Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the research results of field measurements campaign of natural ventilation performance and effectiveness in a residential building. The building is located in the microclimate whose parameters differ significantly in relation to a representative weather station. The measurement system recorded climate parameters and the physical variables characterizing the air flow in the rooms within 14 days of the winter season. The measurement results showed that in spite of proper design and construction of the ventilation system, unfavorable microclimatic conditions that differed from the predicted ones caused significant reduction in the efficiency of the ventilation system. Also, during some time periods, external climate conditions caused an opposite air flow direction in the vent inlets and outlets, leading to a significant deterioration of air quality and thermal comfort measured by CO2 concentration and PMV index in a residential area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań działania wentylacji naturalnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Badanie przeprowadzone było w sezonie zimowym i obejmowało pomiar parametrów klimatu zewnętrznego i wielkości fizycznych charakteryzujących przepływ powietrza w pomieszczeniach. Wyniki pomiarów wykazały, że pomimo prawidłowego projektowania i budowy systemu wentylacji naturalnej w budynkach, niekorzystne warunki mikroklimatyczne, które różnią się od tych przewidywanych, spowodowały znaczne obniżenie wydajności systemu wentylacyjnego. Ponadto w artykule przedstawiono wpływ warunków klimatu zewnętrznego, na jakość powietrza w mieszkaniu. W badaniach wyznaczono komfort cieplny za pomocą indeksu PMV.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu systemu ogrzewania na zużycie energii i koszty eksploatacyjne 3-kondygnacyjnego budynku zamieszkania zbiorowego (dom studencki) o powierzchni 2117,16 m2. Budynek miał niskie zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do ogrzewania i wentylacji na poziomie 36,85 kWh/(m2rok). Uwzględniono 5 wariantów technologicznych systemu centralnego ogrzewania (CO) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). Wyniki wykazały, że ogrzewanie budynku pompą ciepła może 2-6 razy zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię końcową. Po uwzględnieniu cen nośników energii i kosztów amortyzacji urządzeń grzewczych rozwiązaniem najbardziej optymalnym z ekonomicznego punktu widzenia jest kocioł węglowy. Rozwiązaniem o najmniejszym zapotrzebowaniu na energię pierwotną jest kocioł na pellety drewniane.
EN
The article presents the analysis of the impact of the heating system on energy consumption and exploitation-related expenses for a 3-storey mass accommodation building (student dormitory), with an area of 2117.16 sq. m. The building had low heat requirements, shaped at the level of 36,85 kWh/sq. m/year. 5 technological variants of the central heating and water heating systems have been considered. The results have shown that heating the building with a heat pump may lead to reduction of the amount of the final energy that would be required to maintain the temperatures in the building. After the prices of energy carriers, along with the depreciation costs of the heating devices have been taken into account, it turned out that a coal powered boiler is the best solution, at least economically. The solution, in case of which the primary power requirements are the smallest is a boiler heated with the use of wooden pellets.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poligonowych wydajności systemu wentylacji naturalnej w budynku zlokalizowanym w obszarze mikroklimatu, którego parametry znacząco różnią się w stosunku do reprezentatywnej stacji meteorologicznej strefy klimatycznej. Badania objęły pomiary ciągłe parametrów klimatu oraz wielkości fizycznych charakteryzujących przepływ powietrza w pomieszczeniach w okresie 14 dni sezonu zimowego.
EN
The article presents results of empirical research on the natural ventilation efficiency in building. The climate area where was located building, significant different compared to the representative climate station. The study included continuous measurement like a climate parameters and physical volume of air flow pattern in the room. The study lasted 14 days in winter.
EN
The influence of the CO2 concentration in a local air zone in naturally ventilated residential houses on the residents’ behaviour was numerically investigated. A numerical two-dimensional CFD model of the indoor zone based on experiments performed by the authors was used. Different resident locations in the fluid domain and different inlet velocities imposed by wind were considered in simulations. The overall thermal comfort and IAQ indices were also calculated. The investigations results show that in contrast to the overall air quality, the local CO2 was strongly dependent upon the resident location, fresh air inlet velocity and ventilation system type.
EN
Airborne acoustic properties of composite structural insulated panels CSIPs composed of fibre- magnesium-cement facesheets and expanded polystyrene core were studied. The sound reduction ratings were measured experimentally in an acoustic test laboratory composed of two reverberation chambers. The numerical finite element (FEM) model of an acoustic laboratory available in ABAQUS was used and verified with experimental results. Steady-state and transient FE analyses were performed. The 2D and 3D modelling FE results were compared. Different panel core modifications were numerically tested in order to improve the airborne sound insulation of CSIPs.
PL
Przedstawiono metodę obliczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych od dźwięków powietrznych, opartą na numerycznej symulacji MES badań doświadczalnych w laboratorium akustycznym. Wykonano obliczenia przegród jednorodnych i kompozytowych. Analizy numeryczne potwierdziły przydatność modelu MES w analizach akustycznych.
EN
This paper presents a calculation method of the air sound acoustic insulation of building partitions based on numerical FE simulations of experiments in the acoustic laboratory. The FE calculations were performed with uniform and composite partitions. Numerical analyses confirmed the usefulness of the FE model to acoustic problems.
PL
W artykule poddano analizie dwie odmienne metody służące do prognozowania zapotrzebowania budynków na energię do ogrzewania i wentylacji. Przedstawiono dwa modele energetyczne budynku, wykorzystujące odmienne podejścia do modelowania przepływu powietrza w pomieszczeniach, Pierwszy model, nazwany modelem uproszczonym, został zastosowany do opracowania metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, Drugi model, nazwany modelem zaawansowanym, jest modelem uwzględniającym trójwymiarowy, niestacjonarny przepływ ciepła i masy w budynku, Omówiono podstawy matematyczne obu modeli oraz przedstawiono ich zalety i wady
EN
Two different methods of ventilation heat demand prediction are analyzed. Two energetic models of air flow in buildings are presented. The first, simplified model has been applied in energetic calculations for buildings. The second one - advanced model- takes into account three-dimension, non-stationary heat and mass flow inside buildings. Mathematical basics of both models are given and their advantages and disadvantages are discussed
PL
W artykule porównano wyniki symulacji numerycznych, wykonanych za pomocą modelu uproszczonego i zaawansowanego, z rzeczywistym zapotrzebowaniem modelowanego budynku na ciepło do ogrzewania i podgrzania powietrza wentylacyjnego. Jako budynek referencyjny przyjęto budynek mieszkalny, wielorodzinny o przeznaczeniu socjalnym, usytuowany w Gdyni. Przez okres grzewczy w latach 201012011 zbierane były dane o ilości zużytego ciepła w tym obiekcie, które posłużyły do oceny dokładności wyników obliczeń numerycznych. Celem porównania wyników symulacji numerycznych z rzeczywistym zapotrzebowaniem budynku na ciepło była ocena wpływu założonej, obliczeniowej intensywności wymiany powietrza przez system wentylacyjny na dokładność prognozy
EN
Simplified and advanced numeric simulation results are compared with real heat demand of a reference building which is multi-apartment social house situated in Gdynia. Heat consumption data has been collected during the 2010/2011 season and compared with numeric predictions in order to determine the influence ol air flow model on predictions accuracy
PL
Artykuł zajmuje się izolacyjnością akustyczną ściennych paneli kompozytowych od dźwięków powietrznych. Wykonano badania doświadczalne i symulacje numeryczne MES . Zaproponowano sposoby zwiększenia izolacyjności akustycznej paneli.
EN
This article concerns the acoustic insulation properties of composite structural insulated panels in terms of blocking airborne sounds. Experimental tests were carried out, as well as MES numerical simulations. Methods are proposed for increasing the acoustic insulation provided by the panels.
PL
Omówiono wpływ różnych algorytmów obliczeniowych na prognozowane zużycie energii do ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym. Całoroczne pomiary zużycia ciepła przez mieszkańców pozwoliły na weryfikację zastosowanych metod obliczeniowych. Dokładność modeli obliczeniowych przeanalizowano na podstawie badań eksperymentalnych.
EN
The paper discusses the effect of different algorithms on the energy consumption for heating and ventilation in a residential building. Annual measurements of heat consumption by the inhabitants made it possible to verify the calculation methods used. The article presents the problem of forecasting accuracy that result from the adopted algorithm. The accuracy of the models was based on experimental studies.
11
PL
Koncepcja pośredniego systemu ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w budynkach. Bariera Termiczna (BT). Podstawowe wyniki badań wydajności BT. Autorski system sterowania procesem ogrzewania i chłodzenia BT. Przykład symulacji numerycznej pracy elementu ściennego.
EN
Idea of indirect system of heating and cooling of building rooms. Thermal barrier. Basic results of the effectiveness of thermal barrier. Original steering system of heating and cooling. Example of numerical simulation of wall element work.
EN
The paper presents the Intelligent Graphic Modeler concept, the novel approach to an integration of computer-aided design and FE analysis of 2D heat transfer in the building walls. IGM integrates FEA and design at a very first stage of the design process. The IGM concept is based on AI techniques and Fuzzy Logic approach. It introduces a fundamental and unique idea of a human brain following recognition to extract a knowledge from the poor information entity-based technical drawings. Fuzzy Modeler has been developed to implement the unique idea of recognition. Fuzzy Modeler extracts a geometrical information in process of recognition and identification of the inaccurate and equivocal entity-based drawings. To identify the heat transfer conditions, an unique idea of fuzzy expert system Task Identification Module is introduced. Task Identification Module identifies the heat transfer conditions and creates a discrete FE model. Task Identification Module is able to run computations and to present results, as well. ARTIF HEAT Module being a practical application of the IGM concept is presented.
PL
Skrócenie czasu trwania procesu projektowania wymaga zastosowania analizy konstrukcji za pomocą MES już na bardzo wczesnym etapie procesu projektowania. Na tak wczesnym etapie projektowania, analiza powinna być przeprowadzona przez samego konstruktora. Bez żadnych wątpliwości, umożliwi to znaczące przyspieszenie procesu projektowania i poprawi jakość projektowanej konstrukcji. Na wczesnym etapie komputerowo wspomaganego projektowania budowlanego i architektonicznego zwykle stosuje się podejście oparte na prostych obiektach graficznych. Jednakże, podejście oparte na prostych obiektach graficznych prowadzi do powstania modeli ubogich w informację oraz do niedokładnych i niejednoznacznych rysunków technicznych. Utrudnia to integrację wczesnej fazy projektowania z fazą analizy konstrukcji w systemach CAD. Niniejsza praca prezentuje koncepcję Intelligent Graphic Modeler, będącą nowatorskim podejściem do integracji wspomaganego komputerowo projektowania z analizą MES przepływu ciepła w mostkach cieplnych przegród budowlanych. IGM integruje fazę projektowania i analizę MES na bardzo wczesnym etapie procesu projektowania. Koncepcja IGM oparta jest na Logice Rozmytej, a do jej opracowania zastosowano techniki sztucznej inteligencji. W celu ekstrakcji wiedzy z ubogich w informację modeli, koncepcja IGM wprowadza unikalną i fundamentalną ideę rozpoznawania rysunku zgodnie z procesem odbywającym się w mózgu człowieka. W pracy zaprezentowano nowatorski Modeler Rozmyty, w którym zaimplementowano unikalną koncepcję rozpoznawania. Modeler Rozmyty dokonuje ekstrakcji danych geometrycznych poprzez rozpoznanie i identyfikację niedokładnych i niejednoznacznych rysunków, złożonych z prostych obiektów graficznych. W celu identyfikacji warunków pracy układu fizycznego opracowano nowatorski rozmyty system ekspertowy Task Identification Module. Task Identification Module identyfikuje symbole graficzne prezentujące warunki przepływu ciepła w układzie fizycznym i tworzy model dyskretny zjawiska fizycznego. Task Identification Module jest również w stanie wykonać obliczenia i zaprezentować wyniki. Działanie IGM zaprezentowano na przykładach wykonanych za pomocą systemu ARTIF HEAT Module, który jest praktyczną implementacją koncepcji IGM.
15
Content available remote Problemy energooszczędności i termoizolacyjności budynków mieszkalnych
PL
Proces wymiany ciepła i wilgoci w bryle budynku mieszkalnego. Ocena poprawności i rozwiązań na podstawie kryterium energooszczędności i termoizolacyjności. Analiza termoizolacyjności wadliwych elementów konstrukcji. Pomiary pola rozkładu temperatury powierzchni przegród oraz symulacja komputerowa.
EN
Main reasons of problems related to heat exchange and humidity processes in apartment buildings. An assessment of the correctness of solutions applied based on energy-saving and thermal-insulation criteria. The analysis of defective costruction elements. Thermal-insulation method of measurement of temperature distribution field for barrier surfaces and numerical simulation of the process in 2D systems.
16
Content available remote Termoizolacyjność przegrody budowlanej
PL
W dobie olbrzymich wymagań eksploatacyjnych stawianych budynkom, coraz ważniejszymi parametrami eksploatacyjnymi stają się termoizolacyjność konstrukcji oraz komfort cieplno-wilgotnościowy w pomieszczeniach. W coraz większym stopniu decydują one o ogólnych kosztach eksploatacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.