Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpowiedzialność cywilna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Odpowiedzialność cywilna polega w szczególności na ponoszeniu majątkowych konsekwencji działań własnych lub osób trzecich. Głównym celem odpowiedzialności cywilnej jest zobowiązanie do naprawienia szkody np. w postaci właściwego świadczenia odszkodowawczego. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialność deliktową oraz kontaktową. Przesłankami warunkującymi powstanie po stronie wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych odpowiedzialności cywilnej są: zaistnienie zdarzenia skutkującego szkodą, powstanie szkody oraz związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem wywołującym szkodę. Spowodowanie szkody może skutkować powstaniem szeregu roszczeń po stronie poszkodowanego. Uniwersalnym sposobem ochrony przed skutkami, wywołanymi tzw. czynem niedozwolonym bądź mogącymi powstać w wyniku naruszenia warunków umowy jest zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczenie na dzień dzisiejszy ma charakter dobrowolny.
EN
Civil responsibility entails, among other things, paying the financial repercussions of one's or others' conduct. The primary goal of civil responsibility is to repair the harm, such as by appropriate compensation. Civil responsibility is divided into two categories: tort liability and contact liability. The occurrence of the event resulting in the damage; the occurrence of the damage; and the cause and effect link between the damage and the event generating the damage are the requirements for the development of civil liability on the part of the contractor of geodetic and cartographic works. Causing harm can lead to a variety of claims from the offended party. A general way of protection against the repercussions of the so-called conclusion of suitable insurance, which is an illegal conduct or may develop as a result of poor contract performance. Insurance is now optional.
PL
Obserwując od lat rynek ubezpieczeń inwestycji budowlanych, spotykamy się z wieloma opiniami, często skrajnymi. Nie brakuje takich, które wskazują na zbyt dużą liczbę rodzajów ubezpieczeń służących zabezpieczeniu procesu budowlanego czy „pułapki” stosowane przez ubezpieczycieli w ustandaryzowanych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, stanowiących o jakości zarządzania i zabezpieczenia się przed ryzykiem powstania szkód i roszczeń w procesie budowlanym.
5
Content available remote Odpowiedzialność kierownika budowy w procesie budowlanym
PL
Artykuł porusza tematykę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczeń komunikacyjnych. Omówiono w nim definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiono ich klasyfikację oraz wyjaśniono pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w lipcu 2019 r. wśród mieszkańców Radomia, posiadających polisę ubezpieczenia komunikacyjnego. Badania te dotyczyły zadowolenia osób ubezpieczonych z posiadanego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz miały na celu zbadanie znajomości przez te osoby pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i znajomości warunków nawiązanych przez nich umów ubezpieczeniowych. Wnioski z badań mogą posłużyć do określenia stanu wiedzy i poziomu zadowolenia ubezpieczonych z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
The paper deals with topics related to one of the most popular types of insurance - motor insurance. It discusses the definition of motor insurance, presents their classification and defines the concept of insurance subrogation. The aim of the article is to present the conclusions of the research conducted by the author in May 2019 among the residents of Radom who have a motor insurance policy. The research concerned the satisfaction of insured persons with their motor insurance package and the aim of research was examining the knowledge of insured people concerned concepts related to motor insurance and knowledge about the terms of insurance agreement signed by them. The conclusions from the research can be used to determine the state of knowledge and level of satisfaction of the insured people with insurance products available on the Polish motor insurance market.
8
Content available remote Safety and security. Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym
PL
Zarządzający portem lotniczym zobowiązany jest do podejmowania licznych działań mających na celu uniknięcie sytuacji kryzysowej czy powstania szkody na osobie lub w mieniu podmiotów operujących na lotnisku, a także pasażerów. Komfortowa i sprawna obsługa musi współgrać z wartością nadrzędną jaką jest bezpieczeństwo. Przedmiotem referatu będzie analiza obowiązków zarządzającego portem lotniczym w obszarze bezpieczeństwa (safety i security) w kontekście jego odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynu niedozwolonego. Możliwe źródła oraz zasady odpowiedzialności zarządzającego zostaną przedstawione na przykładzie procesu obsługi pasażera w porcie lotniczym.
EN
The airport operator is required to undertake numerous actions to avoid a crisis situations or personal injury and property damage of airport users as well as passengers. Comfortable and efficient service must be in harmony with the superior value - safety and security. The paper subject is an analysis of the responsibilities of the airport operator in the area of safety and security in the context of its civil liability in tort. Possible sources and principles of airport operator liability will be illustrated by the example of the passengers services process at the airport.
PL
Celem artykułu jest prezentacja zagadnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. Autor, wskazując na wielość podmiotów sektora kolejowego, wyodrębnił z tego systemu przewoźnika kolejowego przy wskazaniu na akty prawne regulujące jego działalność. Dokonano również analizy ryzyka towarzyszącego działalności podmiotów świadczących kolejowe usługi przewozowe. Kluczowym problemem poruszanym w artykule jest analiza aktów prawnych - zarówno krajowych, jak i wspólnotowych, w zakresie uregulowania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce.
EN
The aim of this article is present the issue of liability insurance for a railway carrier in Poland. The article discusses the scope of civil liability of the railway carrier, which determines the future shape of the insurance liability contract. The author points to the multiplicity of entities of the railway sector distinguished from the above railway carrier with the legal acts regulating its activity. An analysis of the risks associated with the operation of railway transport services. The key issue discussed in the article is a detailed analysis of legal acts - both: national and European, which regulate the insurance liability contract of the railway carrier in Poland.
PL
Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością cywilną w laboratorium.
PL
Pod koniec lutego 2016 r. na terenie największej obecnie budowy w Polsce - elektrowni Opole - złamał sie wysięgnik dźwigu. Zginęło dwóch pracowników. Czy przedsiębiorcę przestrzegającego wszystkich przepisów można obarczyć winą za wypadek, do którego teoretycznie nie miało prawa w ogóle dojść?
PL
Publikacja porusza zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorców górniczych za szkody wyrządzone w gruntach rolnych i leśnych w związku z prowadzeniem zakładu górniczego, omawiając charakter prawny oraz zasady tej odpowiedzialności, przesłanki kreujące obowiązek restytucyjny przedsiębiorcy górniczego, a także sposób naprawienia szeroko pojętych szkód w gruntach rolnych i leśnych.
EN
This article defines the legal boundaries of civil liability of a mining company for damages in agricultural and forest lands in connection with operation of a mining plant, to the extent resulting from the Geological and Mining Law. The individual sections of this article pertain to the legal nature and principles of this liability, reasons for the restitution duty of mining companies as well as for other entities that may be responsible for the damage. The article also provides a detailed description of typical methods for repairing broadly-defined mining damage in agricultural and forest lands, to the extent of both the actual damage and the loss of profit caused by the damage. The article also discusses the issue of the burden of proof in the proceedings related to the reparation of mining damage and indicates extrajudicial settlement of disputes regarding mining damage.
13
Content available remote Odpowiedzialność cywilna w przypadku katastrofy budowlanej
14
Content available Telemedycyna - aspekty medyczno-ubezpieczeniowe
PL
W poniższej pracy poruszone zostanie zagadnienie odpowiedzialności cywilnej podczas świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem technologii z zakresu robotyki medycznej oraz prowadzenia procesów diagnostyczno-terapeutycznych.
PL
Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością cywilną w laboratorium.
EN
Medical laboratory activities is related to risk and may give rise to legal liability by the medical entity and/or medical staff. One of the types of legal liability is civil liability. The purpose of this article is to present the basic regulations relating to civil liability in the laboratory.
PL
Omówiono problematykę ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych. Prace antykorozyjne wykonywane są etapami, do których należy dostosować odpowiednie produkty ubezpieczeniowe. Najważniejsze z nich to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Referat przedstawia pojęcie odpowiedzialności cywilnej i jej przesłanki oraz ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej w kontekście prac antykorozyjnych. Drugą grupą produktów są gwarancje ubezpieczeniowe: przetargowa, dobrego wykonania kontraktu, terminowego usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki. Przedstawiono zasadniczą różnicę pomiędzy gwarancją a ubezpieczeniem. W podsumowaniu wskazano także ryzyko własne przedsiębiorstwa, wynikające z prowadzenia działalności, nie podlegające ubezpieczeniu.
EN
Solutions for insuring anticorrosion works are presented. Such works are performed in stages. A suitable insurance product is selected for each stage. The most important is civil liability insurance and guarantees. The concept of civil liability and its premises as well as civil liability insurance with regard to anticorrosion works is discussed. Another group of products are guarantees: bid bonds, performance bonds, maintenance bonds and advance payment bonds. The basic difference between insurance and a guarantee is presented and also the risk an uninsured company faces during the course of its usual activity is discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.