Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3328

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 167 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 167 next fast forward last
EN
Unmanned aerial vehicle systems play an increasingly important role in crisis management and rescue. The specificity of such operations makes it difficult to conduct a typical risk analysis. The paper presents European and national regulations concerning the use of UAS in relation to operational safety issues. It presents also an outline of proposed changes in relation to safety issues in the Polish aviation law. Next it contains a discussion on the meaning of risk and provisions regarding how to perform operational risk assessment in EU regulations and provides a characterization of the specificity of UAS operations in rescue and crisis management. The general principles and the procedure of the SORA analysis method were presented. The SORA method was referred to rescue and crisis operations and an assessment was made of its usefulness. A proposal was made for an alternative ERA-2.0 risk analysis method and presented for UAS rescue and crisis management operations.
PL
Systemy bezzałogowych statków powietrznych odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i w ratownictwie. Specyfika takich operacji utrudnia przeprowadzenie typowej analizy ryzyka. W artykule wskazano regulacje europejskie i krajowe dotyczące użytkowania SBSP w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa operacyjnego. Przedstawiono zarys projektu zmian w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa w polskim prawie lotniczym. Następnie omówiono znaczenie ryzyka i przepisy dotyczące wykonania oceny ryzyka operacyjnego w regulacjach unijnych. Scharakteryzowano specyfikę operacji SBSP w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym. Przytoczono ogólne zasady koncepcji i procedurę metody analizy SORA. Odniesiono metodę SORA do operacji ratowniczych i działań kryzysowych oraz dokonano ocenę jej przydatności. Zaproponowano i przedstawiono alternatywną metodę analizy ryzyka ERA-2.0 dla operacji SBSP ratowniczych i zarzadzania kryzysowego.
EN
On February 24, 2022, the world faced a very different reality. The armed aggression of the Russian Federation affected not only the Ukrainian state, but also had a huge impact on the politics of numerous countries, especially those bordering with Ukraine, including Poland. The scale of destruction and the form of aggression expressed by Russia astounded not only the Ukrainian part, but also other countries of the world. The consequences of the war have proven to be horrific. The time since the armed assault has become Poland’s largest refugee crisis after the Second World War and also the largest one in Europe. The aforementioned refugee crisis also bears the hallmarks of a migration crisis (and so it was assumed in the considerations) due to the record number of refugees who arrived in Poland in the first days of the Russian-Ukrainian war. The challenge Poland faced was not only the scale of the influx of people, but also the short time in which the influx has occurred. The new situation required Poland to prepare a coherent action plan between public authorities, local governments, NGOs and citizens. The aim of this paper is to present the most important activities undertaken by the National Firefighting and Rescue System (NFRS) to help war refugees from Ukraine in 2022. The scale of actions taken in the wake of the situation at that time was described on the example of the activity of the State Fire Service (SFS) and Volunteer Fire Brigades (VFB) participating in activities aimed at minimising the refugee crisis. In addition, thanks to the diagnostic survey carried out among the local community (residents of border towns), it was possible to diagnose the level of sense of security of those who, while providing help, experienced the effects of the military crisis in Ukraine. Despite the fact that the presented conflict does not meet the formal prerequisites for armed conflict, as according to Article 1 of the Third Hague Convention of 1907, the initiation of armed action must be supported by a prior formal act of war declaration, the paper assumes that this armed conflict will be called a war (Schindler, Toman, 1988). The conducted research focused on an analysis of reports and statements on the type, scope and size of tasks imposed on the National Firefighting and Rescue System units and the role of the fire service in the process of combating the migrant crisis. Analyses were performed of activities carried out by the National Firefighting and Rescue System units in the first seven months of the conflict, i.e. from February 24, 2022 to October 11, 2022. It should be added that the activities implemented by the guards have not been completed and on various levels are being continued until now. The paper makes use of the available literature and legal acts, and a special analysis was carried out based on statistical data obtained from the National Headquarters of the State Fire Service of Poland and the Border Guard Headquarters. An assessment of the role played by the NFRS in the process of combating the migration crisis in Poland, in the view of Russian-Ukrainian war in 2022, also made use of data obtained from a diagnostic survey of the target research group of 181 people who are active witnesses of the actions taken, often shoulder to shoulder with SFS and VFB. The above methods allowed a detailed presentation of the range of activities of the selected National Firefighting and Rescue System units in combating the migration threat and showed the wide spectrum of their involvement, effectiveness, efficiency and rapidity. The results showed new research areas that would be worth paying more attention to in future research processes.
PL
24 lutego 2022 roku świat stanął w obliczu zupełnie innej rzeczywistości. Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej dotknęła nie tylko państwo ukraińskie, ale miała ogromny wpływ na politykę wielu państw, zwłaszcza graniczących z Ukrainą, w tym Polski. Skala zniszczeń i forma agresji wyrażona przez Rosję zaskoczyła nie tylko część ukraińską, ale także inne kraje świata. Konsekwencje wojny okazały się przerażające. Czas od zbrojnej napaści stał się dla Polski największym kryzysem uchodźczym po II wojnie światowej, a także największym w Europie. Wspomniany kryzys uchodźczy nosi również znamiona kryzysu migracyjnego (i tak też zakładano w rozważaniach) ze względu na rekordową liczbę uchodźców, którzy przybyli do Polski w pierwszych dniach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wyzwaniem, przed którym stanęła Polska, była nie tylko skala napływu ludzi, ale także krótki czas, w jakim napływ ten nastąpił. Nowa sytuacja wymagała od Polski przygotowania spójnego planu działania pomiędzy władzami publicznymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i obywatelami. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych działań podejmowanych przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy w 2022 r. Skala działań podejmowanych wobec ówczesnej sytuacji została opisana na przykładzie aktywności Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) uczestniczących w działaniach minimalizujących kryzys uchodźczy. Dodatkowo, dzięki przeprowadzonemu wśród społeczności lokalnej (mieszkańców miejscowości przygranicznych) sondażowi diagnostycznemu, możliwe było zdiagnozowanie poziomu poczucia bezpieczeństwa osób, które udzielając pomocy, doświadczyły skutków kryzysu militarnego na Ukrainie. Pomimo tego, że przedstawiony konflikt nie spełnia formalnych przesłanek konfliktu zbrojnego, gdyż zgodnie z art. 1 III konwencji haskiej z 1907 r. rozpoczęcie działań zbrojnych musi być poparte uprzednim formalnym aktem wypowiedzenia wojny, w pracy przyjęto, że ten konflikt zbrojny zostanie nazwany wojną (Schindler, Toman, 1988). Przeprowadzone badania skupiły się na analizie raportów i zestawień dotyczących rodzaju, zakresu i wielkości zadań nałożonych na jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz roli straży pożarnej w procesie zwalczania kryzysu migracyjnego. Analizie poddano działania realizowane przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w pierwszych siedmiu miesiącach trwania konfliktu, tj. od 24 lutego 2022 r. do 11 października 2022 r. Należy dodać, że działania realizowane przez straż nie zostały zakończone i na różnych płaszczyznach trwają do chwili obecnej. W pracy wykorzystano dostępną literaturę, akty prawne, a szczególną analizę przeprowadzono na danych statystycznych uzyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. W ocenie roli KSRG w procesie zwalczania kryzysu migracyjnego w Polsce, w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 roku, wykorzystano również dane uzyskane z sondażu diagnostycznego docelowej grupy badawczej liczącej 181 osób, będących aktywnymi świadkami podejmowanych działań, często ramię w ramię z PSP i OSP. Powyższe metody pozwoliły na szczegółowe przedstawienie zakresu działań wybranych jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zwalczaniu zagrożenia migracyjnego oraz pokazały szerokie spektrum ich zaangażowania, skuteczności, efektywności i szybkości działania. Wyniki wskazały nowe obszary badawcze, na które warto byłoby zwrócić większą uwagę w przyszłych procesach badawczych.
EN
Progressing development and urbanisation brings with it an increasing risk of fire. According to Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 and its universal assumptions the concept of fire risk reduction in operational area of Rescue and Firefighting Unit 9 of the Warsaw Municipal Headquarters of the State Fire Service was presented. Using the database of the State Fire Service the profile of fire events occurring in this area in 2021 was determined. By analysing the causes of fires in urban areas and using own operational experience, conclusions were presented that were used to formulate guidelines for reducing the risk of fires.
PL
Postępujący rozwój oraz urbanizacja niesie za sobą coraz większe ryzyko powstawania pożarów. W oparciu o Ramowy Program Działań z Sendai 2015–2030 oraz jego uniwersalne założenia przedstawiono koncepcję redukcji ryzyka pożarów w rejonie operacyjnym JRG 9 KM PSP w Warszawie. Posługując się bazą danych PSP, określono profil zdarzeń dotyczących pożarów, które miały miejsce na tym obszarze w 2021 roku. Analizując przyczyny powstania pożarów na terenach zurbanizowanych oraz korzystając z własnego doświadczenia operacyjnego, przedstawiono wnioski, które posłużyły do sformułowania wytycznych redukcji ryzyka pożarów.
EN
Russia’s aggression against Ukraine also meant the outbreak of a cyber war, which is being waged via the Internet practically all over the world. It covered many aspects of modern life - from trolling to the use of cybernetic technology directly on the battlefield. Without the use of advanced digital technology modern conventional weapons become quite useless, deprived of information about the battlefield, and also massively inaccurate. This may be clearly seen in the example of Russian aggression. The basic conclusion from the issues presented indicates that there is now no longer a division between front and rear in cyber warfare. Any information read on the web can, on the one hand, be a hacker’s tool, and on the other hand, it provides specific data about us, even if we are not aware of that ourselves. So it can be said that cyber warfare has reached homes, offices and telephones. This is a completely new quality of threats. Both the range and the variety of topics covered mean that it is impossible to fully master all aspects of the subject. This is due to the high dynamics of operations, both in the classical war and in the information war.
PL
Agresja Rosji przeciw Ukrainie również oznacza wybuch wojny cybernetycznej, która toczy się za pośrednictwem Internetu praktycznie na całym świecie. Objęła ona wiele aspektów współczesnego życia – od trollingu po wykorzystanie technologii cybernetycznej bezpośrednio na polu walki. Współczesna broń konwencjonalna bez wykorzystania zaawansowanej technologii cyfrowej staje się wysoce bezużyteczna, pozbawiona informacji o polu walki jest dramatycznie niedokładna. Jest to szczególnie widocznie na przykładzie rosyjskiej agresji. Podstawowy wniosek płynący z przedstawionych zagadnień wskazuje, że obecnie w cyberwojnie nie ma już podziału na front i tyły. Każda informacja przeczytana w sieci może być z jednej strony narzędziem hakera, a z drugiej strony dostarcza konkretnych danych o nas, nawet jeśli sami nie jesteśmy tego świadomi. Można więc powiedzieć, że cyberwojna dotarła do domów, biur i telefonów. Jest to zupełnie nowa jakość zagrożeń. Zarówno zakres, jak i różnorodność poruszanych tematów powodują, że nie jest możliwe pełne opanowanie wszystkich aspektów przedmiotu. Wynika to z dużej dynamiki działań, zarówno w wojnie klasycznej, jak i w wojnie informacyjnej.
EN
The issue of safety of people with special needs is a serious challenge to the security system of the Polish population. This is a multi-faceted issue due to the very broad understanding of the issue of special needs. The actions taken to build it require taking into account both the daily functioning of this social group as well as accepted and unacceptable threats. The issues raised in the article concern ensuring the safety of people with special needs by adapting architectural solutions to their comprehensive functioning in the social environment.
PL
Kwestia bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami stanowi poważne wyznawanie dla systemu bezpieczeństwa ludności Polski. Jest to zagadnienie wieloaspektowe ze względu na bardzo szerokie rozumienie zagadnienia szczególnych potrzeb. Podjęte działania mające na celu jego budowanie wymagają wzięcia pod uwagę zarówno codziennego funkcjonowania tej grupy społecznej jak również zagrożeń o charakterze akceptowanym oraz nieakceptowanym. Podjęta w artykule problematyka dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez dostosowanie architektury do ich kompleksowego funkcjonowania w środowisku społecz
PL
Procesy dekarbonizacji unijnej gospodarki rozpoczęte w ubiegłym wieku zostały zapoczątkowane w innej rzeczywistości politycznej. Walka z ociepleniem klimatu, nakierunkowana praktycznie była wyłącznie na walkę z węglem. Decyzje dotyczyły w większej mierze ograniczenia zużycia węgla bez równoważenia deficytu energii z innych, ekologicznych źródeł. Napad Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzone pakiety sankcji spowodowały braki węgla kamiennego zwłaszcza dla odbiorców indywidualnych wykorzystujących go jako źródło ciepła. Polskie embargo na rosyjski węgiel wyprzedzające sankcje unijne stało się źródłem obaw przed zagrożeniem skokowego wzrostu cen dla społeczeństwa. Działania rządu mają na celu złagodzenie i ograniczenie przede wszystkim kosztów, które ponosić zmuszone jest społeczeństwo. Brak koordynacji i należycie przygotowanych przepisów prawa, częste zmiany i nowelizacje powodują niepokoje w społeczeństwie. Jednak nawet najlepsze programy rekompensujące wzrost cen nie zlikwidują podstawowego problemu, jakim jest brak węgla. Import drogiego węgla staje się koniecznością i to wszystko w sytuacji posiadania własnych zasobów. W związku z agresją Rosji podpisana umowa społeczna zakładająca likwidację kopalń powinna zostać wobec tego zmieniona, zważając na dalsze możliwości wykorzystywania tego surowca, przy uwzględnieniu nowoczesnych metod jego użytkowania. Metody „czystego wykorzystania” węgla znane są od dawna i należy je w dalszym ciągu rozwijać. Z tego powodu węgiel kamienny może być i powinien być jak najdłużej gwarancją bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale również Unii Europejskiej.
EN
Processes of decarbonization of European Union economy started last century began in another political reality. Fight against climate warming was directed towards fight against coal. Decisions were made, for the most part, towards limitation of coal consumption without balancing energy deficit with other, ecologic sources. Invasion of the Russian Federation against Ukraine and implemented sanction packages caused deficits of coal especially for individual clients using it as heat source. Polish embargo on Russian coal pre-empting EU sanctions became the source of concern for society fearing jumps in prices. Government actions aim to ease and limit the costs which society has to bear. Lack of coordination and properly prepared regulations, frequent changes and amendments cause distress to society. However, even the best compensation programs for rise in prices of coal will not take away the basic problem which is the lack of coal. Import of important coal is becoming a necessity, and it’s all in position of having local resources. Signed social contract assuming liquidation of coal mines should be changed with regards to further usage of said resource, using modern methods of its application. Methods of “clean usage” of coal have been known for a long time and should still be developed. For this reason coal can be, and should be for as long as possible the guarantee of energetic security not only for Poland, but also the European Union.
PL
Polityka niemiecka wobec Rosji (a wcześniej ZSRR) zdominowała wymiana gospodarcza zapewniająca stronie niemieckiej dostęp do tanich surowców, co pozwalało na utrzymanie konkurencyjności niemieckiej ekonomiki. W obliczu narastającej presji polityki rosyjskiej na sąsiadów niemieccy politycy nie tylko wykazywali się tolerancją wobec tej postawy, co wręcz usprawiedliwiali politykę Kremla. Nawet otwarta agresja Rosji na Ukraine nie zmieniła zasadniczo tej postawy co stawia pod znakiem zapytania sojuszniczą wiarygodność RFN w NATO.
EN
German policy towards Russia (and previously the USSR) was dominated by economic exchanges providing the German side with access to cheap raw materials, which allowed the German economy to remain competitive. In the face of the increasing pressure of Russian policy on its neighbours, German politicians not only showed tolerance towards this attitude, but even justified the Kremlin's policy. Even Russia's open aggression against Ukraine did not fundamentally change this attitude, which calls into question Germany's alliance credibility within NATO.
PL
Współczesne zapewnienie bezpieczeństwa coraz częściej koncentruje się na zwalczaniu nowych wielopłaszczyznowych, powiązanych ze sobą i transnarodowych zagrożeń. Aby chronić takie wartości jak: wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo konieczna jest skuteczna międzynarodowa reakcja z wykorzystaniem kompleksowego i nowatorskiego zestawu instrumentów o chrakterze prawnym, organizacyjnym i technologicznym. Bezpieczeństwo stanowi bowiem priorytetowe wyzwanie, które można osiągnąć przede wszystkim za pomocą specyficznych metod wymagających coraz bardziej ambitnego, skoordynowanego i holistycznego podejścia. Szczególną rolę w tym obszarze wypełnia Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej - Interpol będąca istotnym wspierciem dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w kontekście bezprecedensowych, narastających globalnych zagrożeń.
EN
Contemporary security assurance is more and more common on combating new multi-faceted, interconnected and transnational threats. To protect such values as: control, safety and security is effective in the operation of the reaction using a comprehensive and special set of instruments with detailed, organizational and detailed characteristics. Safety is a standard priority that can be addressed primarily with the help of additional methods that are of an increasingly ambitious, coordinated and holistic standard. In this respect, they are part of the International Criminal Police Organization - Interpol, which is engaged in cooperation with law enforcement and the judiciary in the context of unprecedented, growing global criteria.
PL
Awarie infrastruktury fizycznej negatywnie wpływają na wydajność operacyjną każdego procesu produkcyjnego. Główne przyczyny awarii to: przerwy w dostawie energii, brak integralności danych, starzejąca się infrastruktura oraz przerwy informatyczne.
PL
W zakresie bezpieczeństwa krajowej sieci elektroenergetycznej oraz instalacji prosumenckich obiekty OZE (bez względu na pochodzenie energii pierwotnej: wiatr, słońce, woda itd.) muszą spełniać wiele wymogów, aby zapewnić stabilność pracy sieci elektroenergetycznej zarówno pod względem produkcji, jak i odbioru energii.
EN
The aim of this work is to analyze and evaluate aggression occurring in the reality that surrounds us and its description in literature on the example of the novel by the Nobel Prize winner Elfriede Jelinek. The main research problem of the work was defined in the form of a question: how does aggression change a person? The secondary goal was to identify the elements of the social system, which, as a result of passivity, can lead to serious disturbances that are dangerous not only for a given individual, but also for other participants of social life. The following research methods were used in the work: analysis and synthesis, which allowed for the appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed finding the answer to the research question considered in the work. An analysis of sources, monographs, and scientific articles dealing with the researched subject was also used.
PL
Celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena agresji występującej w otaczającej nas rzeczywistości oraz jej opis w literaturze na przykładzie powieści noblistki Elfriede Jelinek. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: jak agresja zmienia człowieka? Celem pobocznym natomiast było wskazanie elementów systemu społecznego, który w wyniku bierności może doprowadzać do poważnych zaburzeń niebezpiecznych nie tylko dla danej jednostki, ale również dla innych uczestników życia społecznego. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce.
EN
For more than two decades, the social capital theory has attracted interest in the fields of sociology, political science and economics. Its various theoretical and empirical approaches invariably explain new and often hidden phenomena arising at the interface between institutional society and the economy. Its essence is trust built on relationships between people and between people and institutions that are the pillars for shaping security, in the broadest sense of the term, as well as the feeling of security among citizens. Social capital is also a scientific category requiring constant reconstruction and permanent attention in relation to changing social, cultural, political and economic realities. The primary (cognitive) aim of this article is to identify the characteristics of the social capital of Kłodzko County, its peculiarities and implications for the security of the region and its citizens (not only in the social dimension).
PL
Teoria kapitału społecznego od ponad dwóch dekad budzi zainteresowanie zarówno w obszarze socjologii, politologii, jak i ekonomii. Jego różne ujęcia teoretyczne i empiryczne niezmiennie wyjaśniają nowe, często ukryte zjawiska powstające na styku społeczeństwa instytucji i gospodarki. Jego istotą jest zaufanie budowane na relacjach ludzi z ludźmi oraz ludzi z instytucjami stanowiącymi filary kształtowania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i jego poczucia wśród obywateli. Kapitał społeczny to również kategoria naukowa wymagająca nieustannej rekonstrukcji i permanentnej uwagi w związku ze zmieniającą się rzeczywistością społeczną, kulturową, polityczną i gospodarczą. Głównym (poznawczym) celem artykułu jest identyfikacja cech kapitału społecznego powiatu kłodzkiego, jego specyfiki oraz implikacji z bezpieczeństwem (nie tylko społecznym) regionu i jego obywateli.
EN
Ensuring the security of its citizens is one of the most important functions of every country. In modern times, national security should be understood as one of the basic areas of the functioning of the state, not only aimed at ensuring the possibility of survival, but above all enabling the development and freedom of pursuing national interests in a specific security environment by taking up challenges, taking advantage of opportunities, reducing risks and counteracting all kinds of threats to its interests, especially in crisis situations. Crisis management includes activities in all phases: prevention, preparation, response, reconstruction. All possible management tools should be used so that in the event of a crisis, people in charge could make the right decisions. The errors that were made in crisis situations exposed the accumulation of problems in medical facilities. They should only be used for further planning and finding solutions to avoid them. The coronavirus pandemic showed in many areas of life that managing such emergencies is not easy. Management in medical facilities was particularly difficult. Research conducted in Greater Poland Province (in hospitals) on the issue of disinformation highlighted some problems that occurred during the process of management during the COVID-19 pandemic. Observations were carried out during the pandemic among the medical staff working in medical facilities dealing only with patients infected with the SARS-Cov-2 virus. The article below contains information about the research sample, as well as the reasons for using disinformation as a tool for carrying out purposeful actions (e.g. concealment of information, fatigue and frustration, insufficient remuneration, economic savings, etc.) Conclusions were also drawn indicating the short-term and long-term effects of the use of disinformation for a given organization (e.g. fatigue, stress, arguments or quarrels inside a team, deterioration in the quality of care). Finally, proposals for solving future problems in this area (employee motivation, treating employees as a “resource” of the organization, preventing chaos, managerial staff education, employing competent people as managers) were specified.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom jest jedną z najważniejszych funkcji każdego państwa. W czasach współczesnych bezpieczeństwo narodowe należy rozumieć jako jedną z podstawowych dziedzin funkcjonowania państwa, mającą na celu zapewnić nie tylko możliwości przetrwania, ale przede wszystkim umożliwić rozwój i swobodę realizacji interesów narodowych w konkretnym środowisku bezpieczeństwa, poprzez podejmowanie wyzwań, wykorzystywanie szans, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla jego interesów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych obejmuje działania we wszystkich fazach: zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa. Należy wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia zarządzania, by w momencie wystąpienia kryzysu osoby zarządzające mogły podjąć właściwe decyzje. Błędy, które były popełniane w sytuacjach kryzysowych, obnażyły nawarstwiające się problemy placówek medycznych. Mają one służyć jedynie do dalszego planowania i szukania rozwiązań, jak ich unikać. Pandemia koronowirusa pokazała w wielu dziedzinach życia, że zarządzanie w takich nagłych zdarzeniach ni jest łatwe. Szczególną trudność stanowiło zarządzanie w placówkach medycznych. Badania przeprowadzone na terenie województwa wielkopolskiego (szpitale) w kwestii dezinformacji uwidoczniły pewne problemy, które miały miejsce podczas procesu zarządzania w pandemii covid-19. Obserwacje prowadzone były w czasie trwania pandemii wśród medyków pracujących w placówkach medycznych zajmujących się wyłącznie pacjentami zarażonymi wirusem SARS-Cov-2. W poniższym artykule zawarte są informacje o próbie badawczej, a także o przyczynach stosowania dezinformacji jako narzędzia do prowadzenia działań celowych (np. zatajenie informacji, zmęczenie i frustracja, zbyt niskie wynagrodzenie, oszczędność ekonomiczna). Wysunięte zostały również wnioski, wskazujące jakie skutki krótkotrwałe i długotrwałe przyniosło dla danej organizacji stosowanie dezinformacji (np. zmęczenie, stres, kłótnie w zespole, pogorszenie jakości opieki). Finalnie wyszczególniono propozycje rozwiązania problemów na przyszłość w tym zakresie (motywacja pracowników, traktowanie pracowników jako „zasób” organizacji, zapobieganie chaosu, edukacja kadry zarządzającej, zatrudnianie osób kompetentnych jako menagerów).
EN
Civil defense is shaped on the basis of international and national legal regulations in the context of internal and external threats with really dangerous consequences for the civilian population. In his investigations, the author focused on the legal and organizational dilemmas of civil defense in the country. Cognitive reflection also covered the causes of the current state of the examined institution and included preliminary suggestions of a prognostic nature, the inclusion of which in practice could result in the elimination of the identified shortcomings.
PL
Obrona cywilna podlega kształtowaniu w oparciu o międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w kontekście niebezpieczeństw wewnętrznych i zewnętrznych o realnie groźnych dla ludności cywilnej skutkach. Autor w podjętych dociekaniach skoncentrował się na dylematach prawnych i organizacyjnych obrony cywilnej w kraju. Refleksją poznawczą objął także przyczyny aktualnego stanu badanej instytucji oraz zawarł wstępne sugestie o prognostycznym charakterze, których uwzględnienie w praktyce mogłyby skutkować eliminacją stwierdzonych mankamentów.
EN
This paper presents a rocket flight safety analysis using methods from the internationally recognized standard RCC 321-20 with an emphasis on a suborbital launch from the Polish coast. Currently, several entities are launching (or planning to launch) suborbital rockets and land them in the Baltic sea – and such flights are expected to be performed using more and more capable rockets with increasing launch frequency. While the present approach in Poland is to close a predefined air space, monitor or close the maritime zone to any traffic and ensure that the impact point dispersion of all rocket elements will fit within that restricted area, established and proven methods often take advantage of advanced calculations of flight risk to the public, aircraft and vessels. This paper demonstrates this approach and compares relative rocket or missile flight safety from Poland to other locations frequently used for such exercises. The results of this work may also be beneficial when planning safety measures for military exercises involving missiles.
PL
Decydującą rolę przy wyborze, konfiguracji i sposobie wykonania systemów detekcji gazów odgrywa wiedza i doświadczenie projektantów. Tylko oni, znając konstrukcję i przeznaczenie danego obiektu oraz oczekiwania jego użytkowników, mogą realnie ocenić ryzyko i projektować systemy, które zapewnią bezpieczeństwo i będą zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.
PL
Zaproponowana w ramach konkursu „Ciepłownia Przyszłości" technologia dla ciepłowni w Choszcznie opiera się na wykorzystaniu pomp ciepła, gruntowego magazynu ciepła i kolektorów słonecznych. Może znaleźć zastosowanie także w innych systemach ciepłowniczych, o różnych wielkościach. Koncepcja ta jest łatwo skalowalna i cechuje ją dużą elastyczność pracy przy bardzo zmiennych warunkach dostępności energii odnawialnej oraz łatwość adaptacji do innych lokalizacji, nie tylko na terenie Polski.
PL
Przeprowadzono badania nad wykorzystaniem ekstraktu z pofermentu bogatego w lewan do wytwarzania bezpiecznych i funkcjonalnych żeli do mycia twarzy. Opracowano receptury i wytworzono modelowe żele do mycia twarzy na bazie surowców pochodzenia naturalnego. Przygotowane prototypy kosmetyków zawierały różne stężenia ekstraktu (5, 10, 20 lub 40%). Prototypy kosmetyków oceniano pod kątem bezpieczeństwa stosowania (liczba zeinowa, test z albuminą wołową) oraz funkcjonalności (lepkość, roztwarzalność w wodzie, mętność, zdolność do emulgowania tłuszczu, właściwości pianotwórcze, analiza kolorymetryczna). Stwierdzono, że wprowadzenie do prototypów żeli do mycia twarzy ekstraktu z pofermentu bogatego w lewan spowodowało spadek lepkości i skrócenie czasu rozpuszczania w wodzie. Dodatek surowca roślinnego wpłynął na zmianę barwy próbek. W badaniach nie stwierdzono istotnego wpływu ekstraktu na pozostałe oceniane para- metry użytkowe kosmetyków. Wzrost stężenia ekstraktu w badanych próbkach przyczyniał się do zmniejszenia zdolności do emulgowania zabrudzeń tłuszczowych w kosmetykach i wpłynął na zmniejszenie działania drażniącego kosmetyków na skórę.
EN
Levan-rich digestate extract were added to model facial cleansing gels at concns. of 5, 10, 20 or 40%. The cosmetic prototypes were evaluated for their safety in use (zein number, bovine serum albumin test) and functionality (viscosity, dissolution time in water, turbidity, ability to emulsify fatty soil, foaming properties and colorimetric anal.). The addn. resulted in lower viscosity, reduction dissolution time in water and the color change of the gels. Increasing the concn. of the extract in the samples tested contributed to a decrease in the emulsifying ability of fatty soiling in the gel, but also to a decrease in the irritating effect of cosmetics on the skin.
PL
Bezpieczna wymiana informacji ma w obecnie wykorzystywanych systemach ogromne znaczenie. Jeszcze większego znaczenia nabiera w przypadku systemów przetwarzających informacje wrażliwe, które funkcjonują najczęściej jako systemy wydzielone z odpowiednio przygotowaną infrastrukturą przewodową. Jednocześnie Resort Obrony Narodowej wyposaża Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w nowoczesne radiostację, które są certyfikowane do przetwarzania i przesyłania informacji o najwyższych klauzulach tajności. W artykule zaproponowano koncepcję wykorzystania szyfratorów tych radiostacji do zapewnienia bezpiecznego kanału transmisyjnego przez publiczną sieć telekomunikacyjną, również bezprzewodową. Przedstawiona architektura, jak wykazały testy, nie wpływa znacząco na pogorszenie jakości realizowanych usług, zapewniając wysokie bezpieczeństwo przesyłanych informacji.
EN
The secure exchange of information is of great importance in the systems currently in use. It becomes even more important in the case of systems that process sensitive information, which usually function as separated systems with a properly prepared wired infrastructure. At the same time, the ministry of defence equips the Army with modern radios that are certified to process and transmit information with the highest security clauses. The article proposes the concept of using the encryption devices of these radio to provide a secure transmission channel over the public telecommunications network, including wireless. The presented architecture, as tests have shown, does not significantly affect the deterioration of the quality of service provided, ensuring high security of the transmitted information.
first rewind previous Strona / 167 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.