Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental aspect
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
New transport routes irreversibly interfere with the environment. The construction of transport routes negatively affects the acoustic climate, landscape, surface waters, underground waters, air, soil, animate nature, causes fragmentation of habitats. Each one of these negative impacts can be effectively mitigated (with use of appropriate financial outlays) by properly prepared road design, taking into account the natural values, developed from the very beginning in cooperation with specialists in range of nature, acoustics, and environmental protection. The aim of the article is to assess the impact of targeted environmental solutions on the costs of road construction in Poland.
3
Content available remote Autoklawizowany beton komórkowy – dzisiaj i jutro
PL
W referacie został przedstawiony stan wiedzy z zakresu technologii autoklawizowanego betonu komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i właściwości wyrobów. Wskazane zostały najkorzystniejsze kierunki jego wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Przedstawiono istotne aspekty stosowania ABK z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W końcowej części artykułu przedstawiono kierunki dalszego rozwoju technologii betonu komórkowego z punktu widzenia jego właściwości użytkowych i stosowania w budownictwie.
EN
Based on resent knowledge, the article present technology of autoclaved aerated concrete with information about his properties. Directions for use AAC also include in this article. Important aspects of the application of the AAC in the field of environmental protection and sustainable development are presented. The final part of the article presents directions for further development technology of the AAC, in the context of its properties and the construction industry.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się coraz popularniejsza, zajmując istotne miejsce w teorii zarządzania. Jawi się, jako długofalowy proces, którego zadaniem jest równoważenie trzech wymiarów: społecznego, ekologicznego i ekonomicznego, gdzie wymiar ekologiczny uwzględnia skutki działalności przedsiębiorstwa, mające wpływ na środowisko przyrodnicze. Celem artykułu jest ukazanie, jakie działania realizuje przedsiębiorstwo, aby wywierać na planetę Ziemię jak najmniejszy negatywny wpływ. Prowadzi ono biznes w sposób zrównoważony, a jego działalność warunkuje zrównoważone zarządzanie, którego nieodłącznym elementem jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Analiza omawianego przypadku ukazuje, iż zarządzanie i prowadzenie działalności w koncepcji zrównoważonej stanowi podstawy do wyeliminowania, w jak największym stopniu, negatywnego wpływu działalności firmy produkcyjnej na środowisko przyrodnicze. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, na podstawie kwerendy literatury, przedstawiono teorię z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, skupiając się w szczególności na aspekcie ekologicznym. Na drugą część składa się analiza przypadku - przedsiębiorstwa, które realizuje omówiony aspekt w swojej działalności biznesowej.
EN
The concept of sustainable development is becoming increasingly popular, occupying an important place in management theory. It seen as a long-term process, which aims is balancing the three dimensions: social, ecological and economic, where the environmental dimension takes into account the effects of business activity, having an impact on the natural environment. The aim of the author is to show what actions the company realizes to have on planet Earth as the least negative impact. It conducts business in a sustainable manner, and its activities determines the sustainable management, which it is an integral part of human resource management. The analysis of this case shows that management and business activities in the concept of sustainable constitute grounds for elimination as much as possible the negative impact of a production company on the natural environment. The article consists of two parts. First, based on the survey of the literature, presented theory in the field of sustainable development and sustainable business management, focusing in particular on the ecological aspect. The second part consists of a case study - the company that implements discussed aspect of its business activities.
PL
Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych została przeprowadzona w oparciu o badania ankietowe dotyczące identyfikacji aspektów środowiskowych i wyznaczenia ryzyka środowiskowego. Wpływy aspektów na środowisko pracownicy ocenili w oparciu o trzy następujące kryteria: częstość występowania, strata w środowisku oraz zasięg oddziaływania. W pracy szczególną uwagę zwrócono na analizę odpowiedzi ankietowanych pracowników dotyczącą aspektów znaczących i ocenę ich wpływu na środowisko.
EN
This paper presents the evaluation of knowledge of coal mine workers performed on the basis of survey research concerning the identification of environmental aspects, and indication of environmental risk for particular aspects. The impacts of the aspects on environment were assessed by workers on the basis of the following criteria: frequency of occurrence, loss in environment and the impact range. In this paper special attention was paid to the analysis of the respondents’ answers on crucial aspects, and evaluation of their impact on the environment.
6
Content available remote Environmental aspects of rail vehicles with combustion engines
EN
This paper covers the environmental issues related to the operation of rail vehicles. The evaluation of the environmental impact is based in most cases on a comparison of the current state of the internal combustion engine (its emissivity) with emission limit values of harmful exhaust components. These values relate to specific emission tests for engines or vehicles. For the national rail vehicles operating conditions these requirements take a slightly different form, as having a wide range of rolling stock markedly alters the environmental impact of these vehicles. Thus it becomes necessary to consider the issue of the method of evaluation of engine emissions in rail vehicles in terms of their actual operating conditions. Thus, efforts to assess the actual level of emissivity for rail vehicles and attempts to improve it are necessary and justified.
PL
Obecny model organizacji procesów transportu i logistyki powoduje nieefektywne wykorzystanie zasobów transportowych, wysokie koszty transportu, wzrost kongestii i emisji CO2. Efekt ten wykazano w badaniach przeprowadzonych przez autorów, a także przez European Environmental Agency. Ta sytuacja może być zmieniona poprzez rozwój alternatywnego modelu biznesowego dla współpracy w organizacji procesów transportowych w łańcuchach dostaw. Celem tego artykułu jest przedstawienie praktycznego wdrożenia platformy T-Scale, która umożliwia współpracę między niezależnymi użytkownikami transportu i dostawcami usług transportowych. Co więcej, został dokonany przegląd istniejącej komunikacji z jej głównymi funkcjonalnościami. Artykuł zawiera także zestawienie głównych zalet płynących ze współpracy grupy firm działających w branży FMCG w Polsce.
EN
Current model of organization of transport&logistics processes results in inefficient use of transport resources, high transport costs, increasing congestions and CO2 emission. This effect has been demonstrated by research conducted by the authors as well as by the European Environmental Agency. This situation can be change by development of alternative business model for collaboration in organisation of the transport processes within the supply chains. The aim of this paper is to present practical implementation of the T-Scale platform that enables collaboration between independent transport users and transport service providers. Moreover, an overview of existing communication platform with its major functionalities are presented. The work is summarized by the major benefits of collaboration achieved by the group of companies operating in the FMCG sector in Poland.
PL
Artykuł definiuje potrzebę oraz prezentuje podstawowe założenia konstruowania modelu krajowego systemu transportowego uwzględniającego aspekty ekologiczne, a zwłaszcza emisję szkodliwych związków spalin. Zdefiniowano uwarunkowania techniczno-ekologiczne determinujące proekologiczne kształtowanie systemu transportowego. Zaprezentowano model formalny systemu oraz określono niezbędne dane do modelowania. Następnie przedstawiono model symulacyjny EMITRANSYS opracowany w PTV VISUM oraz wyniki wielowariantowego rozłożenia potoku ruchu na sieci z uwzględnieniem czynników ekologicznych
EN
Paper defines necessity and present basic assumptions for development of model of national transport system with regard to ecological aspects, especially emission of harmful compounds of exhaust gases. Crucial technical and ecological determinants of proecological constructing of transport system are defined. Formal model of the system is presented as well as data necessary for modeling. Next, the simulation model EMITRANSYS implemented in PTV VISUM is discussed and results of distribution traffic into transport network with regard to proecological determinants are given.
PL
Badania zostały ukierunkowane na określenie, jakie koncepcje logistyki zwrotnej są stosowane w obszarze gospodarki paletowej oraz analizę zagadnień związanych z ekologicznymi i ekonomicznymi aspektami systemów zamkniętych. W artykule zostały przedstawione teoretyczne zagadnienia systemów zamkniętych pooli paletowych w kontekście klasycznego modelu systemów otwartych funkcjonujących na rynku. Podejmuje on zagadnienia związane z zarządzaniem przepływem palet w poolach zamkniętych, a także wyjaśnia specyfikę funkcjonowania systemu leasingowego palet.
EN
The study was intended primarily to find out about reverse logistics concepts operated in the area of pallet’s management and to analyse the contents of the issues concerning the ecological and economic aspects of closed loop systems. In this article theoretical aspects of closed system for pallets pool in the context of classic pallets sourcing model on the market were presented. It takes on the question of pallet flow management in closed systems and also explains specificity of the system leasing pallets.
PL
W artykule podjęto próbę naświetlenia działań zmierzających do wypracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w konkretnym przedsiębiorstwie, jakim jest Katowicki Holding Węglowy SA. Określono politykę zrównoważonego rozwoju, co wymaga zidentyfikowania priorytetowych obszarów społecznej odpowiedzialności. Z odpowiedzi na pytanie, za co KHW SA czuje się odpowiedzialne, wynika nie tylko swoisty kodeks etyczny (system wartości) firmy, ale i punkty odniesienia do podejmowanych decyzji biznesowych.
EN
This article attempts to exposure the efforts focused on development and implementation of the strategy for sustainable development in a particular company, which is the Katowice Coal Holding SA. It determined policy of sustainable development, which requires the identification of priority areas of social responsibility. In response to the question what KHW SA feels responsible for one cannot only achieve an individual code of ethics (system of value) of the company but also benchmarks for business decisions being taken.
PL
Postęp cywilizacyjny, otwarcie granic oraz globalizacja przyczyniły się do rozwoju procesów urbanizacyjnych. Obecnie w miastach europejskich zamieszkuje ok. 40% ludności. Przewiduje się, że do 2050 roku na świecie miasta zamieszkiwać będzie ok. 2/3 całej populacji. Rosnąca liczba mieszkańców miast prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na przewozy różnych towarów, m.in.: surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz odpadów przemysłowych i komunalnych. Miasta są miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku, dokonywania zakupów, a także korzystania z dóbr kultury. Powinny mieć zatem, oprócz ekonomicznego, także wymiar społeczno-kulturowy i ekologiczny. Za najbardziej efektywne działania zrównoważonej polityki transportowej uważa się te, które godzą te trzy aspekty równocześnie, minimalizując koszty związane z osiągnięciem oczekiwanych celów [...] Odpowiedzią na te problemy stały się liczne projekty realizowane przez Unię Europejską, zajmujące się inicjowaniem zmian oraz rozpowszechnianiem wiedzy z tego zakresu. Jednym z nich jest projekt C-LIEGE, którego ogólnym celem jest określenie wspólnej polityki i działań na rzecz efektywności energetycznej transportu towarowego w miastach. Jest on oparty na współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi, której celem jest zmniejszenie zużycia energii w transporcie towarowym w miastach i regionach UE. Propozycje przedstawione w referacie są rezultatem wstępnych prac badawczych autorek, związanych z realizacją wspomnianego wyżej projektu. Badania są ukierunkowane na podwyższenie jakości życia mieszkańców miast oraz poprawienie warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez eliminację zbędnych przewozów. Celem artykułu jest ukazanie przykładów, które pozwolą zapewnić nie tylko ekonomiczny, ale także ekologiczny rozwój regionu m.in. dzięki adaptacji rozwiązań już sprawdzonych w Europie.
EN
The development of civilization, free cross-border movement and globalization contribute to development of urban processes. In European cites live c.a. 40% of population and forecasts say that in the year 2050 urban population will grow to the 2/3 of the whole. The result of growing number of metropolitan citizens are growing transportation needs according to materials, semi-finished products, goods, and wastes. Cites are places of living, working, resting, purchasing, and also important places for the culture. We may stand out three the most important aspects: economic, environmental and social. There are many problems connected with them. In economic aspect the most important are: congestion and low efficiency of investments. In environmental: pollution and carbon dioxide emission (increased fossil fuels consumption generate growing number of wastes e.g. tires or gas oils) In the social aspect the most important are healthy problems of population caused not only by pollution but by road accidents as well. They are closely connected with transport infrastructure development. The most effective sustainable freight policy is the one which enables to com.in. all these roles and get expecting results. There are many European projects which try to initiate positive changes in that field by taking innovating actions and ideas diffusion. The example of such program can be the C-LIEGE project whose general aim is to establish a common policy due to improving energy efficiency of urban freight transport. A cooperation between public and business institutions is crucial here. The main goal of the paper is to show examples enabling economic and ecological region growth. To that end in the article authors present an initial researches related to C-LIEGE project which are concentrated on improving lives comfort of metropolitan population and elimination of unnecessary freight transports.
EN
In recent years much attention in the literature in the field of passenger transport is being paid to the issue of regional or, taking into account integration trends, regional transport system. At the same time we can see the lack of examples or a way of defininig the concept of regional transport and similarly – the regional transportation system. The reason for this situation may be the difficulty in formulating the definition of a region and to define its scope. One of the possible ways in determining the transport at the regional level it is a reference to the administrative division of the country. In Poland, the most recent reform in this area took place in 1999. The administrative reform was also associated with the transfer of a number of competencies in the organization, management, financing and control of regional transport authorities to the local government at the county and the provincial level. At the municipal level, the relevant regulations were introduced earlier (1990). When assessing the functioning of the transport referenced to the regional level, a number of dysfunctions can be pointed out. They can be seen on both the supply side and the demand side of the regional transport market. An important change in the market of transport services on the regional level was the formation of social exclusion. This takes place primarily in the areas deprived of the possibility to use public transport services. Attempt to determine the extent of the problem, as the negative effect on public transport passengers for the West Pomeranian Voivodeship, are the information presented later in this article information of the Statistical Office in Szczecin and the result of the research (Surveys) in the region.
PL
Ważnym uwarunkowaniem dla kształtowania regionalnego transportu publicznego jest jego finansowanie. W tym zakresie można zauważyć dysfunkcję polegającą na dotowaniu części usług transportowych (transportu kolejowego przez urzędy marszałkowskie oraz transportu miejskiego wykonującego przewozy na terenach miejskich oraz podmiejskich na podstawie porozumień międzygminnych). Widoczny jest brak podobnego wsparcia dla przedsiębiorstw autobusowych i mikrobusowych. Jest on szczególnie niekorzystny w przypadku wykonywania przewozów na liniach niedochodowych. Względnie tych, z których korzysta wiele osób mających tzw. ustawowe ulgi. Jednym z rozwiązań wyżej zarysowanej dysfunkcji jest konieczność większego zaangażowania władz samorządu terytorialnego w zakresie finansowania, a także organizacji regionalnego transportu publicznego. Wymaga to, wzorem państw Europy Zachodniej, zapewnienia integracji na różnych poziomach, między innymi integracji taryfowej oraz punktowej transportu, a także większego poziomu dofinansowana usług publicznego transportu zbiorowego na poziomie regionalnym. Prawidłowe funkcjonowanie regionalnego transportu publicznego ma odzwierciedlenie w przyjętej koncepcji jego funkcjonowania. Ważnymi obszarami w tym zakresie są aspekty prawne (określenie roli, zadań oraz kompetencji organizatora i operatora regionalnego transportu publicznego), finansowe (określenie polityki finansowej wobec tej formy transportu i zasad dofinansowania), społeczne (określenie zakresu PSO – Public Service Obligation) oraz gospodarcze i ekologiczne. Ten ostatni element – środowiskowy – powinien być bacznie analizowany z uwagi na istotny wpływ transportu publicznego na redukcję negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Publiczny transport regionalny jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego umożliwia ograniczanie takich niekorzystnych zjawisk, jak kongestia (koszty zewnętrzne) czy wzrost zużycia ropy naftowej (ograniczając jednocześnie uzależnienie od jej importu). Ponadto ogranicza emisję gazów cieplarnianych, miedzy innymi dzięki mniejszemu zużyciu paliw na jednostkę produkcji.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie wody w procesie wydobycia gazu łupkowego, przedstawiając dane bilansowe oraz zmiany jej parametrów chemicznych, wynikające z przebiegu procesu szczelinowania. W procesie szczelinowania hydraulicznego, który jest podstawowym etapem rozpoczynającym eksploatację gazu łupkowego, zużywa się znaczne ilości wody. Po jego zakończeniu pozostaje około 15-25% płynnego odpadu, który wymaga unieszkodliwienia. W artykule przeanalizowano stosowane kierunki zagospodarowania ścieków przemysłowych (ciekłych odpadów), z uwzględnieniem polskich uwarunkowań. Autorzy oparli się głównie na informacjach dotyczących szczelinowań przeprowadzonych w USA, jak również na pierwszych krajowych doświadczeniach związanych z udostępnianiem i eksploatacją gazu łupkowego. Zaawansowana technologia szczelinowania, służąca eksploatacji gazu z głębokich struktur skalnych (ponad 1000 m p.p.t.) ma potencjalny wpływ na środowisko wodne. Niezmiernie istotne jest rozpoznanie zagrożeń oraz identyfikacja elementów środowiska podlegających presji. Ze względu na planowaną skalę udostępnienia zasobów gazu łupkowego w Polsce, ważne jest opracowanie i stosowanie technologii eksploatacji bezpiecznych dla środowiska.
EN
This article discusses the role of water in the shale gas production, presented its balance sheet, changes in chemical composition during the process and possible ways of its development, also in Polish conditions. The authors relied mainly on data from studies in the U.S., as well as on the first national experiences related to the operation of gas and its impact on the environment. Into operation of shale gas is advanced technology, mainly based on the hydraulic fracturing, the application of which results in some degree the impact on the environment. It is therefore important to identify potential hazards and to identify elements of the environment under pressure. Since the hydraulic fracturing process consumes considerable amounts of water and produces a certain amount of waste it is important to the way they are managed.
EN
This paper presents the situation of coal mining in Slovakia, focusing on the social-political aspects and environmental aspects of its sustainable development. In recent years, the mining of lignite and brown coal in Slovakia has been closely linked to the production of electricity and heat in the Novaky power plant. Domestic brown coal production covered more than three quarters of demand in the Slovak Republic in the last few years. The sustainability of coal mining in the coming years in Slovakia is closely associated with raw materials reserves, new mining technologies, the development of the Novaky power plant, and the government's commitments to national economic interests through securing the energy supply or state aid. Of course, of these factors must be considered in the context of international obligations, such as those related to climate and environment, particularly air protection. The three most important Slovak brown coal deposits are located in the Upper Nitra Basin. This territory includes areas in the 5th and 4th degrees of environmental quality, signifying a disturbed and very disturbed environment. Since coal is expected to remain the dominant fuel for electricity generation araund the world, and in particular for many of the countries of Central and Eastern Europe, it is necessary to create conditions for the environmental sustainability of coal mining in the coming years within the context of international obligations. Both the security and the stability of the electricity network in Slovakia and maintaining employment levels in the Upper Nitra region play important roles in this discussion. Underground coal gasification (UCG) is a newmining technology and a technology for gas recovery in situ. A comprehensive evaluation of the impacts of underground coal gasification was carried out in addition to summarization of the expected impacts in terms of the significance and distribution of the time period. Based on a comprehensive assessment of the proposed action, it can be stated that it could bring a socially unacceptable risk to the area, specifically the significant impairment of health or the environment (groundwater and nearby hot springs in Bojnice). The implementation of operations could affect the opulation's health, since the partition is placed in close proximity to residential areas.
PL
Artykuł przedstawia sytuację górnictwa węgla na Słowacji, koncentrując się na społeczno-politycznych i środowiskowych aspektach jego zrównoważonego rozwoju. Wydobycie węgla brunatnego na Słowacji jest w ostatnich latach ściśle związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła głównie w elektrowni Novaky. Krajowa produkcja węgla brunatnego pokrywała ponad trzy czwarte zapotrzebowania Słowacji w ostatnich latach. Zrównoważony rozwój górnictwa węgla w najbliższych latach zależy od zasobów surowcowych, nowych technologii, rozwoju elektrowni Nowaky oraz od przyjęcia przez rząd decyzji dotyczących zabezpieczenia dostaw energii i pomocy publicznej, w ogólnym interesie gospodarczym i oczywiście w kontekście zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza tych dotyczących klimatu i środowiska, a w szczególności ochrony powietrza. Trzy najważniejsze słowackie złoża węgla znajdują się w Zagłębiu Górna Nitra. W zagłębiu tym są obszary o czwartym i piątym stopniu jakości środowiska, co oznacza, że środowisko jest zanieczyszczone i bardzo zanieczyszczone. Ponieważ należy się spodziewać, że węgiel w dalszym ciągu będzie dominującym paliwem do produkcji energii elektrycznej na świecie, a w szczególności w wielu krajach Centralnej i Wschodniej Europy, należy stworzyć warunki dla środowiskowo zrównoważonego rozwoju górnictwa węgla w nadchodzących latach w kontekście międzynarodowych zobowiązań. Ważne są zarówno bezpieczeństwo i stabilność systemu energetycznego Słowacji jak też utrzymanie zatrudnienia w regionie Górna Nitra. Podziemne zgazowanie węgla (ang. UCG) jest nową technologią eksploatacji oraz technologią pozyskiwania gazu in situ. W artykule przedstawiono kompleksową ocenę wpływu podziemnego zgazowania oraz wyszczególniono spodziewane jego skutki wraz z oceną ich znaczenia i rozkładu w czasie. Na podstawie kompleksowej oceny proponowanego działania, należy stwierdzić, że może ono przynieść społecznie niedopuszczalne ryzyko w analizowanym obszarze, związane ze znacznym upośledzeniem zdrowia lub środowiska naturalnego (woda gruntowa i pobliskie gorące źródła w Bojnicach). Realizacja działań może mieć wpływ na zdrowie ludności, gdyż obszar ten znajduje się w pobliżu obszarów zamieszkałych.
PL
Zestawy plastycznych cementów są aktywnymi hydraulicznie zaczynami cementowymi, zdolnymi do dłuższego przechowywania. Mogą one zapewnić dobre zestawy do cementowania, jeżeli są należycie przygotowane i zawierają odpowiednie aktywatory. Kluczową zaletą tych zestawów są ich właściwości plastyczne, które zapobiegają skurczowi cementu i migracji gazów oraz wnikaniu cieczy i powstawaniu mikrospękań w warstwie stwardniałego zaczynu, w przestrzeni pierścieniowej w otworze. LCS mają duże znaczenie w zapewnieniu strefowej izolacji w otworze i z tego powodu stwarzają ekologiczne warunki procesom cementacji i tym samym zapewniają długą trwałość otworom.
EN
Liquid cement systems (LCSs) are storable hydraulically active, pre-mixed cement slurries, which are prepared in advance and can deliver good well cementing formulations with properly prepared slurries and activators. A key advantage of LCSs is their ductile behaviour, which militates against cement shrinkage, gas migration, ingress of formation fluids and development of microannuli in the hardened cement sheaths. LCSs are important in securing zonal isolation downhole and thus "greening" the well cementing process, thereby allowing longer-term durability downhole.
PL
Środowiskowe efekty działalności budowlanej związane są między innymi z uszczuplaniem zasobów surowcowych, w tym nośników energetycznych i przestrzeni. Jeśli nawet przyjąć, że wpływ pojedynczego obiektu budowlanego nie stwarza wysokiego zagrożenia, to fakt, iż oddziaływanie na środowisko jest generowane jednocześnie i długotrwale przez masową liczbę obiektów, przyczynia się do kumulacji negatywnych efektów w ekosystemach na dużą skalę.
EN
The environmental effects of building activity involve, among other things, the depletion of raw resources, including energy media and space. Even if the threat from a single building is not considered to be significant, it is nonetheless the case that the impact on the environment generated simultaneously and durably by a large number of structures leads to an accumulation of negative effects within ecosystems on a large scale.
PL
Pozycję marginalną rolnictwa ekologicznego wyznaczają aktualne trendy ekonomiczne, jednakże obecnie rysuje się możliwość wzrostu i rozwoju tego typu rolnictwa, a to głównie za sprawą społecznego uświadomienia bliskości powiązań człowieka z przyrodą także prawne i finansowe wsparcie jego rozwoju w krajach UE. Akceleratorem tego procesu może być odpowiednia polityka państwa, wykorzystanie potencjalnego i tworzenie nowego instrumentarium, ale także uruchomienie lokalnej aktywności i przedsiębiorczości instytucjonalnej, organizacyjnej i społecznej. Szansę i sukcesy w zakresie demarginalizacji produkcji ekologicznej są pochodną wszelkich działań na rzecz aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich. Sprawy terenów wiejskich powinny być rozpatrywane kompleksowo a nie sektorowo. Rolnictwo jest jedną z bardzo ważnych sfer życia gospodarczego, ale poza nim trzeba uwzględniać możliwość rozwoju infrastruktury pozarolniczej (usług, rzemiosła, turystyki, elektrotechniki, informatyki). Ponadto trzeba postrzegać inne pozagospodarcze funkcje przestrzeni wiejskich - walory środowiskowe, estetyczne, wypoczynkowe, rekreacyjne, rezydencjalne. Rozwój wsi to nie tylko, chociaż bardzo potrzebny, wzrost gospodarczy w rolnictwie (m. in. poprzez jego modernizację i restrukturyzację), ale rzeczywiste przeobrażenia, osiąganie wyższej jakości życia poprzez polepszenie możliwości zaspakajania potrzeb społeczności wsi i osób korzystających czasowo z walorów obszarów wiejskich, poprzez dbanie o środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe, zachowanie krajobrazu. Takie podejście mieści się w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, zakładającej konieczność poprawy warunków życia mieszkańców wsi, tworzenie nowych miejsc pracy w różnych obszarach działalności gospodarczej, wzrost dochodów, potrzebę rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju infrastruktury ekonomiczno-społecznej, zmniejszenie utajonego bezrobocia i zmianę struktury agrarnej wsi. Podejście to uwzględnia też ideę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (tj. równoważenia trzech podstawowych czynników rozwoju: ekonomicznych i społecznych - zapewnienie odpowiedniego poziomu życia wszystkim mieszkańcom (poprzez likwidację biedy) oraz ekologicznych -zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.
EN
The marginal position of ecological agriculture is a result of actual economic trends. However at present time there are visible some possibilities for growth and development of this type of agriculture. It is possible thanks to the social awareness about the close connections between humankind and nature. The rural areas cases should be assessed from the viewpoint of a whole and not of the sector.
19
Content available remote Ekologiczne, prawne i planistyczne problemy zalesień na obszarach wiejskich
PL
Praca prezentuje problemy związane z procesem zalesiania gruntów w Polsce. Omówiono środowiskowe funkcje lasów, przebieg zalesień w ujęciu historycznym, politykę leśna. Polski na tle założeń unijnych. Zwrócono uwagę na brak spójności pomiędzy rządowym, programem zalesień a planami miejscowymi, usterki legislacyjne ustawy zalesieniowej z 2001 r. We wnioskach postuluje się m.in. dokonywanie aktualizacji planów miejscowych, z uwzględnieniem ustaleń krajowego i wojewódzkich programów zalesień, stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania służącego weryfikacji powierzchni zalesionych podlegających dofinansowaniu, wprowadzanie rozwiązania skuteczniej niż dotychczas służących ochronie przyrody.
EN
The paper presents problems connected with the process of land afforestation in Poland. It discusses emironmental functions of forests, the process of afforestation in his-torical approach, forest policy in Poland against the background of UE principles. The attention was paid to the lack of coherence between governmental programme of afforestation and local planning, legislative dcfects of the Afforestation Act of 2001. In conclusion the author proposes among others: updating of local plans with the establishments of state and regional programmes of afforestation, creation of integrated management system of areas that should be supported financially, introduction of solutions serving more efficient protection of the nature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.