Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowelizacja Rozporządzenia „kolejowego” z czerwca 2014 roku wprowadziła konieczność stosowania systemu norm PN-EN w projektowaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz gradację klas obciążeń kolejowych za pomocą współczynnika obciążeń sklasyfikowanych αk według PN-EN 1991-2: Eurokod 1. Stosowanie metodyki projektowania zgodnej z PN-EN wiąże się ze zwiększeniem pracochłonności obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji oraz rozszerzeniem zakresu analiz o zagadnienia dynamiczne. W artykule omówiono wybrane aspekty projektowe i konstrukcyjne kratownicowego obiektu inżynieryjnego o rozpiętości 75,0 m. Zaprezentowano wnioski i spostrzeżenia wynikające z obliczeń na podstawie norm PN-EN. Skomentowano wybrane procedury obliczeniowe, wymagania i zalecenia Eurokodów w nawiązaniu do dotychczasowej krajowej praktyki projektowej.
EN
The amendment of the “railway” regulation dated June 2014 introduced the necessity of applying the PN-EN standard system in designing of railway engineering structures and the gradation of railway load classes using the factor of classified loads αk according to PN-EN 1991-2: Eurocode 1. The use of PN-EN designing methodology involves increasing the workload of static calculation and dimensioning of structural components and extending the scope of analysis to the dynamic issues. In this paper the selected aspects of designing and construction of a railway truss bridge with a span of 75.0 m, due to the necessity of using Eurocodes are discussed. The conclusions and comments derived from the design calculations based on PN-EN standards are presented. Some calculation procedures, requirements and recommendations of Eurocodes in reference to existing national design practice are commented.
PL
Według nowelizacji Rozporządzenia „kolejowego” z czerwca 2014 obiekty inżynieryjne należy projektować na podstawie systemu norm PN-EN (Eurokodów), które rozszerzyły zakres analiz obliczeniowych na etapie projektowania konstrukcji o zagadnienia dynamiczne. Obejmują one teoretyczną analizę modalną (rozwiązanie zagadnienia własnego) wraz z oceną wrażliwości ustroju na wybrane formy drgań, sprawdzenie komfortu podróżnych oraz analizę czasową (całkowanie równań ruchu przy obciążeniu normowymi modelami pociągów szybkobieżnych HSLM). W niektórych przypadkach, przy planowanych prędkościach ruchu pociągów v ≤ 200 km/h, obliczenia dynamiczne można ograniczyć do analizy modalnej. W opracowaniu przedstawiono ocenę projektowanego kolejowego mostu kratownicowego o rozpiętości Lt = 75,0 m pod względem dynamicznym, w świetle wymagań Eurokodów. Skomentowano wpływ zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych na charakterystyki modalne obiektu.
EN
According to the amendment of the „railway” Regulation of June 2014, railway bridges should be designed on the basis of PN-EN (Eurocode) standards, which extended the scope of computational analysis at the stage of structural design with dynamic issues. It includes theoretical modal analysis (eigenvalue problem) along with assessment of structural sensitivity to selected forms of vibration, traveler comfort and time-step analysis (integration of traffic equations under standard HSLM trains). In some cases, at planned train speeds v≤200 km/h, the dynamic calculations of the system can be reduced to modal analysis. The study presents the evaluation of the design of the truss railway bridge with a span of Lt=75.0 m in dynamic terms as required by Eurocodes. Moreover, the impact of applied construction solutions on the modal characteristics of the bridge is commented.
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu degradacji chemicznej w elementach betonowych wskutek reakcji alkalia-krzemionka, a także odkształceń przez nią spowodowanych. Model uwzględnia sprzężenie zjawisk cieplno-wilgotnościowych, chemicznych i ewolucji właściwości materiału wskutek zachodzącej reakcji. Oparty jest on na mechanice wielofazowych ośrodków porowatych. Krótko omówiono równania bilansu masy, pędu i energii, równanie kinetyczne reakcji alkalia-krzemionka oraz związki konstytutywne i fizyczne wykorzystywane do modelowania reakcji w zmiennych warunkach klimatycznych. Pokrótce przedstawiono rozwiązanie numeryczne układu równań za pomocą metody elementów skończonych. Zaprezentowano przykłady walidacji eksperymentalnej modelu na podstawie opublikowanych wyników badań doświadczalnych.
EN
A mathematical model of degradation process of concrete structures due to alkali-silica reaction is presented. The model takes into account variable hygral, thermal, chemical and mechanical loads. Some examples of the model application for analyzing development of the alkali-silica reaction are presented.
EN
A mathematical model of combined action of hygro-thermal, chemical and mechanical loads is proposed to describe chemical degradation of concrete due to ASR. The model is based on mechanics of multiphase reactive porous media. The mass-energy- and momentum balance equations, as well as constitutive and physical relationships necessary for modelling the ASR in variable environmental conditions, are presented. A method for their numerical solution with the finite element and finite differences methods is described. The proposed mathematical model is validated by comparing the simulation results with some published experimental data concerning hygro-thermal processes and ASR expansion of concrete specimens in different hygro-thermal conditions, both constant and variable in time.
PL
Zaproponowano model matematyczny równoczesnego oddziaływania czynników cieplno-wilgotnościowych, chemicznych i mechanicznych do opisu degradacji chemicznej betonu, wywołanej reakcją alkalia-krzemionka. Model ten bazuje na mechanice wielofazowych reaktywnych ośrodków porowatych. Przedstawiono równania bilansu masy, energii i pędu oraz związki konstytutywne i fizyczne, które są niezbędne do modelowania przebiegu reakcji alkalia-krzemionka w zmiennych warunkach środowiskowych. Opisano metodę numerycznego rozwiązania równań modelu za pomocą metod różnic skończonych i elementu skończonego. Zaproponowany model matematyczny został zwalidowany przez porównanie wyników symulacji komputerowych z opublikowanymi danymi doświadczalnymi, które dotyczą przebiegu procesów cieplno-wilgotnościowych i pęcznienia próbek betonowych w różnych warunkach higro-termicznych, zarówno stałych, jak i zmiennych w czasie.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie modelu matematycznego zjawisk cieplno-wilgotnościowych w ośrodku porowatym do dwuskalowego opisu zachowania się betonu poddanego pielęgnacji wewnętrznej przy pomocy super-absorbentnych polimerów (SAP) nasączonych wodą. Omówiono podstawowe założenia modelu matematycznego, a także przedstawiono schemat symulacji dwuskalowych. Zaprezentowane zostały przykłady numeryczne, służące wyznaczeniu efektywnych właściwości materiału, oraz stanowiące walidację eksperymentalną modelu.
EN
The mathematical model of hygro-thermal phenomena in maturing concrete is applied for two-scale modeling of phenomena accompanying internal curing by means of SAP. The numerical examples illustrate the application of the simulations for determining the effective properties and overall macroscopic behaviour of concrete. The simulation results concerning autogenous strains of concretes with SAP or LWA addition are compared against some published experimental data [2], being an experimental validation of the model.
6
Content available remote Modelling and experimental study of hydration for ordinary portland cement
EN
In this paper, the results of experimental study concerning the calorimetric measurements of heat of hydration of cement pastes with different w/c ratio and different hygral conditions are presented. The model of cement hydration proposed by Parrot and Killoh [1] is implemented in the model of concrete at early ages by Gawin et al. [2], which allows us to carry out simulations of the evolution of hydration degree in different conditions of maturing. The results of the simulations are compared with the experimental data, both obtained by the authors and published elsewhere.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań kalorymetrycznych ciepła hydratacji dla zaczynów cementowych o różnym stosunku w/c dojrzewających w różnych warunkach wilgotnościowych. Implementacja opisu procesu hydratacji autorstwa Parrot and Killoh [1] do modelu numerycznego młodego betonu autorstwa Gawina i in. [2] pozwala na przeprowadzenie symulacji ewolucji stopnia hydratacji w różnych warunkach dojrzewania. Wyniki symulacji z użyciem wspomnianego modelu zostały porównane z wynikami badań eksperymentalnych.
PL
Przedstawiono nowy model odkształceń betonu, oparty na koncepcji naprężeń efektywnych. Zastosowano nową definicję naprężeń efektywnych w odniesieniu do ośrodków z dobrze rozwiniętą strukturą wewnętrzną porowatości. Wykazano, że prezentowany model może być stosowany w praktyce do analizy konstrukcji betonowych.
EN
A new mathematical model of concrete strains, based on the concept of effective stresses, has been presented in this paper. A new definition of the effective stresses for media with a well developed inner structure of porosity, has been used. Comparison of the simulation results with the experimental data concerning autogenous strains of maturing cement paste, as well as creep and shrinkage strains of an ordinary concrete, showed that the model can be practically used for analysis of concrete structures with a sufficient accuracy.
EN
A recently proposed mathematical model of concrete deformations, based on the concept of effective stresses, has been applied for the analysis of autogeneous strains in concrete maturing, and verified against some published experimental data. A modified formulation of the hydration rate model has been applied to take into account the effect of the hygro-thermal state of concrete on the process. Shrinkage and creep strains are modelled by means of the effective stresses and not of the nominal ones. The simulation results indicate that the creep strains are greater than the shrinkage ones when autogeneous strains are considered. Comparison of the simulation results with the experimental data concerning autogenous strains of maturing ordinary concrete showed that the model can be practically used for the analysis of concrete structures with a sufficient accuracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.