Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydroelectric power station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Improving the cooling efficiency of power transformer windings with a cross-sectional width of the radial channel less than 3 mm, by improving the geometric parameters of the cooling system while reducing the material consumption of the electric machine is an important area of research. Excess oil pressure in the winding channels increases with increasing serial number of the coil. It was found that with increasing oil velocity at the inlet to the horizontal channel, the values of excess pressure in it increase in quadratic degree. It is established that a lifting force occurs in the oil of the horizontal channel, as evidenced by the increase in excess pressure near the upper boundary of the channel. For the first time, an analytical dependence of the excess oil pressure in the radial channel of the disk winding of the power transformer on the oil flow rate at the inlet to this channel was obtained. The dependences of the excess pressure in horizontal channels with a cross-sectional width of 1 mm on the velocity of oil at the inlet to this channel were obtained, which allows to calculate the speed by which it is possible to organize through circulation of oil in the channel provided that excessive pressure in the channel is prevented. situations. A new mathematical model of interconnected heat exchange and hydrodynamic processes in the disk windings of a power transformer is proposed, which, unlike the existing ones, takes into account the width of the horizontal channel less than 3 mm, which allows to predict the heat distribution in the winding and determine possible locations overheating of coils and premature destruction of insulating materials.
EN
Linking wind farm to hydroelectric power plant will raise financial income from sale of electrical energy. Hydroelectric power plant, which has been adapted to reversible operation, may act as energy storage facility for a wind farm. The idea of connecting these two renewable power sources is presented in the paper. It has been proven that synchronous machines with permanent magnet excitation are the most advantageous design for generators in wind power stations and motors/generators in reversible hydroelectric power plants.
PL
Połączenie farmy elektrowni wiatrowych z elektrownią wodną podwyższy efekty finansowe uzyskane ze sprzedaży energii elek- trycznej. Elektrownia wodna, przystosowana do pracy odwracalnej, może spełniać funkcję magazynu energii dla farmy elek- trowni wiatrowych. W referacie przedstawiono koncepcję takiego połączenia tych dwóch odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Wykazano, że maszyny synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi stanowią najkorzystniejsze rozwiązanie jako prądnice w elektrowniach wiatrowych, a także jako silniki/prądnice w elektrowniach wodnych odwracalnych.
3
Content available remote Modelowanie obciążeń hydrodynamicznych krzywaka ssącego elektrowni wodnej
PL
Bardzo ważnym elementem hydrozespołu elektrowni wodnej jest rura ssąca, której kształt w znacznym stopniu decyduje o sprawności elektrowni oraz o możliwości wystąpienia zjawiska kawitacji. W przypadku krzywaka na działanie kawitacji narażone są powierzchnie po wypukłej stronie kolana oraz wmiejscu, w którympromień krzywizny krzywaka jest najmniejszy. Oprócz zjawiska kawitacji przyczyną erozji rury ssącej może być nadmierna prędkość wody. W artykule zaprezentowano wyniki analizy numerycznej rozkładu prędkości oraz ciśnienia hydrodynamicznego w rurze krzywaka ssącego dużej elektrowni w Polsce, na podstawie rozwiązania równań dynamiki płynów Reynoldsa metodą k-ε.
EN
A very important element of a hydroelectric power is the draft tube, whose shape importantly determines the efficiency of the powerhouse and the possibility of occurrence of cavitation. In the case of cavitation within this draft tube, the surfaces that are exposed to convex sides, such as its elbow, or places where the surface curvature radius are small, are more prone to this phenomena. Apart from cavitation, another cause of erosion within the draft tube may be excessive water velocity. In this paper the authors present the results of a numerical analysis of the velocity field and hydrodynamic pressures acting on the surfaces of the draft tube of a large powerhouse in Poland. The numerical analysis is based on the Reynolds” standard k-ε model.
EN
The study was carried out to determine the floristic diversity in the Sajna River valley, in the region of direct and indirect impact of the hydroelectric power station planned to be built in the village of Sarkajmy. Phytosociological diversity of plant communities and floristic diversity were analysed taking into account the predicted influence of the planned power station on the Sajna River. The study was performed in 2010 using field methods and GIS localisation of analysed sites. 73 phytosociological surveys were made and particular floristic patches were identified. Global Positioning System (GPS) surveys were used to delimit the different plant communities and spot the sites of protected plant species. Thirteen plant communities were identified in the study area, five of which are of European importance that require protection within Natura 2000 sites. This group of plant communities comprises four forest plant communities (Salicetum albo-fragilis, Ficario-Ulmetum, Tilio-Carpinetum, Acer platanoides-Tilia cordata) and one herbaceous community (Urtico-Calystegietum). One species under strict protection (Daphne mezereum L.) and five species under partial protection (Viburnum opulus L., Ribes nigrum L., Asarum europaeum L., Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop., Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.) were noted. The presence of valuable natural habitats and protected species in the Sajna River valley indicates the natural potential of the area and illustrates its biological diversity. The studied area is threatened by negative impact of the hydroelectric power station planned to be built on the Sajna River, since water damming will flood the river terrace that will lead to the formation of a 7.25 ha pond of.
PL
Celem niniejszej pracy jest określenie różnorodności florystycznej doliny rzeki Sajna w bezpośredniej i pośredniej strefie oddziaływania planowanej budowy małej elektrowni wodnej w miejscowości Sarkajmy. Zakres pracy obejmuje analizę zmienności fitosocjologicznej zbiorowisk roślinnych i zmienności florystycznej w świetle oceny potencjalnego wpływu inwestycji na rzece Sajna. Badania prowadzono w 2010 r., wykorzystując metody terenowe połączone z techniką lokalizacji punktów badawczych za pomocą GIS. Łącznie wykonano 73 zdjęcia fitosocjologiczne i dokonano identyfikacji poszczególnych płatów roślinnych, a wykorzystując system globalnego pozycjonowania GPS, dokonano delimitacji zbiorowisk roślinnych i odnotowano stanowiska chronionych gatunków roślin. W badaniach szaty roślinnej badanego fragmentu doliny Sajny zidentyfikowano 13 zbiorowisk roślinnych, w tym pięć zbiorowisk o znaczeniu wspólnotowym, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. Do grupy tej należą cztery zbiorowiska leśne (Salicetum albo-fragilis, Ficario-Ulmetum, Tilio- -Carpinetum, Acer platanoides-Tilia cordata) i jedno zbiorowisko ziołoroślowe (Urtico-Calystegietum). Wśród stanowisk chronionych gatunków roślin odnotowano występowanie jednego gatunku objętego ochroną ścisłą (Daphne mezereum L.) i pięć gatunków roślin objętych ochroną częściową (Viburnum opulus L., Ribes nigrum L., Asarum europaeum L., Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop., Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.). Obecność cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk chronionych gatunków roślin w dolinie rzeki Sajna świadczy o szczególnej wartości przyrodniczej i różnorodności biologicznej tego terenu. Zagrożeniem dla ich egzystencji jest planowana budowa elektrowni wodnej, która w wyniku piętrzenia wód przyczyni się do zalewu terasy rzecznej i powstania zbiornika wodnego o powierzchni 7,25 ha.
PL
Gwałtowny rozwój gospodarczy zmusza Chiny do poszukiwania coraz nowszych źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną. W ramach tych działań Państwo Środka realizuje w ostatnich latach wiele inwestycji zmierzających do wykorzystania olbrzymiego potencjału energetycznego swoich rzek. W artykule zarysowano aktualny stan oraz dalsze plany zagospodarowania do 2020 r., a także wymieniono i w skrócie scharakteryzowano obszary mające największe znaczenie dla rozwoju energetyki wodnej w tym kraju.
EN
lntensive economic development forces China to search for new sources of electricity. For the last several years, the Middle Kingdom has been realising numerous investments aiming at exploitation of the huge energy potential of its rivers. The article outlines the current state and further plans for their utilisation till 2020: it also lists and shortly characterises the areas of the highest importance for the water power development in this country.
PL
Przedstawiono udział hydroenergetyki w produkcji energii elektrycznej na świecie, w tym w Nowej Zelandii. Zaprezentowano dorzecze i system hydroenergetyczny rzeki Waitaki. Podano podstawowe parametry obiektów służących hydroenergetyce w tym systemie (akwenów i elektrowni wodnych). Zwrócono uwagę na kaskadową specyfikę systemu.
EN
The articles presents the hydroelectric power stations’ share in the global electricity production, including that in New Zealand. It presents the Waitaki гіѵег basin and hydroelectric system, listing the basic parameters of hydroelectric facilities (reservoirs and power stations). The authors indicate that the system is based on cascades.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania klasycznego algorytmu genetycznego w celu optymalizacji pracy elektrowni wodnej zbiornikowej.
EN
The paper presents a possibility to apply a classic genetic algorithm to optimize operation of hydroelectric dam power station.
8
Content available remote Hydroelektrownia w Kárahnjúkar
PL
Na przykładzie małej elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym o mocy 130 kW, przyłączonej do sieci terenowej 20 kV, omówiono charakterystyczne stany pracy generatora: rozruch, pracę normalną, pracę na zwarcie i odłączenie od systemu wraz z fragmentem sieci. Zachowanie się generatora i jego oddziaływanie na sieć zilustrowano wynikami badań symulacyjnych.
EN
Characteristic operating states of generator: starting, normal operating, short-circuit and isolating from the system with a part of network are discussed using smali, 130 kW hydroelectric power station connected to local 20 kV network as an example. Behaviour of the generator and its influence on the network is exemplified with results of simulation.
PL
Stosowanie maszyn elektrycznych w klasycznych elektrowniach do generowania energii elektrycznej polega na wykorzystaniu maszyny indukcyjnej pracującej w zakresie generatorowym. Jednak w specjalnych rozwiązaniach elektrowni, jakimi są hydroelektrownie szczytowo-pompowe, maszyna generująca energię elektryczną (generator) pracuje także w zakresie silnikowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.