Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  virtual architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Miasta wirtualne: w poszukiwaniu cech resilient city
PL
Artykuł dotyczy analizy miasta wirtualnego Night City w kontekście cech miasta odpornego. Miasto zostało stworzone w wysokobudżetowej produkcji polskiego dewelopera i wydawcy gry wideo Cyberpunk 2077 wydanej w grudniu 2020 – CD PROJEKT RED. Badania dotyczą zagadnień związanych z postrzeganiem miasta. Zwrócono uwagę na wartości odbioru świata przedstawionego w przestrzeni wirtualnej. Skupiono się na analizie porównawczej cech prężności miejskiej według kryteriów odporności miast realnych oraz wybranego miasta wirtualnego. Eksplorowano docelowe miasto wirtualne w wirtualnej rzeczywistości gry.
EN
The article concerns the analysis of the Night City – a virtual city in the context of the features of a resistant city. The city was created in the high-budget production of the Polish developer and publisher CD PROJEKT RED the video game CYBERPUNK 2077, released in December 2020. The research concentrates on issues related to the perception of the city. Attention was paid to the values of the perception of the world presented in virtual space. The focus was on a comparative analysis of urban resilience according to the criteria of resilience of real cities and a selected virtual city. The target virtual city was explored in the virtual reality of the game.
2
Content available Why not VR architecture?
EN
This article is an overlay of key aspects of virtual architecture and the VR world. Through the use of the entertainment market, virtual architecture gains a completely new area of expertise and the ability to shine in new realms. By comparing existing limitations and advantages of real world architecture and virtual architecture, the author notes the possible direction of evolution that architects may face as a result of new design thinking in the VR world.
PL
Artykuł przedstawia przełożenie kluczowych aspektów wirtualnej architektury oraz świata VR. Wykorzystując rynek mediów rozrywkowych, wirtualna architektura zyskuje całkowicie nowe pole do popisu oraz nowy zakres specjalizacji projektanta. Porównując obecne ograniczenia i przewagi projektowania architektonicznego oraz projektowania wirtualnej architektury, autor przedstawia możliwości technologicznego rozwoju sposobu projektowania architektonicznego jako wynik nieograniczonej inwencji w świecie VR.
PL
Oś opracowania stanowi projekt integracji analogowych i cyfrowych metod pracy w oparciu o powiązanie rozszerzonej rzeczywistości z uproszczoną makietą obiektu architektonicznego przy wykorzystaniu projekcji stereoskopowej w okularach 3D. Samo wdrożenie to jeden z elementów aplikacji edukacyjnej PASYWNE 3D, który w oparciu o realizację architektoniczną przedstawia zasady i technologię budownictwa pasywnego. Zarówno autorskie uczestnictwo w projekcie, jak i wieloletnie doświadczenie w branży AR stanowią podstawę do opisu studium przypadku w kontekście referencyjnych opracowań oraz podstawowych obszarów zastosowania: prezentacji projektu, komunikacji branżowej, opracowań dydaktycznych, a także metody kreacji i ewaluacji koncepcji architektonicznych oraz urbanistycznych. Przedstawione narzędzie jest zatem zarówno próbą poszukiwania optymalizacji kosztów i czasu pracy związanej z makietą jako niezwykle wartościową formą ekspresji architektonicznej, jak również przykładem wprowadzania nowych metod i jakości oferowanych przez techniki komputerowe. Podstawowym założeniem implementacji jest dostosowanie do ogólnodostępnych urządzeń mobilnych poprzez wykorzystanie silnika 3R Studio LTD zintegrowanego z platformą Vuforia w celu umożliwienia powszechnego wykorzystania w architekturze. Praca zakończona jest opisem perspektyw i dalszych kierunków badań.
EN
The aim of the paper is to develop the integration of analog and digital workflow based on the association of augmented reality with a simplified mock-up of an architectural object for the projection on stereoscopic 3D glasses. The implementation is an element of the biggest project of educational application under title PASSIVE 3D, based on the architectural realization, for outline of the principles and technologies of passive houses. Both authors participation in the project, as well as many years of experience in the sector of AR provide a basis for the description of the case study in the context of reference elaborations and core areas of application: presentation, professional communication, didactic implementations, as well as methods of creation and evaluation of architectural and spatial planning concepts. The tool is therefore both an attempt to optimize the cost and time associated with a mockup creation considered as a valuable form of architectural expression, as well as the example of the introduction of emerging methods and qualities offered by computer technology. The basic assumption was the adaptation to the commonly available mobile devices through the usage of 3R Studio LTD engine integrated with the software platform Vuforia for widespread application in the field of architecture. The work is summarized by the description of the prospects and further research goals and directions.
4
Content available remote Architektura w kontekście fenomenu wirtualnej rzeczywistości
PL
Opracowanie dotyczy związków architektury materialnej z technologią wirtualnej rzeczywistości. Naukowcy wykorzystują cyfrowe modele obiektów do badań z zakresu historii architektury oraz do szerokiej popularyzacji dziedzictwa architektonicznego poprzez interaktywne aplikacje i systemy hybrydowe łączące świat wirtualny z materialnym. Nowa technologia umożliwia wyzwolenie z ograniczeń praw fizyki i łamanie myślowych schematów dotyczących kształtowania i doświadczania przestrzeni.
EN
The paper deals with the relationships between the phisical architecture and the technology of virtual reality. Scientists use digital objects to study the history of architecture and broad dissemination of architectural heritage through interactive applications and hybrid systems combining virtual world with the material. New technology enables architects to liberation from the limitations of the laws of physics and breaking patterns of spatial organization.
5
Content available remote Wirtualna architektura - granica wyobraźni
EN
Virtual space is the environment where one could create something „impossible". This chance gives inspiration to form unusual „architectures", uncommon spaces, which break the traditional borders of conventional architecture.
6
Content available remote Eksplozja kształtów organicznych w architekturze najnowszej
EN
We have become aware of destruction on a global scale and have noticed that the nature that surrounds us does no longer sends out harmonious messages. Nature embraces every aspect of human existence. Man-made space merely provides different levels of environment and quality of life within nature. How to return to nature? How can architecture reorient itself as a life-supporting environment when we are all aware that we are living at the extremity of life? How can our imagination, shaped return to discover nature once more? It covering buildings by greenery is one way, or build the new forms which shapes imagine some biological things. Which way is better for human environmental? Both architects and individual citizen can experiment to create a process for returning natural environment. But very often we discover that we are plaing only in the intellectual game.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.