Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Bilateralne porównanie termicznych wzorców napięcia przemiennego
PL
W artykule przedstawiono wyniki bilateralnego porównania termicznych przetworników wartości skutecznej o napięciu wejściowym 2 V i 3 V, wchodzących w skład polskiego państwowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie, z pierwotnym wzorcem napięcia przemiennego o napięciu wejściowym 3 V, opracowanym, zbudowanym i utrzymywanym w Laboratorium Wzorców AC-DC Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki (KMEiA) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
EN
The article presents the results of bilateral comparison of thermal converters of nominal input voltages equal 2 V and 3 V from the set of Polish AC voltage standards, maintained in the Central Office of Measures in Warsaw, with the primary AC voltage 3 V standard developed and maintained at the AC-DC Transfer Laboratory of the Department of Measurement Science, Electronics and Control at the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań pierwotnych i roboczych wzorców, utrzymywanych w Laboratorium Wzorców AC-DC Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej. Celem badań było wyznaczenie wartości niezależnego od częstotliwości składnika różnicy transferowej tych wzorców. Z przeprowadzonych badań wynika, iż wartość tego parametru jest dla wszystkich zbadanych wzorców równa zeru ze standardową niepewnością 0,5 µV/V. Dla porównania zależna od częstotliwości składowa różnicy transferowej wzorca pierwotnego o UN = 3 V przy częstotliwości 1 MHz jest równa około 14,2 µV/V ze standardową niepewnością 1,5 µV/V.
EN
The paper presents results of investigations of thermal AC voltage standards developed and maintained in the Laboratory of AC-DC Standards at the Institute of Measurement Science, Electronics and Control of Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. The goal of these investigations was determination of the frequency-independent component of the AC-DC transfer difference of the four thermal AC voltage standards. Two of them were primary standards using selected single-junction thermal converters (SJTCs) and the other two were working standards using planar multijunction thermal converters (PMJTCs). The frequency-independent component of the AC-DC transfer difference was determined with a few methods including the measurement with the fast-reversed source (FRDC) maintained at the Swiss national metrology institute METAS and calibration in the German national metrology institute PTB. The analysis of obtained results, performed using the minimum squares method shows, that the frequency-independent component of the AC-DC transfer difference of the all four thermal AC voltage standards is equal to zero with standard uncertainty 0.5 µV/V.
EN
The paper presents steps taken to extend the frequency range of the thermal AC-DC voltage transfer maintained at SUT up to 10 MHz. The properties of the measurement setup are described after replacing the Fluke 5700A calibrator used as AC voltage source up to 1 MHz with the Fluke 6071A RF signal generator. Next the results of the consistency checking of the AC–DC transfer difference measurements performed with the new measurement setup is presented. The results of verification of the correctness of the calculated and measured AC–DC transfer differences of the two calculable thermal AC voltage standards are presented in 1–10 MHz frequency range. The inconsistency of the measured AC–DC transfer difference is below 55 μV/V at 10 MHz, when comparing PMJTCs with SJTC and below 25 μV/V when comparing PMJTCs among themselves. The AC–DC transfer difference of the SUT calculable AC voltage standard was calculated from the modified mathematical model for frequencies up to 10 MHz. Direct comparison of the 3 V calculable AC voltage standard with the 5 V one confirmed correctness of the results obtained from the mathematical model.
4
Content available Database management system of AC Voltage Standards
EN
The paper presents a database management system of AC voltage standards maintained in the Laboratory of AC-DC Standards of Institute of Measurement Science, Electronics and Control, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. The database stores the basic metrological parameters and other details of the standards, especially their AC-DC transfer differences at different voltages and frequencies. The database also stores previous (historical) values of the AC-DC transfer differences of the standards which enables the observation of time drift of these parameters.
EN
In 2014 at the Silesian University of Technology (SUT) two calculable thermal AC voltage standards were developed. AC-DC differences of those standards were calculated from an appropriate mathematical model in 1 kHz – 1 MHz frequency range and determined experimentally in 10 Hz – 1 kHz frequency range. The correctness of determination of the AC-DC differences of the standards were verified by comparing them with a thermal converter calibrated in an external laboratory. That calibration confirmed the correctness of the determined AC-DC transfer differences. Lately, a comparison with a third laboratory has been performed. The paper presents results of these comparisons and a discovered inconsistency between the calculated AC-DC transfer differences of the SUT calculable thermal AC voltage standards and the AC-DC transfer difference of the AC voltage standard from the third laboratory.
6
Content available remote Etalon napięcia przemiennego
PL
W artykule omówiono zakres prac związanych z opracowaniem pierwotnego wzorca napięcia przemiennego. Przedstawiono realizację wzorca pierwotnego złożonego z zestawu termicznych przetworników wartości skutecznej, utrzymywanego w Laboratorium Wzorców ACDC Politechniki Śląskiej.
EN
The scope of work related to the development of the primary AC voltage standard is discussed in the article. The paper presents the realization of the primary AC voltage standard made of a set of thermal converters maintained in the Laboratory of AC-DC Standards at Silesian University of Technology.
PL
Odtwarzanie jednostek miar oraz przechowywanie i wykorzystywanie ich wzorców pierwotnych musi odbywać się w odpowiednich warunkach środowiskowych. W pracy przedstawiono opis systemu stabilizującego warunki środowiskowe w Laboratorium Wzorców AC-DC Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej. W artykule zamieszczono również wyniki badań systemu oraz zaproponowano metody jego udoskonalenia.
EN
Primary standards of physical quantities are the basis of traceability and uniformity of all measurements. Appropriate environmental conditions should be provided to maintain the standards and reproduce unit of measures. In the paper there are described the resources used for stabilization of temperature and humidity in the Laboratory of AC-DC Standards. The results of investigations of environmental parameters and possibilities for their further improvement are presented. A view of the interior of the electromagnetically shielded chamber and of the measuring station in the chamber of the Laboratory of AC-DC Standards are shown in Figs. 1 and 2, respectively. A measuring system consisting of an air handling unit suspended over the chamber and other devices cooperated with it (Fig. 3) ensures temperature and humidity stabilization inside the chamber. An air conditioning system based on the chilled water enables setting temperature in the range from 20 to 25°C. In order to confirm the assumed temperature stability (maximum ±0,2 K per hour), suitable measurements were taken with use of a thermohygrometer Label LB706B. The results of short and long-term stability of the temperature at the measuring station are shown in Figs. 4 and 5, respectively. Based on the presented results, it can e concluded that the system presented in the paper meets the assumed environmental requirements and enables realization of an AC-DC transfer with type A uncertainty at the level of V/V.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu parametrów konstrukcyjno-materiałowych wzorca napięcia przemiennego o napięciu nominalnym 3V na wartość jego różnicy transferowej w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz. We wzorcu wykorzystano jednozłączowy termiczny przetwornik wartości skutecznej. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania budżetu niepewności wzorca.
EN
The paper presents an analysis of the impact of construction and material parameters on the AC-DC difference of the AC voltage standard of 3V nominal voltage in the frequency range from 10 kHz to 1 MHz. The single junction thermal rms converter is used in the standard. The results will be used to calculate the uncertainty budget of the standard.
9
Content available remote Matematyczny model wzorca napięcia przemiennego
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model termicznego wzorca napięcia przemiennego, który ma pełnić rolę wzorca pierwotnego w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz. Opracowany model umożliwia optymalizację konstrukcji wzorca oraz oszacowanie wpływu podstawowych parametrów konstrukcyjnych i stałych materiałowych na wartość różnicy transferowej wzorca.
EN
The paper presents a mathematical model of the thermal AC voltage standard, which is intended to serve as the primary standard of AC voltage in frequency range from 10 kHz to 1 MHz. The developed model allows optimization of the design and assessing the impact of basic design parameters and material constants on the ac-dc difference of the standard.
PL
W artykule zaprezentowano konstrukcję oraz podstawowe parametry metrologiczne trzech wzorców napięcia przemiennego o liczalnej różnicy transferowej w paśmie częstotliwości 10 kHz - 1 MHz. Artykuł zawiera między innymi obliczone w oparciu o model matematyczny wartości różnic transferowych wzorców oraz niepewności ich wyznaczenia. Ponadto w pracy opisano schemat komparacji wzorców oraz teoretyczne wyniki tej komparacji.
EN
The paper presents construction and basic metrological parameters of AC voltage standards with calculable AC-DC transfer difference in the frequency range from 10 kHz to 1 MHz. Three standards cover the AC voltage range from approximately 0.7 to 6 V. Each standard is composed of a series range resistor and a single junction thermal converter (SJTC). The range resistor is made from thin resistive wire and mounted, together with the SJTC, in a coaxial copper-brass enclosure shown in Fig.1. The construction of each standard is similar to those presented in [1]. The nominal values of construction and material parameters, common for all the three standards, are listed in Table 2. The AC-DC transfer difference, given by Eq.3, was calculated using the theoretical model presented in [2], however in the calculations presented in this paper the influence of the Tee-connector was included. In Section 4 the standard uncertainty of the calculated AC-DC differences is estimated according to [3]. The relation between the calculated AC-DC differences and the frequencies of all the three standards, together with the estimated uncertainties are given in Tables 3 - 5. In Section 5 a method for verification of the calculated AC-DC transfer differences is described: the 1.5 V standard will be directly compared with the 3 V standard, and the 3 V standard will be compared with the 6 V standard. The result of such comparisons - the differences of the AC-DC transfer differences of the compared standards were theoretically calculated. They are listed in Table 6.
PL
W artykule przedstawiono metody minimalizacji różnicy transferowej planarnych wielozłączowych przetworników termicznych, wykorzystywanych jako wzorce napięcia przemiennego w paśmie częstotliwości 10 kHz - 1 MHz. Praca ma charakter przeglądowy i zawiera wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatniej dekady w PTB oraz NIST.
EN
The most accurate way of determining AC voltage is still an AC - DC transfer realized with a thermal voltage converter (TVC). This is the reason why, at present, most AC voltage standards are based on TVCs of different technology and design. Many National Measurement Institutes (NMI) make use of planar multijunction thermal converters (PMJTC) as AC voltage standards. The paper presents methods of reduction the AC - DC transfer difference of the PMJTCs in the frequency range from 10 kHz to 1 MHz. The work is a review and presents the results of studies conducted over the last ten years by researchers at Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Germany and the National Institute of Standards and Technology (NIST), USA. It shows the impact of this research on the design of the PMJTCs. The paper is focused on the following main issues: searching for a better material with lower dielectric loss for a PMJTC membrane, optimization of the PMJTC heater geometry and its bonding pads and integration of the PMJTC with a Tee-connector. The paper presents also the effort which was put into creating more sensitive PMJTC thermocouples and reduction of the impact of reversible thermoelectric effects in a PMJTC heater by using materials with the lower Thomson coefficient.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.