Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 306

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka przestrzenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote By żyło się zdrowo i szczęśliwe
2
Content available Network analyses with the use of spatial databases
EN
An analysis is the process of browsing and searching for specific information from an entire dataset. The simplest analysis that can be performed on the data is visual analysis. However, it does not provide absolute certainty as to correctness and quality. A more advanced way of selecting required data is computer-based analysis. Analytical operations are performed on the data entered into the computer. The user defines the query, and the program performs calculations and displays the answer on the monitor screen. The aim of this publication is to conduct network analyses with the use of spatial databases. Besides focusing on the analysis as the leading research method, the paper also adopts this method to analyze the literature on the subject. In addition, the paper points to the complementary roles of the raster model and the vector model, emphasizing their coexistence. The paper shows a variety of applications of GIS analyses, from simple buffers around selected areas, through selection, and the intersection of layers, to network analyses. The high degree of advancement of GIS tools allows to build advanced models in which analyses that go beyond the original application of the collected databases can be run.
PL
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu są szyldy sklepów i zakładów usługowych. Ich zadaniem jest informowanie o rodzaju świadczonych usług oraz zachęcanie do skorzystania z nich. Często jednak niewłaściwie dobrana forma lub krzykliwa kolorystyka powodują odwrotny skutek. Dodatkowo ich wielkość lub zbyt duże nagromadzenie w jednym miejscu mogą zaburzać harmonię otoczenia, a nawet zagrażać bezpieczeństwu ruchu.
PL
Problematyka roli własności i właścicieli nieruchomości w planowaniu przestrzennym stanowi podstawę szerokiej i długiej dyskusji. Pamiętać trzeba, że w międzynarodowych klasyfikacjach Polska należy do grupy państw, w których uprawnienia właścicieli nieruchomości w kontekście przestrzennym są najbardziej rozbudowane.
PL
Dyskusje na temat polskiego systemu planowania przestrzennego obejmują zróżnicowane zagadnienia. Niewątpliwie jednym z kluczowych jest szczegółowe zdefiniowanie roli poszczególnych podmiotów i uczestników planowania przestrzennego. W tym kontekście otwartym zagadnieniem pozostaje rola sądów w planowaniu przestrzennym.
PL
Liczne inwestycje przed stwierdzeniem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego muszą zostać zweryfikowane z perspektywy terminologicznej. Często jest to problematyczny etap, wymagający analizy na pograniczu sfery prawnej i technicznej. Wywiera on jednak znaczący wpływ na dalsze etapy. Przykładem jest kwalifikacja inwestycji, która polega na „przesunięciu” przy tym samym budynku schodów zewnętrznych z jednego miejsca w inne. Można rozważać, czy jest to rozbudowa, czy przebudowa.
PL
Planowanie przestrzenne obejmuje zróżnicowane perspektywy. Jedynie próba wspólnej ich koordynacji umożliwi realizację wszystkich celów wyróżnionych w systemie gospodarki przestrzennej. Jedna ze wskazanych perspektyw dotyczy sfery kulturowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednym z obligatoryjnych elementów planów miejscowych są zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.
PL
Tysiące rozmów, setki pomysłów, kilkadziesiąt spotkań i kilkanaście realizacji, by wreszcie ożywić ulicę Marszałkowską. Kiedyś była to najbardziej rozpoznawalna ulica Zawiercia. Niestety, od wielu lat popada w ruinę.
PL
Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rodzi wiele wątpliwości. Przewiduje się tu również procedurę uzgodnień projektu planu przez inne organy administracji publicznej.
PL
Ubiegły rok przyniósł samorządom wiele zmian w obszarze finansowania budowy oraz modernizacji dróg. Gminy i powiaty po raz pierwszy zrealizowały zadania, korzystając ze wsparcia Funduszu Dróg Samorządowych. Jednocześnie musiały zwiększyć nakłady finansowe niezbędne do pokrycia dodatkowych wydatków, m.in. podwyżek dla nauczycieli, dysponując przy tym okrojonym budżetem. Jak poradziły sobie z tymi wyzwaniami?
PL
Grajewo, realizując projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”, zapewniło swoim mieszkańcom czynny udział na każdym etapie przedsięwzięcia. Przeprowadzono skuteczną rewitalizację, do czego zaangażowano wszystkich interesariuszy. W efekcie wypracowano kompleksową wizję rozwoju miasta.
PL
Decyzja o warunkach zabudowy wciąż generuje szereg wątpliwości natury prawnej i urbanistycznej. Konsekwentnie uważana jest za główne narzędzie pogłębiające chaos przestrzenny. Budzi też dylematy prawne, czego dowodem jest duża liczba tez orzeczniczych jej poświęconych, wydanych już w samym 2020 r. Warto zwrócić uwagę na wybrane z nich.
PL
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi obligatoryjne narzędzie polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wywiera ono zdecydowany wpływ na dalsze działania. Nader często postanowienia studium nie są w żaden znaczący sposób realizowane.
PL
W proces rewitalizacji wpisana jest partycypacja społeczna jako fundament działań na każdym etapie tego procesu. Jest niezbędnym elementem działań rewitalizacyjnych – od etapu projektowania i przygotowania tych działań, przez ich wdrażanie i aktualizację, aż po ocenę przeprowadzonego procesu.
PL
Uwarunkowania środowiskowe i przyrodnicze muszą zostać uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Określanie zasad w tym zakresie to ich obligatoryjny element. Trzeba jednak wskazać, że obecnie wciąż w szerokim stopniu kwestią otwartą jest to, co należy w tym kontekście rozumieć.
PL
Jednym ze skutków odpowiedniego kształtowania polityki przestrzennej gminy może być stworzenie podstaw dla dokonania wywłaszczenia nieruchomości. To jedna z bardziej radykalnych ingerencji w sferę właściciela nieruchomości.
PL
Przygotowany przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk KPZK PAN raport o chaosie przestrzennym wykazał, że ochrona ładu przestrzennego, czyli walorów terenu związanych z ładem przestrzennym, stanowi kluczowe zadanie, również w sferze działania władz publicznych.
PL
Podstawowa zasada występująca w systemie gospodarki przestrzennej, czyli wymóg kształtowania i ochrony ładu przestrzennego, bywa w praktyce rozumiana na różne sposoby. Z uwagi na swój nader ogólny charakter zbyt często bywa pomijana.
PL
Mimo ciągle rozwijanej infrastruktury – od wodociągowo-kanalizacyjnej i komunikacyjnej po handlową i teleinformatyczną – i inwestycji o charakterze rekreacyjnym czy sportowym ludzie uciekają z miast. Zjawisko to ma wiele kierunków i przyczyn.
PL
Standard urbanistyczny to narzędzie planistyczne służące określeniu i stosowaniu pożądanych ram techniczno-funkcjonalnych, charakteryzujących daną inwestycję pod względem rozwiązań przestrzennych i jakości życia.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.