Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire brigade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem badań było określenie roli krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w odniesieniu do niemilitarnego wsparcia Ukrainy w pierwszych miesiącach konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2022 oraz sformułowanie sposobów kształtowania tego wsparcia. W badaniach połączono dociekania teoretyczne i badania empiryczne (analizę dokumentów). Pozwoliło to określić formalno- -prawne założenia funkcjonowania KSRG w związku z zagrożeniem militarnym, specyfikę zagrożeń militarnych dotyczących konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2022 r., potrzeby w stosunku do KSRG w świetle tego konfliktu, a także działania pomocowe KSRG w pierwszych jego miesiącach. Za główne kierunki działań służących wzmocnieniu przygotowania KSRG do funkcjonowania w związku z zagrożeniem militarnym przyjmuje się ewaluację stanu prawnego w kierunku doprecyzowania zadań szczegółowych tego systemu, sposobów jego funkcjonowania w rozpatrywanym kontekście i bardziej klarownego kierowania bezpieczeństwem państwa, weryfikację wyposażenia podmiotów KSRG tak, aby redukować właściwe ryzyko zawodowe, wzmocnienie szans płynących ze współdziałania ratowniczego z podmiotami zagranicznymi oraz coraz większe otwieranie się na potrzeby uchodźców, służb ratowniczych państw doświadczanych konfliktami zbrojnymi i osób wspierających uchodźców.
EN
The aim of the research was to identify the role of the National Rescue and Firefighting System (NRFS) in relation to non-military support to Ukraine in the first months of the Ukrainian-Russian conflict in 2022 and to formulate ways of shaping this support. The research combined theoretical inquiries and empirical research (document analysis). This made it possible to identify the formal-legal assumptions for the functioning of the NRFS in relation to the military threat, the specifics of the military threats concerning the Ukrainian-Russian conflict in 2022, the needs in relation to the NRFS in light of this conflict, as well as the relief activities of the NRFS during its first months. The main directions of actions aimed at improving the preparedness of the NFRS to function in connection with a military threat are assumed to be the evaluation of the legal status in the direction of clarification of the specific tasks of this system, ways of its functioning in the context under consideration and clearer management of the state security, verification of the equipment of the CRS entities so as to reduce the relevant professional risks, strengthening the opportunities arising from rescue cooperation with foreign entities and increasing openness to the needs of refugees, rescue services of countries experiencing armed conflicts and people supporting refugees.
PL
Technologie wspierające procesy decyzyjne z reguły tworzą systemy informatyczne, które wprowadzane są między innymi w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jedną z takich instytucji jest Państwowa Straż Pożarna, która wdraża zamawiane technologie oraz tworzy własne poprzez udział swoich jednostek organizacyjnych w pracach badawczych i rozwojowych. W działalność tę intensywnie włączają się dwie jednostki naukowe: Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB. Jednym ze źródeł finansowania budowanych technologii wspomagających procesy decyzyjne w Państwowej Straży Pożarnej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ta w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizacją zamawianych tematów badawczych finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Co istotne, część z nich ukierunkowana jest na ochronę ludności i ratownictwo. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego know-how w zakresie krytycznych technologii z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną zidentyfikowane technologie wspomagające procesy decyzyjne wytworzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe, których liderem lub partnerem była Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo- -Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB. Opisane technologie wykorzystywane są min. w procesie kształcenia kadr Państwowej Straży Pożarnej oraz w rzeczywistych działaniach ratowniczych.
EN
Technologies supporting decision-making processes are usually created based on IT systems, which are deployed, among others, in institutions responsible for safety. One of such institutions is the State Fire Service which implements ordered technologies and creates its own technologies through participation of its organizational units in research and development works. Two research units are intensively involved in this activity: Main School of Fire Service (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) and the Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection. One of the sources of funding for the developed technologies supporting decision-making processes in the State Fire Service is the National Centre for Research and Development. This institution, in consultation with the Minister of National Defense and the Minister of Internal Affairs, conducts activities related to research for national security and defence. As part of competitions announced for the realization of ordered research topics, undertakings that are most promising for the actual increase of state security are financed. Importantly, some of them are aimed at civil protection and rescue. The aim of implemented programs and projects is not only to increase the potential of Polish scientific and industrial entities, but also strive for technological independence through the creation of Polish “knowhow” in the field of critical technologies in the area of national security and defence. The article identifies technologies supporting decision-making processes developed by scientific and industrial consortia whose leader or partner was the Main School of Fire Service in Warsaw and Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection. The technologies described are used, among others, in the process of training personnel of the State Fire Service and in actual rescue operations.
EN
Aim: The article presents a set of parameters and settings for unmanned aerial vehicles (UAV), which is crucial in the operational work of the fire brigade and its importance for the quality of the final material obtained from an RGB camera or a thermal imaging camera. Introduction: Unmanned aerial vehicles (UAVs) are more often and more boldly used by various uniformed formations, including pilots of the State Fire Service and Volunteer Fire Brigades. Currently, they are used to perform recognition of situations and coordination of activities with the use of RGB and thermal imaging cameras. There are also other applications of UAV, including firefighting, but at the moment they are only conceptual solutions, as they have not been tested during an actual firefighting operation. According to the authors, a drone is currently only a carrier of additional devices and its functionality during the operation depends largely on certainty and reliability of a given UAV structure, as well as on the type and quality of the elements and sensors mounted on it. Methodology: A review of literature and press reports, as well as the authors’ experience in working with UAVs and the results of their research were used to analyse the topic. Conclusions: Indicating a set of key parameters for the UAVs used by fire brigade users is only possible to define its application. Therefore, in this study, the authors presented the most common use of unmanned aerial vehicles, for which key parameters were indicated and the impact of these factors on the obtained results of drones was described. Due to the frequent neglect of camera operation and the importance of their parameters, the authors described the most frequently set parameters of photographs and their impact on the final result, which is of key importance for the usefulness of the collected material.
PL
Cel: W artykule przedstawiono zbiór parametrów i ustawień bezzałogowych statków powietrznych (BSP), który jest kluczowy w pracy operacyjnej straży pożarnej oraz jego znaczenie dla jakości finalnego materiału uzyskanego z kamery RGB lub kamery termowizyjnej. Wprowadzenie: Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej i odważniej stosowane są przez różne formacje mundurowe, w tym przez pilotów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie służą one do wykonywania rozpoznawania sytuacji i koordynacji działań z wykorzystaniem kamer RGB i termowizyjnych. Pojawiają się również inne zastosowania BSP, w tym do gaszenia pożarów, jednak na ten moment są to jedynie rozwiązania koncepcyjne, ponieważ nie zostały poddane testom w czasie rzeczywistej akcji gaśniczej. Zdaniem autorów dron obecnie jest jedynie nośnikiem dodatkowych urządzeń i jego funkcjonalność w trakcie akcji zależy w dużej mierze od pewności i niezawodności danej konstrukcji BSP, a także od rodzaju i jakości elementów i czujników na niej zamontowanych. Metodologia: Do analizy tematu wykorzystano przegląd literatury i doniesień prasowych, a także doświadczenie autorów w pracy z BSP oraz wyniki prowadzonych przez nich badań. Wnioski: Wskazanie zbioru parametrów kluczowych dla BSP wykorzystywanego przez użytkowników straży pożarnej jest możliwe jedynie poprzez zdefiniowanie jego zastosowania. Dlatego w niniejszej pracy autorzy przedstawili najczęstsze wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, do których wskazano kluczowe parametry i opisano wpływ tych czynników na uzyskane rezultaty pracy dronów. Ze względu na częste zaniedbania w zakresie obsługi kamery i znaczenia ich parametrów, autorzy opisali najczęściej ustawiane parametry zdjęć i ich wpływ na efekt końcowy, który ma kluczowe znaczenie dla użyteczności zbieranego materiału.
PL
Do zaskakujących i przykrych należy zaliczyć przypadek, gdy piorun uderza w elementy infrastruktury krytycznej, a zdarzenie - gdy jego celem staje się obiekt wchodzący w skład systemu ratownictwa należy uznać za najbardziej niepożądany. Kierunek rozwoju wyładowania piorunowego nie poddaje się, jak dotąd, kontroli i nie można zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji. W szczególny sposób należy chronić takie obiekty jak jednostki ratowniczo-gaśnicze.
EN
Purpose: The contemporary nature of terrorist attacks forces the rescue services to develop and enhance their operational potential to support the system which guarantees the safety of the civilians. The tasks of the State Fire Service (PSP) in Poland in the country’s anti-terrorist protection system indicate that these units play a key role in neutralizing the effects of terrorist attacks. The tasks of the formation include conducting rescue operations in the field of saving the lives and health of people and protection of property and environment in the situation of a sudden threat, as well as undertaking activities to identify threats, including contamination with chemical and radioactive substances, and conducting initial biological recognition activities. New tools and forms in terrorist threats require much broader skills and competences of PSP officers. Introducing full preparation of PSP officers to act during terrorist events may directly and indirectly strengthen the national anti-terrorist system. Methodology: A non-probabilistic research method with targeted selection using the PAPI (Paper And Pencil Interview) tool was applied. The study was conducted among the management of PSP. The survey involved thirty seven officers, thirty-two of whom were provincial commanders and/or their deputies, as well as officers performing management tasks. The remaining five respondents were officers holding managerial positions in the PSP Headquarters. Literature and legal regulations were reviewed and analysed. Results: In the study officers representing the commanding staff of the State Fire Service were included. A vast majority of the participants of this study claimed that terrorist threats in Poland are real. Which, in turn, resulted in the need to develop far reaching educational programs that adequately prepare fire-fighters to deal with terrorist threats and activities. Conclusions: State Fire Service officers are prepared to respond to many aspects of rescue operations, however, this continues to be an area of great research potential, where the focal point of discussion should focus on the improvement of all aspects of proper and effective response of the State Fire Service terrorist events. An innovative programme that addresses these concerns is the 3P model based on three domains: prevention, practice and psychotraumatology.
PL
Cel: Współczesny charakter ataków terrorystycznych wymusza na służbach ratowniczych rozwijanie i wzmacnianie ich potencjału operacyjnego w celu wsparcia systemu gwarantującego bezpieczeństwo ludności. Zadania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w systemie ochrony antyterrorystycznej kraju wskazują, iż jednostki te odgrywają kluczową rolę na etapie neutralizacji skutków zamachów terrorystycznych. Do zadań formacji należy prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ochrona mienia i środowiska w sytuacji powstania nagłego zagrożenia. PSP odpowiedzialna jest także za czynności z obszaru rozpoznawania zagrożeń, w tym skażeń substancjami chemicznymi i radiacyjnymi oraz prowadzenie wstępnych czynności rozpoznania biologicznego. Nowe narzędzia i formy w zagrożeniach terrorystycznych wymagają poszerzonych umiejętności i kompetencji funkcjonariuszy PSP. Wprowadzenie pełnego przygotowania funkcjonariuszy PSP do działań podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym może bezpośrednio i pośrednio wpłynąć na wzmocnienie narodowego systemu antyterrorystycznego. Metodologia: Zastosowano nieprobabilistyczną metodę badawczą o doborze celowym z wykorzystaniem narzędzia PAPI (Paper And Pencil Interview). Badanie przeprowadzono wśród kadry kierowniczej PSP. Wzięło w nim udział 37 funkcjonariuszy, z czego 32 respondentów stanowili komendanci wojewódzcy lub/oraz ich zastępcy, a także funkcjonariusze pełniący zadania zarządcze. Pozostałych 5 ankietowanych to funkcjonariusze obejmujący stanowiska zarządcze w Komendzie Głównej PSP. Przeprowadzony został przegląd literatury i aktów prawnych oraz ich analiza. Wyniki: Do badania włączono funkcjonariuszy reprezentujących kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej. Zdecydowana większość badanych funkcjonariuszy stwierdziła, że zagrożenie terrorystyczne w Polsce jest realne. To z kolei skutkowało wyrażoną przez ankietowanych potrzebą modyfikacji planu szkolenia adekwatnie przygotowującego funkcjonariuszy do działań w czasie zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Wnioski: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej są przygotowani do wielu aspektów działań ratowniczych, jednak nadal jest to obszar o dużym potencjale badawczym, w którym centralny punkt dyskusji powinien koncentrować się na poprawie wszystkich aspektów właściwego i skutecznego reagowania PSP na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Innowacyjnym programem, który uwzględnia te kwestie, jest model 3P oparty na trzech dziedzinach: prewencji, praktyce i psychotraumatologii.
PL
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 133 strażaków stwierdzono, że częstą przyczyną uszkodzeń hełmów są zarysowania i odpryski lakieru. W badaniach własnych porównawczych określono odporność na uszkodzenia w formie zarysowania powierzchni skorup hełmów strażackich wykorzystywanych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej. Przeanalizowano również przydatność miar opisujących ilościowo uszkodzenia w formie zarysowań.
EN
An indenter subjected to a pressure force up to 5 N on 5 mm scratch distance was used to det. the scratch resistance of 4 surfaces obtained by lamination or injection molding. The damage sizes were detd. by measuring the scratch width using a microscope as well as a profilometer. The results were compared with the results obtained by the ref. method based on the measurement of the surface area of the scratch cross-section. A strong linear correlation of the results was obsd. esp. for the laminated helmet surfaces.
7
Content available Zagrożenia pożarowe
PL
Niniejszy artykuł podejmuje próbę zdefiniowania zagrożenia pożarowego jako jednego z zagrożeń naturalnych występującego na całym świecie. Autorka przedstawia ogólne pojęcie pożaru oraz wyjaśnia jakie są przyczyny jego powstania. Posługując się aktami prawny przedstawia rolę oraz zadania ochrony przeciwpożarowej funkcjonującej w Polsce, a także przybliża prawny aspekt pożarów.
EN
This article attempts to define a fire hazard as one of the natural hazards occurring all over the world. The author presents the general concept of fire and explains the reasons for its occurrence. Using legal acts, he presents the role and tasks of fire protection functioning in Poland, and also introduces the legal aspect of fires.
PL
W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost częstotliwości i intensywności występowania klęsk żywiołowych. Z tego względu wiele państw, w tym również Polska, zgłosiło akces do udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej w krajach dotkniętych różnego rodzaju katastrofami naturalnymi lub awariami technicznymi. Okoliczności te sprawiają, że obok wielu instytucji to właśnie Państwowa Straż Pożarna jawi się jako szczególnie predysponowana do zmagania się z zagrożeniami bezpieczeństwa powszechnego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
EN
A significant increase in the frequency and intensity of natural disaster has been detected in recent years For this reason, many countries, including Poland, have declared rescue and humanitarian support for countries affected by various kinds of natural disasters or mechanical failures. These circumstances led the State Fire Service, collectively with many other institutions, to be particularly predisposed to struggle with threats of public safety, both, nationally and internationally.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa technicznego i sprzętu stosowanego do działań ratowniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na przestrzeni przede wszystkim ostatniego trzydziestolecia. W artykule przedstawiono również cele oraz założenia dotyczące systemu dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia i życia, a także główne kierunki zmian w trendach technologicznych sprzętu na co dzień wykorzystywanego przez strażaków. W podsumowaniu sformułowano wnioski.
EN
This article contains basic concepts of technical rescue and equipment used for rescue operations by Fire Protection Units, with purpose to ensure safety, mainly over the last thirty years. Moreover this article shows purposes, significant changes and assumptions concerning the admittance system of products dedicated to ensure safety and protection of health and life as well as the main changes, trends with reference to equipment used by fire-fighters on a daily basis. In summary, conclusions were drawn.
PL
Bezawaryjne działanie sprzętu podczas działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest bezpośrednio związane ze skutecznością prowadzonych działań jak i bezpieczeństwem samych ratowników i osób ratowanych. Celem prezentowanego artykułu było zaprezentowanie problemów eksploatacyjnych pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Państwowej Straży Pożarnej, a także wskazanie konieczności stałego nadzoru eksploatacji w zakresie niezawodności działania opisanego sprzętu. Przeprowadzone badania i analiza wyników skłaniają do sformułowania wniosku o konieczności opracowania i wdrożenia do eksploatacji kompleksowego systemu monitorowania stanu technicznego pojazdów i sprzętu pożarniczego. System taki, szczególnie w świetle ogromnego zróżnicowania producentów pojazdów i sprzętu a także występujących uszkodzeń, jest niezbędny do efektywnego funkcjonowania i eksploatacji pojazdów oraz sprzętu w Państwowej Straży Pożarnej.
EN
Failure-free operation of the equipment during rescue and fire-fighting actions, performed by firefighting units, is directly related to efficiency of the actions, as well as to safety of the rescuers and rescued people. The aim of this paper is to present the operational problems with rescue and firefighting vehicles and equipment at State Fire Brigade, and emphasize the need for continuous supervision of the operation in terms of reliability of the discussed equipment. Conducted studies and analysis of the results led to formulation of the conclusion on the necessity of development and implementation of the complex monitoring system of technical conditions of firefighting vehicles and equipment. Such system especially in the context of large number of vehicles and equipment manufacturers, as well as occurring damages, is crucial for effective functioning and operation of the vehicles and equipment at State Fire Brigade.
11
Content available remote Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury energetycznej
PL
Wskazano problemy związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez jednostki straży pożarnej w pobliżu infrastruktury energetycznej znajdującej się pod napięciem. Zaproponowano program specjalnych ćwiczeń prowadzonych w celu wypracowania prawidłowych procedur współpracy jednostek straży pożarnej oraz służb energetycznych.
EN
The paper identifies the problems associated with rescue operations conducted by the fire departments which are located near the energized power infrastructure. The specific training program conducted in order to develop proper procedures for cooperation between brigades and energy services is proposed.
12
Content available SISNET/EGNOS as a tool in crisis management
EN
Crisis management can be studied on many aspects of our modern societies. Many of public services are involved in dealing with it more often. The paper covers fire-brigade operation. The case was examined in Polish cities Chełm and Warszawa. Fire brigade deals daily with many emergency situations such as fires, floods, earthquakes, accidents occurring during transportation of hazardous materials or traffic accidents. Every mentioned situation can result in injuries and even loss of lives. It means that all possible means have to be used for the most efficient dealing with an unpredictable event that occurred - the best technologies should be used on every stage of crisis management to minimize negative consequences.
PL
Zarządzanie kryzysowe może być analizowane pod wieloma aspektami. W nowoczesnym społeczeństwie wiele służb publicznych jest zaangażowanych w proces reagowania kryzysowego. Artykuł prezentuje wykorzystanie narzędzia SISNET w zarządzaniu kryzysowym, na przykładzie oddziału straży pożarnej. W trakcie wykonywania zadań straż pożarna spotyka się z wieloma nadzwyczajnymi sytuacjami, takimi jak: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wypadki drogowe lub przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Przy każdej akcji strażacy narażeni są na utratę zdrowia i życia. Oznacza to, iż należy wykorzystać najwydajniejsze rozwiązania i technologie, tak aby zminimalizować negatywne skutki pracy w niesprzyjającym środowisku.
PL
W referacie dokonano przeglądu istniejących rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów specjalnych stosowanych w akcjach ratowniczych jednostek straży pożarnej. Zaprezentowano pojazdy dedykowane służbom ratowniczym i grupę bezzałogowych platform lądowych wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. Przedstawiono możliwość wykorzystania magistrali CAN w systemach sterowania współczesnymi maszynami inżynieryjnymi. Zaproponowano koncepcję hydrostatycznego układu napędowego bezzałogowej platformy lądowej wysokiej mobilności.
EN
In this paper analysis of existing special vehicles applied in rescue actions conducting by fire brigades was presented. Vehicles dedicated especially for emergency services and group of unmanned ground platforms used in rescue missions was presentedl. This paper shows possibilities of using CAN bus in control systems of today’s engineering machines. The concept of hydrostatic driving system for unmanned ground high mobility platform was proposed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie monitorowania parametrów środowiskowych podczas prowadzenia akcji ratunkowych przez służby ratownictwa górniczego, a także ratowników chemicznych oraz straż pożarną. Na podstawie analizy warunków występujących podczas prowadzenia akcji oraz przepisów regulujących procedury postępowania podczas akcji ratunkowych przedstawiono propozycję rozwiązania, którego ideą jest wyposażenie ratownika w uktad czujników monitorujących wybrane czynniki środowiska, w którym prowadzona jest akcja. Wyposażenie ratowników w wymienione elementy, wspomagane wykorzystaniem odpowiednich środków do transmisji danych pomiarowych, stanowić może istotne wsparcie i pomoc w podejmowaniu decyzji podczas prowadzenia akcji ratunkowych.
EN
The paper presents the problem of monitoring environmental parameters while conducting rescue operations in particular by the mine rescue service, but also by chemical rescuers and fire service. Based on the analysis of the conditions while conducting the actions, and of the rules governing the procedures to be followed during rescue operations, it has been presented here the proposal of system solution, the idea of which is to provide a rescuer with a sensor system to monitor the selected indicators of the environment where the operation is performed. Providing the rescuers with such equipment supported by adequate means for the transmission of measured data may provide an important help in making decisions during a rescue.
PL
W oparciu o podstawy literaturowe dotyczące analizy procesu wdrażania i istniejące modele teoretyczne, w artykule przedstawiono rozwój technicznego wyposażenia straży pożarnej oraz technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nowe rozwiązania konstrukcyjne powstające na podstawie analizy wymagań i aktów normatywnych z wykorzystaniem nowych technologii i materiałów. pozwalają na spełnienie coraz wyższych oczekiwań użytkowników i zapewnienie im właściwego poziomu bezpieczeństwa pracy. Rozwój stosowanego sprzętu i wyposażenia, wynika głównie ze zmian w technologii produkcji oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Zmiany te następowały również w wyniku prac naukowo-badawczych prowadzonych przez ośrodki naukowe w tym CNBOP-PIB czy SGSP. Powstanie w 1992 roku Państwowej Straży Pożarnej wymusiło wprowadzenie wiele zmian organizacyjnych i sprzętowych w jej strukturach i w dalszej konsekwencji wyposażenia technicznego. Związane to było przede wszystkim ze zmianą zakresu działań ratowniczo-gaśniczych. Do roku 1992 do podstawowych zadań straży pożarnych, w świetle obowiązujących przepisów, należało prowadzenie akcji ratowniczej w czasie pożarów, działalność prewencyjna oraz prowadzenie działań ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych i katastrof - Zadania te były realizowane przez terenowe i zakładowe straże pożarne (zawodowe, obowiązkowe i ochotnicze). Udział straży pożarnych w akcjach ratownictwa technicznego, pod pojęciem którego określano działania mające na celu ratowanie ludzi, usuwanie zanieczyszczeń, zabezpieczanie obiektów przed skutkami katastrof lub klęsk żywiołowych oraz usuwanie awarii, wynikał z obowiązku nie tyle formalno-prawnego, co moralnego. Zmiany legislacyjne spowodowały zwiększone zapotrzebowanie jednostek na sprzęt specjalistyczny, zdolny do wykonania stawianych zadań w nowych uwarunkowaniach organizacyjno-prawnych.
EN
Based on the literature about the analysis of the implementation process, and the existing theoretical models, shows the development of the fire service technical equipment and technical fire protection. New design solutions resulting based on requirements analysis and normative acts, with the use of new technologies and materials, enable us to meet ever-increasing demands of users, and to ensure safety. Starting with the historical overview, the development of using equipment is a result from changes in technology and design solutions. These changes were also a consequence of research works carried out by research centers, including Scientific and Research Centre for Fire Protection - National Research Institute or Main School of Fire Service. The creation in 1992 State Fire Service has forced to introduce a lot of organizational and equipment changes. It was connected with change of range of fire service activity. To 1992 the basic tasks of fire service (under the relevant legislation) were conducting of rescue action during fires, taking part in rescue action during natural and manmade disasters. These tasks were carried by field and factory fire services (professionals, obligatory and volunteers ones). Participating of fire services in technical rescue activities, it means activities with the aim of saving people, reduce of pollution, protecting objects against the effects of accidents and removing of failures, was result from the moral obligation, not result from legislation. Legislative changes have resulted in increased demand for specialized equipment, which can perform tasks in the new organizational and legal conditions.
PL
W artykule zaprezentowano charakterystykę warunków ekspozycji na pola elektromagnetyczne dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Warszawie. Pracownicy eksponowani są na pola elektromagnetyczne z pasma częstotliwości od 88 MHz do 2,5 GHz, pochodzące od źródeł pól znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń jednostek PSP (nadajników radiowych UKF, nadajników telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej GSM i UMTS, bezprzewodowego Internetu) oraz urządzeń radiowych eksploatowanych przez PSP (radiotelefonów stacjonarnych).
EN
This article presents characteristics of the exposure to electromagnetic fields of emergency dispatchers of firefighting and rescue units of the State Fire Service (PSP) in Warsaw. Workers are exposed to electromagnetic fields of 88 MHz - 2.5 GHz, which are produced by sources situated outside PSP rooms (VHF, TV, GSM and UMTS mobile base stations and wireless Internet transmitters) and radio devices used by PSP (stationary radiotelephones).
PL
Artykuł dotyczy doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE przez jednostki PSP województwa podlaskiego. Próbuje także przekazać dobre praktyki w tym zakresie.
EN
The article describes experiences gained during projects' co-financed by the EU funds realization by the fire units from the Podlaskie province. There is also an attempt of passing good practices on.
20
PL
Artykuł przedstawia zadania i cele pracy Zespołów ds. nowelizacji rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. dotyczących wykazu służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002) a także szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczania, zmiany i kontroli dopuszczania wyrobów opłat za powyższe czynności i sposobu ich ustalania.
EN
The article presents tasks and objectives of the work of teams for amendment to The Minister of Interior and Administration orders from 20th of June 2007, concerning the register of products designed for providing public safety, health care and life and property protection, and the rules of authorizing the use of these products (Law Gazette No. 143, p. 1001 & 1002) as well as detailed action carried out during the process of authorization, change and control of products authorization, charges for the action and the way of establishing it.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.