Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procedura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Opracowanie nawiązuje do ogólnych wymagań zapisanych w "Prawie ochrony środowiska", dotyczących oceny standardów jakości środowiska odnoszących się do emisji drgań pochodzących od eksploatowanych dróg. Podano tu procedury przydatne w ocenianiu wpływu na budynki eksploatowane drgań generowanych przejazdami pojazdów w pobliżu tych budynków. Drgania takie są wymuszeniem kinematycznym budynku i mogą doprowadzać do jego uszkodzeń (rysy, uszkodzenia elementów architektonicznych, zarysowania w elementach konstrukcyjnych itp.). Z kolei drgania w budynku mogą wpływać na naruszenie warunków niezbędnego komfortu wibracyjnego. Mogą też naruszać wymagania odnoszące się do warunków pracy urządzeń wrażliwych na drgania w budynkach eksploatowanych. Zadaniem rzeczoznawcy jest opracowanie diagnozy, w wyniku której uzyskuje się informacje o tym, czy istnieje związek skutkowo-przyczynowy między naruszeniem warunków bezpiecznej eksploatacji budynku a działaniem źródła drgań. Zastosowanie procedur tu opisanych powinno ułatwić wykonanie takich diagnoz. Postępując według podanych procedur rzeczoznawca będzie stosował odpowiednie narzędzia diagnostyczne, o których niezbędne informacje również zamieszczono w niniejszym opracowaniu.
EN
The study refers to the general requirements of the Environmental Protection Law regarding the assessment of environmental quality standards relating to the emission of vibrations from the roads in use. The article discusses the useful procedures for assessing the impact of vibrations generated by passing vehicles near the buildings. Such vibrations are a kinematic excitation for the building and can lead to damage (Iike cracks, damage to architectural elements, scratches in structural elements, etc.). In turn, vibrations in the building may affect the violation of the conditions of the necessary vibration comfort. They may also violate the requirements relating to the working conditions of devices sensitive to vibrations in exploited buildings. The expert task is to develop a diagnosis, as a result of which information is obtained as to whether there is a cause-and-effect relationship between the violation of the conditions for the safe operation of the building and the operation of the source of vibration. The use of the procedures described here should facilitate such diagnoses. Following the given procedures, the expert will use appropriate diagnostic tools, and the necessary information described in this study.
EN
The influence of global lockdowns during the COVID-19 pandemic has profoundly impacted the lives of many people. Once performed elsewhere, many activities had to be moved to private spaces of individual homes, influencing how people use their residential space, modifying their living and working conditions. The purpose of this study was to research the changes in the use of residential space through questionnaires addressed to respondents in five age groups (up to 25, 26–35, 36–50, 51–65, and over 65), and living or studying in the Milan area (Lombardy)—an area affected severely by COVID-19 in the period March–May 2020. The obtained questionnaire results allowed the authors to create a set of guidelines for apartment design, intended to improve their spatial performance. The observations made when creating the case study projects led to two main conclusions: First, at the level of the house plan, the arrangement of the plan should be free and adaptable, al-lowing for fast alteration by the user. Second, the project should be tailor-made, highly specialized, and purposefully designed at the level of home office design, including appropriate furnishings, technical appliances, and lighting systems.
EN
The article addresses issues pertaining to the conduct of march, defence and assault by a platoon and a company of tanks. It indicates areas of the current tactical regulations of the land forces requiring development in the field of tactics of tank subunits. Furthermore, the paper presents possible tactical procedures resulting from the analysis of contemporary conflicts, literature and experience of lecturers and subunit commanders.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z prowadzeniem marszu, obrony i natarcia przez pluton oraz kompanię czołgów. Wskazano obszary w obowiązujących regulaminach taktycznych Wojsk Lądowych wymagających rozwinięcia w zakresie taktyki pododdziałów czołgów. Przedstawiono możliwe do zastosowania procedury taktyczne wynikające z analizy współczesnych konfliktów, literatury i doświadczeń wykładowców oraz dowódców pododdziałów.
PL
W pracy podjęto temat badania szczelności żelbetowych zbiorników na ciecze. Zestawiono procedury prób szczelności wymagane przez normy różnych krajów wraz z kryteriami, które muszą być spełnione, aby wynik próby szczelności był uznany za pozytywny. Na podstawie normy EC2 podano warunki zapewnienia na etapie projektu szczelności zbiornika, w szczególności klasyfikację zbiorników ze względu na szczelność. Przedstawiono przykłady zbiorników, które nie przeszły pozytywnie próby szczelności i wskazano możliwe przyczyny. Podano zasady analiz mających na celu potwierdzenie przyczyn nieszczelności ujawnionych w czasie próby szczelności zbiorników, ilustrując je przykładem obliczeniowym.
EN
The study deals with the tightness of reinforced concrete tanks for liquids. Outlined the leak test procedures required by the standards of various countries, along with the criteria that must be met in order for the leak test to be considered positive. Based on the EC2 standard, the conditions for ensuring the tightness of the tank at the design stage are given, in particular the classification of tanks in terms of tightness. Examples of tanks that failed the tightness test were presented, and possible causes were indicated. The principles of analyses aimed at confirming the causes of the leaks revealed during the tank tightness test are presented, illustrating them with a computational example.
6
EN
Peace missions in the modern world are inextricably linked to the political and social processes taking place in specific regions of the globe. When looking closer to the more than fifty-year history of international peacekeeping operations, it should be noted that as time passes, they undergo constant transformations. Their types, goals, and ways of implementation are changing. That is because the environment in which such operations are carried out is changing. They are also transforming the goals and priorities of local and international communities. Permanent modification is also subject to threats in the modern world. Peace missions are conducted under ever-changing social, economic, and political conditions. They must be flexible so that they can adapt to new challenges. Success is never guaranteed because the tasks related to maintaining peace are carried out in challenging conditions. The success of the peace mission depends on many factors, such as the composition of the peacekeeping mission (military personnel, police, civilian employees), logistical support, entrusted tasks and the environment in which the peace mission operates.
PL
Misje pokojowe we współczesnym świecie są nierozerwalnie związane z procesami polityczno-społecznymi zachodzącymi w poszczególnych regionach kuli ziemskiej. Przyglądając się bliżej ponad pięćdziesięcioletniej historii międzynarodowych operacji pokojowych należy stwierdzić, iż w miarę upływu czasu ulegają one ciągłym przeobrażeniom. Zmieniają się ich rodzaje, cele i sposoby realizacji. Dzieje się tak, dlatego, iż zmienia się środowisko, w którym prowadzone są takie operacje. Ulegają również przekształceniom cele i priorytety społeczności lokalnych oraz międzynarodowych. Permanentnej modyfikacji podlegają także zagrożenia we współczesnym świecie. Misje pokojowe są prowadzone we wciąż zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Muszą być elastyczne, aby mogły dostosować się do nowych wyzwań. Sukces nigdy nie jest pewny, ponieważ zadania związane z utrzymaniem pokoju realizowane są w wyjątkowo trudnych warunkach. Powodzenie misji pokojowej zależy od wielu czynników, takich jak skład misji pokojowej (personel wojskowy, policji, pracownicy cywilni), wsparcie logistyczne, powierzone zadania oraz środowisko, w którym działa misja pokojowa.
EN
The article presents an authorship version of the analysis procedure of data set from MSA Attribute Study for the purposes related to the reduction of conformity assessment errors and improvement of production process effectiveness. The MSA manual does not include any clear guidelines on how to eliminate errors or guidelines on how to analyse data sets from attribute study to eliminate errors. The article attempts to fill the gap identified in this field. In this article (Part 1), the author outlines the key features of own methodology of analysis data from MSA attribute study. In this article, which is one of the two parts, a research problem has been identified. It was emphasised that the influence on the reduction of the effectiveness of the production process have errors committed by the controllers in the alternative assessment of the product's conformity with the requirements, i.e. errors of I and II type, in particular, II type errors, which should be first eliminated. A traditional approach to research analysis and evaluation of alternative inspection system practised in the MSA manual was presented. Four key assumptions that were adopted for the research goal were presented. Author's procedure for analysis of errors from the attribute study data set is to point to the direction of activities in the field of error analysis, emphasise intolerance to any error, assume to use the root causes analysis and the coaching sessions to reach the root causes of conformity errors. In the second, final article in the series (Part 2), the author illustrates how, step by step, the procedure could be used in practice. It also presents the advantages and limitations of its own procedure.
EN
The goal of this article is to present the procedure for obtaining an environmental decision using the example of an investment involving the reconstruction of a road. The case study concerned the reconstruction of a public municipal road No. 178044N Prostki-Ostrykół-Lipińskie Małe, Prostki municipality, Ełcki poviat, Warmińsko-Mazurskie voivodeship of the length of 4308.50m against legal regulations of obtaining environmental decisions. Through the interpretation of legal regulations, it was established that the described investment – under certain conditions – does not require obtaining an environmental decision. Based on literature studies, basic concepts and activities pertaining to the procedure of obtaining environmental decisions in Poland were presented. Moreover, the conclusions obtained as part of the research may prove useful to public investors who are obligated to verify their investments in terms of their legal compliance during the planning stage.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procedury uzyskania decyzji środowiskowej na przykładzie inwestycji polegającej na przebudowie drogi. Studium przypadku dotyczyło przebudowy drogi gminnej publicznej nr 178044N Prostki-Ostrykół-Lipińskie Małe, gmina Prostki, powiat Ełcki, województwo Warmińsko-Mazurskie na długości 4308,5 m pod kątem przepisów dotyczących uzyskiwania decyzji środowiskowych. Poprzez interpretacje przepisów prawnych ustalono, że opisana inwestycja, pod pewnymi warunkami, nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Na podstawie studiów literaturowych przedstawiono podstawowe pojęcia oraz czynności związane z procedurą uzyskiwania decyzji środowiskowej w Polsce. Uzyskane w ramach badań wnioski mogą okazać się przydatne inwestorom publicznym, którzy są obowiązani do weryfikacji swoich inwestycji pod kątem ich zgodności z prawem na etapie planowania.
PL
W artykule w pierwszej kolejności omówiono główne zadania i obowiązki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W dalszej części przeanalizowano przepisy odnoszące się do zmiany na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w toku budowy.
EN
The article first discusses the main tasks and responsibilities of a construction site manager and an investor supervision inspector. Secondly, it examines the provisions regarding the change of a construction site manager or an investor supervision inspector during a construction process.
PL
Planowanie procesów inwestycyjnych wiąże się z naruszaniem praw różnych interesariuszy. Zjawisko to jest też widoczne przy inwestycjach infrastruktury komunikacyjnej. Częścią sytemu komunikacyjnego są parkingi, które zajmują coraz większą powierzchnię, wypierając z przestrzeni publicznej człowieka. Aktualne zagęszczenie na parkingach osiedlowych przekracza ich pojemność, utrudnia komunikację wewnętrzną i uniemożliwia akcje ratownicze w sytuacjach zagrożenia. Koniecznym rozwiązaniom naprawczym, polegającym na wyprowadzeniu samochodu z osiedla, będą przeciwni lokalni interesariusze, którzy chcą mieć swój samochód „pod domem”. Dokonanie rekonstrukcji przestrzeni osiedlowej będzie łatwiejsze po konsultacjach społecznych, których następstwem będą oddolne inicjatywy typu bootom-up, tworzone przez mieszkańców tego osiedla.
EN
Planning investment processes is linked to the violation of rights different stakeholders. That is very evident during investments in communication infrastructure. Parkings are part of the communication system, which need more and mores pace, displaing people from public space. Currently, amount of cars on parkings exceeds their capacity, impede commuication and impede rescue operation. Such reconstruction of the housing estateand adjusting to the current plan can only be done by building bottom-up initiatives by groups of stakeholders from this housing estate.
12
Content available remote Wybrane aspekty projektowania hal z uwagi na warunki pożarowe
PL
Prawo budowlane wymaga, aby każdy obiekt spełniał wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. W aktach prawnych określono te wymagania i sposób realizacji. Natomiast przepisy zawarte w normach pozwalają wyznaczyć odporność ogniową elementów konstrukcyjnych oraz zbadać ją dla materiałów. W artykule przedstawiono te zagadnienia w nawiązaniu do obiektów halowych.
EN
Construction law requires that every facility also meets fire safety requirements. The legislation specifies the requirements and the implementation method. On the other hand, the rules included in the standards allow to determine the fire resistance of structural components and test it for materials. The paper presents these issues in relation to halls.
PL
Prawo zamówień publicznych jest jedną z najważniejszych regulacji prawnych dla jednostek systemu opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat zamówień publicznych.
EN
Public procurement law is one of the most important legal regulations for medical establishments. The aim of the article is to present the basic information about public procurement.
14
Content available remote Nowe prawo ma zapobiec nadużyciom przy budowie dróg
PL
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmiany w prawie regulującym procedurę wykonawstwa najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w Polsce. Nowe przepisy mają ukrócić praktyki wielkich koncernów budowlanych, które nie płacą podwykonawcom za wykonaną pracę.
EN
Polish Ministry of Justice announced the changes in the law that regulated the procedure of implementation of the most important road projects in Poland. New regulations will stop the biggest construction companies from not paying the subcontractors for the completed tasks. In the article there is included an extensive statement from a lawyer who discusses the proposed regulations and potential consequences for companies and the subcontractors.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozrzutu parametrów technologicznych stosowanych podczas procesu spawania. Zaprezentowano wybrane Protokoły Kwalifikowania Technologii Spawania WPQR na podstawie których przeprowadzono ocenę rozrzutu parametrów technologicznych. Analiza została przeprowadzona w oparciu o założenia teoretyczne opisane w PN-EN ISO 15614, wartości praktyczne wynikające z warunków produkcyjnych oraz o tolerancje wskazań wartości elektrycznych, które są stosowane dla urządzeń do spawania elektrycznego.
EN
An analysis of the dispersion analysis of technological parameters used during a process of welding is presented in the article. Selected Welding Procedure Qualification Records (WPQR) are described, on base of which an assessment of dispersion analysis of technological parameters is made. An analysis was made based on the theory described in the PN-EN ISO 15614 standard, practical values resulting from the production conditions, as well as an indication tolerance of electrical values, which are used for electrical welding devices.
16
Content available remote Procedury diagnostyczne budynków wielkopłytowych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe aspekty diagnostyki budynków wielkopłytowych na podstawie wieloletniej działalności ITB, uwzględniające specyficzny charakter tego rodzaju budownictwa. Celem pracy było wskazanie kierunków działań rzeczoznawców i ekspertów budowlanych w obowiązkowych przeglądach okresowych zmierzających do spełnienia wymagań podstawowych stawianych obiektom budowlanym. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez ITB badań in situ złączy konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych, wzniesionych w systemach Wk-70, OWT i Szczecin w aspekcie ich ogólnej trwałości. Wskazano możliwości techniczne wykorzystania nowoczesnych skanerów w badaniu struktury materiału wypełniającego połączenia prefabrykatów w złączach pionowych i poziomych.
EN
This article presents the basic aspects of the diagnostics of large panel buildings, based on the long time activity of ITB in this area and taking into account specific aspects of this type of construction. The aim of work was to indicate the directions of experts’ activities in mandatory periodic inspections which aimed at meeting the basic requirements for construction works. The results of ITB in-situ research on structural joints of large panel buildings constructed in Wk-70, OWT and Szczecin systems in terms of their overall durability are also presented. The technical possibilities of using modern scanners in the study of the structure of the filling material of prefabricated joints in vertical and horizontal joints are indicated.
EN
Background: The complexity of natural disasters is a fundamental aspect for coordination and integration activities from the public sectors' perspective. Tasks that are formally independent demonstrate a convergent and integrated character. Therefore, there is a justified need to synergic cooperation of public and private sector, NGOs, UN agencies, IFRC agencies, military and societies actions in the affected region. The main goal of the study was to identify similarities and differences in Japanese and American approaches to humanitarian logistics in the public sectors' perspective. Moreover, the second goal was to prepare an extended humanitarian logistics convergence procedure for national authorities. Methods: Critical analysis has been carried out in two highly developed countries of the global economy. Author indicates determinants which are conditioned by three different types of humanitarian logistics convergence. Results: The article describes the processes of concurrence at Japanese and American level in relation to humanitarian logistics. The characteristic of convergence factors has been followed by theoretical considerations concerning analyzed problem. Author indicates determinants with highest level of convergence as well as with the biggest differentiation. As a result, an extended procedure for national authorities that covers both outstanding approaches has been presented. Conclusions: Neutralizing, minimizing and eliminating of natural disasters' negative effects are not an easy task. The article highlights the importance of public sectors' activities which are fundamental aspects of humanitarian logistics actions. Their coordination and integration play a key role in efficiency. Hence, all authorities interested in the analyzed concept may follow the presented procedure. Nevertheless, there is a necessity to conduct an indicator analysis associated with natural disasters occurrence, economic growth, logistics ratios, risk indexes as well as other determinants that cover convergence.
PL
Wstęp: Złożoność i problematyka występujących katastrof naturalnych stanowi istotny problem koordynacji i integracji działań z poziomu sektora publicznego. Zadania, które formalnie realizowane są w sposób niezależny, wykazują charakter zbieżny i zintegrowany. W związku z powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba synergicznej współpracy sektora publicznego, prywatnego, NGO, agend ONZ, agend ruchu IFRC oraz oddolnych działań podejmowanych przez mieszkańców na terenach dotkniętych katastrofą. Celem badania było zidentyfikowanie podobieństw oraz różnic występujących w podejściu do logistyki humanitarnej z perspektywy sektora publicznego w Japonii oraz USA. Ponadto, drugim celem było opracowanie uniwersalnej procedury konwergencji logistyki humanitarnej dla sektora publicznego. Metody: Analizę krytyczną przeprowadzono w dwóch wysokorozwiniętych państwach go-spodarki światowej. Wskazano determinanty powstawania zbieżności, które są określane przez trzy odrębne rodzaje konwergencji logistyki humanitarnej. Wyniki: W artykule opisano procesy powstawania zbieżności na płaszczyźnie japońskiej oraz amerykańskiej w odniesieniu do logistyki humanitarnej. Charakterystyka czynników konwergencji została poprzedzona krótkimi teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi analizowanego problemu. Wskazano determinanty cechujące się największym poziomem zbieżności, a także świadczące o znaczącym zróżnicowaniu. W konsekwencji, zaprezentowano uniwersalną procedurę dla zainteresowanych państw łączącą oba wyróżniające się podejścia. Wnioski: Przeciwdziałanie, minimalizowanie i eliminowanie negatywnych skutków katastrof naturalnych nie jest zadaniem prostym. W niniejszym artykule podkreślono istotność funkcjonowania sektora publicznego, który stanowi fundament projektowanych działań z zakresu logistyki humanitarnej. Koordynacja i integracja działań jest kluczowym aspektem warunkującym jej skuteczność. Stąd też, wszystkie jednostki administracji publicznej zainteresowane analizowaną koncepcją mogą wdrożyć zaprezentowaną procedurę. Niemniej jednak, autor artykułu wskazuje na konieczność przeprowadzenia analizy wskaźnikowej dotyczącej występowalności katastrof, wzrostu gospodarczego, mierników logistycznych, czynników ryzyka oraz innych wskaźników, które łącznie świadczą o postępującej konwergencji.
PL
Przedstawiono analizę porównawczą wyznaczania fal nadciśnienia procedur własnych z wynikami badań doświadczalnych oraz teoretycznymi innych autorów i procedur. Analizę parametrów wybuchu zewnętrznego przeprowadzono, uwzględniwszy różne masy ładunków i ich odległości od ściany oraz porównano z wynikami doświadczalnymi. Ciśnienie wybuchu wewnętrznego porównano z wynikami przy stałej masie ładunku, ale w przypadku różnych punktów pomiarowych. Podano sposób uwzględnienia zmiennych kątów padania fali nadciśnienia.
EN
The paper presents the comparative analysis of the determination of overpressure waves procedures authors with the experimental and the theoretical other authors and procedures results. We presented the general characteristics of the internal and external impact of the explosion. Analysis has been performed for the external explosion for different mass loads and their distance from the wall, and compared with the experimental results. While the pressure of an internal explosion is compared to a constant weight load, but different measuring points. In the paper included how to take into account the variable angles of arrival overpressure wave.
EN
The purpose of this paper is to give the reader the understanding of the procedure for obtaining a decision on the environmental conditions of consent for the accomplishment of the undertaking in Poland. The method of case study was used in the research. The subject of the study was the implementation of the investment in the municipality of Kuźnica involving the construction of a broiler house in the mulching system for 30,000 broiler chickens with accompanying infrastructure. The tips contained in the paper can provide invaluable assistance to investors wishing to undertake projects requiring environmental conduct.
EN
The purpose of this paper is to give the reader the understanding of the procedure for obtaining a decision on the environmental conditions of consent for the accomplishment of the undertaking in Poland. The method of case study was used in the research. The subject of the study was the implementation of the investment in the municipality of Kuźnica involving the construction of a broiler house in the mulching system for 30,000 broiler chickens with accompanying infrastructure. The tips contained in the paper can provide invaluable assistance to investors wishing to undertake projects requiring environmental conduct.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.