Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The subject of the article is to assess the effectiveness of using the reinforcement system in road construction (surface, foundation, subgrade), treated as the multilayer system of granular soil. In the first part of the paper the authors use analytical models of friable layers of soil with horizontal inserts in order to evaluate the bearing capacity of the reinforced road surface, basing on results of the experimental research realized on physical models on a laboratory scale. The second part takes the form of a diagnosis as regards the possibility of quantitative estimations of the bearing capacity, and provides the bases of procedures aiming at the assessment of the bearing capacity of the reinforced soil by means of advanced methods and approaches in geotechnical engineering and theoretical mechanics.
EN
Modern technologies, which may include unmanned aerial vehicles (UAV, Polish abbreviation BSL), potentially have a very wide range of applications. Research has been conducted on the possibility of using UAVs to control the execution of construction works by the authors of the article among other researchers. The technical parameters of the applied measurement instruments are of great significance. This paper presents a possibility for the optimal choice of unmanned aerial vehicles using the AHP method. The popularity of this method results not only from its effectiveness in solving complex decision problems, but also from its transparency and ease of application. The decision-making analysis adopts the criteria that are essential with regard to the supervision of construction works which they may support.
PL
Nowe technologie, do których można zaliczyć bezzałogowe statki latające (BSL), mają potencjalnie bardzo szerokie zastosowanie. Prowadzone są badania, także przez autorów artykułu, nad możliwością wykorzystania BSL do kontroli wykonania robót budowlanych. Istotne znaczenie mają parametry techniczne zastosowanych urządzeń pomiarowych. W pracy zaprezentowano możliwość optymalnego wyboru bezzałogowych statków latających przy zastosowaniu metody AHP. Popularność tej metody wynika nie tylko ze skuteczności w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych, ale również przejrzystości i łatwości stosowania. W analizie decyzyjnej przyjęto kryteria mające kluczowe znaczenie ze względu na nadzór robót budowlanych, który mogą wspomagać.
PL
Ocena ryzyka eksploatacji obiektów mostowych wymaga specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić przemieszczanie środków transportowych. Pozwala ona na zmniejszenie liczby problemów podczas realizacji różnych przedsięwzięć inżynieryjnych. W artykule zaprezentowano modyfikację autorskiej metody doboru wartości liczbowych współczynników ważności poszczególnych czynników ryzyka. Umożliwiają one uwzględnienie indywidualnych preferencji decydenta. Prezentowana metoda oceny ryzyka eksploatacji obiektów mostowych umożliwia również uwzględnienie kumulowania negatywnych skutków występowania jednocześnie kilku czynników ryzyka.
EN
The risk assessment for the exploitation of bridges requires the specification and hierarchisation of potential risk factors that may disturb the movement of means of transport. Therefore, it enables the reduction of problems during the implementation of construction projects. The paper presents a modification of the method for selecting the values of significance coefficients of individual risk factors. These coefficients make it possible to take into account the individual preferences of the decision maker. The presented method for assessing the risks of the exploitation of bridges also makes it possible to take into account the accumulation of negative effects after the occurrence of several risk factors simultaneously.
EN
The subject of the article is the assessment of effectiveness of the cooperation between the railway track pavement with a pass of the flexible ground-coating construction made of corrugated sheets, in terms of traffic safety. The object of the research is the track surface, located within the said structure, under operational loading conditions. The article contains the discussion of the concept of the research project currently being prepared by the authors. In particular, there are presented: the object of research, the purpose of the project, its thematic scope and the method of research, as well as theoretical models of research, the specification of tasks implemented in the project, the way of the field verification of the theoretical approach to the issue in question and the expected results of the research.
PL
Bardzo często ocena ryzyka realizacji i eksploatacji obiektów budowalnych z powodów finansowych lub też braku odpowiednich narzędzi badawczych w praktyce jest realizowana tylko przez nieliczne grono inżynierów. Identyfikacja ryzyka eksploatacji obiektów mostowych polega przede wszystkim na specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić przemieszczanie środków transportowych. Pozwala ona zatem na uniknięcie lub zmniejszenie liczby problemów w czasie realizacji przedsięwzięć budowlanych. W pracy przedstawiono jedną ze znanych metod analizy ryzyka eksploatacyjnego obiektów mostowych. W nawiązaniu do niej zaprezentowano prostą autorską metodę doboru wartości liczbowych współczynników ważności γi poszczególnych czynników ryzyka. Współczynniki te umożliwiają uwzględnienie indywidualnych preferencji decydenta. Zastosowanie przedstawionej w pracy metody powoduje ilościowe uwzględnienie rzeczywistych preferencji decydenta w oparciu o prostą metodę naukową, a nie tylko samą intuicję decydenta.
EN
The risk assessment of implementation and exploitation of building structures, for financial reasons and lack of appropriate methods and tools, in practice is carried out only by very few engineers. The identification of the risk of bridges exploitation is based on specifying and hierarchizing potential risk factors that may impede or prevent the movement of means of transport. Therefore, it enables avoiding or reducing problems during the implementation of construction projects. The paper presents one of the methods of operational risk analysis of bridges. With reference to it, the author presents a simple method for selecting the values of significance coefficients of individual risk factors. These coefficients make it possible to take into account individual preferences of the decision maker. The application of the presented quantitative method results in taking into account the real preferences of the decision maker, basing on the scientific method, and not only the intuition of the decision maker.
PL
Wojskowe mosty niskowodne są obiektami inżynierskimi przeznaczonymi do krótkotrwałego użytkowania. Tego typu rozwiązania konstrukcyjne pojawiają się również w cywilnych obiektach mostowych. W literaturze przedmiotu nie podano jednak wytycznych do ich projektowania w przypadku wykorzystania jako stężeń poprzecznych pojedynczych ceowników i dwuteowników stalowych (tak zwanych belek poprzecznych). W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ zarówno zmiany sztywności przyjętych w obliczeniach numerycznych połączeń montażowych, jak i sztywności samych belek poprzecznych na maksymalne wartości naprężeń w dźwigarach głównych wojskowych mostów niskowodnych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że w przypadku dźwigarów głównych wykonanych z dwuteowników stalowych o wysokości 400 mm, przy założeniu, że ich rozstaw nie przekracza odległości 0,80 m, stosowanie belek poprzecznych z kształtowników stalowych o wysokości zbliżonej do wartości połowy wysokości dźwigara głównego jest zupełnie wystarczające.
EN
The military low-water bridges are engineering objects designed for short term use. This type of construction solutions also appear in civil engineering. However, in the professional literature there are not any guidelines how to design crossbeam made of the steel beams. In this paper the impact of the crossbeams rigidity and their connections on the stress distribution in the major girders of military lowwater bridges was analysed. Based on conducted calculations, it was found that in the case main girders made of steel I-beams (height 400 mm), provided that their spacing did not exceed a distance of 0.80 m, the application of the cross-beams made of steel sections with a height similar to the half the height of the main girder was sufficient.
PL
Ze względu na czas niezbędny do zbudowania modelu obliczeniowego stalowa konstrukcja nośna mostów niskowodnych zazwyczaj modelowana jest jako ruszt przy wykorzystaniu prętowych elementów skończonych, tzw. modele „prętowe”. Zastosowanie prętowych elementów skończonych do modelowania dźwigarów głównych mostów niskowodnych uniemożliwia uwzględnienie rzeczywistego położenia pokładu drewnianego w stosunku do osi obojętnej tychże dźwigarów. Z tego względu w niniejszym artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania do modelowania dźwigarów głównych powierzchniowych elementów skończonych, tworząc tzw. modele „powłokowe”. W wyniku przeprowadzonych analiz numerycznych stwierdzono, że modelem preferowanym do obliczeń wojskowych przęseł mostów niskowodnych powinien być model „powłokowy”, w którym w obliczeniach nie uwzględniano usztywnienia modelu przęsła pokładem drewnianym. Model ten umożliwia dość dokładną analizę rozkładu naprężeń w wybranych elementach konstrukcji rusztu stalowego, co jest istotne chociażby przy analizie rozwoju potencjalnych pęknięć zmęczeniowych. W przypadku obliczeń przęseł mostów niskowodnych nastawianych tylko na określenie ogólnej nośności wybranej konstrukcji przęsła wystraczającymi modelami okazały się modele wykorzystujące tylko prętowe elementy skończone.
EN
Due to the time needed to create a computational model, the steel construction of low-water bridges usually is modeled as a grate using 1D beam element mesh called a "rod” model. The usage of the 1D beam element mesh for modeling girders of low-water bridges makes it impossible to take into account the actual position of a wooden deck with reference to the neutral axis of these girders. Therefore, this article presents the possibility to use, for modeling main girders, 2D shell elements mesh, creating so-called "coating" models. As a result of numerical analysis it was found that the preferred model for the calculation of the military spans in low-water bridges should be a "coating" model, in which the stiffening of a span's model by a wooden deck was not included in the calculations. This model allows relatively accurate analysis of stress distribution in selected elements of the steel structure of the span, which is important when analyzing the development of fatigue cracks. In the case of the calculations of spans in low-water bridges which are dedicated only to assess the resistance of the selected steel structure of the span, the models using 1D beam element mesh ("rod" models) proved to be sufficient.
PL
W Polsce obecnie realizuje się wiele inwestycji budowlanych wymagających ciągłego zabezpieczenia w materiały budowlane. Na sprawność procesu transportowego wpływ mają przede wszystkim wykorzystywane pojazdy ciężarowe. W trakcie realizacji przedsięwzięć transportowych często mamy do czynienia z zadaniami związanymi z potrzebą wielokryterialnego podejmowania decyzji. Stosowane metody optymalizacji wielokryterialnej w większości przypadków są dość skomplikowane. Z tego też względu w niniejszej pracy przedstawiono przykład zastosowania zmodyfikowanej metody Bellingera do optymalizacji wyboru samochodów ciężarowych wykorzystywanych do zabezpieczenia logistycznego przedsięwzięć budowlanych.
EN
In Poland, currently there are a lot of ongoing construction projects requiring a continuous supply of building materials. Efficient implementation of the transport process is influenced primarily by trucks used for this purpose. During the implementation of transport projects we often have to deal with tasks which require multi-criteria decision-making. The currently used multi-criteria optimization methods in most cases are quite complicated. For this reason, in this paper the example of implementation of the modified Bellinger method for optimization of the choice of trucks used for logistic construction projects has been presented. The results were compared with calculations basing on the original Bellinger method.
9
PL
Autorzy opracowania przedstawiają możliwości wykorzystania bezzałogowych systemów latających do identyfikacji i neutralizacji zagrożeń. Ponadto opisują kierunki rozwoju koncepcji użycia bezzałogowych systemów latających dotyczących tworzenia tzw. "rojów" złożonych z dużej liczby platform bezzałogowych o niewielkich wymiarach, mających na pokładzie różne, dostosowane do charakteru misji wyposażenie.
EN
Authors of the paper present possibilities of using unmanned aircraft systems for identification and neutralisation of threats. They also describe developing trends of a concept of using unmanned aircraft systems that refers to creation of so called "swarms" composed of a great number of unmanned small size platforms with different onboard equipment adapted to the type of mission.
PL
Tematem artykułu jest bezpieczeństwo przy wymiarowaniu stosowanych w budownictwie komunikacyjnym konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego. Omówiono warunki stosowania współczynników bezpieczeństwa, w odniesieniu do wymiarowania wewnętrznego i zewnętrznego. Wykazano możliwość poprawy ekonomiki projektowania konstrukcji oporowych na zasadzie doboru odpowiedniego typu zbrojenia.
EN
The problems with design of communication engineering reinforced earth retaining wall, taking into consideration the literature and design practice was presented. The conditions of apply of safety factors were in the range of internal and external design discussed. The possibility of improvement of design economics of communication retaining structures given into account application the suitable type of reinforcement.
PL
Omówiono projektowanie wzmocnień podłoża dróg kolejowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu. W szczególności scharakteryzowano dwie metody wzmacniania podtorza: metodę, której zasadniczym kryterium jest obciążenie dopuszczalne oraz metodę modułu ekwiwalentnego. Odnośnie drugiej metody, podano przykład obliczania grubości warstwy ochronnej.
EN
Designing of railway subsoil strengthening given the traffic safety are described. In particular, two methods of railway subsoil strengthening are presented: the method based on permissible load as principle criterion and the method of equivalent modulus. Regarding the second method, was the example of calculation of thickness of protection layer shown.
PL
Przedstawiono obowiązujące w przedsiębiorstwie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zasady projektowania układu geometrycznego linii kolejowej, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo eksploatacji toru. W szczególności omówiono projektowanie elementów układu toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Zasygnalizowano znaczenie problemu koordynacji planu i profilu podłużnego linii kolejowej względem bezpieczeństwa ruchu.
EN
Obligatory principles of designing of railway track geometrical configuration were in PKP Polish Railway Lines S.A. presented, considering the safety exploitation. In particular was described: designing of configuration elements of railway track in horizontal and vertical plane. Was indicated that coordination of railway line location plane and profile is essential problem towards the traffic and exploitation safety.
PL
Przedstawiono wybrane przypadki konstruowania podłoża gruntowego dróg kolejowych, wymagające szczególnych rozwiązań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i wymaganego na poziomie europejskim komfortu jazdy. Uwagę skupiono na odcinkach toru: w otoczeniu obiektów mostowych; posadowionych na gruntach słabych; na terenach szkód górniczych i zalewowych oraz zagrożonych deformacjami.
EN
Constructions of subgrade in the particular track sections are described. These sections are demand special solutions considering of safety of traffic. The paper introduces the realizability of technical solutions for individual problem situations, among other things for track: in the intermediate zone embankment-bridge objects, on the weak earthen foundation, on the flooded lands and on the mining damage lands.
EN
An investment project as an undertaking for the future, more or less foreseeable, is a priori encumbered with the possibility of occurrence of disturbances. In recent years there have appeared significant changes in the scope of execution of construction projects, connected with the investment execution time, manner of financing, investors, and the environment in which the given project is executed. That fact determines the need, or even the necessity, to conduct the research into the issues of risk assessment and its utilitarian aspects. That problem applies also to construction projects, including water supply and sewage projects. An example of the project with all kinds of threats characteristic of such types of investments is the project entitled “Complex protection of the underground waters in the Kielce agglomeration.” The risk factors result from the complexity and specificity of that type of projects. The presented article is an introduction to the discussion on the issues of assessing the risk of execution of water supply and sewage projects. The intention of the authors was to present the specificity of that type of projects and the general identification of the risk factors accompanying them. Keywords: risk management, project management, construction management, civil engineering.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu liczby poprzecznic na rozkład naprężeń w przęsłach mostów niskowodnych. W pracy przeanalizowano przęsło mostu jednokierunkowego o szerokości 4 metrów. W obliczeniach uwzględniono przęsło z 6, 7 i 8 dźwigarami oraz 3, 4, 5 i 6 rzędami poprzecznic. Przeprowadzone analizy numeryczne (MES) wykazały, że zarówno liczba dźwigarów, jak i liczba poprzecznic ma znaczący wpływ na rozkład naprężeń w głównych elementach konstrukcyjnych mostów niskowodnych.
EN
The aim of this study was to determine the influence of the transverse connections on the distribution of stresses in the span of low-water bridges. The paper analyzes one-way span bridge with a width of 4 meters. The calculations included a span of 6, 7 and 8 beams, and 3, 4, 5 and 6 rows transverse connections. The analyzes showed that both the number of beams and the number of the transverse connections has a significant impact on the distribution of stresses in the major construction elements of low-water bridges.
PL
W procesie optymalizacji współczynniki ważności (tzw. wagi) poszczególnych kryteriów umożliwiają uwzględnienie indywidualnych preferencji decydenta. Są zatem jednym z newralgicznych elementów tego procesu. Na polskim rynku funkcjonuje bardzo zróżnicowana gama pojazdów ciężarowych. Do obliczania współczynników ważności w przypadku optymalizacji decyzji dotyczącej zakupu nowych środków transportowych wykorzystano metodę DEMATEL. Zastosowanie przedstawionej metody spowodowało ilościowe uwzględnienie rzeczywistych preferencji decydenta w oparciu o dość prostą metodę naukową, a nie tylko samą intuicję decydenta.
EN
In the process of optimizing each criterion validity coefficients allow to take into account individual preferences of the decision maker. They are therefore one of its most important elements of this process. On the Polish market works very diverse range of vehicles. For the calculation of the validity coefficients for the optimization of the choice of means of transport used DEMATEL method. The application presented method resulted in a quantitative consideration of the actual decision-maker preferences based on fairly simple scientific method, and not only the intuition of the decision maker.
PL
W pracy dokonano optymalizacji lokalizacji i wielkości otworów montażowych wykonywanych w stalowych dźwigarach głównych mostów niskowodnych ze względu na ich wpływ na trwałość końcową obiektów. Analizowane zagadnienie związane było z optymalizacją konstrukcji, a dokładnie z położeniem otworów montażowych, tylko pod kątem wytrzymałościowym.
EN
In the article the authors optimize the location and size of mounting holes in steel main girders of low-level bridges with regard to the final durability of the span. The issue under analysis related to the optimization of the structure, or more precisely to the location of mounting holes, only in terms of durability.
PL
W pracy zaproponowano metodę oceny wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji mostowych na podstawie analizy modelu numerycznego. Umiejętność określenia trwałości uszkodzonego przęsła mostu w funkcji liczby cykli obciążeń umożliwia podejmowanie decyzji dotyczącej zakresu jego ewentualnej naprawy. Uzasadniono możliwość wykorzystania metody korelacji przemieszczeń (DCT) do określania prędkości rozwoju pęknięć zmęczeniowych występujących w obiektach stalowych mostów wojskowych. Otrzymane rezultaty obliczeń trwałości zmęczeniowej mostu porównano z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu innych metod realizowanych przy użyciu oprogramowania komputerowego FRANC2D oraz z wynikami badań laboratoryjnych. Potwierdzono przydatność w praktyce inżynierskiej programu FRANC2D do wykorzystania w analizach rozwoju pęknięć w stalowych obiektach mostowych.
EN
This article proposes a method for predicting the fatigue life of steel bridges based on a numerical model. Being able to predict the residual life of a damaged bridge span expressed as the number of load cycles facilitates undertaking the right decisions on the time and scope of the necessary repairs. This research confirmed the applicability of the displacement correlation technique (DCT) for determination of the fatigue crack propagation rate in steel military bridges. The results of fatigue strength calculations carried out for the analysed bridge were compared with the results obtained with the other techniques available in FRANC2D program and with the laboratory results. The software program FRANC2D was found useful in analysing the phenomenon of crack propagation in steel bridges.
PL
W artykule dokonano oceny wpływu lokalizacji otworów montażowych wykonywanych w stalowych dźwigarach głównych mostów niskowodnych, na ich trwałość zmęczeniową poprzez analizę wartości współczynnika intensywności naprężeń K. Przedmiotem analiz był stalowy dwuteownik o wysokości 400 mm i długości całkowitej 5,60 m, dla którego wykonano model środnika umożliwiający prowadzenie obliczeń numerycznych z zastosowaniem oprogramowania FRANC2D.
EN
This paper is presented an influence analysis of the mounting holes localization made in the steel girders of low-water bridges on their fatigue life by analyzing the stress intensity factor K. The subject of the analysis was the steel I-beam with a height of 400 mm and an overall length of 5.60 m. The computational model of the web was enabled an implementation of numerical calculations by using the software FRANC2D.
EN
The paper contains a specification of the notions of risk, transport infrastructure and crisis situation. The study also presents selected methods of identification of risks to transport infrastructure facilities, based on the example of a bridge facility.
PL
W artykule dokonano specyfikacji pojęciowej ryzyka, infrastruktury transportowej oraz sytuacji kryzysowej. W pracy przedstawiono również wybrane metody identyfikacji ryzyka obiektów infrastruktury transportowej na przykładzie obiektów mostowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.