Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ właściwości fizycznych na transport ciepła w złożu ziarnistym
PL
Piasek kwarcowy (1-1,6 mm) umieszczono w komorze pomiarowej ogrzewanej wodą o temp. 65°C i wyznaczono jego przewodnictwo cieplne. Mokry piasek o wilgotności 20% wykazywał większe współczynniki wymiany ciepła niż piasek suchy.
EN
Quartz sand (1-1.6 mm) was placed in a test chamber (350 × 350 × 700 mm) and studied for the thermal cond. under external heating with water (65°C). The wet sand (humidity 20%) showed a higher heat transfer coeff. than the dry one.
2
Content available remote Granice wybuchowości mieszanin siarkowodoru z powietrzem
PL
Porównano skrajne dane literaturowe odnoszące się do eksperymentalnie wyznaczonych wartości granic wybuchowości mieszanin H₂S/powietrze/inert, uzyskane w temp. 20°C i pod ciśnieniem 1 bar, jak również podano własną metodę określenia granic wybuchowości tych mieszanin w funkcji temperatury.
EN
A method for detn. of the explosion ranges for the H₂S/air/inert gas mixts. as a function of temp. was developed. The method based on the exptl. data obtained at 20°C and under 1 bar.
3
Content available remote Problematyka wybuchów cieplnych w przemyśle chemicznym
PL
Omówiono problematykę wybuchów cieplnych mogących wystąpić przy eksploatacji okresowych reaktorów zbiornikowych, wyposażonych w mieszadło, przy realizacji wysoce egzotermicznych procesów. Wykazano, że przyczyną wybuchów jest utrata zdolności do wystarczającego odbioru ciepła z przestrzeni reakcyjnej, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia izotermicznych warunków pracy reaktora w warunki zbliżone do adiabatycznych, czego główną przyczyną jest przekroczenie krytycznej wartości temperatury początkowej T0K czynnika chłodzącego. Wykazano również istnienie ścisłego związku pomiędzy wybuchami cieplnymi rozpatrywanego typu reaktorów chemicznych a wybuchami cieplnymi gazowych mieszanin substancja palna-utleniacz, dla których temperatura T0K jest temperaturą samozapłonu.
EN
Fundamentals of thermal behaviour of batch chem. Reactors with highly exothermic reactions were presented. The lost of ability to the heat removal from the reaction space results in a change of the reactor operating conditions from isothermal to adiabatic. In the case of gaseous combustible matter-oxidizer mixts., the crit. temp. is the spontaneous ignition temp.
4
Content available remote Zmiana gęstości złóż ziarnistych pod działaniem nacisku zagęszczającego
PL
Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie wartości liczbowych redukcji złoża oraz zmiany gęstości w zakresie niskich nacisków. Badano następujące ziarna zbóż: gorczyca, kukurydza, pszenica, soja. Wyniki będą wykorzystywane do celów projektowych przy konstruowaniu urządzeń pakujących. Stosując metodę zagęszczania złoża do ograniczenia segregacji wtórnej można stosować naciski do 0,6 MPa i redukcję objętości złoża do 5%. Powyżej tych wartości ziarna zbóż zostaną uszkodzone.
EN
A purpose of this research was to determine bed reduction values and density change for a low thrust range. Mustard, com, wheat and soya seeds were tested. The results obtained should be used in the designing of packaging equipment. Thrust up to 0.6 MPa and 5% reduction of grain bed volume can be applied to constrain the backward segregation. If these values are exceeded, a grain bed can be damaged.
PL
W celu ograniczenia segregacji zaproponowano metodę polegającą na prasowaniu materiału ziarnistego w czasie jego pakowania. Metoda ta ogranicza swobodę ruchu ziaren przez zmniejszenie przestrzeni międzyziarnowych i dodatkowo powoduje zmniejszenie objętości masy materiału. W pracy przedstawiono wyniki jakościowych i ilościowych pomiarów sprasowanych złóż ziarnistych w symulowanych warunkach transportu. Użyto materiałów pochodzenia rolniczego (ziarna zbóż).
EN
In order to reduce segregation, a method based on particulate material compression during its packaging is proposed. This method restricts freedom of grain movement by the intergranular space reduction and additionally causes the material volume reduction. Results of qualitative and quantitative measurements of compacted granular beds obtained in simulated conditions during transportation are presented in the paper. Materials of agricultural origin (grains) were used.
PL
Badano zjawisko segregacji mieszaniny układu materiałów ziarnistych podczas transportu. Przedstawione wyniki dotyczą zachowania się układów ziarnistych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym w przenośniku pneumatycznym.
EN
A phenomenon of segregation in grain materials' mixtures during their transportation was investigated. The results presented concern the behavior of grain systems with pneumatic transportation used in farming and foods industry.
8
Content available Mieszanie fluidalne w przemyśle spożywczym
PL
Badano wpływ zakłóceń pneumatycznych na proces mieszania materiałów ziarnistych w mieszalniku fluidalnym. Do badań stosowano materiały wykorzystywane w przemyśle rolno-spożywczym oraz substancję modelową: agalit. Wykazano, że zastosowanie dyszy zasilanej sprężonym powietrzem umieszczonej w bocznej części komory mieszalnika ma korzystny wpływ na uzyskiwany stopień zmieszania. Stopień zmieszania określano z definicji Rose'a.
EN
An influence of pneumatic interference on the process of mixing the grained materials in a fluidal mixer was investigated. The test materials included materials applied to the agriculture-food industry and a model substance: agalite. It was proved that the application of the nozzle supplied with compressed air assembled in a side part of the mixing chamber had a beneficial influence on the obtained mixing ratio. The mixing ratio was determined by Rose’s definition.
PL
Badano stopień zmieszania w mieszalniku fluidalnym po zastosowaniu szczelinowej dyszy umieszczonej w bocznej części mieszalnika. Dysza znajduje się poza komorą mieszania, co zmniejsza zjawiska erozyjne i uszkodzenia ziaren w trakcie mieszania. Dyszę zasilano sprężonym powietrzem z kompresora. Badania prowadzono dla materiałów stosowanych w przemyśle rolno-spożyw-czym. Do oceny jakości mieszaniny wykorzystano równanie Rose'a.
EN
The degree of mixing in a fluidized bed mixer after applying the fissure air nozzle placed in a side part of the mixer has been investigated. The nozzle was located outside the mixing chamber, therefore reducing erosion events and particle damages during mixing. The nozzle has been powered by compressed air. The research was carried out for materials used in food industries. The degree of mixing was determined according to Rose's equation.
10
Content available remote Badanie procesu mieszania niejednorodnego układu ziaren w mieszalniku fluidalnym
PL
W artykule przedstawiono syntetycznie główne problemy techniczne i teoretyczne procesu mieszania materiałów ziarnistych. Pokazano możliwość oceny stanu mieszanin, próbkowania i określenia czasu mieszania. Przedstawiono także inne problemy związane z otrzymywaniem mieszanin wysokiej jakości. Opisano wymagania stawiane nowoczesnym rozwiązaniom urządzeń do mieszania układów ziarnistych.
EN
The influence of insert elements shading the sieve bottom on the degree of mixing of solid particles system in the fluidized bed mixer has been investigated. Different kinds of insert elements were placed under the sieve bottom. Research was carried out in a turbulent type of bed. Tracer was placed at the wall of the mixer. The degree of mixing was determined according to Rose's equation.
11
Content available remote Badanie procesu mieszania niejednorodnego układu ziaren w mieszalniku fluidalnym
PL
Badano stopień zmieszania w mieszalniku ze złożem fluidalnym o przekroju prostokątnym. Do badań zastosowano niejednorodny układ ziaren agalitu różniących się średnicą. Badania prowadzono w złożu typu pęcherzowego oraz w złożu typu turbulentnego. Traser umieszczano przy ścianie oraz w środku mieszalnika. Stopień zmieszania określano z zależności Rose'a.
EN
The degree of mixing in a mixer with fluidized bed of the rectangular intersection has been investigated. The research was carried out for the system of agalit particles differing in diameter in a bubble and turbulent type of bed. Tracer was placed at the wall or in the middle of the mixer. The degree of mixing was determinated according to the Rose's equation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.