Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiony projekt EHTIC został zanalizowany w świetle interpretowania obiektu architektonicznego jako swoistego środka przekazu informacji. Za kluczowe przyjęto konstruowanie genomu tożsamości, zbudowania swoistej typografii: zaprojektowania wyróżniających, charakterystycznych cech i nadania swoistego stylu zaprojektowanej przestrzeni. Jej postrzeganie jest symultaniczne, a tematyczny przekaz konstruowany z fragmentarycznie odczytywanych różnorakich wrażeń.
EN
The EHTIC project presented here has been analysed in the light of the interpretation of the architectural object as a kind of information medium. The construction of an identity genome, the creation of specific typography: to design distinctive, characteristic features and to give a specific style to the designed space, was considered crucial. The perception of space is a simultaneous and thematics message built from fragmentary readings of various impression.
EN
In creative design practice, when we want to exert influence over reality, we operate using our architectural language, enriched with various forms of notation. Irrespective of whether this influence is to lead to exploring material reality or to transform it, our language is a type of barrier that limits our understanding and comprehension, thus being a certain type of bind that constrains new efforts. Aware of language limitations, the author places notions that appear in the article under closer scrutiny, with the key one being the notion of the diagram and diagrammatic representation. There are many terms used here, some of them having closely related meanings. It is therefore important to define them. In some cases, the author discusses various ways in which certain terms are understood or controversies associated with specific interpretations.
PL
W praktyce twórczych działań projektowych, chcąc działać na rzeczywistość operujemy naszym językiem architektów, wzbogaconym różnymi formami zapisu. Niezależnie od tego, czy to oddziaływanie ma prowadzić do poznania rzeczywistości materialnej, czy też do jej przekształcania, język nasz jest rodzajem bariery, wpływającej na ograniczenie naszego rozumienia i pojmowania, a więc jest pewnego rodzaju więzią krępującą nowe działania. Zdając sobie sprawę z ograniczeń językowych autor poddaje bliższej analizie terminy, które pojawiają się w artykule, przy czym kluczowym jest określenie diagramu i reprezentacji diagramowej. Terminów tu używanych jest dużo, część z nich jest przy tym bliskoznaczna. Stąd ważne jest określenie ich znaczenia. W niektórych przypadkach autor rozważa różne możliwości rozumienia pewnych terminów, czy kontrowersje związane z konkretnymi interpretacjami.
3
Content available remote When architecture becomes an image and the image is read as architecture
EN
The interdisciplinarity of space creation opens up the opportunities for multifaceted research into sources, objectives and methods of expression. The reciprocal nature of relationships between illustrated visions and forms that capture imagination is an introduction to the subsequent design decisions. It is an excuse for transferring technical graphs into painting or drawing planes, which are closely linked to the quality of the design composition. Pure, abstracted artistic message inspires and encourages a different look at architecture while pointing to the unlimited possibilities for promoting architectural ideas. It also emphasises the importance of the impact the image has on viewer's imagination, as well as stimulates and provokes further dialogue. "Architecture becomes an image – the image is read as architecture".
PL
Interdyscyplinarność kreacji przestrzeni otwiera możliwości wielopłaszczyznowego poszukiwania źródeł, celu i metod ekspresji. Zwrotny charakter relacji pomiędzy zobrazowanymi wizjami i anektującymi wyobraźnię formami stanowi wstęp do implementacji kolejnych decyzji projektowych. Jest pretekstem do transferu technicznych grafów na malarskie czy rysunkowe płaszczyzny, powiązane ściśle z jakością kompozycji projektowej. Czysty, wyabstrahowany przekaz plastyczny inspiruje oraz zachęca do innego spojrzenia na architekturę, zwraca uwagę na nieograniczone możliwości upowszechniania idei architektonicznych, podkreśla wagę oddziaływania obrazem na wyobraźnię odbiorcy, uaktywnia i prowokuje do dalszego dialogu. "Architektura staje się obrazem – obraz czytany jest jak architektura".
4
Content available remote Architectural drawing – illustrating the elements of the invented world
EN
An architectural design is still the main means of artistic expression in illustrating the elements of the world invented by architects. For the last two decades this elementary way of expressing artistic intentions has been consequently replaced by new devices – a computer and software which enable digital modeling of the designed objects. This phenomenon proceeds mainly in the issues connected with presenting an architectural idea, so that it concerns the analyses that finish the artistic process of an object designed. Even at the level of competitions more and more often visualizations and not the drawings of an object are becoming the obligatory element of the work submitted. The article discusses today's role and importance of an architectural drawing in the artistic process and architect’s artistic workshop.
PL
Rysunek architektoniczny pozostaje wciąż podstawowym środkiem wyrazu artystycznego w obrazowaniu elementów świata wymyślanego przez architektów. Przez ostatnie dwie dekady ten elementarny sposób przekazywania intencji twórczych jest konsekwentnie wypierany przez nowe narzędzia – komputer i oprogramowanie, pozwalające na cyfrowe modelowanie projektowanych obiektów. Zjawisko to postępuje zwłaszcza w kwestiach związanych z prezentacją idei architektonicznej, a więc dotyczy opracowań wieńczących proces twórczy projektowanej rzeczy. Nawet na etapie konkursów coraz częściej to wizualizacje, a nie rysunki obiektu stają się obligatoryjnym elementem zakresu składanej pracy. W artykule przybliżono dzisiejszą rolę i znaczenie rysunku architektonicznego w procesie twórczym i warsztacie architekta.
5
Content available remote Unification of Quality Systems ISO 9000 and Regulation 2042
EN
The scientific paper deals with the quality system requirements given by the standard CSN EN ISO 9001:2010 Regulation (EC) No 2042/2003. Quality control is one of the most important processes in the organization, as it includes a number of sub-activities such as quality policy, customer focus, human resources, etc. By identifying the demands this work includes design of the structure of the quality manual and a possible form of manuals for the organization dealing with the training of maintenance personnel.
PL
Ten artykuł naukowy związany jest z wymaganiami systemem jakości określonymi w normie europejskiej CSN EN ISO 9001:2010 oraz Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 2042/2003. Kontrola jakości jest jednym z najistotniejszych procesów w danej jednostce (organizacji), ponieważ zawiera wiele poddziałań odnoszących się do zagadnień takich jak polityka jakości, ukierunkowanie na klienta, zasoby ludzkie itp. W wyniku identyfikacji wymagań w niniejszej pracy zawarto strukturę księgi jakości oraz możliwą postać księgi dla jednostek (organizacji) związanych ze szkoleniem personelu zajmującego się utrzymaniem.
6
Content available Didactic remarks on the power set
EN
The paper is devoted to correct understanding of the notation for the power set. Often this notation is mistaken with a power of the number 2. The correct definition of the power set is presented as well as several task which an serve for strengthening the understanding of this notion.
7
Content available remote A multimodal medical image processing system using a konowledge based approach
EN
Shape analyses of anatomical structures / Regions of Interest (ROI) in medical images is important for the detailed study and objective assessment of the various properties of such structures. In addition, shape analyses of equivalent anatomical structures from different modalities provide complementary information about the ROI. In this paper we propose an image processing system that performs registration and shape alnalyses of segmented images of such structures obtained from the two modalities, x-ray Computed Tomography (CT) and Magnetic Resonance (MR) imaging using a knowledge based approach to identify these structures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.