Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 449

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo mieszkaniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
W 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem - o 1,7%. Spadła natomiast o 12,8% liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła aż o 27,8%. Kryzys dotyczy także budownictwa komunalnego i społecznego czynszowego.
2
PL
Powstawanie wad budowlanych jest problemem występującym w każdym procesie inwestycyjnym. Celem przedstawionych w artykule badań jest identyfikacja wad w oddawanych do użytkowania budynkach mieszkalnych oraz ocena stopnia ich istotności. Do oceny stopnia istotności wad zaproponowano analizę Pareto-Lorenza oraz tzw. klasyfikację ABC. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że istotnymi dla jakości budynku są wady zidentyfikowane w następujących elementach budynku: tynki, okna, posadzki, instalacje elektryczne, części wspólne, instalacje wodno-kanalizacyjne, niewłaściwe oczyszczenie elementów, drzwi i szyby.
EN
The formation of construction defects is a problem that occurs in every investment process. The aim of the research presented in the article is to identify defects in residential buildings handed over for use and to assess their degree of significance. To assess the significance of defects, the Pareto-Lorenz analysis and the called ABC classification. Based on the research, it was found that the defects identified in the following building elements are significant for the quality of the building: plasters, windows, floors, electrical installations, common parts, plumbing, improper cleaning of elements, doors and glass.
PL
Artykuł porusza kwestię koncepcji nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych. Autorzy wymieniają korzyści płynące z takich inwestycji, a także opisują, jak temat nadbudów jest rozwiązywany w wybranych krajach Europy.
EN
The article addresses the concept of superstructures for existing residential buildings. The authors list the benefits of such investments, and describe how the topic of superstructures is solved in selected European countries.
4
Content available remote Energooszczędne i pasywne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem silikatów
PL
Współczesne budownictwo to budownictwo dążące do minimalizacji zapotrzebowania na energię i zmniejszania swojego negatywnego wpływu na środowisko, elementy silikatowe wpisują się w te założenia. A jeśli ich parametry materiałowe zostaną wykorzystane w świadomy sposób, silikaty pozwalają na stworzenie ścian obiektów, których zapotrzebowanie na energię będzie zmniejszone do minimum. W artykule omówiono parametry silikatów w kontekście konieczności budowania budynków energooszczędnych.
EN
Modern construction is aimed at minimizing the demand for energy and reducing its negative impact on the environment, and silicate elements are part of these assumptions. If their material parameters are used in a conscious way, silicates allow you to create walls of buildings whose energy demand will be reduced to a minimum. The article discusses the parameters of silicates in the context of the need to build energy-saving buildings.
EN
Persistent air pollution (SMOG) in large cities in countries based on energy and coal heating is a serious and growing problem. Improving air quality is currently the main challenge for the metropolises of Central and Eastern Europe. Despite intensive efforts, the average annual concentration of PM2.5 in this area exceeds the standard recommended by the World Health Organization (recommended standard - 25 μg). Data from environmental institutions show that, for example, in Kraków (Poland), the number of days with PM 2.5 concentrations drastically exceeding the permissible standards in the last year was 96. The article describes the method of controlling air purification in the apartment using automation devices, control software and applications available for smartphones, tablets and personal computers. The presented solution uses technologies that can use free (alternative) software, extending the functionality of devices and increasing the flexibility of the control system. The main goal is to maximize the comfort of home users and to minimize the cost of electricity consumption. Additionally, the existing air cleaning devices are adapted to the needs of the air cleaning control system.
PL
Utrzymujące się zanieczyszczenia powietrza (SMOG) na obszarze dużych miast w krajach opartych na energetyce i ogrzewaniu węglowym stanowi poważny problem. Poprawa jakości powietrza to obecnie główne wyzwanie metropolii Europy środkowo-wschodniej. Mimo intensywnych działań, średnie roczne stężenie pyłów PM2,5 na tym obszarze przekracza zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia normę (zalecana norma - 25 μg). Z danych instytucji zajmujących się ochroną środowiska wynika że np. w Krakowie (Polska) liczba dni ze stężeniami pyłu PM 2.5 przekraczających drastycznie dozwolone normy wynosiła 96 w ostatnim roku. W artykule przedstawiono opis sterowania oczyszczaniem powietrza w mieszkaniu z wykorzystaniem urządzeń automatyki, oprogramowania sterującego oraz aplikacji dostępnych na smartfony, tablety i komputery osobiste. W przedstawionym rozwiązaniu zastosowano technologie posiadające możliwość wykorzystania wolnego (alternatywnego) oprogramowania, rozszerzającego funkcjonalność urządzeń i podnoszące elastyczność systemu sterowania. Za główny cel uznano maksymalizację wygody użytkowników mieszkania oraz możliwie jak największą minimalizację kosztów zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo zaadaptowano do potrzeb systemu sterowania oczyszczaniem powietrza istniejące urządzenia w postaci oczyszczaczy powietrza.
PL
Wraz z początkiem 2022 roku weszły w życie nowe i zmieniły się dotychczasowe zasady wsparcia finansowego montażu i zakupu nowych urządzeń i instalacji grzewczych dla budownictwa mieszkaniowego. Zarówno nowe komponenty znanych programów, jak i formuła nowych projektów mają się przyczynić do zwiększenia liczby osób, które będą korzystać w domach i mieszkaniach z nowoczesnych i niskoemisyjnych instalacji grzewczych.
PL
Pomimo licznych zmian przepisów i ogłaszania różnych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego to gmina wciąż pozostaje podstawowym podmiotem, na którym spoczywa ustawowy obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
PL
Według wstępnych danych GUS-u, w 2021 roku oddano do użytkowania 234,7 tys. mieszkań. Jest to więcej niż w 2020 r. o 6,3%, w którym oddano 222 tys. W 2021 r. wzrosła też liczba rozpoczętych budów, wydanych pozwoleń na budowę i dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań laboratoryjnych certyfikowanych modułów (paneli) służących do wznoszenia budynków o drewnianej konstrukcji w autorskiej technologii Wood Core House (WCH). Rozwiązanie to może być stosowane zarówno do budowy nowych obiektów mieszkalnych czy użyteczności publicznej, jak również stosowane w modernizacjach, remontach lub nadbudowach budynków istniejących - z uwagi na ich mały ciężar. Rozwiązanie to łączy prefabrykację elementów z bezpośrednim montażem na budowie bez użycia ciężkiego sprzętu. Czyli umożliwia wykonanie konstrukcji drewnianej ścian tam, gdzie dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony.
EN
This paper presents the results of selected laboratory tests of certified modules (panels) for the construction of timber-framed buildings using the author's Wood Core House (WCH) technology. This solution can be used both for the construction of new residential or public buildings, as well as applied in the modernisation, renovation or superstructure of existing buildings - due to their low weight. This solution combines prefabrication of the elements with direct assembly on site without the use of heavy equipment. This means that it is possible to build a wooden wall structure where access for heavy equipment is difficult.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań pod obciążeniem doraźnym Hybrydowych Belek Stropowych (HBS) do wznoszenia budynków o drewnianej konstrukcji w autorskiej technologii Wood Core House (WCH). HBS, ze względu na swój mały ciężar, mogą być stosowane zarówno do budowy nowych obiektów mieszkalnych czy użyteczności publicznej, jak również w modernizacjach, remontach lub do wykonywania nowych stropów w budynkach istniejących. Zastosowane rozwiązanie łączy prefabrykację elementów z bezpośrednim montażem na budowie bez użycia ciężkiego sprzętu, czyli umożliwia wykonanie konstrukcji stropów drewnianych tam, gdzie dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony.
EN
This paper presents the results of the Hybrid Floor Beams (HBS) laboratory tests under immediate load used for the construction of timber-framed buildings using the author's Wood Core House (WCH) technology. This solution can be used both for construction of new residential or public buildings, as well as can be applied for modernisation, refurbishment or making new floors in existing buildings - due to their low weight. This solution combines prefabrication of the elements with direct assembly on site without the use of heavy equipment. This means that it is possible to build a wooden floor structure, where access for heavy equipment is difficult.
12
Content available Mazurski model współczesnego regionalizmu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących spojrzenia mieszkańców Mazur na współczesny kształt budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i przeznaczonego na turystykę w ich regionie. Wnioski z badań posłużyły jako punkt wyjścia do przygotowania propozycji projektowych współczesnych założeń krajobrazowo mieszkalnych z wykorzystaniem domów na wynajem, czy gospodarstw agroturystycznych. Dyplomowe prace inżynierskie studentów architektury są odpowiedzią na preferencje formalne mieszkańców. Zakres czasowy części opartej na badaniu ankietowym dotyczy XXI wieku, a części dotyczącej analiz archetypu sięga wieku XVII.
EN
This paper presents the results of a survey that explored how the residents of Masuria perceived the contemporary form of single-family and tourist housing in their region. The conclusions of this study were used as a starting point for preparing design proposals of contemporary landscape and housing layouts based on homes for rent or agricultural tourism facilities. Bachelor of Engineering in Architecture thesis projects became an answer to the formal preferences of the residents. The temporal scope of the section presenting the survey study concerns the twenty-first century, while the archetype analysis section reaches back to the seventeenth century.
PL
Przed inżynierem w dzisiejszych czasach stoi wiele różnorodnych wyzwań. Inżynier tworząc dzisiaj, tworzy rzeczywistość jutra, dlatego tak ważne jest, aby łączyć to, co jest znane i nieznane. Podchodzić do problemów jako wyzwań, które zawsze da się rozwiązać, ale nie w taki oczywisty sposób, jakby na początku mogło się to wydawać. Przestrzeń ograniczają jedynie powierzchnie, które tworzą obiekt budowlany. W przypadku brył platońskich są to trzy figury płaskie: trójkąt równoboczny, kwadrat i pięciokąt foremny.
EN
Nowadays, engineers are facing many different challenges. An engineer working today is creating the reality of tomorrow; that is why it is so important to combine the familiar with the unknown; to approach problems as challenges which can always be solved, but not as easily as it may appear at first glance. Space is limited only by surfaces comprising the building being constructed. In the case of Platonic solids, they are three plane figures: equilateral triangle, square, and regular pentagon.
PL
Przedmiotem artykułu są rodzaje ścian wewnętrznych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i stawiane im wymagania. Autor analizuje wymagania dla konstrukcji murowych wobec różnych rodzajów ścian wewnętrznych, takich jak: ściana konstrukcyjna, ściana nośna, ściana oddzielenia przeciwpożarowego, ściana oddzielająca, ściana bez funkcji oddzielających, ściana międzymieszkaniowa. Omawia także inne wymagania wobec ścian.
EN
The article describes the types of internal walls used in residential construction and the requirements they have to meet. The author analyses the requirements for masonry structures for various types of internal walls, such as: structural wall, load-bearing wall, fire partition wall, partition wall, wall without separating functions, party wall between dwellings. It also discusses other requirements for walls.
15
Content available Analiza usterek w wybranych budynkach mieszkalnych
PL
W artykule przeprowadzono analizę ilościową usterek występujących w 8 budynkach mieszkalnych wybudowanych w latach 2017-2020. Na podstawie bazy danych 9362 zgłoszonych defektów budowlanych określono typy usterek najczęściej i najrzadziej występujących w lokalach mieszkalnych, a także częściach wspólnych. Przedstawiono zestawienie typów usterek ze względu na ich udział procentowy we wszystkich stwierdzonych defektach. Ponadto określono średnią ilość usterek w przeliczeniu na każdy lokal, a także średnią ilość usterek na każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej wraz z wnioskami. Wskazano również kierunki dalszych badań.
EN
The article presents a quantitative analysis of defects occurring in 8 residential buildings built in 2017-2020. On the basis of a database of 9362 reported construction defects, the types of defects most frequently and rarely occurring in residential premises and common areas were determined. A list of types of faults has been presented with regard to their percentage share in all identified faults. In addition, the average number of defects per each apartment was determined, as well as the average number of defects per each square meter of usable area, together with conclusion. The directions of further research were also indicated.
PL
Według wstępnych danych GUS, w 2019 r. oddano do użytkowania 207,2 tys. mieszkań, tj. o 12% więcej niż w 2018 r. – wtedy notowano wzrost o 3,8%. Wzrosła też liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, i liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
17
Content available Ewolucja budownictwa prefabrykowanego w Polsce
PL
Autorzy artykułu uważają, że w dobie, gdzie czas realizacji inwestycji jest wielkością krytyczną oraz wobec rosnących kosztów prowadzenia robót przy jednocześnie odczuwalnym braku wykwalifikowanej siły roboczej, dostrzegane są pozytywne cechy prefabrykacji. Wznoszenie obiektów budowlanych z przygotowanych fabrycznie elementów (płaskich lub przestrzennych) o wysokiej jakości i funkcjonalności ma wiele zalet i dlatego też technologia ta jest coraz częściej wybierana zarówno przez inwestorów, jak też i przez wykonawców. Budowa obiektów prefabrykowanych jest bardzo przewidywalna w zakresie terminów i kosztów.
EN
The article discusses the fact that in the era where time of investment implementation constitutes a critical value and where increasing costs of works are accompanied by a perceptible shortage of skilled labour force, positive aspects of prefabrication are recognized. Erecting buildings from factory-prepared (flat or spatial) elements of high quality and functionality exhibits numerous advantages, therefore this technology is more and more often chosen both by investors and contractors. The construction of prefabricated facilities is very predictable in terms of time limits and costs.
19
Content available remote Innowacyjne zastosowanie betonu w budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule przeanalizowano zależności pomiędzy zmianami izolacyjności cieplnej a zmianami izolacyjności akustycznej przegród lub obiektów budowlanych oraz efekty związane ze zwiększonym stosowaniem odnawialnych źródeł energii. Przytoczono przykłady dotyczące budownictwa mieszkaniowego.
EN
The article analyzes the relationships between changes in thermal insulation and changes in acoustic insulation of partitions or building structures and the effects associated with the increased use of renewable energy sources. Examples are given concerning housing construction.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.