Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 239

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano badanie dotyczące odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych stalowych rur o trzech różnych średnicach (od 60,3 do 168,3 mm), zabezpieczonych jednym rodzajem wełny mineralnej w różnych konfiguracjach grubości oraz długości izolacji. Wszystkie z przebadanych próbek zachowały szczelność ogniową przez 240 min. Izolacyjność ogniowa zmieniała się w zależności od średnicy rury oraz wymiarów zastosowanej izolacji. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że długość zastosowanej izolacji wpływa przede wszystkim na przyrost temperatury mierzonej na rurze, natomiast grubość izolacji jest kluczowym czynnikiem wpływającym na przyrost temperatury rejestrowany na powierzchni wełny mineralnej.
EN
In this article presented fire resistance test of penetrations of steel pipes with three different diameters (ranging from 60.3 mm to 168.3 mm) protected by a single type of mineral wool in various configurations of insulation thickness and length was conducted. The tested samples maintained their fire integrity for 240 minutes. The fire insulation varied depending on the pipe diameter and the dimensions of the insulation used. An analysis of the results showed that the length of the insulation primarily affected the temperature rise measured on the pipe, while the thickness of the insulation was a key factor influencing the temperature rise recorded on the surface of the mineral wool.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu zmiany materiału, z jakiego wykonuje się ramki międzyszybowe w przeciwpożarowych szybach zespolonych, na zachowanie całego zestawu w przypadku pożaru w świetle wymagań dotyczących odporności ogniowej. W ramach pracy wykonano 2 badania, w których sprawdzono 6 elementów próbnych wypełnionych szybami zespolonymi o podobnej budowie, różniących się materiałem oraz wymiarami ramki międzyszybowej. Przeprowadzono badanie ramek wykonanych ze stali, aluminium oraz z tworzywa sztucznego. W każdym przypadku sprawdzone zostały ramki o grubości 12 i 18 mm. Wszystkie przebadane próbki zachowały szczelność oraz izolacyjność ogniową w całym cyklu badań. Artykuł zawiera analizę i porównanie uzyskanych wyników. Stwierdzono, że zmiana materiału ramek międzyszybowych w przeciwpożarowych szybach zespolonych nie ma istotnego wpływu na rezultat badań.
EN
The aim of the study was to investigate the impact of changing the material from which inter frames of insulating glazed units in fire-resistant partitions are made on the behavior of the entire set in the event of a fire in the light of fire resistance requirements. Two tests on six test specimens filled with insulated glazed units of a similar structure, with the difference being the material of the inter-pane frame and its thickness were carried out. The tests were conducted for frames made of steel, aluminium and plastic. For each material thickness of tested frame was 12 and 18 mm. All of the tested samples maintained their integrity and thermal insulation over the full test distance. The work contains an analysis and comparison of the obtained results. The observations stated that changes in the construction of fire-resistant inter-pane frames of insulated glazed units, if the technical solutions described in the content are used, do not have a significant impact on the test results.
PL
Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Stanowić mają efektywną barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury, dlatego też powinny mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej oraz dymoszczelności, a także cechować się zdolnością do samoczynnego zamykania. Zgodnie ze stosowanymi powszechnie w Europie procedurami, każda z wymienionych cech określana jest niezależnie. W warunkach rzeczywistego pożaru może jednak dojść do sytuacji, w której drzwi przeciwpożarowe muszą zadziałać w prawidłowy sposób po wielokrotnych cyklach zamykania i otwierania. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności ogniowej przeszklonych drzwi aluminiowych profilowych poddanych wcześniej badaniom cykli zamykania i otwierania. Cykliczne otwieranie i zamykanie drzwi powoduje zwiększenie przepuszczalności powietrza przez element. Może także wpływać na deformację skrzydła drzwiowego w trakcie badania odporności ogniowej, a w efekcie powodować utratę szczelności ogniowej.
EN
A fire door plays a key role in fulfilling the fire safety requirements of building structures. It is supposed to serve as an effective barrier to fire and smoke, which is why it should have an adequate fire resistance rating, smoke tightness class and it should feature a self-closing function. According to procedures applicable in Europe, each of the features mentioned above is determined independently. In real fire conditions, it might happen that the fire door shall work properly after many closing and opening cycles. This paper presents the results of fire resistance tests on aluminium framed glazed door previously subjected to closing and opening cycles. The numerous closing and opening cycles increase the amount of air migrating through the door. It may also affect the deformation of the door leaf during the fire resistance test. The consequence of which may be loss of fire integrity. However, it cannot be declared unequivocally that subjecting the door to a specific number of closing cycles causes a loss in its fire performance.
EN
The article presents the method of using materials that increases fire resistancy in metal and wooden structures. Analytical dependencies of the structure's resistance to high-temperature loads resulting from fire are discussed. Recommendations for structural designers to increase fire resistancy are presented, including an analytical method for determining fire resistance in wooden structures by determining the loss of load-bearing capacity
PL
Przedstawiono działania technologiczne wraz z opisem sposobu wykorzystania materiałów zwiększających odporność ogniową konstrukcji metalowych oraz konstrukcji drewnianych. Omówiono analityczne zależności wytrzymałości konstrukcji na działanie obciążeń wysokich temperatur powstałych w wyniku pożaru. Przedstawiono rekomendacje dla projektantów konstrukcji w celu zwiększenia odporności ogniowej, w tym analityczny sposób określenia odporności ogniowej dla konstrukcji drewnianych poprzez określenie utraty nośności.
5
Content available remote Poliole poliestrowe na bazie alkoholi aromatycznych
PL
Przemysł budowlany wymaga od producentów certyfikowanych komponentów i wyrobów budowlanych spełniania norm o coraz wyższych wymaganiach. Aby sprostać tym wymaganiom, podjęto badania w kierunku opracowania nowych polioli poliestrowych o zwiększonej odporności ogniowej. W tym celu przeprowadzono syntezy w skali laboratoryjnej, wprowadzając do składu surowcowego alkohole aromatyczne. Wytworzono piany poliuretanowe, które poddano badaniom kalorymetrycznym oraz testowi SBI (single burning item). Zbadano wpływ wprowadzenia alkoholi aromatycznych oraz uniepalniacza bromowego do cząsteczki poliolu poliestrowego na właściwości palne otrzymywanych z niego płyt poliuretanowych.
EN
Polyester polyols based on phthalic anhydride or a mixt. of carboxylic acids and resorcinol were obtained, and then polyurethane foams were prepared from them. To modify the flammability properties, the addn. of tetrabromophthalate diol (PTH-diol) was used at the stage of foam production or at the stage of polyester polyol synthesis, incorporating the PTH-diol molecule into the polyester polyol chain. The simultaneous use of aromatic alc. and Br flame retardant for the synthesis of polyester polyol allowed to maintain or reduce the single burning item indexes SBI of the polyurethane foam produced from it, while creating a favorable scale on the surface of the burnt sample. The obtained polyurethane foams were characterized by reduced maximum rate of heat emission, MARHE and heat release rate, HRR and increased heat of combustion.
PL
W artykule porównano nośność ogniową blachownic stalowych o przekrojach klasy 4 obliczoną według normy PN-EN 1993-1-2 oraz projektu jej nowelizacji - prEN 1993-1-2. Oceniono również nagrzewanie blachownic według krzywej standardowej oraz na podstawie krzywej otrzymanej z modelu pożaru strefowego w programie OZone.
EN
In this paper the fire resistance of steel plate girders with class 4 cross-sections calculated in accordance with the PN-EN 1993-1-2 standard and the prEN 1993-1-2 draft were compared. What is more, the steel plate girder heating according to the standard curve and the curve obtained from the zone fire model in the OZone program was also evaluated.
PL
Publikacja drugiej generacji Eurokodów spodziewana jest do 2026 r. Uwzględnia ona najnowsze rezultaty badań i rozszerza zakres istniejącego pakietu norm. Modyfikacje dotyczą również normy EN 1993-1-2. W artykule przeanalizowano nośność słupów stalowych o przekrojach klasy 4 w warunkach pożaru według normy EN 1993-1-2 oraz projektu nowej wersji normy prEN 1993-1-2 w celu przedstawienia kluczowych zmian. W pracy porównano również nagrzewanie słupów wg krzywej standardowej oraz na podstawie krzywej otrzymanej z modelu pożaru strefowego w programie OZone.
EN
The second generation of Eurocodes is expected to be published by 2026. It integrates new findings from research and extends existing suite scope. The evolution also concerns EN 1993-1-2 standard. In this paper the load-bearing capacity of steel columns with class 4 cross-sections in fire conditions was analysed based on the EN 1993-1-2 standard and the prEN 1993-1-2 draft to demonstrate key changes. Furthermore, the column heating according to the standard curve and the curve obtained from the zone fire model in the OZone program was also compared.
EN
The effect of aromatic ring substitution in the polyester polyol molecule on its physicochemical properties and on the conditions of synthesis, fire resistance and thermal stability of polyurethane foams was investigated. The greater number of terephthalic units in the polyol results in greater viscosity and reactivity during foam formation. The obtained foams were characterized by higher thermal stability (TGA) and fire resistance (oxygen index, single flame test).
PL
Zbadano wpływ podstawienia pierścienia aromatycznego w cząsteczce poliolu poliestrowego na jego właściwości fizykochemiczne oraz na warunki syntezy, odporność na działanie ognia i stabilność termiczną pianek poliuretanowych. Większa liczba jednostek tereftalowych w poliolu skutkuje większą lepkością i reaktywnością podczas tworzenia pianek. Otrzymane pianki charakteryzowały się większą stabilnością termiczną (TGA) i odpornością na działanie ognia (indeks tlenowy, test pojedynczego płomienia).
10
PL
Celem artykułu jest uporządkowanie zagadnień dotyczących właściwości betonu w podwyższonych temperaturach w ujęciu Eurokodu EN 1992-1-2 oraz jego nowelizacji pr EN 1992-1-2. Zmiany w kontekście właściwości materiałowych dotyczą przede wszystkim: betonów wysokich wytrzymałości; problemów związanych z fazą studzenia pożaru; przewodności cieplnej; wprowadzenia zapisów dotyczących betonów lekkich, betonów zbrojonych włóknami stalowymi oraz betonów na kruszywach z recyklingu.
EN
The authors aim to sort out the issues concerning the properties of concrete at elevated temperatures in terms of Eurocode EN 1992-1-2 and its revision prEN 1992-1-2. The changes in the context of material properties mainly concern: high strength concretes; problems related to the cooling phase of fire; thermal conductivity; the introduction of provisions for lightweight concrete, concrete reinforced with steel fibres, and concretes on recycled aggregates.
EN
Fire doors play a key role in the fulfilment of the requirement for ensuring efficient and safe evacuation in case of fire. In fire conditions, they are to form a barrier to fire, smoke and heat. Therefore, this type of items should be appropriately fire-rated with respect to fire integrity, fire insulation and smoke control. This article discusses the main aspects of heat flow stopping, i.e. fire insulation of hinged aluminum, profiled fire doors depending on the fire exposure side. The results were compared of temperature increase on aluminum profiles in the case of several types of fire doors with symmetrical cross-sections of the profiles (two possible cases of fire exposure) and fire doors with asymmetrical cross-sections of the profiles (four fire cases possible). The items selected for each comparison were made in the same way in all respects, with the fire direction being the only difference.
PL
Drzwi przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w spełnieniu wymagania dotyczącego zapewnienia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji w przypadku pożaru. W warunkach pożaru powinny stanowić barierę dla ognia, dymu i ciepła. Muszą więc mieć odpowiednią odporność pod względem szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności. W artykule omówiono główne aspekty wpływające na przepływ ciepła, tj. izolację ogniową aluminiowych, uchylnych, profilowych drzwi przeciwpożarowych w zależności od strony narażenia na ogień. Porównano wyniki wzrostu temperatury na profilach aluminiowych w przypadku kilku typów drzwi przeciwpożarowych o symetrycznych przekrojach profili (dwa możliwe przypadki narażenia na ogień) oraz drzwi przeciwpożarowych o niesymetrycznych przekrojach profili (cztery przypadki możliwego pożaru). Badane elementy do każdego porównania zostały wykonane w ten sam sposób, a jedyną różnicą był kierunek oddziaływania ognia.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów temperatury wewnątrz profili aluminiowych przeszklonych ścian działowych podczas badań odporności ogniowej. W typowych badaniach odporności ogniowej zwraca się uwagę na to, co dzieje się na nienagrzanej powierzchni próbki, natomiast w artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych w jej wnętrzu. W tym celu na przestrzeni lat wykonano 6 badań odporności ogniowej aluminiowych przeszklonych ścian działowych o różnej wysokości (3 - 6 m). Głównym celem badań była weryfikacja wpływu wysokości ściany na jej odporność ogniową, a jednym z badanych parametrów, szeroko omówionym w artykule, temperatura wewnątrz profili słupów.
EN
This paper presents and discusses the results of temperature measurements inside the profiles of aluminium glazed partition walls during fire resistance tests. In typical fire resistance tests, attention is paid to what happens on the unheated surface of the specimen, whereas this article presents the results of measurements carried out inside the specimen. For this purpose, six fire resistance tests of aluminium glazed partition walls of different heights (from 3 to 6 m) were carried out over the years. The main objective of the tests was to verify the influence of the wall height on its fire resistance, and one of the parameters tested, extensively discussed in this article, was the temperature inside the mullion profiles.
13
Content available remote Odporność ogniowa przekryć dachowych. Dobre praktyki stowarzyszenia DAFA
PL
W artykule omówiono kwestię odporności ogniowej przekryć dachów płaskich, w tym dachów z modułami fotowoltaicznymi.
EN
The article discusses the issue of fire resistance of flat roof coverings, including roofs with photovoltaic modules.
14
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających
PL
Szachty (szyby) wentylacyjne i oddymiające, prowadzone zwykle przez wszystkie kondygnacje budynku, coraz częściej sąsiadują bezpośrednio z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zgodnie z prawem, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego – w warunkach pożaru szyby oddymiające muszą zapewnić skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych produktów spalania, a szyby wentylacyjne nie mogą powodować przenoszenia pożaru z jednej kondygnacji na drugą.
EN
In this work, it is substantiated that it is possible to create a fire installation with parameters that will ensure higher environmental friendliness of the tests compared to large-sized furnaces. At the same time, its configuration will be universal, compact and capable of high reproducibility of experimental results. A full factorial experiment was conducted. According to its results, the parameters of the furnace chamber, which most significantly affect the reproducibility of the results, were determined. This are the volume of the chamber, the distance from the burners to the surface of the examined fragment of the load-bearing reinforced concrete building structure, and the height at which the opening for the exit of combustion products is located. Adequacy of operation of the designed installation was verified by the computer simulation method. Natural gas was used as fuel. On the basis of the received data, a sketch of the installation was created for conducting the experimental part of evaluating the fire resistance of load-bearing reinforced concrete building structures under the influence of the standard fire temperature regime. It can ensure a high degree of reproducibility of the test results.
EN
Purpose: Fibre Reinforced Polymer Composites have been extensively developed to construct fishing vessels. This study reports on the successful development of the Agel Leaf Fibre (ALF)- Epoxy composite reinforced with carbon powder and fabricated using the Vacuum Infusion method. Design/methodology/approach: The composites were prepared by varying the carbon powder filler content at volumes of 0%, 10%, and 30%. The fire resistance of the composites was investigated using a burning test according to ASTM D-3014 standards. The morphology of the composites was observed through SEM analysis and analysed using ImageJ software. Findings: The research findings reveal that adding 30% carbon powder in the HCP composite reduced the burning rate by 42.624 mm/sec and the time to ignition by 17.33 seconds, indicating improved fire resistance properties. The carbon powder inhibited flame propagation and reduced the combustion rate by 0.49%. The SEM examination confirmed that the fibre porosity decreased, resulting in a denser composite with enhanced fibre-matrix adhesion. Therefore, the implementation of fire-resistant composite materials in fishing vessel construction can be realised. Research limitations/implications: The present study primarily examined the immediate effects of carbon powder additions on the morphology of the composites. However, it is crucial to consider these composites’ long-term stability and durability. Future research should investigate the ageing behaviour, considering environmental factors such as humidity, temperature, and UV radiation, to assess their impact on the morphology and flammability resistance of the composites. Additionally, it is essential to acknowledge that other factors, including fibre orientation, fibre length, and matrix properties, can significantly influence the overall performance of the composites. Practical implications: The enhanced flammability resistance of Agel Leaf Fibre-Epoxy composites with carbon powder additions holds significant benefits for fishing boat applications. In marine environments, the risk of fire incidents on fishing boats is high, making materials with good fire resistance highly desirable. Therefore, implementing fire-resistant composite materials in fishing boat construction can be realised to reduce the risk of fire incidents in high-seas fishing vessels. Originality/value: Composites with added carbon powder exhibited smaller flames, slower burning rates, and a lack of significant flame propagation. This suggests that adding carbon powder acts as an oxygen barrier and reduces the availability of fuel within the composite.
EN
Aim: The aim of the article is to verify the fire resistance of aluminum-glass construction partitions with a parallel structure. The paper presents the results of tests in a fire chamber of a selected partition, a leading national manufacturer of aluminum-glass systems. The results of the fire tests were used to validate a simple parallel model of the reliability of non-renewable systems. Introduction: Fire-retardant properties of partitions made of glass and aluminum profiles determine their ability to stop the spread of fire by closing the fire in separate zones. Fire resistance of such partitions is measured according to various criteria, in particular the requirements concern: stability R (glass does not break), tightness E, radiation limitation W and insulation I. The tightness requirement E means that the partition effectively protects the fire compartment against flames, smoke and hot gases. The insulating postulate I means that the average temperature of glass and the profiles on the surface of the partition on the protected side does not exceed the contractual value during the nominal duration of the fire. The measure of fire resistance of a partition is time t, expressed in minutes, in which the structure of an aluminum-glass partition meets one or more of the criteria listed. Methodology: The experimental database consists of the results of routine fire resistance tests of system building partitions obtained in the certification process of selected facade systems. Interpretation of the obtained results of laboratory tests was based on simple models of reliability of non-renewable systems. Conclusions: The graphs of average temperature increase on the outer surface of the tested glass are the same in each case in terms of quality and quantity. Up to about 70% of the nominal fire resistance, the temperature increase is linear, followed by a non-linear phase according to a concave curve. The course of the temperature-rise curves on the outer surface of aluminum profiles is qualitatively different. The graphs are non-linear, convex from the beginning of heating, with the inflection point reached after about 20 minutes of the test. The obtained results may indicate that the multi-chamber structure of aluminum profiles does not ensure a parallel reliability structure, because the object has a quasi-parallel structure. The presented results of the temperature-rise curves and their reliability interpretation require confirmation in further laboratory tests of aluminum-glass partitions with a different structure of panes and profiles.
PL
Cel: Celem artykułu jest weryfikacja eksperymentalna odporności ogniowej przegród budowlanych aluminiowo-szklanych o strukturze równoległej. W pracy przedstawiono wyniki badań w komorze ogniowej na przykładzie przegrody wiodącego krajowego producenta systemów aluminiowo-szklanych. Wyniki testów ogniowych wykorzystano do walidacji prostego modelu równoległego niezawodności systemów nieodnawialnych. Wprowadzenie: Właściwości ognioochronne wykonanych ze szkła i profili aluminiowych przegród budowlanych określają ich zdolność do zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia poprzez zamknięcie pożaru w wydzielonych strefach. Odporność ogniowa takich przegród jest mierzona wg różnych kryteriów. W szczególności wymagania dotyczą: stabilności R (szkło nie pęka), szczelności E, ograniczenia promieniowania W i izolacyjności I. Postulat szczelności E oznacza, że przegroda skutecznie chroni strefę wydzielenia pożarowego przed płomieniami, dymem i gorącymi gazami. Z kolei postulat izolacyjności I świadczy o tym, że średnia temperatura szyb i profili na powierzchni przegrody po stronie chronionej nie przekracza umownej wartości w nominalnym czasie trwania pożaru. Miarą odporności ogniowej przegrody jest czas t wyrażony w minutach, w którym konstrukcja przegrody aluminiowo-szklanej spełnia jedno lub kilka z wymienionych kryteriów. Metodologia: Bazę danych doświadczalnych stanowią wyniki rutynowych badań odporności ogniowej systemowych przegród budowlanych otrzymane w procesie certyfikacji wybranych systemów fasadowych. Interpretację wyników badań laboratoryjnych oparto na prostych modelach niezawodności systemów nieodnawialnych. Wnioski: Wykresy przyrostu temperatury średniej na zewnętrznej powierzchni badanych szyb są w każdym wypadku jakościowo i ilościowo takie same. Do momentu osiągnięcia około 70% nominalnej ogniochronności przyrost temperatury jest liniowy, po czym następuje faza nieliniowa wg krzywej wklęsłej. Jakościowo inny jest przebieg krzywych przyrostu temperatury na zewnętrznej powierzchni profili aluminiowych. Wykresy są od początku nagrzewania nieliniowe, wypukłe, z punktem przegięcia osiągniętym już po około 20 minutach testu. Otrzymane rezultaty mogą wskazywać, że wielokomorowość profili aluminiowych nie zapewnia struktury niezawodnościowej równoległej, ponieważ obiekt ma strukturę quasi-równoległą. Przedstawione wyniki krzywych przyrostu temperatury i ich interpretacja niezawodnościowa wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach laboratoryjnych przegród aluminiowo-szklanych o innej konstrukcji szyb i profili.
PL
Artykuł omawia rozwiązania konstrukcyjne i wykonawcze związane z odpornością ogniową i dymową podpodłogowych podstaw ścian wewnętrznych budynku wykorzystywanych do podziału strefy pod podłogą techniczną na sektory określone w przepisach techniczno-budowlanych, w których pożar nie powinien rozprzestrzeniać się przez określony czas, w celu zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi.
EN
The article discusses the design and implementation solutions related to the fire resistance and smoke resistance of the underfloor bases of the internal walls of the building used to divide the zone under the technical floor into sectors specified in technical and construction regulations, in which the fire should not spread for a specified period of time, ensuring the possibility of evacuation of people.
20
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania odporności ogniowej stalowego kształtownika o profilu IPE przy działaniu siły rozciągającej i podobnego elementu nieobciążonego. Elementy zabezpieczono ogniochronnie farbą pęczniejącą. W trakcie badania prowadzono pomiar temperatury obu elementów stalowych i wydłużenia elementu obciążonego. Wpływ obciążenia ustalono na podstawie czasu osiągnięcia kolejnych wartości temperatury projektowej, za pomocą tzw. współczynnika korekcyjnego. Uzyskane wyniki pokazują, że nieskuteczność systemu ogniochronnego, określona na elementach zginanych, jest znacznie większa niż możliwa do osiągnięcia na elementach rozciąganych. W celu określenia, jak duża jest to różnica, konieczne jest przeprowadzenie badań odporności ogniowej. Obliczony spadek skuteczności ogniochronnej wynosił ok. 50%, co wskazuje na konieczność mocniejszych, niż wskazane w niemieckich przepisach, ograniczeń stosowania izolacji na elementach rozciąganych.
EN
This study presents the results of fire resistance tests of an IPE steel profile under tensile force, and of a similar unloaded element. The elements were protected against fire with intumescent paint. During the test, the temperature of both steel elements and the elongation of the loaded element were measured. The effects of load were determined based on times to reach specific design temperatures with the use of the socalled "correction factor". The obtained results demonstrate that a direct transfer of results from fire protection system effectiveness tests conducted on bent elements onto tensile ones is impossible. The calculated reduction in fire protection effectiveness was approx. 50%, which points to the need for stricter restrictions on the application of fire protection onto tensile elements than those present in German legislation.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.