Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 389

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania eksperymentalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The issue of indoor swimming pool ventilation is very complex, which is a serious problem in their proper design and modernization. The difficulty is that in Poland there are no uniform regulations and standards regarding the required values of ventilation air parameters, the method of calculating moisture emission and the value of me ventilation air volume flow rate. In research, design and modernization of ventilation systems for swimming pools, various methods are used to determine the emission of moisture from the water in the swimming pool basin and there is no complete information as to which of them best reflects the actual thermal-moisture and airflow phenomena. This paper presents a developed and validated research method related to the modeling of moisture emission from the pool water surface, which can be used for the modernization of ventilation systems in the existing indoor swimming pools, due to the need to improve thermal-moisture conditions.
PL
Problematyka wentylacji hal pływalni jest bardzo złożona, co stanowi poważny problem we właściwym ich projektowaniu i modernizacji. Utrudnieniem jest również to, że w Polsce brak jest jednolitych przepisów i norm odnośnie do wymaganych wartości parametrów powietrza wentylacyjnego, sposobu obliczania emisji wilgoci oraz wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. W badaniach, projektowaniu i modernizacji systemów wentylacji hal pływalni stosowane są różne metody wyznaczania emisji wilgoci z wody w niecce basenowej i nie ma pełnych informacji, która z nich najlepiej odwzorowuje rzeczywiste zjawiska cieplno-wilgotnościowe oraz przepływu powietrza. W niniejszym artykule zaprezentowano opracowaną i sprawdzoną metodę badawczą związaną z modelowaniem emisji wilgoci z lustra wody basenowej, która może być zastosowana przy modernizacji układów wentylacji w istniejących obiektach krytych pływalni, z uwagi na konieczność poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych.
PL
Celem pracy był projekt i budowa laboratoryjnego stanowiska pomiarowego do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła otulin izolacyjnych o pierścieniowym polu przekroju poprzecznego i określonej długości. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w przypadku rurociągów ciepłowniczych, gdzie izolacja cieplna odgrywa znaczącą rolę przy poprawnej pracy instalacji. Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła otulin izolacyjnych na zbudowanym stanowisku badawczym bazuje na metodzie rurowej, która polega na rozwiązaniu równania różniczkowego ustalonego przewodzenia ciepła w przegrodzie walcowej o nieskończonej długości. Stanowisko zostało wyposażone w dwie sekcje pomiarowe, na których możliwy jest jednoczesny pomiar dwóch różnych próbek badanych izolacji. Wykonano wstępne pomiary cieplne różnych materiałów izolacyjnych na każdej sekcji osobno oraz na obydwu sekcjach uruchomionych jednocześnie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów była możliwa weryfikacja poprawności budowy i działania stanowiska pomiarowego, jak również walidacja zastosowanej metody pomiarowej. Wykonano również pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej, dzięki czemu możliwe było ustalenie rozkładu temperatur na sekcjach pomiarowych. Otrzymane wartości współczynnika przewodzenia ciepła badanych materiałów izolacyjnych porównano z wartościami katalogowymi tych materiałów oraz dokonano analizy możliwych rozbieżności wyników.
PL
Istotnym ograniczeniem praktycznej implementacji obliczeń zmęczeniowych w praktyce inżynierskiej jest długotrwałość i przez to kłopotliwość przeprowadzenia badań eksperymentalnych prowadzących do wyznaczenia podstawowych charakterystyk. Z faktu tego wynika pewien nurt prac o charakterze naukowym nawiązujących do typowo analitycznych sposobów wyznaczania tych charakterystyk (np. prace Schijve [1]). Ze względu na dominujące znaczenie podejścia fenomenologicznego do nauki o zmęczeniu, próba zaproponowania metody analitycznej nie wydaje się ani niewłaściwa, ani niewystarczająca.
EN
The paper presents its own proposition of an analytical method for determining the S-N characteristic. The method is based on the value of the directional coefficient of the limited fatigue life line, determined based on the database of these parameters for a given group of materials. In addition, the parameters of the method are: tensile strength and number of load cycles assigned to the knee point of the characteristic.
PL
Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjawisk decydujących o dokładności wymiarowo-kształtowej formowanych elementów.
EN
To improve gas hydrates dissociation technology, studies of heat transfer processes on the interfacial surface are significant. In the work, experimental and theoretical studies of the gas hydrates dissociation are presented. The scientific novelty is in establishing quantitative characteristics that describe the gas hydrates thermophysical parameters thermophysical characteristics influence on the heat transfer processes intensity on the interphase surface under conditions of gas hydrates dissociation. Based on the results of experimental studies, approximation dependences for determining the temperature in the depths of a dissociating gas hydrate array have been obtained. Gas hydrates dissociation mathematical model is presented. The practical significance of the research results is in determining quantitative indicators of the heat transfer processes intensity under the conditions of propane hydrate dissociation. The results of the work can be applied to designing equipment for gas hydrates storage and dissociation.
PL
Badania procesów wymiany ciepła na powierzchni międzyfazowej mają ogromne znaczenie dla poprawy technologii dysocjacji hydratów gazowych. W pracy przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne badania dysocjacji hydratów gazu. Nowość polega na ustaleniu cech ilościowych, które opisują wpływ właściwości termofizycznych hydratów gazu na intensywność procesów wymiany ciepła na powierzchni międzyfazowej w warunkach dysocjacji hydratów gazu. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych uzyskuje się zależności aproksymacyjne do określania temperatury na głębokościach dysocjującego układu hydratów gazu. Przedstawiono matematyczny model dysocjacji hydratów gazu. Praktyczne znaczenie wyników badań polega na określeniu ilościowych wskaźników intensywności procesów wymiany ciepła w warunkach dysocjacji hydratu propanu. Wyniki można zastosować w projektowaniu urządzeń do magazynowania i dysocjacji hydratów gazu.
EN
Purpose: Experimentally substantiate the possibility of using the developed jet-centrifugal spraying device in plants spraying technologies. Design/methodology/approach: Many years of experience in creating spraying devices for solving practical problems in various industries made it possible to propose a design diagram of a single-phase jet-centrifugal spraying device. The tests were aimed at achieving device characteristics that are acceptable for use in plants spraying technologies such as jet coverage distance, droplet size and droplet deposition area (spray diameter). For this a several tests series with different design parameters was done. Before testing, the tightness of the device body was checked (the holding time under a pressure of 1 MPa is not less than 2 minutes). Findings: Based on the obtained jet coverage distance, droplet size and droplet deposition area, the developed spray device of some modifications can be used in plants spraying technologies. However, it is necessary to determine the quality of the spray device according to the BCPC classification; the device should be tested with some insecticides, fungicides and in plants spraying technologies to develop recommendations for their use. Research limitations/implications: The influence of design features of developed jetcentrifugal spray device on the jet coverage distance, droplet size and droplet deposition area was studied. Practical implications: The results obtained are useful in the field of improving national plants spraying technologies in order to improve the quality of the plant protection agent application and reduce the loss of the drug into the environment. Originality/value: To ensure maximum efficiency the proposed design of the jetcentrifugal spray device can be upgraded directly by the farmer by installing interchangeable nozzles that are attached with a union nut. Replaceable nozzles have different diameters and modifications and can be selected depending on the required jet coverage distance and spraying dispersion according to the current environmental conditions.
EN
Indoor swimming pools belong to ventilated facilities in which due to the complex nature of air, heat and moisture flow there are difficulties in shaping the conditions of the indoor environment, suitable for the occupants. The aim of the presented research was to assess the thermal, humidity and flow conditions in the actual ventilated school swimming pool. The assessment was carried out based on long-term and short-term measurements of indoor air parameters: temperature, relative humidity and speed, which were carried out over different periods of the year. Comparing the results of the research with the air parameters recommended for indoor swimming pools in the literature sources, the need to improve thermal, humidity and flow conditions in the facility by modernizing the ventilation system was indicated.
PL
Hale pływalni należą do obiektów wentylowanych, w których ze względu na złożony charakter przepływu powietrza, ciepła i wilgoci występują trudności w kształtowaniu warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego dla przebywających ludzi. Celem prezentowanych badań była ocena warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w rzeczywistej wentylowanej szkolnej hali pływalni. Została ona przeprowadzona na podstawie ciągłych i krótkotrwałych pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury, wilgotności względnej i szybkości, które wykonano w różnych okresach roku. Porównując wyniki badań z wartościami parametrów zalecanymi dla pływalni w źródłach literaturowych, wskazano na potrzebę poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w obiekcie przez modernizację instalacji wentylacyjnej.
EN
At the stage of designing a ventilation system for a swimming pool, it is difficult to predict with full conviction what thermal and humidity conditions will prevail in the actual facility and what will be the impact of ventilation on its real energy performance. Often it is only during the operation of the swimming pool that a full assessment of its proper functioning takes place. Various research methods can be helpful in this regard: experimental, analytical and simulation methods, using engineering computer software or numerical calculations CFD. This paper presents thermal imaging research carried out in a real swimming pool, which is a part of experimental research carried out in this facility to evaluate the thermal, humidity and flow conditions and provide data for numerical simulations CFD and their validation. The results of research carried out with other measurement methods were presented in the paper [3].
PL
Na etapie projektowania systemu wentylacji hali pływalni trudno jest z pełnym przekonaniem przewidzieć, jakie warunki cieplno-wilgotnościowe będą panowały w zrealizowanym obiekcie oraz jaki będzie wpływ wentylacji na jego rzeczywistą charakterystykę energetyczną. Często dopiero w trakcie eksploatacji hal pływalni następuje pełna ocena poprawności ich działania. Pomocne w tym mogą być różne metody badawcze: eksperymentalne, analityczne i symulacyjne, z wykorzystaniem inżynierskich programów komputerowych lub obliczeń numerycznych CFD. W niniejszym artykule przedstawiono badania termowizyjne przeprowadzone w rzeczywistej hali pływalni, które stanowią część badań eksperymentalnych wykonanych w tym obiekcie na potrzeby oceny warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych oraz dostarczających danych do przeprowadzenia analiz i symulacji numerycznych CFD i ich walidacji. Wyniki badań wykonanych innymi metodami pomiarowymi przedstawiono w artykule [3].
EN
The means of measuring humidity based on the use of the ultrahigh frequency methodhave been recently gainingwidespread use,becauseof its simple, robust construction and high measuring accuracy. We used theadvanced waveguide ultrahigh frequency method of measuring the moisture content of natural gaswhich,in contrast to the known theuse of a traveling wave in awaveguide,is proposed. In this case, the interaction with wavesof the ultrahigh frequencyrange changes the dielectric properties of the gas, and this change is registered.On the basis of an improved ultrahigh frequencymethod of humidity measurement,a devicefornatural gashumidity control using a traveling wave in awaveguideisproposed.The investigationshave shown that a comparative channel increasedthe measurement accuracy, as a two-channel system–in contrast to a single-channel–eliminates the instability of the value of the input signal supplied to the generator.The principle of operation of a natural gashumiditycontroldevice that contains an ultrahigh frequency generator, attenuators, waveguide tees, a waveguidesectionforcomparison, temperature sensor and pressure switches for the comparative and measuring channels, a measuring cuvette, amplifier, microprocessor, and display unitis described. A mathematical model of a natural gashumiditycontrol device,which takes into account the values of the dielectric permittivity of the measuring gas and reference channels and contains correction factors for temperature, the use of which increasesthe accuracy of humidity measurement,is proposed.Thelowerand upper calibration points of thenatural gashumiditycontrol devicearedefined. The influence of correction factors for the temperatureat the measurement error of thehumidityis analyzed.
PL
Ostatnio przyrządy do pomiaru wilgotności oparte na metodzie mikrofalowej są szeroko stosowane ze względu na ich prostą, niezawodną konstrukcję i wysoką dokładność pomiaru. W pracy wykorzystano ulepszoną mikrofalową metodę falowodów mikrofalowych do pomiaru wilgotności gazu ziemnego, która, w przeciwieństwie do znanych, sugeruje zastosowanie fali podróżnej w falowodzie. Jednocześnie podczas interakcji z falami mikrofalowymi zmieniają się właściwości dielektryczne gazów, zmiana ta jest rejestrowana. W oparciu o ulepszoną mikrofalową metodę pomiaru wilgotności zaproponowano sposób pomiaru kontroli wilgotności gazu ziemnego za pomocą fali przemieszczającej się w falowodzie. Przeprowadzono badania, które wykazały, że obecność kanału porównawczego umożliwiła zwiększenie dokładności pomiaru, ponieważ system dwukanałowy,w przeciwieństwie do systemu jednokanałowego, eliminuje niestabilność wartości sygnału wejściowego dostarczanego przez generator. Opisano zasadę działania przyrządu pomiarowego do pomiaru wilgotności gazu ziemnego, który zawiera generator mikrofalowy, tłumiki, trójniki falowodu, sekcję falowodu do porównania, czujnik temperatury i ciśnienia, przełączniki kanałów porównawczych i pomiarowych, celę pomiarową, wzmacniacz, procesor, urządzenie wskaźnikowe. Zaproponowano model matematyczny środków pomiaru kontroli wilgotności gazu ziemnego, który uwzględniawartość stałej dielektrycznej gazu kanałów pomiarowych i odniesienia oraz zawiera współczynniki korekcji temperatury, których zastosowanie poprawia dokładność pomiaru wilgotności. Określane są dolne i górne punkty kalibracji zakresu pomiarowego wilgotności gazu ziemnego. Analizowany jest wpływ współczynników korekcji temperatury na błąd pomiaru wilgotności.
EN
This paper presents the stress-strain behaviour of Natural Banana microfibre reinforced Lightweight Concrete (LWC) prisms under axial compression. The compressive strength of masonry is obtained by testing stack bonded prisms under compression normal to its bed joint. LWC blocks of cross-sectional dimensions 200 mm x 150 mm were used to construct the prism with an overall height of 630 mm. Three series of specimens were cast; (a) prism without Banana fibre (control), (b) prism with Banana microfibres, (c) prism with Banana microfibres sandwiched with Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) sheets. Natural Banana fibres were used as structural fibre reinforcement at different volume fractions (VF). The results indicate that the presence of fibres helps to improve the strength, stiffness, and ductility of LWC stack bonded prisms under compression. The test results also indicate that banana fibre reinforcement provides an improved crack bridging mechanism at both micro and macro levels. The GFRP sandwiched prism specimens exhibited excellent ductility and load-carrying capacity resulting from improved plastic deformation tolerance under compression and bonding between the LWC block and GFRP sheet.
EN
A retaining wall is built to provide support to the soil when there is a change in elevation of the ground. Weep holes present in the retaining wall help water to seep through it. Filter protection should be made behind the weep holes to prevent soil erosion around the weep holes. The classic filter material that is widely used is gravel, which is packed according to Hudson’s law. Laboratory experiments were conducted to understand the seepage function of alternative material such as crumb rubber and geocomposite (fabricated) in a homogenous sand layer and in-situ soil. The time taken by the water to reach the weep holes was calculated and compared. From the results, it is suggested to use crumb rubber as an alternative packing material behind the weep hole.
12
Content available remote The application of NiMH batteries in a light-duty electric vehicle
EN
This article presents the results of experimental tests and simulations of a light-duty electric vehicle, in which the original lead-acid battery pack was replaced with a lightweight pack of nickel-metal-hydride (NiMH) batteries, which enabled a significant increase to the vehicle’s load capacity. The research was mainly focused on the aspect of electricity consumption and prediction of the range of the vehicle equipped with a new battery pack. The operation of a vehicle with total weights of 500 kg and 740 kg was analysed. Recorded vehicle speed waveforms were used to simulate vehicle motion in the Matlab/Advisor environment. The experiments showed a reduction in the specific energy consumption of a vehicle of lower weight, while simulation tests showed good compliance of the results of electricity consumption with experiments in relation to both the considered total vehicle weights.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych lekkiego, elektrycznego pojazdu użytkowego, w którym oryginalny zestaw akumulatorów kwasowo-ołowiowych został zastąpiony lekkim pakietem akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych, co pozwoliło znacznie zwiększyć ładowność pojazdu. Badania skupiono głównie na aspekcie zużycia energii elektrycznej i predykcji zasięgu pojazdu wyposażonego w nowy zestaw akumulatorów. Analizowano zachowanie pojazdu o masie 500 kg oraz 740 kg. Przebiegi zmian prędkości zarejestrowane podczas jazd testowych użyto do przeprowadzenia symulacji ruchu pojazdu w środowisku Matlab/Advisor. Wyniki badań eksperymentalnych wskazały na ograniczenie jednostkowego zużycia energii przez pojazd o mniejszej masie, natomiast w badaniach symulacyjnych uzyskano dobrą zgodność zużycia energii z rezultatami eksperymentów w obu analizowanych przypadkach.
PL
W pracy przedstawiono problem przesłonięcia wiązki pomiarowej dalmierzy elektro-optycznych: DI 2002, TC 1800 oraz dalmierza laserowego DISTO pro4a podczas pomiarów geodezyjnych w typowych warunkach hali produkcyjnej. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów określono procentową zależność wartości przesłonięcia wiązki na wyniki precyzyjnych pomiarów odległości.
EN
The paper presents the problem of cofering the measuring beam oft the electronic distance meters DI 2002, TC 1800 and DISTO pro4a under geodetic measurements in the typical conditions of the production hal. On the basis of the experiments carried out, the procentage despondence of the results of precise distance measurements was determined.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące opracowania taniego silnika synchronicznego reluktancyjnego o rozruchu bezpośrednim na bazie podzespołów masowo produkowanego trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego małej mocy. Dążono przy tym do takiej modyfikacji struktury wirnika klatkowego, dla której uzyskuje się najlepsze parametry funkcjonalne, charakteryzujące stan pracy ustalony silnika reluktancyjnego, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dodatkowych dotyczących rozruchu asynchronicznego. W obliczeniach projektowo-optymalizacyjnych silnika reluktancyjnego posłużono się polowo-obwodowym modelem zjawisk maszyny opracowanym w programie MagNet. Przeprowadzono badania laboratoryjne zaprojektowanego i zbudowanego prototypu silnika reluktancyjnego, a uzyskane wyniki porównano z rezultatami badań silnika indukcyjnego klatkowego. Podano wnioski wynikające z analizy porównawczej silników klatkowego i reluktancyjnego oraz przedstawiono propozycje dalszych prac.
EN
The article presents research on the development of a line start synchronous reluctance motor. To reduce production costs, the use of subassemblies of the mass-produced low-power cage motor has been proposed. The aim was to modify the cage rotor structure for which the best functional parameters of the synchronous reluctance motor are obtained. In addition, it was necessary to meet the requirements related to the line start of reluctance motor. In the design and optimization calculations of the reluctance motor, a field-circuit machine numerical model developed in the MagNet software has been used. Laboratory tests of the designed and constructed prototype of the reluctance motor have been carried out, and the obtained results have been compared with the results of measurements of the squirrel-cage motor. Conclusions resulting from the comparative analysis of the squirrel-cage and the synchronous reluctance motors have been given and proposals for further work have been presented.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu warunków brzegowych na lokalizację obszarów koncentracji naprężeń w kołowej osiowosymetrycznej płycie perforowanej, swobodnie podpartej oraz utwierdzonej i obciążonej siłą skupioną Pi w środku geometrycznym płyty. Do obliczeń numerycznych zastosowano program metody elementów skończonych Femap. Badana płyta o średnicy D = 300 mm posiadała otwory na dziesięciu okręgach. Na pierwszym okręgu wewnętrznym płyta posiadała otwory o średnicy d₁ = 3,5 mm, a na dziesiątym zewnętrznym okręgu otwory o średnicy d₁₀ = 20,5 mm. Wyniki obliczeń numerycznych dla płyty swobodnie podpartej były porównywane z wynikami uzyskanymi dla płyty utwierdzonej. W przypadku płyty swobodnie podpartej maksymalna koncentracja naprężeń wystąpiła w strefie S8 i wynosiła Cred max = 217,20 MPa. Natomiast w płycie o brzegach utwierdzonych maksymalna wartość wystąpiła w strefie S8 i wynosiła Cred max = 183,50 MPa. W pracy również dokonano weryfikacji wyników obliczeń numerycznych z wynikami uzyskanymi doświadczalnie. Różnice pomiędzy wynikami obliczeń numerycznych stanu naprężeń i uzyskanymi doświadczalnie nie przekroczyły 10%.
EN
The paper analyzes the influence of boundary conditions on the location of stress concentration zones in a circular axisymmetric perforated plate, simply supported and fixed and loaded with concentrated force Pi in the geometric center of the plate. The finite element method program Femap was used for numerical calculations. The test plate with diameter D = 300 mm had holes in ten circles. On the first inner circle, the plate had holes with diameter d₁ = 3.5 mm, and holes on the tenth outer circle with diameters d₁₀ =20.5 mm. The results of numerical calculations for a plate with simply supported were compared with the results obtained for the fixed plate. In the case of a simply supported plate, the maximum stress concentration occurred in zone 8 and was Cred max = 217,20 MPa. However, in the plate with fixed edges, the maximum value occurred in zone 8 and was Cred max = 183,50 MPa. The work also verified the results of numerical calculations with the results obtained experimentally. The differences between the results of numerical calculations of the state of stress and those obtained experimentally did not exceed 10%.
EN
The paper proposes a numerical approach to determining the internal forces in a circular perforated plate loaded with concentrated force Pi applied in the geometric centre of the plate. The finite element method program Femap was used for numerical calculations. The test plate with diameter D = 300 mm has holes in ten circles. The plate made of S235JR steel has holes with diameter d1 = 3.5 mm on the first inner circle, and holes on the tenth outside circle have a diameter d10 = 20.5 mm. The plate of the above geometry was simply supported and loaded with different values of concentrated force. By means of numerical calculations using the finite element method, the coordinates of concentration zones of reduced stress in the perforated plate were determined. These zones were located on the plate bridges between perforation holes. The most hazardous place in the analysed perforated plate is associated with the 8 zone with the hole radius d3 = 5.0 mm at the circle radius R3 = 33.0 mm, where the highest stress concentration occurs. In this zone, the reduced stress is σred max = 217.20 MPa (point with the coordinates x, y, z [mm], i.e. P2[5.2; 30.6; 4.5]). The results of numerical calculations were verified with experimental results. The differences between the results of numerical calculations of the state of stress and those obtained experimentally did not exceed 10%.
PL
Współczesne konstrukcje inżynierskie charakteryzuje obniżenie współczynnika bezpieczeństwa, dlatego obliczenia wytrzymałości, sztywności i stateczności cienkościennych elementów konstrukcji nabierają coraz większego znaczenia we wszystkich gałęziach techniki, a szczególnie takich jak inżynieria chemiczna. Istnieje wiele zastosowań płyt perforowanych, np. w zbiornikach ciśnieniowych, aparaturze chemicznej (ściany sitowe wymienników ciepła), rafineriach ropy naftowej, budowie samolotów i statków kosmicznych, jednostkach powietrznych, robotach, kontenerach transportowych, taśmociągach skrzynkowych lub jako elementy przesiewaczy materiałów sypkich, które mogą być poddane obciążeniu zmieniającemu się w czasie. Tego typu dźwigary (płyty perforowane) mogą również pełnić rolę płyt montażowych, w których wykonano otwory z różnych względów eksploatacyjnych. Celem pracy jest lokalizacja stref, w których występują maksymalne naprężenia w okrągłej osiowosymetrycznej płycie perforowanej swobodnie podpartej i obciążonej siłą skupioną Pi przyłożoną w środku geometrycznym płyty. Badania obszarów koncentracji naprężeń wykonano numerycznie metodą elementów skończonych.
EN
This paper presented a systematic approach toward localized failure inspection of internally pressurized laminated ellipsoidal woven composite domes. The domes were made of thin glass fiber reinforced polymer (GFRP) woven composite layups [0,0,0], [0,30,0], [0,45,0], and [0,75,0]. The analytical results demonstrated that the circumferential regions near meridian w = 458 in prolate ellipsoidal domes and near meridian w = 908 in oblate ellipsoidal domes sustain the highest deformation under internal pressure. This observation was then confirmed by the numerical and experimental results. In addition, the numerical and experimental results showed localized rather than uniform failure in those regions, irrespective of changes in laminate stacking sequence. It was observed that localized failure occurs since the woven fibers configuration in some areas of woven remains in initial geometry (square shape), while the rests are deformed into the rhombic shape. In other words, by moving along the circumferential direction from the area close to u = 08 to u = 458 and u = 458 to u = 908, the shape of woven fibers gradually changes from square (strong area) to rhombic (weak area), and rhombic to square, respectively. Thus, to minimize failure pressure, the meridian region vulnerable to failure must initially be identified. Afterwards, the rhombic regions in the circumference corresponding to that meridian must be strengthened.
18
EN
Soil modification with Portland cement is the most common practice in geotechnical engineering. The application of micro-fine cement causes proper intrusion of the provided slurry into the soil voids and consequently decreases the porosity to a greater quantity. In order to determine the utility and behavior of cements with different blains, non-destructive and destructive tests such as grain-size distribution of cements by laser-ray, sedimentation, permeability and compressive strength were employed. The results of experimental studies and observations demonstrated a suitable mix-design for upper and lower parts of the cement-grading curve that are of prime importance for grouting and stabilization. Meanwhile, by increasing the fineness of the cement, the permeability decreases to a considerable extent and the compressive strength increases. Moreover, the blain content close to 5000 cm2/gr application led to the optimization of the effect of void reduction in a grouted soil mass compared to the lower and higher amount of blain content. The results of various tests indicate that an optimum blain can be used to achieve the designed geotechnical criteria.
PL
W artykule dokonano analizy zaburzeń pochodzenia piorunowego, indukowanych w odcinku modelowej wiązki kablowej, ułożonej nad płaszczyzną metalową, w oparciu o przedstawione wyniki badań eksperymentalnych oraz komputerowych. Do przygotowania układu fizycznego użyto typowych lotniczych przewodów i oplotu ekranującego. Badania przeprowadzono dla wybranych wartości obciążenia linii oraz przy kilku sposobach uziemienia ekranu otaczającego wybrane przewody. W nieekranowanej linii tej samej wiązki wymuszano przepływ prądu udarowego. Zarejestrowano przebiegi czasowe napięć i prądów w określonych punktach systemu, będące efektem obecności zaburzenia piorunowego oraz sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych pomiędzy przewodami. Wyniki badań eksperymentalnych były podstawą do weryfikacji rezultatów symulacji komputerowej wykonanej w pakiecie oprogramowania CST Studio Suite 2017. Na bazie przygotowanej struktury trójwymiarowej badanego układu program umożliwił uzyskanie obwodowego modelu linii transmisyjnej, użytego w późniejszych obliczeniach w dziedzinie czasowej. Badania wykazały zależność konfiguracji obciążenia linii i sposobu jej ekranowania na kształt i wartość szczytową obserwowanych przepięć w układzie. Rezultaty obliczeń komputerowych charakteryzowały się dobrą zgodnością z wynikami eksperymentalnymi. Różnice wynikały między innymi ze stopnia dokładności odzwierciedlenia struktury 3D modelu fizycznego, sposobu zdefiniowania prądu wymuszającego oraz parametrów samej symulacji komputerowej.
EN
The paper presents an analysis of lightning overvoltages induced in the section of cable harness, located above the conducive metal plane, based on the presented results of experimental and computer studies. For the preparation of the physical model, typical wires and braided shield for aviation industry were used. The tests were carried out for various harness configuration. First of all, both the values of the resistive loads on both ends of the wires and the method of grounding the screen surrounding the selected wires were changed. In the unshielded wire of the same bundle, the lightning current was forced using a single impulse generator MIG0618SS with high accuracy and repeatability of generated disturbances. The overvoltages were transferred to the other wires of the line by capacitive and inductive coupling. Voltage and current waveforms at specific points of the system were recorded using a digital oscilloscope. The results of experimental research were the basis for verification of the computer simulation computation made in the CST Studio Suite 2017 software package. On the basis of the prepared 3D structure of the studied system, the program made it possible to obtain an equivalent transmission line model, used for later calculations in the time domain. Studies showed a clear and also the expected relationship of load configuration and the shield grounding method of the cable bundle on the shape and peak value of transients observed in the system. The differences resulted among other, from the degree of 3D model accuracy and the method defining the forcing current and parameters of the simulation. It is planned to use the presented software in further work on the analysis of lightning induced signals in electrical and electronic systems.
20
Content available remote Research on waste heat emission by home appliances - case study
EN
The article presents a test stand and preliminary experiments of household appliances, which was an oven. On the basis of the conducted research, the hottest points of individual walls were selected, where then a microcogeneration system based on TEG was applied and connected with a supercapacitor. The work shows the voltage and current waveforms for a supercapacitor that has been directly connected to the TEG. The main requirements for connection to the battery using a step-up converter are also presented. On the basis of the conducted tests, it was found that the use of TEG is possible in domestic appliances, however due to too low efficiency of thermal energy conversion to electricity is very limited (power output range up to several Watts). It is necessary to use a forced circulation of heat.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko badawcze oraz badania wstępne urządzenia AGD, którym był piekarnik. Na podstawie przeprowadzonych badań wyselekcjonowano najcieplejsze punkty poszczególnych ścian gdzie następnie zastosowany został układ mikrokogeneracyjny oparty na TEG i podłączony z superkondensatorem. W niniejszej pracy przedstawiono także przebiegi napięciowe i prądowe dla superkondensatora, który został bezpośrednio połączony z TEG. Przedstawiono również wymagania dotyczące połączenia z akumulatorem przy zastosowaniu przetwornicy typu step-up. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie TEG jest możliwe w urządzeniach AGD jednak z powodu zbyt niskiej sprawności konwersji energii cieplnej na energię elektryczną jest mocno ograniczone (uzyskiwana moc do kilku Watt) . W tego typu rozwiązaniach konieczne jest stosowanie obiegu wymuszonego ciepła.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.