Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik indukcyjny pierścieniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Silnik indukcyjny pierścieniowy, z zabudowanymi w jarzmie wirnika magnesami trwałymi (SAS PM), charakteryzuje się łagodnym rozruchem asynchronicznym. Po rozruchu, silnik sam się synchronizuje i pracuje jako silnik synchroniczny wzbudzony polem magnetycznym magnesów i trwałych. Przy pracy synchronicznej SAS PM ma znacznie wyższą sprawnością w porównaniu z silnikiem indukcyjnym. W artykule przedstawiono badania modelowe oraz symulacyjne dwóch konstrukcji silnika SAS PM: sześciobiegunowego o mocy 1,7 kW i czterobiegunowego o mocy 14,5 kW. Dla pierwszego silnika opracowano algorytm obliczeń charakterystyk elektromechanicznych: rozruchowych i synchronicznych. Wykonano silnik modelowy na którym przeprowadzono weryfikację opracowanego algorytmu. Wykorzystując ten algorytm, dla drugiego silnika obliczono charakterystykę rozruchową i charakterystyki elektromechaniczne przy pracy synchronicznej. Obliczenia wykazały, ze silnik z magnesami trwałymi w układzie ma znacząco lepsze właściwości synchroniczne w porównaniu z silnikiem z magnesami trwałymi w układzie „V".
EN
A slip-ring asynchronous motor with permanent magnets built into the rotor yoke (SAS PM) is distinguished by the smooth start-up process. After start-up, motor self-synchronizes and operates as synchronous motor excited by magnetic field of permanent magnets. At synchronous operation the SAS PM has higher efficiency than induction motor. The article presents research of the mathematical model and simulations of two constructions of SAS PM motor: 6-pole rated at 1,7 kW and 4-pole rated at 14,5 kW. For the first motor the algorithm for electro-mechanic characteristics calculation during start-up and synchronous operation has been developed. Physical model of the motor was manufactured and calculation algorithm was verified. By using this algorithm, the start-up characteristic as well as electromechanical characteristic at synchronous operation for the second motor were calculated. Calculation have shown that motor with permanent magnets in „I" pattern has better properties at synchronous operation comparing to the motor with permanent magnets in „V pattern.
PL
Opisana metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania pierścieniowego silnika indukcyjnego oparta jest na modelu strat. Model ten został zbudowany z uwzględnieniem nieliniowości obwodu magnetycznego silnika i z uwzględnieniem dokładnego opisu strat w żelazie. Wyprowadzona zależność na minimum strat całkowitych po jej numerycznym rozwiązaniu pozwala na wyznaczenie optymalnej wartości prądu magnesującego, a następnie kolejno optymalnej wartości prądu wirnika, prądu strat w żelazie oraz optymalnej wartości napięcia zasilającego.
EN
The described method of optimal supply parameters determining of an induction slip-ring motor based on the loss model. This model has been made taking into account the nonlinear magnetic circuit, and a detailed description of the iron loss. Deduced dependence of the minimum total losses after its numerical solution is possible to determine the optimum value of the magnetizing current, and then the optimum value of rotor current, iron losses current and the optimum value of supply voltage.
3
Content available remote Sprawność maksymalna indukcyjnego silnika pierścieniowego
EN
This article presents considerations on the condition of the occurrence of maximum efficiency in the three-phase slip-ring induction motor supplied by a constant voltage value. A relationship was derived, which allows to calculate with great accuracy the location of maximum efficiency. Comparison of laboratory results with the results of efficiency calculations confirmed the possibility of analytical determination of the output power for maximum efficiency. A general condition for the occurrence of maximum efficiency was formulated, which speaks about the approximate equality of no-load losses and losses in the windings of the rotor current. Calculation tests performed for two groups losses for maximum efficiency point confirmed the general condition of maximum efficiency. Laboratory studies were conducted using the slip-ring motor with rated power PN = 0,8 kW and rated speed nN = 905 rpm.
EN
The minimizing of total losses in a slip-ring induction motor can be achieved by voltage control. For every load exists an optimal value of voltage which reduces the losses. This optimal voltage can be determined by using an analytical method, which was worked out by author. The application of this method requires knowledge of core and mechanical losses, magnetization characteristic, voltage drops on brush contacts, resistances and reactances of motor windings. The investigation of proposed method was made for a small motor with rated data: PN = 0,9 kW and nN =905 rev/min, For this motor two control characteristics Uopt= f(Ts) were prepared; first one through laboratory measurements and second one using the analytical method. The both characteristics made for five selected frequencies 10, 20, 30, 40, 50 Hz are compared in Fig. 1. The comparison shows the close similarity of both characteristics. These results proved usefulness of the proposed analytical method for calculation of optimal voltage.
PL
Minimalizacja całkowitych strat mocy w indukcyjnym silniku pierścieniowym realizowana jest przez odpowiednie sterowanie napięcia zasilającego. Dla każdej wartości obciążenia istnieje optymalna wartość napięcia, która powoduje maksymalną redukcję strat. Tę optymalną wartość napięcia można wyznaczyć posługując się metodą analityczną opracowaną przez autora. Zastosowanie tej metody wymaga znajomości strat mechanicznych i strat w żelazie, charakterystyki magnesowania, spadku napięcia na zestyku ślizgowym, wartości rezystancji uzwojeń oraz reaktancji rozproszenia uzwojenia stojana. Weryfikacji opracowanej metody dokonano na silniku pierścieniowym małej mocy o danych: P = 0,9 kW, nN = 905 obr/min. Dla badanego silnika wyznaczono po dwie charakterystyki sterowania Uopt= f(Ts) jedną na podstawie pomiarów laboratoryjnych i drugą stosując opracowaną metodę. 1 Charakterystyki te sporządzono dla pięciu wartości częstotliwości; 10, 20, 30, 40, 50 Hz., i przedstawiono je na rys. 1. Porównanie obu charakterystyk potwierdza ich dużą zgodność. Przedstawione wyniki 1 badań wskazują na dużą dokładność i tym samym przydatność opracowanej metody do wyznaczania optymalnych wartości napięcia.
EN
Middle and large drives which work in special technological processes or work in application with many start-ups and breakings require using start-up and braking devices. A well-known modern solution for start-up of asynchronous sleep-ring motors is reactors with solid ferromagnetic core, also known as addy current starters. Research on the reactors done for many years by Faculty of Electrical Engineering of Wrocław University of Technology made it possible to use them for sub-synchronous electrical braking of drives with sleep-ring motors. This article describes applications of electrical reactor with solid ferromagnetic core for start-up and electrical braking of sleep-ring asynchronous motor 630 kW exemplified with application of electrical reactor for counter-current braking in the bucket wheel drive in the process of braking with the addy starter.
PL
Stosowanie maszyn elektrycznych w klasycznych elektrowniach do generowania energii elektrycznej polega na wykorzystaniu maszyny indukcyjnej pracującej w zakresie generatorowym. Jednak w specjalnych rozwiązaniach elektrowni, jakimi są hydroelektrownie szczytowo-pompowe, maszyna generująca energię elektryczną (generator) pracuje także w zakresie silnikowym.
PL
Przenośniki taśmowe o dużej wydajności są napędzane silnikami indukcyjnymi pierścieniowymi . O wyborze rodzaju napędu decydują warunki rozruchowe. W przypadku gdy napęd jest rozwiązany w oparciu o dwa bądź : większą liczbę silników , istnieje możliwość połączenia ich w układ kaskadowy - rys.l. W układzie kaskadowym silniki mają dwukrotnie mniejszą prędkość obrotową. Prędkość taśmy ma zatem dwie prędkości - rys. 2. - znamionową przy indywidualnym zasilaniu silników , - o połowę mniejszą przy połączeniu kaskadowym silników.
EN
Large capacity belt conveyors are usually driven with slip-ring induction motors . The choice of the type of the drive depends on the starting conditions. If the drive system consists of two or more motors , it is possible to connect them into a cascad e - Fig.l . When the motors are connected into a cascade, the rotational speed of the whole setup is equal to half of the speed of one motor. Hence the belt can run at two speeds - Fig.2: - nomina l speed, when the motors are supplied individually from the network - half the nominal speed, when the motors are connected into a cascade.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.