Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ALOHA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Numerical engineering tools are being more and more frequently applied in supporting decisions responsible for rescue operations in terms of tactics and strategy. This elaboration presents one of the applications of such software in the event of uncontrolled releases of hazardous substances. The adoption of numerical modelling as an element which supports leadership results in the reduction of operating costs and affects its performance. The example used will show the potential of these solutions to people unrelated directly to chemical and ecological rescue. It may become a basis for developing drills, including evacuation drills, for people responsible for their planning and organization in the railway structures.
PL
Magazynowanie substancji niebezpiecznych − ze względu ich na właściwości toksyczne, palne, wybuchowe, promieniotwórcze − jest dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Na wysoki stopień zagrożenia narażeni są również ludzie przebywający i pracujący w zakładach wykorzystujących takie substancje w procesach produkcyjnych, które obarczone są ryzykiem ewentualnych awarii lub znajdują się w pobliżu dużych składowisk substancji niebezpiecznych. Celem artykułu było określenie − z wykorzystaniem programu ALOHA − zasięgu zagrożenia, jakie niesie ze sobą wyciek amoniaku, na przykładzie instalacji chłodniczej w zakładzie przemysłowym. Przy pomocy oprogramowania ALOHA wykonano obliczenia dla dziewięciu scenariuszy uwolnienia amoniaku znajdującego się w zbiorniku, będącym elementem przemysłowej instalacji chłodniczej. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie zasięgu oddziaływania uwolnionego amoniaku w kierunkach prostopadłym i równoległym do kierunku wiatru. Otrzymane wyniki pokazują, że im niższa temperatura i prędkość wiatru, tym zasięg toksycznej chmury jest większy. Przy temperaturze 2,3°C i prędkości wiatru wynoszącej 7,7 km/h szkodliwe stężenie unosi się poza teren zakładu, obejmując pobliskie obszary miejskie. W wyniku tego zagrożeni są nie tylko pracownicy, ale także mieszkańcy miasta, a nawet pobliskich wsi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza i prędkości wiatru zasięg zagrożenia jest znacznie mniejszy. Przy wzroście temperatury do 6,3°C i prędkości wiatru do 36,7 km/h najbardziej szkodliwe stężenie utrzymuje się wyłącznie na terenie zakładu. Zasięg toksycznej chmury jest prawie 10-krotnie mniejszy niż w przypadku wycieku przy utrzymujących się niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
EN
Storage of hazardous substances due to its toxic, flammable, explosive and radioactive properties is a major threat to the natural environment. In particular, people who are working in industrial cooling installations or in the vicinity of the large repositories of hazardous substances, are exposed to high risk of breakdown. Therefore, the aim of this work was to determine the extent of the threat posed by the ammonia leak on the example of a refrigeration plant in an industrial cooling installation using the ALOHA software. The ALOHA software was applied to analyze 9 scenarios of ammonia release from the tank being a part of the industrial refrigeration system. The obtained results enabled to determine the impact range of the released ammonia in the direction perpendicular to the wind way as a function of the range of action in the direction parallel to the wind way. The obtained results indicate that the lower the temperature and the wind speed, the greater the range of the toxic cloud. At a temperature of 2.3°C and 7.7 km/h of wind speed, the harmful concentration rises outside the plant, covering nearby urban areas. As a result, not only workers but also residents of the city and even nearby villages are at risk. With the increase of air temperature and wind speed, the range of danger is much smaller. With an increase in temperature to 6.3°C and wind speed up to 36.7 km/h, the most harmful concentration is maintained only on the site. The range of the toxic cloud is almost 10 times lower than in case of a leakage for constant weather conditions. The ALOHA software made it possible to simulate the extent of the hazardous toxic zone in case of uncontrolled ammonia leakage from the tank at the industrial plant. The obtained results indicate that the least favorable atmospheric conditions are low air temperature and low wind speed. However, as the air temperature and wind speed increase, the range of danger is reduced.
PL
Artykuł przedstawia analizę rozkładu przestrzennego prawdopodobieństwa kolizji pakietów w sieciach bezprzewodowych standardu LoRa, z wykorzystaniem protokołu LoRaWAN. LoRa jest protokołem komunikacyjnym umożliwiającym transmisje danych w paśmie 868 MHz wykorzystującym metodę dostępu do łącza ALOHA. Duży zasięg komunikacji w sieci LoRa oraz wykorzystywanie wielu współczynników rozproszenia (ang. spreading factor) powoduje, że prawdopodobieństwo kolizji pakietów silnie zależy od rozmieszczenia węzłów w przestrzeni. W pracy przedstawiamy analizę liczby węzłów współzawodniczących o dostęp do kanału transmisyjnego w zastosowaniach SmartCity dla przykładowych topologii, zakładając równomierny rozkład węzłów oraz w oparciu o rzeczywiste dane na temat rozmieszczenia węzłów pomiarowych w 2 przykładowych miastach.
EN
This paper shows the analysis of spatial distribution of probability of packets collisions in LoRa wireless networks, with usage of LoRaWAN protocol. LoRa it’s a communication protocol allowing data transmission in 868 MHz band with ALOHA channel access method. Long range of communication in LoRa network and using many spreading factors makes probability of packets collisions strongly depended on spatial distribution of nodes. In paper we show the analysis of the impact of a number of nodes which compete to access the transmission channel in SmartCity applications. There are considered three example topologies, one with uniform distribution of nodes and two based on real nodes distribution in two cities.
EN
During the drilling works or exploitation of hydrocarbons working devices such as high-performance engines of drilling equipment and machines are often the main sources of gaseous and particulate pollutants emitted into the atmosphere. At the time of an emergency, eg. gas leakage or eruption in a short time in the atmosphere can get high concentrations of gases such as methane and hydrogen sulphide. The Ordinance of the Minister of the environment dated 29 January 2013 determines the basic criterion for risk of H2S assessment in mining companies extracting oil or natural gas, where is possibility – during the eruption of open holes or wells-flow on the surface of the liquid containing hydrogen sulphide, posing a hazard to workers, the mining plant traffic and people staying close to driving traffic mining plant. The paper presents the modelling of the spread gases in the atmosphere during the “normal” operation on drilling rigs and the gas leakage from the damaged pipeline. Was also made an attempt to mark safe points of the evacuation out in the moment of the emergency incident.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.