Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind farm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Artykuł jest skoncentrowany na analizie projektów studenckich – 12 projektów Pennsylvania State University oraz 1 (przykładowy), koła naukowego Politechniki Śląskiej. Uczenie się, poprzez wykonywanie ciekawych projektów powoduje, że uczniowie i studenci pracują z ogromną motywacją i pasją. Ciekawe, nowatorskie projekty wydzielają adrenalinę u profesorów co udziela się studentom i na odwrót. Studenci uzyskują doświadczenie w pracy zespołowej, uczą się też jak stosować podstawy teoretyczne, w zastosowaniach praktycznych. Projekty łączą wiedzę uzyskaną w rożnych przedmiotach w jedną całość. W ten sposób pozyskuje się bardzo uzdolnionych i dobrze przygotowanych studentów, a w dalszej kolejności absolwentów.
EN
The article focuses on the analysis of student projects (12 Pennsylvania State University projects and 1 sample project from the Silesian University of Technology research club). Learning by carrying out interesting projects makes the subject interesting to students. Students, therefore, work with great motivation and passion. Interesting, innovative projects release adrenaline in professors, which is transferred to students and vice versa. Students gain teamwork experience. They also learn how to apply theoretical fundamental knowledge in practical applications. Projects combine knowledge gained in various courses and demonstrate the application of that knowledge. Joint projects involving high school students is an effective method in promoting engineering as a career as well as recruiting well-prepared, motivated students.
EN
The article presents the characteristics of the net power of a wind farm as a function of wind speed, and lists the factors determining the selection of a wind farm. Classification of large wind turbine generators is illustrated. The work areas of a synchronous, 3-phase generator with permanent magnets are depicted. Responses of a given wind farm to the demand for capacitive and inductive reactive power are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mocy netto farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru, oraz wymieniono czynniki decydujące o wyborze farmy wiatrowej. Zilustrowano klasyfikację generatorów dużych turbin wiatrowych. Zobrazowano obszary pracy generator synchronicznego, 3-fazowego z magnesami trwałymi. Przedstawiono odpowiedzi określonej farmy wiatrowej na zapotrzebowanie na moc bierną o charakterze pojemnościowym, jak i indukcyjnym.
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej, jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość, oraz steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator’s operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
PL
Malejący udział systemowych źródeł wytwórczych w bilansie mocy powoduje, że dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii niezbędnym staje się wykorzystywanie zasobów regulacyjnych pozostających do niedawna poza obszarem zainteresowania OSP. W artykule, w kontekście wymagań IRiESP dla źródeł konwencjonalnych, zaprezentowano rzeczywiste możliwości regulacyjne oferowane przez typową farmę wiatrową (FW). Omówiono model wymiany danych pomiędzy regulatorem centralnym LFC (Load Frequency Control) i FW, umożliwiający udział w regulacji mocy i częstotliwości w KSE. Ocenę zdolności do udziału w regulacji mocy czynnej FW oparto o wyniki projektu [8] realizowanego przy współudziale PGE Energia Odnawialna SA, PSE Operator, PSE Innowacje oraz Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk.
EN
Declining share of the conventional generation units in the system power balance force involvement of the renewable power sources into the process of power system regulation. The article presents results of the pilot project aimed to include the wind farms into the process of active power regulation. The pilot project has been implemented in cooperation with PGE Energia Odnawialna SA, PSE Operator, PSE Innowacje and the Institute of Power Engineering.
5
Content available remote Wind farms in the process of voltage regulation in the power system
EN
The large number of wind farms in the power system makes it possible to use them in the process of voltage regulation in the nodes to which they were connected. The regulation possibilities depend on the generators in which the wind farm has been equipped. Currently, Doubly-Fed Induction Generators are the most commonly used ones, which have wide possibilities of reactive power and voltage control at the wind farm connection point. The article presents an analysis of the connection of a wind farm consisting of wind turbines equipped with DFIG generators to the power system for the possibility of voltage regulation. Simulations were carried out using PowerWorld Simulation software.
PL
Duża liczba farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym stwarza możliwość wykorzystania ich w procesie regulacji napięcia w węzłach do których zostały przyłączone. Możliwości regulacyjne zależą od generatorów w jakie zostały wyposażone elektrownie wiatrowe. Obecnie najczęściej znajdują zastosowanie generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane, które posiadają szerokie możliwości regulacji mocy biernej, a co za tym idzie napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej. W artykule przedstawiono analizę przyłączenia farmy wiatrowej, składającej się z elektrowni wiatrowych wyposażonych w generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane do systemu elektroenergetycznego pod kątem możliwości regulacji napięcia. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania PowerWorld Simulator.
6
Content available remote Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość i steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator's operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
EN
Integration of large-scale wind power plants (WPPs) in power systems faces high short circuit current and low-voltage ridethrough (LVRT) challenges under fault condition. The use of superconducting fault current limiters (SFCLs) was found to be a promising and cost effective solution to solve these problems. This paper presents a theoretical analysis of Bridge-type SFCL (BTSFCL) performance supported by PSCAD/EMTDC based simulation to enhance the LVRT capability of doubly-fed induction generator (DFIG)-based WPPs. It suppresses the transient fault current without any delay time and prevents from instantaneous voltage sag in the connecting point at fault inception time. The main advantages of BTSFCL are: simplicity, high reliability and automatic operation under fault condition for enhancing the LVRT performance. The studied WPP is modeled based on an aggregated doubly-fed induction-generator (DFIG) wind turbine. Simulation results reveal that BTSFCL limits the transient short circuit current contribution of WPP and enhances the LVRT capability of the DFIG-based WPP. Also, the performance of BTSFCL is compared with the static synchronous compensator (STATCOM) for enhancing the LVRT capability.
EN
Increasing emission standards and European Union policy require investment in the renewable energy sector. An increasing amount of renewable energy sources, including wind farms, requires changes in the power system in countries whose energy is based on large system power plants, mostly coal-fired. Stricter share of renewable energy sources in energy mix, may improve the country’s security and ensure the diversification of fuels and the gradual independence of conventional fuels. Thanks to regulation possibilities of doubly-fed induction generators, which are equipped with a significant part of wind turbines, it is possible to obtain better electricity parameters. The location of energy sources near the receiving nodes has a positive effect on the active power losses in the power system. This article analyzes the impact of a 30 MW wind farm on the level of active power losses in the power system, taking into account the different power factor values with which the wind farm can work. Simulation were carried out using the Powerworld Simulation software.
PL
W artykule pokazano problematykę wyznaczania informacji diagnostycznej na potrzeby badania stanu urządzeń farmy wiatrowej. W tym celu przedstawiono i opisano istotę struktury inteligentnego systemu ekspertowego. Strukturę badanego obiektu pokazano w postaci modelu funkcjonalno-diagnostycznego. Na podstawie opracowanego modelu wyznaczono informację diagnostyczną w postaci zbioru elementów podstawowych oraz zbioru sygnałów diagnostycznych, które w dalszym etapie są wykorzystane w budowie ekspertowej bazy wiedzy. Bazę taką wyznaczają zbiory faktów oraz reguł wnioskujących. Istotną częścią artykułu jest opis struktury systemu ekspertowego oraz zastosowanej w nim ekspertowej bazy wiedzy.
EN
The article presents the issue of determining diagnostic information for the needs of testing the condition of wind farm equipment. To this end, the essence of the structure of an intelligent expert system was presented and described. The structure of the tested object is shown in the form of a functional and diagnostic model. Based on the developed model of the examined object, diagnostic information was determined in the form of a set of basic elements and a set of diagnostic signals, which are later used in the construction of an expert knowledge base. The expert knowledge base is determined by sets of facts and rules applied. An important part of this article is description of the structure of the expert system and the expert knowledge base used in it.
EN
The paper presents a ranking of the locations of eight renewable energy sources (RES) made using a hybrid multi-criteria analysis method. The method is a combination of the analytical hierarchical process (AHP) method and numerical taxonomy. The considered generating sources, i.e. solar plants, biogas plants, and wind farms are sources that will significantly contribute to implementing the provisions of the energy and climate package for Poland (by 2030). Increasing the share of energy from renewable sources will increase the country's energy security. Low-emission generation sources obtain energy from renewable sources. Therefore, their location is influenced by factors such as environmental impact, availability and origin of raw materials, e.g. biogas, as well as technological aspects. The multitude of factors mentioned makes the location of a biogas plant a multi-threaded issue. The AHP method is a mathematical method with a high degree of sophistication and time consumption. The method's advantage is its ability to compare countable and uncountable factors with each other, which was used in conjunction with the numerical taxonomy method. The analysis' effect is ranking of the locations in question.
PL
Artykuł przedstawia ranking lokalizacji ośmiu odnawialnych źródeł energii (OZE) wykonany za pomocą hybrydowej metody analizy wielokryterialnej. Metoda jest połączeniem metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) oraz taksonomii numerycznej. Rozpatrywane źródła wytwórcze, tj. elektrownie słoneczne, biogazownie oraz farmy wiatrowe, należy zaliczyć do źródeł, które w znaczny sposób przyczynią się do realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski (do 2030 roku). Zwiększenie udziału produkcji energii pochodzącej z OZE spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju. Niskoemisyjne źródła wytwórcze pozyskują energię ze źródeł odnawialnych. Dlatego też na ich lokalizację wpływają takie czynniki, jak: oddziaływanie na środowisko, dostępność oraz pochodzenie surowców, np. biogazu, a także aspekty technologiczne. Mnogość wymienionych czynników czyni lokalizację biogazowni zagadnieniem wielowątkowym. Metoda AHP jest metodą matematyczną o dużym stopniu zaawansowania i czasochłonności. Zaletą metody jest możliwość porównania ze sobą czynników policzalnych oraz niepoliczalnych, co wykorzystano w połączeniu z metodą taksonomii numerycznej. Efektem analizy jest wyznaczenie rankingu zawierającego uszeregowanie rozpatrywanych lokalizacji.
PL
Rozwiązania oparte na systemach magazynowania energii elektrycznej w akumulatorach (BESS) wykorzystują zalety najnowszych falowników, akumulatorów i pakietów oprogramowania w celu zwiększenia opłacalności energii odnawialnej.
EN
Wind power is currently the fastest growing exploited source of energy globally. Hence there is an urgent need to understand how wind turbines perform from different perspectives. Even though condition monitoring systems have a huge impact in optimizing wind farm performance via fault anticipation, they do omit several aspects concerning performance. Seemingly, there is a scarcity of studies that attempt to deliver a quick and practical method for wind farm performance analysis, which is the aim of this study. This paper presents a methodology for evaluating the performance of operating wind farms via the use of the Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) and modeled data. The potential annual energy is calculated per individual turbine, factoring in underperforming/loss events to present their power output in accordance with a representative derived operational power curve. Losses/underperformance events are calculated and categorized into several groups, aimed at identifying and quantifying their causes. The methodology requires both anemometry data from the SCADA system, an onsite meteorological mast, a lidar in combination with the mast as well as modeled data. The discrepancy of the data representing the valid points of the power curve is also taken into consideration when assessing performance, i.e. wind speed vs power output of events that are not loss/underperformance. Production loss and relative standard deviation of power/energy output are the main results obtained in this paper. Finally, a number of optimization measures are suggested in order to boost performance, which can enhance a wind farm’s financial results. To assess the reliability of the proposed methodology, a case study was conducted and evaluated. The case study concerns a windfarm with nominal capacity of 21MW in Kitheronas, Viotia county, Greece which has been operational since November 2014. The case study shows that the methodology is capable of determining potential energy and associated losses/underperformance events. Several questions were raised during the assessment and are discussed in this work, recommendations for optimization measures are presented at the end of the paper. It also contains a discussion on the limitations and uncertainties associated with the presented methodology and case study.
PL
Omówiono problematykę hałasu środowiskowego, który jest powodowany pracą turbin wiatrowych. Podano wyniki analiz akustycznych dotyczące realizacji farmy wiatrowej w gminie Grodków. Celem analiz było określenie wpływu wysokości nad poziomem gruntu gondoli turbin na hałas środowiskowy, który będzie rozchodził się na terenach przyległych do farmy wiatrowej.
EN
The paper deals with the problem of environmental noise, which is caused by the work of wind turbines. The work is based on the results of acoustic analyses of the wind farm in the commune of Grodków. The aim of the analyses was to determine the impact of the height of the turbine gondola on the environmental noise, which will propagate in the areas adjacent to the wind farm.
PL
Przedstawiono syntetycznie najważniejsze uregulowania i rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dużych siłowni wiatrowych, oparte na doświadczeniach w tym zakresie w takich krajach, jak Belgia, Francja, Holandia i Niemcy.
EN
The paper consist a considerations about selected issues of spatial planning and environmental conditions of high-power wind turbine and wind farms. These regulations and recommendations are based on experience in this areas such countries as: Belgium, France, the Netherlands and Germany.
PL
Przedstawiono metodę analizy potencjalnego oddziaływania farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na środowisko i zdrowie ludzi w zakresie migotania cieni. Przedmiotem rozważań jest jeden z wariantów budowy farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzbnik w gminie Grodków.
EN
The paper presents an author's method of analysing potential impact of a wind farm on the environment and human health. The subject of consideration is one of the variants of wind farm situated in the area of Wierzbnik (commune of Grodków).
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wybranych aspektów energetyki wiatrowej. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, aspekty ekonomiczne produkcji energii z farm wiatrowych oraz układy sterowania stosowane w siłowniach wiatrowych. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The two-part article presents issues related to selected aspects of wind energy. Prospects for the development of wind energy in Poland, economic aspects of energy production from wind farms and control systems used in wind turbines were described. The final conclusions have been presented.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wybranych aspektów energetyki wiatrowej. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, aspekty ekonomiczne produkcji energii z farm wiatrowych oraz układy sterowania stosowane w siłowniach wiatrowych. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The two-part article presents issues related to selected aspects of wind energy. Prospects for the development of wind energy in Poland, economic aspects of energy production from wind farms and control systems used in wind turbines were described. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych.
EN
In the article the issues associated with the passive power compensation of the SN cable line supplying wind power stations were presented at using the computer model and measuring data.
PL
W artykule przedstawiono problematykę kompensacji mocy biernej dużych farm wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
EN
The paper presents the problem of reactive power compensation for large wind farms connected to the high voltage power grid.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.