Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prophylaxis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł podejmuje problematykę utraty słuchu wśród górników kopalń węgla kamiennego. Opisuje zagrożenia związane z hałasem występujące w górniczym środowisku pracy. Przedstawia wyniki krótkich badań testowych identyfikujących zaburzenia słuchu wśród wybranej grupy pracowników kopalń. Próbuje ocenić słabe i mocne strony występującego w Polsce systemu diagnostyki słuchu. Przedstawia ciekawe wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród górników z zakresu zagrożeń hałasem oraz zwraca uwagę na możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu diagnostyki i profilaktyki zaburzeń słuchu w polskich kopalniach.
EN
The article deals with the problem of hearing loss among miners of hard coal mines. Describes hazards related to noise occurring in the mining work environment. It presents the results of short test tests identifying hearing disorders among a selected group of mine employees. The article also tries to assess the weaknesses and strengths of the hearing diagnostics system in Poland. It presents interesting results of surveys conducted among miners in the field of noise hazards and draws attention to the possibility of introducing innovative solutions in the field of diagnostics and prevention of hearing disorders in Polish mines.
PL
Zagrożenie tąpaniami jest jednym z kluczowych zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnej predykcji tego zagrożenia, zwłaszcza w aspekcie aktywności sejsmicznej, podejmowanych jest szereg zabiegów profilaktyki aktywnej i pasywnej, jednak nie w każdym przypadku działania te okazują się w pełni skuteczne. W artykule przedstawiono kształtowanie się stanu zagrożenia tąpaniami w czasie eksploatacji przystropowej, odprężającej warstwy pokładu 510 w partii A wschód w PGG SA Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła”.
EN
The risk of rockbursts is one of the key natural hazards associated with the exploitation of hard coal in the Upper Silesian Coal Basin. Due to the lack of possibility of precise prediction of the hazard, especially in the aspect of seismic activity, a number of active and passive prophylaxis measures are undertaken. However, these measures do not always prove to be fully effective. The article presents the development of the state of rockbursts hazard during the close to the roof exploitation, relaxing layers of the 510 seam in the A East part in PGG SA, „Mysłowice-Wesoła" Branch.
PL
Zakażenie szpitalne to takie, które pojawiają się w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Objawy pojawiają się po okresie wylęgania, którego długość jest dowodem na stycznosć chorego z czynnikami chorobotwórczymi właśnie podczas hospitalizacji. Szczególnie niebezpieczne są szczepy szpitalne o wysokiej oporności powstałej w wyniku antybiotykoterapii. Leczenie zakażeń nimi wywołanych jest trudne i często kończy się niepowodzeniem. Najlepszym sposobem zwalczania zakażeń szpitalnych jest profilaktyka. Ważna jest higiena osobista personelu, odpowiednie techniki sterylizacyjne, odkażanie sprzętów i pomieszczeń. W szpitalach powinno sie wprowadzić i przestrzegać procedur określających zasady utrzymania czystości .
EN
Nosocomial infections appear in connection with the granting of health benefits. Symptoms appear after a period of incubation, the length of which is evidence of patient contact with pathogens was during hospitalization. Especially dangerous are hospital strains with high resistance resulting from antibiotic treatment. Treatment of infections caused by them is difficult and often unsuccessful. The best way to fight against nosocomial infections is prevention. The important are: hygiene of staff, appropriate techniques of sterilization, decontamination of equipment and space. In hospitals should be introduced and maintained procedures for retention of purity.
4
PL
Firma BOLOIL S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław S.A. w Bukownie, jest liczącym się podmiotem na rynku kruszyw, wykorzystującym do ich produkcji dolomit, odzyskiwany podczas przerobu na koncentraty rudy cynku i ołowiu w Zakładach Górniczo-Hutniczych BOLESŁAW S.A. w Bukownie. Przewidywane zakończenie, w ciągu kilku najbliższych lat wydobycia rudy cynku i ołowiu spowodowało, że firma BOLOIL S.A. w Bukownie, z odpowiednim wyprzedzeniem, opracowała koncepcję uruchomienia własnej kopalni odkrywkowej, zlokalizowanej na złożu dolomitów triasowych „Ujków Stary”, udokumentowanego w granicach nieregularnego wieloboku o powierzchni 12 ha. Przedsiębiorca BOLOIL S.A. w Bukownie posiada koncesję na wydobycie dolomitu ze złoża „Ujków Stary”, z terminem obowiązywania do 2042 roku.
EN
The company BOLOIL S.A., belonging to the Capital Group ZGH Bolesław S.A. in Bukowno, is a significant subject on the aggregate market, using for the production of aggregates dolomite, recovered during processing zinc and lead ores into concentrate in the Mining-Metallurgical Works BOLESŁAW S.A. in Bukowno. The predicted during the nearest years end of zinc and lead ores mining caused that the company BOLOIL S.A. in Bukowno has worked out, with suitable advance, the conception of starting of an own opencast mine, located on the Triassic dolomite deposit “Ujków Stary”, documented within the borders of an irregular polygon with surface area equal to 12 ha. The enterprise BOLOIL S.A. in Bukowno possesses a concession with respect to exploit dolomite from the deposit “Ujków Stary” valid till the year 2042.
PL
Zakażenia pneumokokowe stanowią istotny problem zdrowotny, zwłaszcza u małych dzieci, pacjentów z grupy ryzyka i osób starszych. W artykule omówiono profilaktykę choroby pneumokokowej za pomocą szczepionek: polisacharydowej i skoniugowanej. Praca zawiera również informacje odnośnie ich skuteczności w różnych grupach wiekowych i ryzyka, a także aktualne wskazania do stosowania tych szczepionek.
EN
Pneumococcal infections pose an important health problem, especially to young children, patients at high risk and elderly people. In the article we discuss a prophylaxis of pneumococcal disease with polysaccharide vaccines and conjugated vaccines. This report contains information on their effectiveness in various age and risk groups, and current recommendations for vaccination.
6
Content available remote Podstawowe zagrożenia, profilaktyka i ochrona w radiografii przemysłowej
PL
Wytwarzanie konstrukcji spawanych o niezawodnym działaniu i bezpiecznych w eksploatacji stwarza konieczność prowadzenia bardzo dokładnej kontroli jakości spoin. Jedną z najbardziej dokładnych metod kontroli spoin metodami nieniszczącymi jest metoda radiograficzna, wykorzystująca promieniowanie ,,X" i ,,y". Szerokie wykorzystanie radiografii przemysłowej w kontroli nieniszczącej stwarza duże niebezpieczeństwo porażenia człowieka, tym groźniejsze, że początkowo są to uszkodzenia utajone, niezauważalne dla otoczenia. Z tego właśnie powodu przepisy bhp krajowe i zagraniczne bardzo dokładnie i jednoznacznie precyzują warunki w jakich dozwolone jest wykorzystanie promieniowania jonizującego, gwarantujące bezpieczną pracę obsługi pracującej przy tych urządzeniach oraz chroniące otoczenie przed szkodliwym wpływem promieniowania. Przedstawiono wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe oraz aktualne krajowe przepisy i wytyczne z zakresu ochrony radiograficznej.
EN
Production of welded structures, which are to be reliably and safely operated, makes it necessary to carry out extremely precise quality control of joints. Radiographic method is one of the most precise methods of non-destructive control of joints with the use of ,,X" and ,,y" radiation. Extensive application of industrial radiography for non-destructive control creates the high risk of human exposure thereto, especially that at the very beginning the damage is latent and imperceptible in the environment. That is why the national and foreign occupational safety and health regulations state precisely and unambiguously the conditions under which ionising radiation application is allowed to guarantee safe work of the operators of those devices and to protect the environment against hazardous exposure to the radiation. The exposure of living organisms to ionising radiation and current national regulations and guidelines concerning radiographic protection were presented in the article.
PL
Przez pojęcie nabytego zespołu upośledzenia odporności (AIDS) rozumie się wtórny do zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) zespół niedoboru odporności charakteryzujący się zakażeniami oportunistycznymi, schorzeniami nowotworowymi, neurologicznymi oraz innymi zespołami chorobowymi. Izolacja wirusa HIV lub wykrycie jego antygenów we krwi to najbardziej dokładne metody rozpoznania zakażenia. Wykrcie przeciwciał anty HIV jest metodą czułą i specyficzną na większości etapów zakażenia, ponadto niedrogą i powszechnie dostępną. Badanie na obecność przeciwciał anty HIV powinno być umożliwione każdej osobie, która tego potrzebuje i połączone z poradą (przed i po wykonaniu testu) udzieloną przez osobę potrafiącą prawidłowo zinterpretować wyniki testu.
EN
Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a secondary immunodeficiency syndrome resulting from human immunodeficiency virus (HIV) infection and characterized by opportunistic infections, malignancies, neurologic dysfunction and a variety of other syndromes. The isolation of HIV or detection of HIV antigen in blood provides the most specific diagnosis of HIV infection. The demonstration of anibodies to HIV is sensitive and specfic atmost stage of infection, inexpensive and widely available. Testing for antibody to HIV should be offered on a confidential basis to anyone requesting it but onlye conjunction with pre- and posttest counseling by someone famiiar with its significance.
8
Content available remote Profilaktyka i ryzyko zdrowotne w firmach stosujących środki antykorozyjne
PL
Opisano problematykę związaną z profilaktyką medyczną pracowników zatrudnionych w zakładach stosujących środki antykorozyjne.
EN
Medical prophylactic examinations problems in enterprises, in which anticorrosion sollutions are apply, were described.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe sposoby informowania o zagrożeniach wypadkowych związanych z dostępem lub zbliżaniem się osób postronnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, do obiektów elektroenergetycznych eksploatowanych przez BZE SA.
PL
Prąd jako nośnik najbardziej szlachetnej energii - energii elektrycznej - jest w dzisiejszych czasach powszechnie wykorzystywany. Energia elektryczna oraz urządzenia elektryczne są bezpieczne dla człowieka jak też środowiska naturalnego, o ile nie są łamane podstawowe zasady obchodzenia się z nimi. Niniejszy referat prezentuje działalność Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA ukierunkowaną na minimalizację ilości wypadków porażenia prądem elektrycznym wśród osób niepełnoletnich. Doceniając wagę problemu, jako że życie i zdrowie jest naszym dobrem najcenniejszym, zaangażowano w to zagadnienie prawie całą Firmę - od rzecznika prasowego Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA, służb BHP i służb marketingowych począwszy, a na każdym pojedynczym pracowniku skończywszy.
PL
Drgania mechaniczne (wibracje) są szkodliwym czynnikiem fizycznych występującym dość powszechnie w środowisku pracy. Przy nadmiernym obciążeniu organizmu mogą doprowadzić do rozwoju procesu chorobowego o niespecyficznym charakterze. Niepożądane objawy w stanie zdrowia pojawiają się po upływie kilku do kilkunastu lat od rozpoczęcia pracy w narażeniu na ten czynnik. Charakter i lokalizacja skutków zdrowotnych są zależne od miejsca wnikania i rozprzestrzeniania się wibracji w organizmie, co stanowiło podstawę do umownego podziału drgań mechanicznych na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, nazywane krótko drganiami ogólnymi i drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, powszechnie zwane drganiami miejscowymi. Drgania miejscowe są przekazywane do organizmu przez ręce bezpośrednio z trzymanych narzędzi wibracyjnych lub pośrednio, z elementów obrabianych na urządzeniach drgających. Ręczne narzędzia wibracyjne zaczęto wprowadzać do procesów produkcyjnych na przełomie XIX i XX wieku. Na początku zastosowano je w przemyśle wydobywczym, tj. w kopalniach i kamieniołomach, a następnie w budownictwie, hutnictwie, przemyśle maszynowym i stoczniowym. Pierwsze doniesienie o ujemnym działaniu wibracji miejscowej na organizm przedstawił w 1911 r. włoski lekarz G. Loriga. Działanie to objawiało się napadowym blednięciem palców rąk, znanym jako tzw. objaw Raynauda. Dolegliwość ta występowała w znacznie większym procencie u górników posługujących się ręcznymi narzędziami wibracyjnymi w porównaniu do populacji generalnej. W latach 40. pojawiły się doniesienia o występowaniu zaburzeń w kończynach górnych wśród innych zawodowych grup operatorów ręcznych narzędzi wibracyjnych, a zwłaszcza u szlifierzy, oczyszczaczy, nitowaczy i polerowaczy. W latach 60. ukazało się wiele prac o nadmiernym występowaniu objawu Raynauda u leśników posługujących się pilarkami. Doniesienia te zwróciły uwagę na szkodliwość działania wibracji miejscowych wytwarzanych przez zmechanizowane narzędzia wibracyjne trzymane lub prowadzone rękami i na konieczność ochrony narażonych pracowników przez określenie i przestrzeganie granicznie dopuszczalnych ekspozycji oraz stosowanie odpowiedniej prewencji. Drgania ogólne działają na całe ciało człowieka, wnikając do organizmu z powierzchni, na której pracownik stoi lub siedzi. W pozycji stojącej drgania ogólne wnikają do organizmu tylko przez stopy z drgającej podłogi lub podestu. W pozycji siedzącej drgania mogą wnikać jednocześnie z podłoża przez stopy, z siedziska i z oparcia siedziska. Wibracje ogólne pojawiły się w wyniku rozwoju różnorodnych środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego oraz maszyn roboczych: rolniczych, drogowych, budowlanych itp. Jednocześnie, wraz z rozwojem techniki, drgania ogólne powstawały jako uboczne skutki pracy maszyn i urządzeń stacjonarnych montowanych w pomieszczeniach fabrycznych. Przeciążenie organizmu drganiami ogólnymi przyczynia się do rozwoju nieswoistych procesów chorobowych. Zaburzenia obejmują obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy, układ naczyniowy, wewnątrzwydzielniczy, kostno-stawowy i mięśniowy oraz trawienny i rozrodczy. Rejestrowane są także zaburzenia czynności narządu wzroku, słuchu, równowagi czucia dotyku i temperatury. Ustalenie granicznych wartości drgań mechanicznych bezpiecznych dla zdrowia pracowników jest przedmiotem dyskusji i badań, zarówno doświadczalnych, jak i epidemiologicznych. Badania te są prowadzone oddzielnie dla drgań działających na człowieka przez kończyny górne i oddzielnie dla drgań ogólnych przenoszonych do organizmu przez stopy, pośladki, plecy i boki. Dotychczasowe najwyższe dopuszczalne natężenia(NDN) wibracji ustalane były w większej mierze na podstawie wyników badań doświadczalnych nad reakcjami człowieka na drgania niż na podstawie oceny skutków zdrowotnych wywołanych narażeniem na drgania w środowisku pracy. Wyniki badań epidemiologicznych obarczone są wpływem wielu dodatkowych czynników nie uwzględnianych w normatywach, a przyczyniających się do modyfikacji rozwoju niespecyficznych zmian powibracyjnych w organizmie. Nie został do końca zdefiniowany wpływ tych dodatkowych czynników, w tym: zmiennej ekspozycji na drgania, znacznego zróżnicowania widmowego sygnałów drganiowych generowanych przez źródła wibracji, środowiskowych warunków mikro- klimatycznych, współobecności innych szkodliwych czynników, sposobu wykonywania pracy decydującego o stopniu rozprzestrzeniania się drgań w organizmie, obciążenia fizycznego i psychicznego, a także stanu zdrowia narażonego pracownika. Wymienione czynniki, nie ujmowane w sposób ilościowy przy określaniu wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) drgań mechanicznych, mogą w różny sposób wpływać na stopień i szybkość rozwoju ujemnych zmian zdrowotnych. Fakt ten uważany jest za główną przyczynę znacznych nieraz rozbieżności między wynikami badań skutków zdrowotnych a ustalanym w aktach normatywnych ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem pracowników na wibracje. Znaczny postęp wiedzy w ciągu ostatniej dekady, wynikający z intensyfikacji prowadzonych badań laboratoryjnych i epidemiologicznych, wymusza konieczność zarówno częstszej weryfikacji metod wartościowania wyników pomiarowych i metod oceny narażenia, jak też ustalania nowych wartości NDN, coraz bardziej powiązanych ze skutkami zdrowotnymi u narażonych pracowników. Obecne krajowe normy higieniczne zawierają wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) drgań mechanicznych ustalone na podstawie wielkości proponowanych w normach ISO z lat 70. i 80. Weryfikacja obecnych norm polskich, opracowanych w latach 1988-1989, jest konieczna z następujących powodów: Występowania niejednoznaczności w interpretacji wyników pomiarowych i ocenie stopnia narażenia pra-cownika na wibracje na skutek przyjęcia wielu wartości NDN, a mianowicie: trzech dopuszczalnych ważonych częstotliwościowo wartości przyspieszeń dla drgań miejscowych i sześciu dopuszczalnych ważonych częstotliwościowo wartości przyspieszeń dla drgań ogólnych, a także dwóch różnych ciągów dopuszczalnych wartości skutecznych przyspieszeń drgań ogólnych ustanowionych dla tercjowych pasm częstotliwości. Ustalenia wartość NDN drgań mechanicznych w powiązaniu z wartościami współczynnika szczytu sygnału wibracyjnego, bez potwierdzenia przyjętych zależności z wynikami badań doświadczalnych i epidemiologicznych przedstawianych w piśmiennictwie. Przyjęcia wartości granicznie dozwolonych natężeń (NDN) drgań bądź to zawyżonych w przypadku drgań mechanicznych o działaniu ogólnym - bądź zaniżonych - w przypadku drgań działających na człowieka przez kończyny górne, w porównaniu do wartości podawanych obecnie w piśmiennictwie. Braku w krajowych normatywach higienicznych wytycznych dotyczących postępowania profilaktycznego. Przedsięwzięcia w zakresie profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej były zalecane w poprzednich krajowych normach higienicznych. Zalecenia profilaktyczne są podawane zarówno w normach higienicznych ustanawianych i publikowanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), jak też w normach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).
EN
Whole-body vibration is generated by industrial lorries, mining vehicles, long distance lorries, construction vehicles and public transport. Hand-arm vibration is generated by different hand vibrating tools as grinder, chain saw, hammer drill, pneumatic hammer, pneumatic rammer, nailer and so on. Excessive human exposure to whole-body vibration or to hand-arm vibration in the occupational environment evokes a number of non-specific adverse health effects. Ailments and disease symptoms appear within several or a dozen or so years of occupational exposure. The mechanisms of injury from vibration constitute a very complex phenomenon. On the one hand, human reaction depends on the vibration stimulus parameters, vibration exposure patterns and other environmental factors accompanying vibration. On the other hand, it depends on physical properties of the exposed organism, its susceptibility and general health status. Health disturbances affect the nervous, circulatory, sensory and musculoskeletal systems in the upper extremities. In case of whole-body vibration especially common are disturbances of the lumbar spine. Threshold limit values (TLVs) were prepared on the basis of the analysis of: similar drafts prepared in the other countries, drafts of standards of the International Organization for Standardization prepared by the TC 108/SC4 Committee, TLV drafts discussed in the European Union Commission, literature on the criteria of assessment of health effects in the exposed workers and own results of experimental studies. The new two projects are based on the 8-hour energy-equivalent vector sum of frequency-weighted acceleration sum, i.e. the room-sum of squares of the acceleration values for the three axes: X, Y and Z defined in the ISO 2631 -1 -1997 standard (whole-body vibration) or in the ISO 5349 standard (hand-arm vibration).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.