Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wentylacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
PL
Niewłaściwa jakość powietrza w budynkach szkolnych może być przyczyną problemów zdrowotnych uczniów i nauczycieli, a także wpływać na komfort ich nauki i pracy. Jej prawdopodobnym skutkiem jest zmniejszona wydajność pracy pedagogów, mniejsza aktywność uczniów z powodu dyskomfortu, chorób i absencji, a także występowanie napiętych stosunków między nauczycielami, uczniami, rodzicami i administracją szkolną.
PL
Inwestycja państwa w poprawę jakości powietrza w szkołach jest jedną z najbardziej opłacalnych, biorąc pod uwagę zarówno stopę zwrotu nakładów, jak i dalekosiężne skutki dla przyszłości naszego narodu - wykształcenie i zdrowie młodego pokolenia.
PL
Od jakości powietrza wewnętrznego - jego składu gazowego, zawartości pyłów oraz czystości mikrobiologicznej - zależy zdrowie i samopoczucie ludzi. W budynkach spędzamy ponad 80% czasu, a wiele z nich nie ma optymalnego dla naszego zdrowia mikroklimatu. Wyniki badań od lat wskazywały na znaczne przekroczenia zalecanych poziomów dwutlenku węgla, uniwersalnego wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego. Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy się temu problemowi baczniej przyglądać. Czy można skutecznie zapobiegać zagrożeniu zakażeniem w budynkach biurowych z wentylacją grawitacyjną - analizujemy na przykładzie siedziby naszej redakcji.
PL
Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk kładzie się na ekonomikę stosowanych urządzeń i instalacji. Inwestorzy i projektanci budynków produkcyjnych, magazynowych czy centrów danych poszukują więc rozwiązań technicznych spełniających obydwa te wymagania.
PL
Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, jednak dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego do mieszkań wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.
7
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
PL
Warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza, średnia temperatura promieniowania otoczenia) i czynniki indywidualne (aktywność fizyczna, izolacyjność cieplna odzieży) wpływają na wymianę ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. W warunkach równowagi cieplnej pojawia się odczucie komfortu cieplnego, a układ termoregulacyjny organizmu działa prawidłowo. W warunkach, w których dochodzi do upośledzenia mechanizmu termoregulacji, człowiek może być w stanie hipotermii lub hipertermii, zamiast normotermii. Jedna z tych sytuacji (hipotermia) może wystąpić w sali operacyjnej. Znieczulenie, operacja oraz środowisko sali operacyjnej upośledzają fizjologiczne mechanizmy termoregulacyjne organizmu. Niezamierzona hipotermia śródoperacyjna, definiowana jako spadek temperatury wewnętrznej ciała poniżej 36°C, jest najczęstszym powikłaniem opieki okołooperacyjnej. W artykule zwrócono uwagę na zagadnienia związane z występowaniem wychłodzenia operowanego pacjenta, odnosząc się także do warunków środowiskowych w sali operacyjnej, utrzymywanych w wyniku działania systemu wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej.
EN
Environmental conditions (temperature, humidity, air flow velocity, mean radiation temperature) and individual factors (physical activity, clothing insulation) affect the heat exchange between humans and the environment. In thermal balance conditions, a feeling of thermal comfort appears and the body`s thermoregulatory system works properly. In conditions where the thermoregulation mechanism is impaired, a person may be hypothermic or hyperthermic instead of normothermic. One of these situations (hypothermia) can occur in the operating room. Anesthesia, surgery and the operating room environment impair the body’s physiological thermoregulatory mechanisms. Inadvertent perioperative hypothermia, defined as a drop in core body temperature below 36°C, is the most common complication of perioperative care. The article focuses on the issues related to the occurrence of hypothermia of the operated patient, referring also to the indor conditions in the operating room, maintained as a result of the operation of the ventilation and air conditioning system in the operating room.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd rozwiązań technologii filtracji powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną rozwiązania filtrów stosowanych w centralach wentylacyjnych wykorzystywanych w systemach wentylacji mechanicznej.
EN
The following paper presents a review of different air filtration technologies for ventilation and air conditioning systems. The second part is focused on filtration systems in air handling units used for mechanical ventilation.
PL
Zapewnienie sprawnej wentylacji wyrobisk jest istotnym elementem wpływającym na efektywność i bezpieczeństwo prowadzonego wydobycia.
PL
Jakość powietrza wewnętrznego nie określają wyłącznie parametry cieplno-wilgotnościowe, ale również jego czystość. Powietrze to powinno być zbliżone składem chemicznym do świeżego powietrza zewnętrznego. Nie powinno również zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów środowiskowych w dużych stężeniach. Z uwagi na ilość czasu jaką spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, należy dążyć do zapewnienia w nich właściwych warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego mikroklimatu i zdrowych warunków bytowych, a także warunków pracy i wypoczynku.
EN
Indoor air quality is determined not only by thermal and humidity parameters, but also by its purity. This air should have a chemical composition similar to that of fresh outside air. It should also not contain pathogenic microorganisms and environmental microorganisms in high concentrations. Due to the amount of time we spend in closed rooms, we should strive to ensure proper internal environment conditions, appropriate microclimate and healthy living conditions, as well as working and rest conditions.
PL
W artykule przedstawiono informacje o warunkach sprzyjających przetrwaniu i rozprzestrzenianiu się wirusów w pomieszczeniach budynków. Napływające do pomieszczeń powietrze zewnętrzne nie jest znaczącym źródłem wirusów SARS-CoV-2. Tym samym w czasie pandemii rośnie znaczenie skutecznej i wydajnej wentylacji. Przestawiono najważniejsze wytyczne stowarzyszeń branżowych dot. eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podczas pandemii. Opisano technologie i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego.
EN
In this paper there were presented indoor conditions faciliating virus survival and transimission inside the buildings. Supply air is not a significant source of SARS-CoV-2 virus. Thus during pandemia the significance of effective and efficient ventilation is even higher. There were presented crucial exploitation guidance by sector associations refering to ventilation and air conditioining systems. There were described technologies and devices for ventilation air treatment.
PL
Odcinające klapy przeciwpożarowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się gorących gazów, ognia i dymu przez przewody wentylacyjne z obszaru objętego pożarem do innych stref budynku. Ze względu na znaczenie tych urządzeń w bezpieczeństwie pożarowym budynku ich stosowanie jest obowiązkowe i obwarowane szeregiem wymagań prawnych i normowych.
PL
W artykule przedstawiono wymagania prawne dotyczące wentylacji oraz parametrów komfortu cieplnego w budynkach hotelowych. Szczegółowo omówiono sposoby zapewnienia wymiany powietrza w części mieszkalnej oraz urządzenia wykorzystywane do indywidualnego utrzymania parametrów komfortu w pokojach hotelowych.
EN
The article presents legal requirements for ventilation and thermal comfort parameters in hotel buildings. The ways of providing air exchange in the residential part are discussed and devices for maintaining individual comfort parameters in hotel rooms are presented.
PL
Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki. To kolejny wzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą wodę oraz wentylację i oświetlenie. Do tego dochodzi konieczność tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.
PL
Urządzenia i instalacje HVACR powinny być coraz bardziej wydajne, energooszczędne, ciche i dające szerokie możliwości regulacji i sterowania. W wielu przypadkach podstawowym podzespołem warunkującym te cechy jest wentylator. Rynek, zaczynając od spełniania europejskich wymagań prawnych, wciąż zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami tych urządzeń.
PL
Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.
PL
Wentylacja mechaniczna odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu pływalni. Jest jej nieodłącznym elementem, umożliwiającym utrzymanie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych powietrza. Brak prawidłowej wentylacji hali basenowej wpływa nie tylko niekorzystnie na warunki mikroklimatyczne, ale również przyspiesza niszczenie materiałów konstrukcyjnych.
PL
Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza w pomieszczeniu, jak i do dezynfekcji pomieszczeń po pobycie w nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
PL
W niektórych obiektach odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza obiegowego można zapewnić dzięki energooszczędnym i prostym rozwiązaniom wykorzystującym zjawisko przemiany adiabatycznej zachodzącej podczas odparowania (ewaporacji) wody. W zależności od warunków zewnętrznych i rodzaju budynku ewaporacyjne rozwiązania techniczne mogą działać samodzielnie lub wspomagać urządzenia sprężarkowe.
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.