Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of the Sustainable Development Goals in the Arab region with particular emphasis on the example of the UAE. The initiatives of this country deserve an in-depth analysis due to their scale, innovative nature and huge ambitions to achieve the first position in the world in many areas of activity, including the achievement of the objectives of the UN 2030 program. The article analyzes projects and their implementation, including Vision 2021, the Green economy program, the National Innovation Strategy, the Energy 2050 Strategy, initiatives for tolerance and world peace, humanitarian aid, or activities related to the fight against climate change. In this context, the World Expo is shown, which will take place in Dubai from October 2020 to April 2021 and for which sustainable development is one of the main themes. This article, presenting all these visions and activities serving their implementation, also shows the context of the huge dynamics of the population development of the UAE, including Dubai, which just before the establishment of the state in 1971 had a population of 80,000 thousand to nearly 4 million today. The article shows the socio-political aspects of sustainable development and the impact of new technologies on sustainable development.
PL
Artykuł przedstawia analizę Celów Zrównoważonego Rozwoju w regionie arabskim ze szczególnym uwzględnieniem przykładu ZEA. Inicjatywy tego państwa zasługują na dogłębną analizę z uwagi na ich skalę, innowacyjny charakter oraz ogromne ambicje osiągnięcia pierwszej pozycji na świecie w wielu obszarach aktywności, w tym osiągania celów programu ONZ 2030. Artykuł analizuje projekty oraz ich realizacje, w tym m.in. Vision 2021, Program zielonej gospodarki, Narodową Strategię Innowacji, Strategię dotyczącą Energii 2050, inicjatywy na rzecz tolerancji i pokoju na świecie, pomocy humanitarnej, czy działaniom związanym z walką ze zmianami klimatycznymi. W tym też kontekście ukazana jest Światowa Wystawa Expo, która odbędzie w Dubaju od października 2020 do kwietnia 2021 i dla której zrównoważony rozwój jest jednym z przewodnim tematem. Niniejszy artykuł przedstawiając te wszystkie wizje i aktywności służące ich realizacji, ukazuje również kontekst ogromnej dynamiki rozwoju populacji ZEA, w tym Dubaju, który tuż przed powołaniem państwa w 1971 roku liczył 80,000 tysięcy mieszkańców do blisko 4 milionów obecnie. Artykuł ukazuje społeczno-polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju oraz wpływ nowych technologii na zrównoważony rozwój.
EN
The problem of sustainable development of production is directly related to the three components of the "green economy" - economic, social, and environmental. Their harmonious combination makes it possible to obtain results that improve the social relations of both producers and consumers of goods and services. The implementation of the components of the "green economy" is carried out by various projects. The projects are carried out by irregular end-to-end business processes that compete for common resources in the process of their implementation. The impact on the components of the "green economy" is realized by the proposed model and technology. For this purpose, the software tool was developed. The use of this tool by the decision-maker employee allows them to find the best solutions for process management. The solution is represented as priorities to access to shared resources by each process. This ensures their fulfillment within the deadlines established by the contracts. The level of innovations, economic indicators, production stability and competitive ability of products in a dynamically changing market is thereby improved. The results of such commercialization of scientific research have an impact on all components of the "green economy".
EN
The article examines the significance and role of eco-management in the system of green economy as it is connected with the need to develop new scientific and methodological approaches to managerial decision-making aimed at ensuring resource-oriented production and economic activities of an organization. The purpose of the research is to develop management technologies for eco-management to build a green economy. The eco-management technologies are studied in the following areas: 1) an analysis and evaluation of statistical observations on economic development trends and identification of issues in resource conservation, 2) justification of the need for a new approach to managing organizations, namely considering an environmental component in the decision-making process, 3) the choice of resource-saving measures in terms of a limited financial budget, 4) algorithmic implementation of environmental management components as an important component of an organization's competitive strategy. The methodical approach to the choice of environmental measures and criteria of resource utilization completeness is suggested. This allows forming the information space as a basis for making management decisions in the field of ecological safety of industrial organizations. During the last decade, the main trends of economic development have confirmed the importance of resource efficiency as far as economic and environmental aspects, which has allowed to determine the impact of research results on the economy and the environment from the standpoint of sustainable development. To this end, practical recommendations for reusing industrial waste in the production activities of companies have been provided. Within the established system of principles, criteria, and factors of rational and efficient use of resources in the conditions of modern economy, the issues of identifying and revealing the features in the development of branch organizations within the mechanism of their resource efficiency have proved to be crucial and of paramount importance.
PL
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi bardzo istotny problem gospodarki odpadami. W szczególności widoczny on jest w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich. W zakresie pozostałych odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych problem został w miarę rozwiązany, natomiast w zakresie elektrośmieci wymaga gruntownej analizy i podjęcia działań w celu rozwiązania. Konieczność usuwania zanieczyszczeń na terenie gminy spoczywa na Gminie, która musi być dokładnie informowana o miejscach i sposobach pozbywania się elektrośmieci przez mieszkańców. W praktyce to jednak na użytkownikach spoczywa obowiązek przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu. W artykule omówiono problem zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego prawodawstwa krajowego i Europejskiego w tym zakresie. Omówiono obecny stan gospodarki zużytym sprzętem na terenach wiejskich oraz przedstawiono propozycje poprawy tego stanu. Przedstawiono także koncepcję systemu gospodarki zużytym sprzętem elektryczno-elektronicznym na terenach wiejskich z uwzględnieniem strategii inwestowania w punkty zbiórki tego sprzętu. Przedstawiony w artykule materiał stanowi głos do dyskusji na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz możliwości poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.
EN
Waste electrical and electronic equipment is a significant problem in waste management. In particular, it can be observed in small towns and rural areas. When it comes to the rest of waste which is a part of municipal solid waste, the problem has been (to a certain degree) resolved, but in terms of electrical and electronic waste, it requires a thorough analysis and undertaking actions in order to find a solution. The municipality is responsible for removing pollution from its area, therefore the municipality must be accurately informed of places and ways of removing electrical and electronic waste by its inhabitants. In practice, however, the users of electrical and electronic equipment are obliged to return wasted equipment to an applicable collection point. The problem of waste electrical and electronic equipment with the special attention paid to the Polish and European legislation in this regard, was discussed in the article. The present state of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas was discussed, as well as remedies on that point were presented. Also, the concept of system of management of waste electrical and electronic equipment in the rural areas, considering the investment strategy in WEEE collection points, were presented. The material presented in the article should encourage the discussion on subject of management of waste electrical and electronic equipment and possibilities of enhancing the present condition of the environment.
EN
In 2015, 10,863 thousand tonnes of municipal solid waste were produced in Poland. It is estimated that approx. 50% of this volume consists of biodegradable waste. Due to its properties, such waste degrades swiftly and poses a threat and a burden to the environment. System solutions regarding the collection and management of biodegradable waste constitute an example of sustainable development and green economy owing to the development of green products, services, public procurement, investments, and jobs. The objective of the present paper is to analyse biodegradable waste management in light of green economy and the idea of sustainable development. Research method encompasses the analysis of literature and statistical data in relation to biodegradable waste management both in Poland and Lublin Province.
EN
The purpose of this paper is to present green economy and bioeconomy as new concepts and economic categories related to sustainable development implementation. This paper discusses the essence and scope of green economy and bioeconomy. Based on a literature review, it presents different approaches to these concepts, their sources and the nature of their relationships with sustainable development. An attempt was made to answer the question on how much do these concepts contribute (at operational level) to sustainable development objectives. The rationale behind, and key objectives of, the development strategy for the European bioeconomy were presented. This paper is based on literature reviews and international documents published by various bodies, especially including the European Commission, UN and OECD.
EN
Sustainable development of built environment is necessary much more than in the past, but a very stringent monitoring of environmental impacts is needed to get economic balance and social acceptance of the constructions. Green economy generates new jobs and the new culture, but reliable assessment of net green revenues is still lacking. Moreover, construction sector faces with more than 50% of waste generated in total scale, 40% of all consumed energy, and 35% of CO2 released emissions. This study aims to provide more insights in green sectors, and the evaluation of sustainability. Green public procurement along with the circular economy was found as the right measure towards green sustainability where environmental, economic, and social aspects are harmonized.
PL
Jednym z wniosków wynikających ze spotkania ministrów UE w ramach Rady do spraw Środowiska w czerwcu br. była propozycja, aby państwa członkowskie – śladem Komisji Europejskiej – opracowały tym razem krajowe programy implementujące koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ). 
PL
W Polsce promuje się rozwiązania mające na celu wdrażanie eko-innowacji produktowych, technologicznych i organizacyjnych. Ponadto realizuje się działania i kampanie mające doprowadzić do takich zmian zachowań konsumentów, które spowodują wzrost PKB, poprawę jakości życia, poprawę efektywności energetycznej i obniżenie emisji zanieczyszczeń. Proponowane w tym zakresie rozwiązania są zbieżne z celami zamieszczonymi w dokumentach UE. Podkreśla się w nich potrzebę tworzenia warunków dla trwałego rozwoju, opartego o efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. W artykule przedstawiono ideę „Zielonej gospodarki” oraz „Zielonych zawodów” wdrażaną dla potrzeb eko – innowacji i poprawy efektywności energetycznej przemysłu. Przedstawiono wymagane umiejętności dla wykonywania nowych zawodów a także sprecyzowano przykładowe nazwy zielonych zawodów. Wyszczególniono czynniki, które dzięki zastosowaniu innowacyjnych zawodów zapewnią poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki.
EN
In Poland it promotes solutions aimed at implementing eco-innovation product, technological and organizational. In addition, implementing actions and campaigns designed to lead to such changes in consumer behavior, which will result in GDP growth, improving quality of life, improve energy efficiency and reduce emissions. Proposed solutions in this area are consistent with the objectives set out in EU documents. They emphasize the need to create conditions for sustainable development, based on efficient and sustainable use of natural resources. The article presents the idea of "Green economy" and "Green professions" implemented for eco - innovation and improving energy efficiency in industry. It shows the required skills to perform new jobs and clarified the sample names of green jobs. Listed factors that thanks to innovative competition will ensure improved energy efficiency of the Polish economy.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji Polski na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie jednego z aspektów zielonej gospodarki, a mianowicie środowiskowej efektywności produkcji. Prezentację wskaźników poprzedzono przedstawieniem zagadnień teoretycznych dotyczących zielonej gospodarki oraz wskaźników służących jej pomiarowi. Realizacja tak określonego celu wymagała przeprowadzenia studiów literatury przedmiotu, w tym raportów organizacji międzynarodowych oraz przeanalizowania oraz doboru miar statystycznych opisujących zagadnienia podlegające ocenie. Zakres prezentowanych wskaźników podyktowany jest, z jednej strony zakresem zagadnień podlegających monitorowaniu, z drugiej zaś dostępnością dobrej jakości, porównywalnych danych statystycznych pochodzących z zasobów polskiej statystyki publicznej, jak też innych organizacji krajowych i zagranicznych.
EN
The global economic crisis of 2008 forced world leaders to seek new paths of development. One of these roads may be “green growth” leading to the achievement of „green economy”. However, it requires taking activities involving the sustainable use of natural capital, the maintaining the ability of the ecosystem to provide certain services and the assurance of good environmental quality, without adverse effects on health and lives of the citizens. These actions should enable to reconcile economic growth with the concern for the environment. In this situation, it is necessary to monitor the effectiveness of the actions taken and checking on the progress of “greening the economy”. Central Statistical Office of Poland developed a set of measuring methods that can be used in the monitoring process. The aim of the article is to present one of the indicator groups relating to the environmental and resource productivity of the economy. The article is divided into two parts. The first one presents the theoretical issues relating to the green economy and the indicators used to measure it. While the second is devoted to presenting the Polish situation in the background of the European Union countries in terms of the indicators relating to the environmental and resource productivity of the economy.
PL
W publikacji omówiono genezę rozwoju zrównoważonego, który uznano za narzędzie ekologizacji gospodarki. Przywołano dyskusję dotyczącą definiowania pojęcia rozwoju zrównoważonego w ekonomii, w której charakterystyczna jest kategoria zielonej gospodarki. Także nauki techniczne i chemiczne wykorzystują efekt „zazielenienia”. Omówiono ważniejsze przejawy zainteresowania się rozwojem zrównoważonym przez zieloną chemię, zieloną inżynierię, które wpisują się w rozwiązywanie dylematu tak zwanej potrójnej linii przewodniej w działalności gospodarczej. Artykuł zamyka próba uzasadnienia potrzeby integracji wiedzy, pochodzącej z różnych dziedzin i dyscyplin nauki na potrzeby postawienia i rozwiązywania dylematu rewolucji energetycznej. W opracowaniu wykorzystano literaturę (krajową i zagraniczną) w stopniu, na jaki pozwalają jego ramy i objętość oraz wiedza i własne doświadczenia badawcze autorów. Podjęto również próbę zastąpienia dyskusji o kategorii rozwoju zrównoważonego w wymiarze politycznym, w tym polityki ekologicznej, klimatycznej, interdyscyplinarną dyskusją naukową nad rozwojem w ogóle, dla dobrej przyszłości społecznej, gospodarczej, środowiskowej.
EN
The paper presents the origins of sustainable development, which is considered as an instrument for the greening of the economy. Furthermore, it introduces the discussion about defining the term “sustainability” in the economy, including the category of the green economy, which has been developed recently. In technical and chemical sciences the effect of “greening” is also observable. The paper discusses important aspects of sustainable development in green chemistry and green engineering, which contribute to solving the three bottom line dilemma in different people’s activities. The last issue described in the article concerns the attempts to justify the need for integration of knowledge coming from different fields of science for the challenge of solving the dilemma of energy supply in the modern world.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena możliwości finansowania działań z zakresu zielonej gospodarki z funduszy europejskich zaprojektowanych na lata 2014-2020 na przykładzie województwa podlaskiego. W artykule omówiono relacje pomiędzy zieloną gospodarką a zrównoważonym rozwojem oraz innymi funkcjonującymi pojęciami: zielonym wzrostem i gospodarką niskoemisyjną. Wskazano cele i zadania, przyjęte do realizacji na terenie województwa podlaskiego i odnoszące się w sposób bezpośredni lub pośredni do zielonej gospodarki. W ostatniej części artykułu omówiono możliwości finansowania tych zadań z funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020.
EN
The aim of the article is to present and assess financing possibilities of the green economy from European funds planned for 2014-2020. It was done on the example of Podlaskie voivodeship. The article discusses the relationship between green economy and sustainable development. Reference was made also to other existing concepts: green growth and low carbon economy. Specific goals and tasks of the green economy adopted for implementation in the Podlaskie voivodeship were indicated. In the last part of the paper possibilities of financing these tasks from EU funds for 2014-2020 were discussed.
EN
Level of environmental awareness of Polish citizens is still low comparing it to the UE citizens, based on long-term studies conducted by the Institute for sustainable development and recently also by the Ministry of Environment. It may be an obstacle in introduction changes in economy, taking into account the sustainable development as a the base in building of the „green” economy. Aim of the article is to shows original results of the pilot studies about environmental awareness, conducted among college students in Szczecin. Research focused on the size of environmental threats, environments place in value system, respect for the environmental protection in the context of economic activity for the environment, perception of responsibility for solving environmental problems. The results will show detailed size of level of environmental awareness in this social group, which in the near future will be decisive about size and degree of introduction the „green” economy.
15
Content available Czas na zielone kołnierzyki
PL
Jako cel niniejszego opracowania przyjęto przedstawienie: istoty zielonych miejsc pracy jako priorytetu w międzynarodowych i unijnych strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju; warunków wspierających rozwój zielonych miejsc pracy; stanu rozwoju zielonych miejsc pracy w Polsce. Realizacja celu wymagała analizy dokumentów i uregulowań prawnych nawiązujących do zielonych miejsc pracy oraz danych statystycznych o wielkości i strukturze pracujących w Polsce.
EN
So far, it has been said about white, blue and pink collar workers, and now it’s time for the color green. Green collars is the common name for the green work places, and the people who works there. Such jobs exist in various fields and sectors of economy. The concept of green jobs began to spread as far as the development of the concept of a green economy. Implementation of a green economy requires structural changes, including the creation of green jobs. Their creation is important from the economic, ecological and social development points of view. For this reason, the article presents their essence, regulations associated with them and the state of development of green jobs in Poland. It also identifies the actions necessary to stimulate the creation of such jobs.
16
Content available remote Zielona gospodarka w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zielonej gospodarki i zidentyfikowanie jej obecności w głównych dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, które zakreślają ramy problemowe dla polityk szczegółowych i programów działania oraz stanowią wytyczne dla krajów członkowskich, pokazując jednocześnie drogę transformacji gospodarki.
EN
The global financial crisis influenced the content of the new European Union`s strategy Europe 2020. The strategy emphasizes sustainable development and green economy as an engine of future development.. The green economy has a significant role in the structural changes in European economies. Horizontal, environmental and sectorial strategies support the transition to green economy.
EN
This paper is going to discuss the “green economy” idea1 as a possible answer to the global concern of human economic activities and their (harmful) consequences to the future development perspectives for our planet. Inevitably, it has to refer to the tensions between traditional polluting industry and the challenges of innovative economy. We will look at the attempts to solve the emerging problem of how to form economic systems to make them more sustainable. Some elementary answers (e.g. sustainable material cycle thinking, 3R solutions etc.) are already there. Some more complex approaches being currently developed on local, regional, national and global scales are also to be mentioned. The essay will present some strategic policy responses to global environmental problems caused i.e. by tradition-al industrial economic activities and policies. These responses are hidden behind the notions of “green develop-ment”, “green growth” or “green economy”. “Greening the economy” is increasingly perceived as a must and it brings new hopes and inspirations to political debates on different fora (like UNEP, EU, OECD) and political processes (e.g. “Environment for Europe” process within UN ECE, Rio+20 process etc.). We will show how environmental and sustainability challenge created by world economic system is being dealt with and addressed by these fora, what policy tools are being developed, and how it can contribute to more sustainable future. We will refer to main strategies and key instru-ments which are already in place at different levels, indicating some opportunities and challenges, as well some pitfalls and perspectives for success in applying these strategies and instruments. Finally, the paper will point out looming limitations of “green economy” idea and possible implications and perspectives for more complex and durable solutions. Additionally, looking from a broader perspective, a proposal will be put forward for new sys-tematic framework arrangements on global scale to stimulate inclusive and sustainable development of the world. Some institutional changes/reforms are here proposed, including those related to early warning and preemptive monitoring.
PL
Artykuł ten podejmuje ideę “zielonej gospodarki”, jako jedną z możliwych odpowiedzi na problemy o wymiarze globalnym, związane z działalnością gospodarczą człowieka i jej konsekwencjami – często szkodliwymi – dla perspektyw rozwoju na naszej planecie. Wymaga to np. dostrzeżenia napięć jakie powstają, gdy „tradycyjny”, generujący duże zanieczyszczenie środowiska, przemysł staje wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki. Warto zwrócić uwagę na próby rozwiązania tych problemów, wymagających odpowiedniego kształtowania systemów gospodarczych, tak aby przyjęły one formy bardziej zrównoważone. Kilka podstawowych odpowiedzi zostało już zaproponowanych (np. material cycle thinking, czy podejście 3R – reduce, reuse and re-cycle). Rozwijane są też bardziej skomplikowane rozwiązania w skali globalnej, regionalnej czy globalnej. W tekście zaprezentowane zostaną niektóre strategiczne odpowiedzi na globalne problemy środowiskowe, po-wodowane między innymi przez „tradycyjną” działalność przemysłową i politykę gospodarczą. Odpowiedzi te kryją się za pojęciami, takimi jak „zielony rozwój”, „zielony wzrost”, czy „zielona gospodarka”. „Zazielenianie gospodarki” jest w coraz większym stopniu postrzegane jako konieczność. Jednocześnie, hasło to wnosi nowe nadzieje i inspiracje do debat politycznych na różnych forach (takich jak UNEP, UE, OECD) i w różnych procesach politycznych (np. proces ministerialny „Środowisko dla Europy”, proces przygotowawczy do światowej Konferencji ONZ ws. Zrównoważonego Rozwoju – „Rio+20” i in.). Artykuł jest próbą ukazania, jak wyzwania dla środowiska i zrównoważonego rozwoju są podejmowane przez te fora, jakie instrumenty politycz-ne są w związku z tym rozwijane i w jaki sposób może się to przyczynić do otwarcia perspektyw dla bardziej zrównoważonej przyszłości. Zostaną tu przywołane główne strategie i kluczowe instrumenty na różnych pozio-mach zarządzania, ze wskazaniem na niektóre nowe możliwości i wyzwania, jak również na niektóre zagrożenia oraz perspektywy pomyślnego zastosowania tych strategii i instrumentów. Ukazane zostaną także wyłaniające się ograniczenia idei „zielonej gospodarki”, jak też możliwe implikacje i perspektywy dla bardziej złożonych i trwalszych rozwiązań. Dodatkowo, patrząc z szerszej perspektywy, zostanie zasygnalizowana propozycja no-wych elementów dot. ram systemowych w skali globalnej, które stymulowałyby rozwój inkluzywny i zrówno-ważony. Proponuje się tu pewne zmiany instytucjonalne, w tym dotyczące wczesnego ostrzegania i monitoringu wyprzedzającego (preemptive monitoring).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.