Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 776

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienie transportu wilgoci w materiałach włókienniczych, ze szczególnym uwzględnieniem transport płynnego potu. Omówiono przyrząd Moisture Management Tester (MMT), który umożliwia kompleksową ocenę przemieszczania się płynnej wilgoci w materiałach włókienniczych oraz ocenę tych materiałów pod względem ich zdolności do zapewnienia komfortu fizjologicznego. Przedstawiono i przedyskutowano przykładowe wyniki pomiaru tkanin za pomocą przyrządu MMT. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody pomiaru transportu płynnej wilgoci w materiałach włókienniczych oraz interpretacją wyników dostarczanych przez przyrząd MMT.
EN
The article discusses the issue of moisture transport in textile materials, with particular emphasis on the transport of liquid sweat. The Moisture Management Tester (MMT) is discussed, which enables a comprehensive assessment of the movement of liquid moisture in textile materials and the assessment of these materials in terms of their ability to provide physiological comfort. Exemplary results of woven fabric measurement using the MMT device were presented and discussed. The aim of the article is to present a method for measuring the transport of liquid moisture in textile materials and to interpret the results provided by the MMT device.
EN
The technique of acoustic emission has been shown to be useful for monitoring and measurement of transportation and mixing of feed concentrates and other ingredients. This method is ideally suited for flow/no flow alarm indicators, requiring no calibration and only basic electronic support. If the method is to be used for analysis of mixtures, the components must be sufficiently different in particle size or density. Besides that, the detection of particle breakdown and damage should be possible.
PL
Wykazano, że technika emisji akustycznej jest przydatna do monitorowania i pomiaru transportu oraz mieszania koncentratów paszowych i innych składników. Metoda ta idealnie nadaje się do wskaźników alarmowych przepływu/braku przepływu, nie wymagając kalibracji i jedynie podstawowego wsparcia elektronicznego. Jeżeli metoda ma być stosowana do analizy mieszanin, składniki muszą różnić się dostatecznie wielkością cząstek lub gęstością. Poza tym powinno być możliwe wykrywanie rozkładu i uszkodzeń cząstek.
3
Content available A new research on human skin-lubrication problems
EN
Skin-tribology is a new scientific domain where the living human skin, lubricated by sweat, cooperates during the motion with the non-living surface of clothing material. Such cooperation has an important influence on the human limbs’ functioning and, consequently, on the bio-frictions and wear effects connected with human health and efficiency. This paper presents new research tendencies and their applications in the contemporary skin-tribology domain. At first, we described and documented skin-tribology connections between various scientific domains. In a particular case, some new phenomena are illustrated occurring during the human skin body lubrication by sweat. For example, sweat properties are considered during the flow inside a thin gap between tightly fitting clothing material surfaces and the skin of the human body. This paper presents the meaning and influence of many components in human sweat on dynamic sweat viscosity, health and efficiency. The main results focus on the influence of the non-Newtonian sweat features on the dynamic sweat viscosity variations across the film thickness in the thin sweat layer and on the load carrying capacity of human limbs and the human Basal Metabolic Rate with Metabolic Age.
PL
Bio-Tribologia skóry jest nową naukową dziedziną, gdzie żywa skóra człowieka smarowana potem współpracuje z powierzchnią materiału dresu w trakcie ruchu. Taka współpraca ma znaczący wpływ na funkcjonowanie kończyn człowieka, a także w konsekwencji na uzyskane efekty tarcia i zużycia biologicznego związanego ze zdrowiem i sprawnością. Niniejsza praca przedstawia nowe kierunki badawcze i ich zastosowania we współczesnej biologicznej tribologii skóry. Najpierw zostały opisane i udokumentowane powiązania biologicznej tribologii skóry z różnymi dziedzinami badań naukowych. W szczególnym przypadku zilustrowano pewne nowe zjawiska podczas smarowania potem skóry ciała człowieka. Na przykład rozpatrywano właściwości potu podczas przepływu wewnątrz cienkiej szczeliny pomiędzy powierzchnią materiału obcisłego dresu a skórą ciała człowieka. Praca przedstawia znaczenie i wpływ licznych składników zawartych w pocie człowieka na wartość lepkości dynamicznej potu, a następnie na zdrowie i sprawność człowieka. Głównie uzyskany rezultat skupia się na wpływie właściwości nienewtonowskiego potu na zmiany lepkości dynamicznej potu po kierunku grubości filmu cienkiej warstwy potu, a następnie na nośność, sprawność kończyn człowieka oraz na jego BMR (Podstawowy Indeks Metaboliczny i Wiek Metaboliczny).
EN
Surveying (geodesy) and cartographic documentation, their types, and their flow (circulation) are the basis for the uniformity of the work carried out in the pre-design, design, and execution of construction works, ultimately having a representation in the operational (exploitation) and maintenance of railway infrastructure. The type and circulation of surveying and cartographic documentation constitute an important element for the transport sector. The aim of the present scientific research work was to define the state of irregularity of the standard of uniform surveying-cartographic documentation, their type, and their circulation (Ig-1) in interaction with rail transport problems. A case study method was used corresponding to a factual description, which aimed to analyze and evaluate the existing standard. This is important from a theoretical and, above all, a practical point of view. The results show an extensive space of irregularities occurring, violating legal regulations and professional ethics. At the same time, good practice solutions have been implemented to optimize the negative impact when interacting with rail transport problems. The authors’ position on the irregularities was forwarded to an infrastructure manager. The irregularities that occur significantly contribute to the limitations of surveying and cartographic documentation harmonization, and these have an impact on fully functional rail transport.
PL
W artykule opisano historię techniczną mostu w Krzyżowicach. Obiekt intensywnie osiadał, ale brak było istotnych przemieszczeń na łożyskach. Górnicze osiadanie terenu spowodowało znaczne zmniejszenie światła pionowego, tj. obniżenie mostu względem zwierciadła rzeki, konieczna była przebudowa mostu. Po przebudowie mostu wydłużono ściany górnicze poza obiekt, w krótkim czasie doszło do znacznych zmian w położeniu przyczółków. W artykule opisano starą konstrukcję mostu, nową konstrukcję mostu, podano wyniki długoletnich obserwacji i pomiarów oraz wskazano, jak należy projektować zabezpieczenia na wpływy górnicze w przypadku nietypowych wymuszeń górniczych.
EN
Article describes the technical history of a bridge in Krzyżowice. The object settled intensively, but there were no significant displacements on the bridge bearings. Mining subsidence caused a significant reduction in vertical light, i.e. lowering the bridge in relation to the river level, it was necessary to rebuild this bridge. After the reconstruction of the bridge, mining walls were extended beyond the object, in a short time there were significant changes in the position of the abutments. The article describes old bridge construction, new bridge construction, gives the results of long-term observations and measurements, and indicates how to design protection against mining influences in the case of unusual mining impacts.
EN
The need to classify rocks in terms of workability stems primarily from the need to choose the appropriate, most effective diagnostic method (DM) and way of mining the given rock. Studying and measuring the workability of rocks is extremely difficult due to the fact that workability depends on many various factors. There are many DM for determining the workability of rocks, but none of them take into account the influence of all factors, hence the obtained results are only indicative. In the article, many DM and ways of determining the cutting resistance with the use of various devices are presented and characterized. The principles of their operations are presented, as well as the DM of measuring the cutting resistance and its utilitarian usefulness in forecasting the selection of mining machines on the basis of cutting for specific mining and geological conditions. The core of the problem is confirmed by the number of covered DM and tools in various research centers around the world. In the article, new tools measuring and evaluating the mechanical properties of the coal solid, all created in Poland, are presented. Their structure, principles of their operation, as well as the innovation of these solutions, are all presented. In this article, their ad-vantages and disadvantages are highlighted, as well as showing the DM which best represents the way of work of the winning machine. Therefore, the results achieved through the aforementioned DM can be understood as representative values.
7
Content available remote Sferometr w salonie optycznym
PL
Sferometr (fot. 1) jest jednym z najprostszych narzędzi dostępnych optykowi. Jak z niego korzystać i co można nim mierzyć?
8
Content available remote Bez monopolu na drony
PL
Decyzje i działania (odpowiedzi) podejmowane na podstawie pełnej i wiarygodnej analizy czynników sprawczych, presji, zmiany parametrów stanu i ich wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz gospodarkę mogą z dużym prawdopodobieństwem w długoterminowej perspektywie przynieść pożądane efekty. W artykule opisano model DPSIR (driving forces, pressures, state, impact, responses; odpowiednio: czynniki sprawcze, presje, stan, wpływ, odpowiedzi) służący do szczegółowej analizy interakcji pomiędzy czynnikami antropogenicznymi a środowiskiem. Tworzony model DPSIR będzie skutecznym narzędziem do zarządzania jakością powietrza. W artykule przedstawiono badania prowadzone w Akademii Górniczo-Hutniczej, które zostaną wykorzystane jako jedne z wielu danych wejściowych w powstającym modelu DPSIR. Opracowywany model będzie jednym ze składowych zaawansowanego narzędzia tworzonego na AGH, w ramach Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE), które umożliwi przygotowanie rekomendacji optymalnych działań dotyczących realizacji polityki energetycznej i poprawy jakości powietrza w Polsce.
EN
Decisions and actions taken base on analysis of the driving forces factors, pressures, changes in the parameters of the condition and their impact on the environment, society and economy may help to archive long term effects. This article describes the DPSIR (Driving Forces-Pressures-State-Impact-Responses) model for the analysis of anthropogenic and environmental interactions. The article describes the above-mentioned main components of the model and their meaning, which allows for the determination of air quality in Poland. In addition, selected research conducted at the AGH University of Science and Technology, which is part of the DPSIR model, is presented. The developed model will be one of the components of the advanced tool created by AGH, i.e. the Observatory of Energy Transformation (OTE), which will enable the preparation of recommendations for optimal actions regarding the implementation of energy policy and improvement of air quality in Poland.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany w treści Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów, które zostały wprowadzone w wyd. 2022 r. Omówiono również przyczyny nowelizacji spowodowane zmianami w aktach normatywnych i przepisach, stosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz wprowadzaniem nowych metod pomiarowych i potrzebą dopasowania wymagań do zmieniającej się populacji transformatorów oraz czynników ekonomicznych i środowiskowych.
EN
The article presents the most important changes in the General Transformer Maintenance Guide, that have been introduced to ed. 2022. The reasons for he revision caused by changes in normative acts and regulations, the use of modern construction materials, the introduction of new measurement methods end the need to adjust the requirements to the changing population of transformers as well as economic and environmental factors are also discussed.
11
Content available remote Temperature rises of wires discharging lightning current placed in polystyrene
EN
Results of temperature rise measurements for lightning current discharge wires placed in polystyrene are presented in the article. The tests were run using a lightning current generator. The present practice in construction is to place wires discharging lightning current in insulation tubes. The obtained test results unequivocally show that there is no hazard arising from temperature rise if the discharging wire is placed directly in polystyrene insulation.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przyrostu temperatury przewodów odprowadzających prąd piorunowy umieszczonych w styropianie. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem generatora prądu piorunowego. Dotychczasowa praktyka stosowana w budownictwie zakładała prowadzenie przewodów odprowadzających prąd piorunowy w rurkach izolacyjnych. Otrzymane wyniki pomiarów jednoznacznie wskazują na brak zagrożenia niebezpiecznym wzrostem temperatury przy bezpośrednio prowadzonym przewodzie odprowadzającym w izolacji styropianowej.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przyrostu temperatury przewodów odprowadzających prąd piorunowy umieszczonych w styropianie. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem generatora prądu piorunowego. Dotychczasowa praktyka stosowana w budownictwie zakładała prowadzenie przewodów odprowadzających prąd piorunowy w rurkach izolacyjnych. Otrzymane wyniki pomiarów jednoznacznie wskazują na brak zagrożenia niebezpiecznym wzrostem temperatury przy bezpośrednio prowadzonym przewodzie odprowadzającym w izolacji styropianowej.
EN
Results of temperature rise measurements for lightning current discharge wires placed in polystyrene are presented in the article. The tests were run using a lightning current generator. The present practice in construction is to place wires discharging lightning current in insulation tubes. The obtained test results unequivocally show that there is no hazard arising from temperature rise if the discharging wire is placed directly in polystyrene insulation.
PL
Powszechnie wykorzystywane obecnie w Polsce dane dotyczące typowego roku meteorologicznego pochodzą z lat 1971-2000. W obliczu warunków meteorologicznych występujących w ostatnim dziesięcioleciu mogą one istotnie zawyżać obliczeniowe zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania budynków, dlatego konieczna jest ich aktualizacja.
EN
The article presents the data acquisition and control system built using the Scilab software environment which can be an interesting alternative for commercial and very expensive solutions. The system is composed of a National Instruments myDAQ data acquisition device connected to a PC with open-source software for numerical computations Scilab. The proposed system is equipped with Graphical User Interface (GUI) that allows users to process control, visualize and save the acquired data. In addition, the PID control strategy is implemented. Finally, results of laboratory tests verifying the operation of the created system and conclusions are presented.
PL
W artykule zaprezentowano system akwizycji danych i sterowania zbudowany w oparciu o środowisko programowe Scilab, który może stanowić interesującą alternatywę dla komercyjnych i bardzo kosztownych rozwiązań dostępnych na rynku. Układ składa się z karty akwizycji danych myDAQ produkowanej przez National Instruments oraz komputera wyposażonego w oprogramowanie do obliczeń numerycznych Scilab. Stworzono graficzny interfejs użytkownika (GUI), który pozwala na kontrolę procesu, wizualizację i zapis zmierzonych danych. Dodatkowo zrealizowano układ regulacji automatycznej z regulatorem PID. Na koniec pokazano badania laboratoryjne weryfikujące poprawność działania systemu oraz przedstawiono wnioski.
PL
Przedstawiono charakterystykę systemów radiokomunikacyjnych emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (PR-EM) rozpoznane w budynkach użyteczności publicznej. Zaprezentowano wyniki badań PR-EM w budynkach użyteczność publicznej w środowisku miejskim, charakteryzującym się największym zagęszczeniem anten nadawczych oraz PR-EM o najbardziej złożonym widmie częstotliwości. Wykazano, że głównymi źródłami ekspozycji na PR-EM w budynkach są zewnętrzne stacje bazowe sieci telefonii mobilnej 4G/5G (pasma downlink: GSM 900 oraz LTE 800, 1800, 2100 i 2600) i naziemnych nadajników radiowo-telewizyjnych (FM i TV VHF i UHF), o ile są one zlokalizowane na terenie miasta, oraz wewnętrzne sieci lokalnej łączności między urządzeniami i dostępu do Internetu (Wi-Fi 2,4GHz i 5GHz). Wyniki badań wykazały, że w typowych warunkach lokalizacji zewnętrznych anten systemów radiokomunikacyjnych ekspozycja na PR-EM w budynkach użyteczności publicznej nie przekraczała dolnego limitu strefy pośredniej (ekspozycja pomijalna określona przez prawo pracy). W przypadku lokalizacji wewnątrz budynków źródeł PR-EM mogą one mieć najistotniejszy udział w profilu występującej tam ekspozycji. Zaprezentowano również kluczowe elementy postępowania podczas oceny i ograniczania PR-EM w budynkach użyteczności publicznej.
EN
The characteristics of radiocommunication systems as the main sources of exposure to electromagnetic radiation (EMR) in public utility buildings are presented. The results of EMR research in public utility buildings in an urban environment characterized by the highest density of transmitting antennas and EMR with the most complex frequency spectrum are presented. It has been shown that the main sources of exposure to EMR in buildings are external base stations of the 4G/5G mobile communications network (downlink: GSM 900 and LTE 800, 1800, 2100 and 2600 bands), terrestrial radio and television transmitters (FM and TV VHF and UHF) if they are located in the city, and internal networks of local communication between devices and access to the Internet (Wi-Fi 2.4GHz and 5GHz). The investigation results showed that under typical conditions of location of external antennas of radiocommunication systems, exposure to EMR in public buildings did not exceed the lower limit of the intermediate zone where protection of workers against EMR is applicable (negligible exposure defined by labour law). In the case of EMR sources located inside buildings, they may have a significant contribution to the exposure profile. The key elements of the procedure for EMR assessments and limiting EMR radiation in public buildings were also presented.
PL
W artykule przedstawiono proces budowania oraz testowania zdalnego, całkowicie autonomicznego systemu pomiaru parametrów pracy wentylatorów. Proces zrealizowano w ramach pierwszego etapu innowacyjnego projektu. Przedstawiono szczegółowe kroki budowy systemu zbierania i przetwarzania danych pomiarowych z wentylatorów zainstalowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji oraz wyniki ich analizy. W szczególności opracowano i wdrożono infrastrukturę pomiarową w tym również zdefiniowano zestaw niezbędnej aparatury pomiarowej. Zamontowano aparaturę pomiarową na wyselekcjonowanych instalacjach z odpowiednimi wentylatorami. Wdrożono systemy pozwalające na ciągłe pomiary parametrów instalacji, zdalny przesył danych na serwer, gdzie poddawany jest bieżącej analizie i selekcji zebranych danych do wykorzystania w procesie modelowania i diagnostyki. Zweryfikowano eksperymentalnie zadowalający stopień korelacji między wyselekcjonowanymi parametrami mierzonymi w warunkach rzeczywistych, a charakterystyką wentylatora i instalacji. Wyznacznikiem tego było znalezienie czterech istotnych statystycznie parametrów na poziomie ufności 95%.
EN
The article presents the process of building and testing a remote, fully autonomous system for measuring fan operating parameters. The process was completed as part of the first stage of an innovative project. The paper includes detailed steps of constructing a system for collecting and processing measurement data from fans installed in their operating conditions and the results of their analysis. In particular, the measurement infrastructure was developed and implemented, including determining a set of necessary measurement equipment. Measuring equipment was installed in selected fans installations. Systems have been implemented that allow for continuous measurement of installation parameters and remote data transmission to the server, followed by an ongoing analysis and selection of the collected data for use in the modeling and diagnostics process. A satisfactory degree of correlation between the selected parameters measured in actual operating conditions and the characteristics of the fan and the installation was verified experimentally. Its indication was finding 4 statistically significant parameters at the confidence level of 95%.
PL
W artykule przedyskutowano zagadnienie wykorzystania nadprzewodników do pomiaru pól magnetycznych. Rozpatrzono działanie cienkowarstwowych, wysokotemperaturowych nadprzewodnikowych interferometrów kwantowych SQUID-ów, które znajdują coraz szersze zastosowanie, szczególnie w biomedycynie. Przedstawiono zakres pól magnetycznych występujących w przyrodzie i stosowalność do ich pomiaru SQUID-ów.
EN
The article discusses the issue of using superconductors to measure magnetic fields. Operation of thin-film high-temperature superconducting quantum interferometers SQUID-s, which are increasingly used, especially in biomedicine, was considered. The scope of the magnetic fields occurring in nature and the applicability to their measurement of SQUIDs were presented.
EN
The Santos Juanes Church in Valencia, Spain, is one of the most important religious buildings in the city. Based on this church, this work proposes an analysis that can be extrapolated to other historic buildings where, like this one, no detailed documents on constructive measurement reasons exist. Hence the present work outlines the unpublished hypothesis of how the sequential process of traces on both the plan and section might have been based on the different ancient and medieval architectural treatises. All this will allow the existing intrinsic relations between the shape of the building and its current aesthetics to be obtained through a metric and geometric analysis of the church.
PL
Kościół Santos Juanes w Walencji jest jednym z najważniejszych budynków sakralnych miasta. Na podstawie tej świątyni artykuł proponuje analizę, która może być przeniesiona na inne budynki historyczne, nieposiadające – podobnie jak ona – szczegółowej dokumentacji dotyczącej wymiarów konstrukcyjnych. W związku z tym tekst przedstawia niepublikowaną hipotezę odnośnie do sekwencyjnego rozmierzania zarówno rzutu, jak i przekroju, które mogło być oparte na różnych starożytnych i średniowiecznych traktatach. Wszystko to pozwoli ustalić relacje pomiędzy kształtem budynku i jego obecną estetyką poprzez metryczną i geometryczną analizę kościoła.
PL
Artykuł porusza tematykę zarówno możliwości pomiarowych, jak i możliwej do osiągnięcia dokładności wybranych narzędzi pracujących w ramach współrzędnościowej techniki pomiarowej. Skoncentrowano się na przedstawieniu dwóch powszechnie stosowanych w praktyce przemysłowej narzędzi pomiarowych – współrzędnościowej maszyny pomiarowej i ramienia pomiarowego – w kontekście kontroli wymiarowo- kształtowej detalu testowego. W obu omawianych przypadkach zastosowano układy współrzędnych oparte na metodzie najlepszego dopasowania, jednak same metody pomiarowe były różne.
EN
The article addresses the measurement capabilities and the achievable accuracy of selected tools working within the frames of the coordinate measurement technology. It focuses on presenting two commonly used industrial measuring tools – coordinate measuring machine and measuring arm – in the context of dimensional and shape control of a test detail. In both cases, coordinate systems based on the best fit method were used, but the measurement methods themselves were different.
EN
Groundwater temperature is the basic physical parameter that determines the state and energy measure of the physical system while being an important indicator of the status of groundwater and aquifers. This article presents considerations on the temperature of fresh groundwater of the active exchange zone and their importance for the recognition of hydrogeological conditions. Review of groundwater temperature results application to analyze groundwater recharge process, flow and depth of circulation has been presented. It has been showed also how the water temperature supports evaluation of the groundwater chemical composition changes, the extension of contaminants, the hydraulic conductivity evaluation and the application in groundwater flow modelling study. A wide range of temperature variation in shallow waters of up to 20.3°C has been demonstrated based on measurements in the Quaternary aquifer in the Wrocław City infiltration intake and deep waters from the Neogen aquifer. Up to a depth of 10-17 m, significant seasonal temperature changes with depth have been documented. It was recommended to establish a neutral depth for the correct interpretation of the groundwater thermal field. Opposite spring water from a deeper aquifer of Cretaceous formations in the Stołowe Mts. documented an almost constant temperature higher by 4.6°C from the average air temperature. This indicates the range of groundwater flow depth of 170m below the land surface. A simple formula based on the density value of the heat flux, taking into account the average air temperature proposal, allows to calculating the depth of water flow. The methodical conditions for temperature measuring and the depth of location of temperature recording probesas well as their limitations, have been identified.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.