, dlatego też właśnie w takiej kolejności opisane zostaną wybrane aspekty kontroli temperatur w niniejszym artykule.
EN
This paper is aimed at the description of hardware design, software equipment and the functionality of the second evolution of the intelligent multipurpose input/output microcontroller converter and control unit designed and assembled by the authors. Preceding stages of the unit development are concisely overviewed first, the deficiencies of which give rise to the primary motivation of this contribution. Then separate hardware parts of the novel unit are described in detail including electronic schematic diagrams. The device firmware and software capabilities are introduced as well. The advantages of the unit are highlighted compared to older versions. Its functionality, performance and efficiency are then verified by a laboratory control-related dynamic responses measurement example. In the contrary to previous evolutions, a more compact hardware design, increased A/D and D/A converter resolutions, added USB communication capability, better and more accurate analog circuits with more advanced operation amplifiers, the use of OLED instead of LCD display, the pulse-width modulated signal generated by the microcontroller unit itself can be considered among the most important improvements. Moreover, the direct use of the serial link may reduce noise significantly and makes the device more universal.
PL
W pracy dokonano analizy optymalnych warunków pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru. Analiza warunków oparta jest na pomiarze temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Służyć ma ona optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia, w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego. Ma to na celu zapewnienie najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny, ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią o wydajności pracy całej maszyny.
EN
Making analysis of optimum working conditions of a hydraulic press is a purpose of this work working at the unit made of paper. The analysis of conditions is leaning for the thermometry of the working substance a hydraulic fluid is which. To serve she has an optimum adjustment set for the work of the cooling system, towards burdening the machine and conditions of the external environment. Providing the longest possible period for the operation of a machine is aimed with special taking into account the paper of plumbing elements of the high pressure which they constitute on the work output of the entire machine.
EN
The paper presents a possibility of creating a heating matrix with application of multi-wall carbon nanotubes, introduced on the surface of textile product by film printing, connected to a DC electric circuit equipped with a temperature control system. Performed investigations allowed to optimize a process of textile heaters’ creation in terms of the matrix shape, amount of active agent (multi-walled nanotubes) introduced on the fabric and fiber composition of textile substrates.
PL
Zagadnienia związane z precyzyjną regulacją temperatury są zazwyczaj skomplikowane z uwagi na nieliniowość obiektów elektrotermicznych. W niniejszej pracy analizie poddano proces nagrzewania stosowany przy pomiarze jakościowych parametrów węgli i koksów, wymagający utrzymywania stałego tempa nagrzewania. Wykonane modele i obliczenia numeryczne umożliwiły porównanie rezultatów uzyskiwanych przy wykorzystaniu typowych technik nagrzewania pośredniego, z charakterystykami uzyskiwanymi przy nagrzewaniu indukcyjnym. Analiza wyników umożliwiła podanie zasad konstrukcji i eksploatacji urządzeń analizowanej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z układami regulacji temperatury. Podane rozważania mają charakter ogólny i mogą stanowić podstawę do tworzenia podobnych rozwiązań.
EN
Realization of many technologies requires a precise temperature control systems, as fixed as following. Such issues are difficult in many cases as many parameters and models are nonlinear. In the article the heating process of hard coal requiring constant heat rate was analyzed. Numerical models and analysis allow to compare results of indirect and direct heating methods, in relation to temperature control accuracy. Some rules of design of such devices and temperature controllers were described. Presented considerations can be described as general and they can be used in similar devices and processes.
EN
The paper presents an internet system to manage 230 V electric devices in computer server rooms. The system is realized as the power strip connected to one of servers through the USB port. The system allows for the real-time temperature measurement and provides the maintenance-free operation. Moreover, it allows to turn on or off the connected devices using information from temperature sensors. Also it is possible to turn on or off every single socket disregarding temperature. The user communicates with the system through the web browser, and no dedicated software is required on the client side. The system has been installed and verified experimentally.
PL
Jednym z najistotniejszych parametrów poprawnej eksploatacji baterii koksowniczej jest zapewnienie wymaganego dla danego poziomu produkcji rozkładu temperatur w jej systemie grzewczym. Decyduje on bowiem zarówno o jakości produktów koksowania, jak i o zużyciu ciepła na proces koksowania, wielkości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery i trwałości konstrukcji baterii. Mając powyższe na uwadze obsługa baterii koksowniczej co pewien czas przeprowadza regulację jej systemu grzewczego, w celu dostosowania warunków opalania do istniejących w danym czasie warunków produkcyjnych. Metoda ta polega w głównej mierze na wymianie elementów regulacyjnych na drodze przepływu gazu, powietrza i spalin przez system grzewczy baterii. Wymiana części z tych elementów, dla osiągniecia wymaganego rozkładu temperatur, jest jednak nie tylko skomplikowana, ale wręcz w niektórych przypadkach niewykonalna. Dotyczy to w szczególności baterii koksowniczej z bocznym doprowadzeniem gazu, na której jednym z takich elementów regulacyjnych jest dymensja palników zamontowanych wewnątrz kanałów grzewczych. W niniejszym artykule opisano sposób konstrukcyjnego rozwiązania tego problemu oraz wyniki testów jego zastosowania.
EN
One of the most important parameters in the proper operation of coke oven batteries it is to provide a temperature distribution in a heating system appropriate to a given level of production. It has an impact on several variables, such as: a quality of coke and by-products, heat consumption for a cocking process, emission levels and a service life of coke oven batteries. With this in mind, a heating system is being regulated once in a while by a qualified staff to adjust firing conditions to production conditions at a given period. It is achieved mainly by a replacement of certain elements of a heating system – through which gas, air or flue gas flows. However, a replacement of some of these elements, in order to gain a desired temperature distribution, is complicated or, at times, just not possible. Undoubtedly, this is a problem in coke oven batteries with a gun-flue heating system, where there are gas nozzles mounted within heating channels. This article describes the solution to that problem, as well as application results.
EN
The authors present a concept of the temperature control system for a spray booth equipped with a single burner. The control system uses PWM modulation with dynamic trigger time periods. The paper presents the results of temperature control simulations for different conditions of external air temperature as well as the analysis of external air temperature and trigger time period impact on temperature fluctuation amplitudes inside the spray booth. A dynamic trigger period will minimize the number of burner ignitions with acceptable fluctuation amplitudes of temperature. The minimization of the number of burner ignitions will increase the life time of a burner and decrease the fuel consumption used to start a burner.
EN
The subject of the paper is to modify the procedure of inference for TPMS (Tyre-Pressure Monitoring System) with regard to an earlier identification of the excessive temperature rise in tyres before they exceed thermal limits. This shall allow to limit the risk of accidents caused by destruction of a tyre. An important issue indicating functional features of TPMS consists in a possibility of rapidly warning a driver immediately after a potentially dangerous rise of temperature. Traction tests have been carried out with use of a passenger car equipped with TPMS with P409 sensors and TH9P409S measuring module. Time characteristics of tyre temperature signals were included indicating the way of their use for the process of estimation of a warning signal. A change trend model of an analysed parameter in time function was developed.
PL
Przedmiotem publikacji jest modyfikacja procesu wnioskowania w systemie TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) w zakresie wcześniejszej identyfikacji nadmiernego przyrostu temperatury opony zanim zostaną przekroczone limity dopuszczalne. Pozwoli to na ograniczenie skutków destrukcji opony zmniejszając przy tym ryzyko wypadkowości. Istotnym zagadnieniem wyrażającym cechy funkcjonalne układu TPMS jest zdolność szybkiej estymacji sygnału ostrzegawczego o stanie awaryjnym opony. Przeprowadzono testy trakcyjne samochodu osobowego wyposażonego w układ TPMS z czujnikami P409 i modułem pomiarowym TH9P409S. Zamieszczono charakterystyki czasowe sygnałów temperatury opony wskazując na ich wykorzystanie dla estymacji sygnału ostrzegawczego. Opracowano model trendu zmiany analizowanego parametru w funkcji czasowej.
EN
The paper presents the method of on-line diagnostics of the bed temperature controller for the fluidized bed boiler. Proposed solution is based on the methods of statistical process control. Detected decrease of the bed temperature control quality is used to activate the controller self-tuning procedure. The algorithm that provides optimal tuning of the bed temperature controller is also proposed. The results of experimental verification of the presented method is attached. Experimental studies were carried out using the 2 MW bubbling fluidized bed boiler.
17
Content available remote Wpływ sposobu nagrzewania na dokładność nadążnej regulacji temperatury
PL
Realizacja wielu technologii wymaga stosowania precyzyjnych układów regulacji temperatury. Oprócz technik regulacji stałowartościowej, wiele z zawansowanych procesów uzależnionych jest od realizacji wymaganych charakterystyk nagrzewania, o zróżnicowanych szybkościach. Zagadnienia te są często wysoce skomplikowane z uwagi na nieliniowość parametrów materiałowych i warunków wymiany ciepła, będących funkcją temperatury. W niniejszej pracy analizie poddano liniowy proces nagrzewania stosowany przy pomiarze jakościowych parametrów węgli i koksów. Wykonane modele i obliczenia numeryczne umożliwiły porównanie rezultatów uzyskiwanych przy wykorzystaniu typowych technik nagrzewania pośredniego, z charakterystykami uzyskiwanymi przy nagrzewaniu indukcyjnym. Analiza wyników umożliwiła podanie zasad konstrukcji i eksploatacji urządzeń analizowanej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z układami regulacji temperatury. Podane rozważania mają charakter ogólny i mogą stanowić podstawę do tworzenia podobnych rozwiązań.
EN
Realization of many technologies requires a precise temperature control systems, as fixed as following. Such issues are difficult in many cases as many parameters and models are nonlinear. In the article the heating process of hard coal requiring constant heat rate was analyzed. Numerical models and analysis allow to compare results of indirect and direct heating methods, in relation to temperature control accuracy. Some rules of design of such devices and temperature controllers were described. Presented considerations can be described as general and they can be used in similar devices and processes.
18
Content available remote Automatyczne sterowanie temperaturą układu wytłaczarki i głowicy
PL
W artykule opisano budowę oraz przedstawiono schemat głowicy wytłaczarskiej o przekroju cylindrycznym. Opisano, na czym polega regulacja temperatury i jakie elementy są niezbędne do jej realizacji. Autorzy stworzyli schemat układu regulacji oparty na sterowniku PLC. Do tego układu został zaprojektowany odpowiedni algorytm, który steruje pracą opisanego układu. Przytoczony proces został zamodelowany i zasymulowany w środowisku Matlab/Simulink.
EN
The paper presents the construction and schema of extrusion head with cylindrical cross-section. The paper describes control system of temperature and shows components which are necessary to realise that function. The authors designed schema of temperature regulation system based on PLC. The authors created the algorithm which controlled the work of described system. Described process has been modeled and simulated in Matlab/Simulink environment.
PL
W artykule omówiony przedstawiono koncepcję liniowego modelu dynamiki kabiny lakierniczej jako obiektu sterowania temperaturą. W modelu poddano analizie elementy składowe oraz ich transmitancje. Transmitancja zastępcza elementów składowych stanowi obiekt automatycznej regulacji. Przedstawiono również koncepcję doboru współczynników równań modelu liniowego kabiny lakierniczej z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych. Dla proponowanej metody w artykule przedstawiono wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej wstępnej weryfikacji.
EN
Paper presents the concept of linear model of spray booth. The numerical model describes the dynamic of temperature automatic control. At the model transfer functions of component elements are discussed. Parameters of dynamic model are selected using evolutionary algorithms. The paper presents also results and discussion of preliminary numerical verification of the method.
20
PL
W publikacji zawarto techniczne aspekty zasilania diod laserowych. Przedstawione zostały również autorskie rozwiązania stabilizacji termicznej diod laserowych w układzie sprzężenia zwrotnego, zrealizowany elektroniczny układ stabilizatora oraz cyfrowy system sterujący jego pracą.
EN
In the paper was presented the technical aspects for supply of laser diodes. Article includes author's solutions of thermal stabilization of laser diodes in the system of feedback circuit, implemented an electronic stabilization set and a digital control system of its work.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.