Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się coraz popularniejsza, zajmując istotne miejsce w teorii zarządzania. Jawi się, jako długofalowy proces, którego zadaniem jest równoważenie trzech wymiarów: społecznego, ekologicznego i ekonomicznego, gdzie wymiar ekologiczny uwzględnia skutki działalności przedsiębiorstwa, mające wpływ na środowisko przyrodnicze. Celem artykułu jest ukazanie, jakie działania realizuje przedsiębiorstwo, aby wywierać na planetę Ziemię jak najmniejszy negatywny wpływ. Prowadzi ono biznes w sposób zrównoważony, a jego działalność warunkuje zrównoważone zarządzanie, którego nieodłącznym elementem jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Analiza omawianego przypadku ukazuje, iż zarządzanie i prowadzenie działalności w koncepcji zrównoważonej stanowi podstawy do wyeliminowania, w jak największym stopniu, negatywnego wpływu działalności firmy produkcyjnej na środowisko przyrodnicze. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, na podstawie kwerendy literatury, przedstawiono teorię z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, skupiając się w szczególności na aspekcie ekologicznym. Na drugą część składa się analiza przypadku - przedsiębiorstwa, które realizuje omówiony aspekt w swojej działalności biznesowej.
EN
The concept of sustainable development is becoming increasingly popular, occupying an important place in management theory. It seen as a long-term process, which aims is balancing the three dimensions: social, ecological and economic, where the environmental dimension takes into account the effects of business activity, having an impact on the natural environment. The aim of the author is to show what actions the company realizes to have on planet Earth as the least negative impact. It conducts business in a sustainable manner, and its activities determines the sustainable management, which it is an integral part of human resource management. The analysis of this case shows that management and business activities in the concept of sustainable constitute grounds for elimination as much as possible the negative impact of a production company on the natural environment. The article consists of two parts. First, based on the survey of the literature, presented theory in the field of sustainable development and sustainable business management, focusing in particular on the ecological aspect. The second part consists of a case study - the company that implements discussed aspect of its business activities.
2
Content available remote Zinc Alginate Fibres with a Tricalcium Phosphate (TCP) Nanoadditive
EN
Opracowano warunki wytwarzania włókien z alginianu cynkowego zawierające nanododatek trójfosforanu wapniowego (TCP). Określono wpływ podstawowych parametrów procesu formowania: temperatury, stężenia kąpieli zestalającej i plastyfikacyjnej oraz wartości wyciągu filerowego na strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe nanokompozytowych włókien z alginianu cynkowego. Dokonano analizy porównawczej ich właściwości z właściwościami włókien nie zawierających nanododatku.
EN
A comparative analysis of the influence of two different ferromagnetic nanoadditives on the rheological properties of polyacrylonitrile spinning solutions in DMF, as well as on the porous structure and tensile strength properties of nanocomposite fibresobtainedfromthesesolutions, was carried out. A ferromagnetic commercial product of the company Sigma-Aldrich and a product manufactured at the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland were used in this study. The influenceoftheamountofbothtypesofnanoadditives inserted into the fibrematrixontheirstructureandtensilestrengthpropertieswas determined. The uniformity of distribution of the nanoadditive on the fibresurfacewasestimated on the basis of SEM + EDS investigations.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą wpływu dwóch różnych ferromagnetycznych nano dodatków (produktu handlowego firmy Sigma-Aldrich oraz produktu otrzymanego w AGH Kraków) na właściwości reologiczne roztworów poliakrylonitrylu w DMF-ie, strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien nano kompozytowych uzyskanych z tych roztworów. Określono wpływ ilości obu typów nanododatków wpro­wadzanych do tworzywa włókien na ich strukturę i właściwości wytrzymałościowe. W oparciu o badania SEM+EDS oceniono równomierność rozłożenia nano dodatku na powierzchni włókien.
EN
This article presents the manufacturing conditions of polyacrylonitrile (PAN) fibres with ferromagnetic properties. These properties are obtained as the result of incorporating a Fe3O4 nanoaddition into the fibre-grade matter at the stage of preparing the spinning solution. The influence of the solidification conditions and the deformation distribution in the two-stage drawing process on the fibres’ tensile strength properties was determined. The supermolecular structure, the porosity, the ferromagnetic properties, and the distribution of the nanoaddition on the surface of the fibres formed under the given conditions were characterised.
PL
Opracowano warunki wytwarzania włókien PAN o właściwościach ferromagnetycznych. Właściwości te uyskuje się w wyniku wprowadzenia do tworzywa włóknotwórczego nanododatku Fe3O4 w etapie sporządzania roztworu przędzalniczego. Zbadano wpływ warunków procesu zestalania i rozkładu deformacji w dwuetapowym procesie rozciągu na właściwości wytrzymałościowe włókien. Scharakteryzowano strukturę nadmolekularną, porowatość, właściwości magnetyczne oraz oceniono rozkład nanododatku na powierzchni włókien formowanych w wytypowanych warunkach.
PL
Przeprowadzono badania właściwości reologicznych roztworów przędzalniczych poliakrylonitrylu zawierających nanorurki węglowe w N,N-dimentyloformamidzie. Następnie przeprowadzono badania nad otrzymywaniem prekursorowych włókien PAN zawierających różne udziały naddodatku. Otrzymane włókna PAN zawierające 3% nanorurek węglowych charakteryzowały się wysoką wytrzymałością właściwą na poziomie 34 cN/tex i wydłużeniem przy zerwaniu na poziomie 12%.
EN
The rheological properties of carbon nanotubes-containing PAN spinning solutions in N,N-dimethylformamide have been examined. Then, trials have been carried out to prepare precursor PAN fibres containing various contents of the nanoadditive. The obtained PAN fibres containing 3% of carbon nanotubes shows a high tenacity, at a level of 34 cN/tex, and an elongation at break of 12%.
PL
Przeprowadzono badania właściwości reologicznych roztworów przędzalniczych kopolimeru PGLA w N,N-dimentyloformamidzie. Wykonano badania wpływu stężenia roztworu przędzalniczego na właściwości sorpcyjne i wytrzymałościowe włókien. Otrzymane włókna charakteryzowały się wysoką retencją wody oraz wytrzymałością na poziomie 5,4 cN/tex.
EN
The rheological properties of spinning solutions of PGLA copolymer in N,N-dimethylformamide have been examined. The effects of the concentration of spinning solution and as-spun draw ratio on the sorption and mechanical properties of these fibres have been assessed. The obtained fibres are characterized by a high water retention and tenacity at a level at 5.4 cN/tex.
EN
We carried out an analysis of the influence of fibre-forming conditions by wet spinning PAN fibres which include montmorillonite (MMT), on the porous structure, sorption & strength properties of the fibres. The fibres obtained are characterised by a maximum tenacity pf up to 23 cN/tex at a low total pore volume. The presence of Si and Mg in the fibres was confirmed on the basis of images obtained with the use of a scanning electron microscope (SEM), equipped with an energy dispersion analyser of EDX radiation.
PL
Przeprowadzono analizę wpływu warunków formowania na strukturę porowatą, właściwości sorpcyjne i wytrzymałościowe prekursorowych włókien PAN zawierających montmorylonit (MMT). Otrzymane włókna odznaczają się, przy niskiej całkowitej objętości por, wytrzymałością maksymalnie do 23 cN/tex. Obecność we włóknach Si i Mg potwierdzona została na podstawie zdjęć, wykonanych za pomocą elektronicznego mikroskopu skaningowego z analizatorem dyspersji energii charakterystycznego promieniowania EDX.
PL
Resorbowalne włókna z kopolimeru glikolidu z L-laktydem formowano metodą z roztworu na mokro. Za pomocą chromatografii żelowej (GPC) zbadano wpływ procesu formowania na zmianę masy cząsteczkowej tworzywa włókien. Mikrostrukturę włókien oceniono za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Włókna poddano inkubacji w buforowanym roztworze soli fizjologicznej (PBS) w temperaturze 37 stopni Celsjusza przez 25 tygodni. Właściwości mechaniczne włókien: wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga i odkształcenie zniszczenia zmierzono w funkcji czasu inkubacji in vitro. Badania wykazały, że otrzymane włókna charakteryzowały się stosunkowo słabymi właściwościami mechanicznymi i ulegały degradacji w ciągu 15 tygodni.
EN
Resorbable poly(glycolide-co-L-lactide) fibers were spun from solution by the wet process. The influence of spinning process on the molecular mass changes of the fibre-forming polymer was evaluated by gel permeation chromatography (GPC). The surface of fibres was characterized by scanning electron microscopy (SEM). Fibres were incubated in phosphate buffered saline (PBS) at 37 Celsius degrees for 25 weeks. Mechanical properties of the fibers: tensile strength, Young's modulus and elongation at break were measured as a function of degradation time in vitro. The results show that the fibers have quite weak mechanical properties and degrade after 15 weeks in vitro.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.