Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SEP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
PL
W opracowaniu omówiono przebieg Walnych Zjazdów SEP zorganizowanych przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach. Wspomniano także działaczy SEP, którzy swymi działaniami przyczynili się sukcesu tych spotkań, bo tak zostały one ocenione przez uczestników.
EN
Paper presents a short description of General Assemblies of SEP organized in Katowice by the Coal District Division of SEP. SEP activists who due to their social actions contribute to the success of these positively evaluated by participants meetings are reminded.
PL
W artykule opisano obchody 75 lecia O/Wr. SEP i Roku Patrona SEP 2021. Oddział powstał w pionierskim okresie odbudowy dolnośląskiej energetyki po zakończeniu II wojny światowej i tworzenia dolnośląskich struktur SEP (Oddział Wrocławski i Jeleniogórski). Przedstawiono sylwetki najbardziej zasłużonych dla O/Wr. SEP działaczy tego okresu: kol. F. Bilka, prof. K. Idaszewskiego, prof. J.I. Skowrońskiego, pionierów i współtwórców struktur dolnośląskich SEP oraz elektrycznego szkolnictwa wyższego we Wrocławiu.
EN
The article describes the celebration of the 75th anniversary of the SEP Wroclaw Branch and the celebration of the patron year of SEP 2021. The branch was established in the pioneering period of the reconstruction of the Lower Silesian energy sector after the end of World War II and the creation of the Lower Silesian SEP structures (Wrocław and Jeleniogórski Branch). The profiles of the most distinguished for O / Wr SEP activists of this period are presented: col. F. Bilek, prof. K. Idaszewski, prof. J.I. Skowroński, pioneers and co-founders of the Lower Silesian SEP structures and electrical higher education in Wrocław.
3
Content available Historia Oddziału Kieleckiego SEP
PL
W referacie przedstawiona została skrótowo historia i działalność Oddziału Kieleckiego SEP. Przedstawiono postać inż. Tomasza Ruśkiewicza. Opisano działalność elektryków i działaczy SEP w ramach Radomskiego Koła Elektrotechników, powołanego przez II Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników i Radomskiego Oddziału SEP przekształconego z Koła na Oddział na Walnym Zjeździe Delegatów SEP w 1928 roku w Toruniu. Kolejna część artykułu obejmuje historię i działalność Oddziału Radomsko-Kieleckiego w latach 1935 do 1939, a także okres działalności SEP w czasie okupacji (lata 1939-1945). Przedstawiono też historię i działalność Oddziału RadomskoKieleckiego SEP po wyzwoleniu spod okupacji i dostosowanie jej do nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. Artykuł zakończono działalnością Oddziału Kieleckiego SEP od roku 1950 do 2022 roku.
EN
The paper briefly presents the history and activities of the Kielce Branch of SEP. The first part of the paper presents the figure of Eng. Tomasz Ruśkiewicz - Son of the Świętokrzyskie Region. His professional activity was related to electrical engineering. Regardless of his professional work Eng. Tomasz Ruśkiewicz was involved in social and association activities. In 1919, he was one of the initiators and organizers of the Founding Congress of the Association of Polish Electrical Engineers. He is the patron of the Kielce Branch of the SEP. The second part of the paper (1921-1935) presents the activities of electricians and SEP activists within the Radom Electrical Engineering Club established by the 2nd National Congress of Electrical Engineers (November 1, 1921) and the Radom Branch of SEP transformed from a Club to a Branch at the General Congress of SEP Delegates held in 1928 in Toruń. The third part of the paper covers the history and activities of the Radom-Kielce Branch from 1935 to 1939. During this period, a draft of new regulations of the Radom-Kielce Branch was prepared and approved by the Main Board. In June 1935, the Radom SEP Branch was transformed into the Radom-Kielce SEP Branch with its seat in Skarżysko-Kamienna. The fourth part of the paper concerns the SEP's activity during the occupation (1939-1945). The occupier destroyed Poland's property and most of the Association's achievements. The members and sympathizers of the SEP went into conspiratorial activities. The repressions greatly reduced the ranks of the Association, but did not completely destroy its activities. The fifth part of the paper covers the years 1945-1950. It presents the story and the activities of the Radom-Kielce Branch of the SEP after the liberation from occupation and its adaptation to the new political and economic reality. It is the time of a rebuilding of the country, in which SEP activists took an active part. The sixth part of the paper presents the efforts of SEP activists from Kielce, operating within the existing Radom-Kielce Branch, to create an independent Kielce Branch based in Kielce. The seventh part - the last part of the paper presents the story and the activity of the Kielce Branch of SEP from 1950 to 2022.
4
Content available Elektrycy wśród polskich medalistów olimpijskich
PL
W roku 2019 upłynęło dokładnie 100 lat od zawiązania się Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także 100 lat od powołania do życia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Niewiele organizacji społecznych w Polsce może pochwalić się nieprzerwanym działaniem przez okres stu lat, które upłynęły od odzyskania przez nasz kraj niepodległości w listopadzie 1918 r., aż do roku 2022. Do takich organizacji zaliczają się zarówno Stowarzyszenie Elektryków Polskich jak i Polski Komitet Olimpijski. Wśród polskich olimpijczyków, startujących w Igrzyskach Letnich jak i Zimowych, była pewna liczba elektryków, a wśród nich byli również medaliści olimpijscy. Ogółem wśród polskich medalistów olimpijskich było 17 elektryków, którzy łącznie zdobyli 21 medali (4 złote, 6 srebrnych i 11 brązowych) w 12 dyscyplinach sportu.
EN
In 2019, exactly 100 years have passed since the establishment of the Polish Olympic Committee, as well as 100 years since the establishment of the Association of Polish Electrical Engineers. Few social organizations in Poland can boast of uninterrupted operation for the hundred years that have elapsed since our country regained independence at the end of World War I in November 1918 until 2022. Such organizations include both the Association of Polish Electrical Engineers and and the Polish Olympic Committee. The first Olympic medalist among Polish electricians was Marian Suski in fencing at the 1932 Los Angeles Games, winning the bronze medal in the team sabre competition. Among the Polish Olympians, competing in both the Summer and Winter Games, there were also a number of electricians, including Olympic medalists. In total, so far there were 17 electricians - Polish Olympic medalists, who in total won 21 medals (4 gold, 6 silver and 11 bronze) in 12 sports.
PL
W artykule omówiono przebieg VI Sympozjum Historii Elektryki odbytego w Katowicach w dniach 12-13 maja 2022 roku.
EN
The paper presents an overview of the 6th Electrics History Symposium organized in Katowice at May 12-13, 2022.
PL
W artykule omówiono działalność rekomendacyjną Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Wymieniono firmy, które w bieżącym roku uzyskały świadectwo rekomendacyjne SEP. Wyróżnienie rekomendacją SEP jest potwierdzeniem zdolności firmy do produkcji wyrobów i świadczenia usług w dziedzinie elektryki na wysokim poziomie technicznym i jakościowym.
EN
The article discusses the recommendation activity of the appraisal center of the Coal Basin Division of the SEP. The companies that received the SEP recommendation certificate this year were presented. Receiving the SEP recommendation confirms the company's ability to manufacture products and provide services in the field of electrics at a high technical and quality level.
PL
Powstały w 1985 roku PKOpto SEP integrował wówczas wiele nieco rozproszonych działań krajowego środowiska naukowo-technicznego optoelektroniki. W szczególności porządkował i formalizował nasze kontakty ze SPIE – The International Society for Optical Engineering, które zaczęły się już kilka lat wcześniej. Impulsem do nawiązania takich formalnych kontaktów było rozpoczęcie organizacji w kraju Sympozjów Światłowody i Ich Zastosowania, z których dwa pierwsze odbyły się w lutym w roku 1976 i 1979. W czasie tych spotkań organizowanych pod patronatem PAN, ale przy współpracy z SEP-em, były zorganizowane niewielkie wystawy publikacji SPIE z obszaru optyki, inżynierii optycznej i optoelektroniki. Dostępne w Internecie dokumenty archiwalne pokazują determinację krajowego środowiska naukowo-technicznego optoelektroniki z jaką prowadzono działania nad formalizacją takiej współpracy międzynarodowej ze Stowarzyszeniem SPIE [1]. Pewnym wzorem w tym względzie było utworzenie wcześniej bo w roku 1975 Polskiej Sekcji IEEE. To właśnie z inicjatywy PKOpto SEP powstała Polska Sekcja SPIE, przekształcona wiele lat później w Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne.
EN
Established in 1985, PKOpto SEP integrated then many slightly dispersed activities of the national scientific and technical optoelectronics community. In particular, the Committee organized and formalized our contacts with SPIE - The International Society for Optical Engineering, which had already started a few years earlier. The impulse to establish such formal contacts was the initiation of the organization of the Symposia on Fiber Optics and Their Applications in Poland, the first two of which were held in February 1976 and 1979. During these meetings, organized under the patronage of the Polish Academy of Sciences, but in cooperation with the Association of Polish Electrical Engineers, small exhibitions of SPIE publications in the field of optics, optical engineering and optoelectronics were organized. Archival documents available on the Internet show the determination of the Polish scientific and technical community of optoelectronics, with which the activities on the formalization of such international cooperation with the SPIE Association were carried out. A model in this regard was the establishment of the Polish Section of the IEEE earlier, in 1975. It was on the initiative of PKOpto SEP that the Polish Section of SPIE was established, transformed many years later into the Polish Photonics Association.
PL
Polska Sekcja IEEE (ang. IEEE Poland Section, przy czym IEEE to skrót nazwy światowej organizacji Institute of Electrical and Electronics Engineers) powstała w dniu 1. grudnia 1972 r. Obchodzimy więc właśnie jej 50-lecie. W niniejszym okolicznościowym artykule opisano zarówno bieżącą działalność jak i ważniejsze osiągnięcia Polskiej Sekcji IEEE zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu czyli w okresie od 2012 r. do dziś. Wspomnienia dotyczące wcześniejszej historii Polskiej Sekcji, tj. od jej powstania do uroczystości jej 40-lecia w 2012 r. opisał bowiem Pan Profesor Ryszard Jachowicz, wieloletni Przewodniczący Polskiej Sekcji, w następnym artykule opublikowanym w tym zeszycie [1]. Autorzy starali się przy tym uwypuklić najważniejsze (ich zdaniem) osiągnięcia Polskiej Sekcji IEEE promujące zarówno Polską naukę i technikę, jak i polskich uczonych i wynalazców działających w Polsce i zagranicą.
EN
The IEEE Poland Section (IEEE is the abbreviation of the international worldwide organization named Institute of Electrical and Electronics Engineers) was established on December 1, 1972. Thus, in this year we are celebrating its 50th anniversary. This occasional article describes both the current activities and the most important achievements of the IEEE Poland Section, especially in the last decade, i.e. in the period from 2012 to today. Memories about the earlier history of the Poland Section, i.e. from its inception to the celebration of its 40th anniversary in 2012, were described in the next article published in this issue by Professor Ryszard Jachowicz, a long-standing chairman of the Poland Section [1]. The authors tried to highlight the most important achievements (in their opinion) of the IEEE Poland Section, promoting both Polish science and technology as well as Polish scientists and inventors operating in Poland and abroad.
PL
W cyklu artykułów pokazano działalność i skład osobowy GSK SEP w kadencjach: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022. Poniżej, oprócz wprowadzenia, zamieszczono streszczenie publikacji dotyczącej historii i składu osobowego GSK SEP w kadencjach 1957-2006 [1] oraz skład osobowy i działalność GSK SEP w kadencji 2006-2010.
PL
W artykule przedstawiono działalność Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) – agendy gospodarczej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. SEP-BBJ to najstarsza i największa w Polsce, w pełni niezależna instytucja zajmująca się oceną zgodności wyrobów elektrycznych. Prowadzi certyfikację według własnych programów certyfikacji, jak również światowych (IECEE) i europejskich (ETICS). W artykule omówiono typy programów certyfikacyjnych oraz korzyści z nich wynikających.
EN
The article presents the activities of the SEP-BBJ – the economic agenda of the Association of Polish Electrical Engineers. SEP-BBJ is the oldest and the largest in Poland, a fully independent institution dealing with conformity assessment of electrical products. It carries out certification according to its own certification programs, as well as global (IECEE) and European (ETICS). The article discusses the types of certification programs and their benefits.
PL
W artykule przedstawiono historię dotychczasowych edycji Sympozjum Historia Elektryki. Pierwsze Sympozjum zostało zorganizowane w Gdańsku z inicjatywy Centralnej Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Było okazją do spotkania osób interesujących się historią z wyższych uczelni technicznych i przemysłu, ale rownież zajmujących się historią zawodowo. Sukces pierwszego spotkania spowodował, że stała się to cykliczna impreza, organizowana przez różne ośrodki: Szczeció omówienie tematyki referatów prezentowanych w ramach dotychczasowych konferencji. Podano plany organizacji przyszłorocznego spotkania.
EN
In the article the history of the previous editions of the Electrics History Symposium is presented. The first Symposium was organized in Gdańsk at the initiative of the Association of Polish Electrical Engineers, Central Committee of History. It was an opportunity for people from technical universities, industry and also professional historians interested in history to meet in person. The success of the first meeting resulted in it becoming a periodical event, organized by various centres: Szczecin (2016), Wrocław (2017), Krakow (2018), Białystok (2020). There is also a short overview of the topics presented in the previous conferences. Plans for the organization of the next meeting are given.
PL
Artykuł prezentuje postać Profesora Józefa Węglarza jako przykład wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego, uznanego autorytetu wśród wielu pokoleń elektryków, który niezłomnie i konsekwętnie realizował swoją życiową misję i powołanie, niezależnie od okoliczności i warunków w jakich przyszło mu działać. Tekst stanowi wstęp do książki pt. „Profesor Józef Węglarz (1900-1980)”, wydanej pod redakcją Jerzego Hickiewicza nakładem Oddziału Poznańskiego SEP przy współpracy z Pracownią Historyczną SEP.
EN
The article presents the figure of Professor Józef Węglarz as an example of an outstanding scientist and academic teacher, recognized authority among many generations of electricians, who steadfastly and consistently carried out his life mission and calling, regardless of the circumstances and conditions in which he had to act. The text is an introduction to the book "Profesor Józef Węglarz (1900-1980)", edited by Jerzy Hickiewicz by the SEP Poznań Branch in cooperation with the SEP Historical Studio.
PL
Sądy koleżeńskie w stuletniej historii Stowarzyszenia zaistniały dopiero po roku 1958. Co prawda już X Walne Zgromadzenie Członków SEP w Gdyni w 1938 r. wprowadziło do statutu zapis o nowym organie w strukturze Stowarzyszenia – sądzie koleżeńskim. W rozdziale IV § 19 do władz Stowarzyszenia Statut zaliczał sąd koleżeński. Rozdział IX § 46 określał tryb wyboru, skład i kompetencje sądu.
PL
Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości powstała w środowisku Białostockiego Oddziału SEP myśl, aby w siedzibie Stowarzyszenia – Domu Technika w Białymstoku, mimo dość skromnych warunków lokalowych, urządzić wystawę poświęconą historii i roli piśmiennictwa elektrotechnicznego w Polsce na przestrzeni ostatniego stulecia. Odgrywało ono wielką rolę w przygotowaniu kadr, które nieodzowne były przy odbudowie przemysłu ze zniszczeń spowodowanych obiema wojnami światowymi.
PL
Spośród wszystkich trzynastu istniejących do 1939 r. Oddziałów SEP, Oddział Wileński odznaczał się nadzwyczaj specyficznymi, trudnymi warunkami działania. O ile większość Oddziałów SEP obejmowała zasięgiem jedno województwo, a w województwie pomorskim były nawet trzy Oddziały: Toruński, Bydgoski i Wybrzeża Morskiego.
18
Content available remote Jacek Szpotański (1927-2019) - electrical engineer
EN
Jacek Szpotański was electric engineer and Master of science in economy. For many years he had been employed in commercial energetic plants and then, in the central organs of Polish commercial energetic sector. He acted actively, on a social basis, in many associations dealing with the problems of electricity and related domains. He had been the President of Polish Electricians Association (SEP) for 12 years.
PL
Jacek Szpotański - inżynier elektryk i magister ekonomii. Przez wiele lat pracował w zakładach energetyki zawodowej, a następnie w instytucjach centralnych polskiej energetyki zawodowej. Społecznie działał w wielu stowarzyszeniach zajmujących się zagadnieniami elektryczności i dziedzin pokrewnych. Przez 12 lat był prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).
PL
Artykuł przedstawia młodzieżową działalność Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Stanowi on zaprzeczenie stereotypom związanym z brakiem zainteresowania SEPem przez ludzi młodych, takich jak studenci, doktoranci czy młodzi pracownicy z branży elektroenergetycznej.
EN
The paper deals with youth activity in Association of Polish Electrical Engineers.
PL
W artykule przedstawiono historię powstania Centralnego Kolegium Trakcji Elektrycznej w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. W styczniu 2018 r. minęło 60 lat działalności Centralnego Kolegium Trakcji Elektrycznej, ponieważ 10 stycznia 1958 r. na zebraniu Zarządu Głównego powołano komitet założycielski pod kierunkiem prof. Jana Podoskiego. Do sekcji przystąpili: Wiktor Przelaskowski, Wiktor Tyszko, Stanisław Plewako, Jan Kozakiewicz, Kazimierz Żółciak, Bronisław Glancer i Włodzimierz Zemajtis. W rzeczywistości działalność elektryków związanych z trakcją elektryczną w SEP datuje się dużo wcześniej, jeszcze przed II wojną światową i przed uruchomieniem trakcji elektrycznej na PKP. Od 1932 r. w ramach Centralnej Komisji Normalizacji istniała komisja trakcji elektrycznej z przewodniczącym prof. Romanem Podoskim. Pierwsza wzmianka o Sekcji Trakcji przy Zarządzie Głównym wystąpiła w roku 1936. Jej działalność miała charakter mniej formalny i należeli do niej najbliżsi współpracownicy profesora. Obecnie oprócz Centralnego Kolegium Sekcji Trakcji przy Zarządzie Głównym działają sekcje oddziałowe w: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu.
EN
In the article presented the history of the Central Electric Traction College in the Association of Polish Electricians. In January 2018 the 60th anniversary of the activity of the “Central Traction Electric Society” was passed, since 10.01.1958 at the meeting of the General Board was established the founding committee under the supervision of prof. Jan Podoski. Wiktor Wyspaskowski, Wiktor Tyszko, Stanisław Plewako, Jan Kozakiewicz, Kazimierz Żółciak, Bronisław Glancer and Włodzimierz Zemajtis joined the sections. In fact, the activity of electricians connected with electric traction in SEP dates back much earlier, even before World War II and before the start of electric traction at PKP. Since 1932, within the framework of the Central Commission for Standardization, there was an electric traction committee headed by prof. Roman Podoski. The first mention of the Traction Section on the Main Board dates back to 1936. Its activities were formal and included the closest associates of the professor. Currently, in addition to the central college of the Traction Section, the headquarters are operating in Warsaw, Gdańsk, Wrocław, Cracow and Poznań.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.