Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical traction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Z uwagi na ciągły i zmienny ruch pociągów trakcja kolejowa narażona jest na znaczne wahania obciążeń. W artykule przedstawione są problemy wynikające ze specyficznych warunków pracy urządzeń trakcyjnych. Autor omawia następnie rozwiązania pozwalające na ograniczenie lub całkowite zniwelowanie wielu z nich poprzez wykorzystanie potencjału, jaki daje rekuperacja, czyli hamowanie z odzyskiem energii elektrycznej. W kolejnej części omówione zostały testy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem baterii akumulatorów do samodzielnego zasilania pociągu na krótkich odcinkach. Na podstawie wyników testów zaprezentowana jest autorska analiza wpływu dodatkowej masy baterii akumulatorów na zużycie energii elektrycznej, jak i na czas przejazdu na wybranych odcinkach kolejowych. Następnie przedstawione zostają możliwości płynące z zarządzania energią z wykorzystaniem baterii akumulatorów w połączeniu z systemem GPS.
EN
The traction electrification system is subject to dynamically changing and moving loads caused by the moving trains. This article talks about problems arising from such specific working regimes that the traction equipment is exposed to. Author then outlines ways of reducing or at least partial solving of many of those problems by using the regenerative braking. The following part of this article presents outcomes of the tests undertaken by Network Rail in East Anglia region of Great Britain where the electric train independently powered by batteries was running on circa 70 km long section of the route. Based on the results of these tests author analyses the effect of the additional mass of the battery rafts on the train’s total energy consumption and journey time on chosen routes. At the end of the article author talks about the key potential benefits of the smart energy management using the on-board energy storage devices together with the GPS system.
EN
The paper presents the load currents of two tram traction substations. These substations power lines with different characteristics of tram traffic. Loads were analysed for one working day and one public holiday. Attention was paid to the differences and similarities in the current waveforms. The demand level was assessed, with respect to the rectifier units in the substations. The time series method was used, inter alia, and chiefly an analysis of the characteristics of autoregression and partial autoregression was carried out, to act as a diversity index with respect to the nature of variability in the analysed traction load currents.
PL
W artykule przedstawiono prądy obciążenia dwóch tramwajowych podstacji trakcyjnych. Podstacje te zasilają linie o różnej specyfice ruchu tramwajów. Analizie poddano obciążenia dla jednego dnia roboczego i jednego dnia świątecznego. Zwrócono uwagę na różnice i podobieństwa w przebiegu prądów. Oceniono zakres zapotrzebowania na zespoły prostownikowe w podstacjach. Zastosowano m.in. metodę szeregów czasowych, a głównie analizę charakterystyk autoregresji i autoregresji cząstkowej jako wskaźnika zróżnicowania charakteru zmienności analizowanych prądów obciążeń trakcyjnych.
PL
W artykule zaprezentowano najnowszy zespół wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza opracowany i wykonany w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, znajdujący zastosowanie w modernizowanych ezt serii EN57. Zespół ten sterowany jest układem mikroprocesorowym. Przedstawioną konstrukcję zaprojektowano specjalnie dla zastosowań kolejowych, w związku z czym spełnia ona wszystkie, bardzo specyficzne wymagania stawiane takim układom podczas pracy w warunkach trakcyjnych. Jest to zespół kompaktowy, zawierający w sobie wszystkie niezbędne podzespoły, wymagający od użytkownika jedynie zabudowy na pojeździe, podłączenia pneumatycznego oraz dostarczenia energii elektrycznej. Możliwa jest także komunikacja zespołu z pojazdem poprzez magistralę CAN.
EN
The article presents the latest unit of compressed air generation and treatment developed and manufactured at the Rail Vehicles Institute "TABOR" in Poznan, which applies in a series of modernized EN57 electrical traction unit. This unit is controlled by microprocessor. The present unit for producing and treatment compressed air is designed specifically for railway applications, and therefore meets all very specific requirements for these systems operating in traction conditions. It is a compact unit which contains all the necessary components, requiring from the user only fitting position on the vehicle, pneumatic connection and supply of electricity. It is also possible the communication of unit to the vehicle via the CAN bus.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie dotyczące metod pomiarów impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego wyposażonego w przekształtniki energoelektroniczne, której charakterystyka w funkcji częstotliwości może służyć do oceny spełniania określonych wymagań w celu ograniczenia możliwości wystąpienia zakłóceń w poprawnej pracy obwodów torowych wchodzących w skład systemów sterowania ruchem kolejowym. Istnieją sytuacje, w których wartość impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego zmienia się w szerokim zakresie. Z tego powodu za zasadne należy uznać prowadzenie szczegółowych badań, w tym symulacyjnych oraz pomiarów, ułatwiających prawidłowy dobór parametrów i konfiguracji obwodu głównego pojazdu już na etapie jego projektowania.
EN
The paper presents the problem of measurements of an input impedance of a traction vehicle equipped with power electronic converters, whose frequency characteristic may be applied to assess the level of fulfilling certain requirements, so to limit the possibility of disturbances in the proper functioning of track circuits that are a part of railway traffic control systems. There could appear cases, in which the value of the input impedance of a traction vehicle changes considerably. Therefore, it should be regarded as justified to conduct detailed studies, including simulation and measurements, which would facilitate selection of appropriate parameters and configuration of a vehicle’s main circuit already at the vehicle’s prototype design stage.
7
Content available remote Nowe materiały i technologie podnoszą jakość maszyn trakcyjnych
PL
W kraju jest obecnie eksploatowanych ok. 60 000 maszyn trakcyjnych prądu stałego. Znaczna ich część będzie nadal użytkowana przez wiele lat, dlatego też warto pracować nad poprawą parametrów i zwiększeniem niezawodności tych maszyn. Służą temu omówione w artykule ulepszenia technologiczne i materiałowe. Ich wprowadzenie umożliwia zwiększenie mocy maszyn, poprawę właściwości komutacyjnych oraz zwiększenie żywotności. Istotne korzyści są związane z prowadzeniem rzetelnej diagnostyki i statystyki uszkodzeń eksploatowanych maszyn.
EN
The present in Poland in electric rolling stock operate about 60 000 of a traction machines. These machines were designed in the second half of the last century and they will be operate during many years. The progress in parameters of insulation materials and technology guaranty increasing parameters of traction machines. In the paper: discussed possibility increasing of power, better commutation and reliability of machines, gave the collection damages of machines and the methods which they eliminated, for example: new generation of insulation materials to apply welding rotor winding with commutator TIG (tungsten inert gas) method, new types of commutator insulation materials, the choice of suitable brushes and brush-holder. Competent opinion that problem rational operating traction machines is in main point organisation problem. Correct solution that problem is detail statistics of damages of traction machines. The base of honesty statesman will be full diagnosis of damages machines.
8
Content available remote Kondensatorowy zasobnik energii dla pojazdów trakcji elektrycznej
PL
Elektryczne pojazdy trakcyjne są ważnymi odbiorcami energii elektrycznej. Nowoczesne przekształtniki IGBT pozwalają na wysoką efektywność odzysku energii w czasie hamowania rekuperacyjnego. Teoretycznie, w transporcie miejskim można odzyskać 20,40% energii trakcyjnej, co w skali roku w odniesieniu do jednego tramwaju daje ok. 40 MWh. Dla miasta średniej wielkości, mającego 300 tramwajów, ilość zaoszczędzonej energii wyniesie ok. 12 000 MWh w skali roku. Aby rekuperacja była efektywna, niezbędne jest jej wykorzystanie przez pozostałe pojazdy, znajdujące się na odcinku zasilania. Wzrost efektywności hamowania odzyskowego może być osiągnięty przez zastosowanie na podstacjach trakcyjnych zasobników energii typu inercyjnego lub kondensatorów. Możliwe jest też zainstalowanie kondensatorowego magazynu energii o mniejszej mocy i pojemności, wystarczającego do przyjęcia energii hamowania, odpowiadającej warunkom ruchowym i prędkości pojazdu. W artykule opisano system dla wagonu tramwajowego o masie 30 t z kondensatorami o pojemności 9 F na napięcie 600 V.
EN
Electric traction vehicles are important receivers of electric energy. Modern IGBT converter systems allow high efficiency usage of energy with recuperation of some vehicle kinetic energy in braking mode. Theoretically, in urban transport it is possible to recover 20,40% of the energy used for traction and energy saved for one tramcar per year can be estimated at about 40 MWh. For a middle size town operating 300 tramcars gives some 12 000 MWh braking energy saved per year. To make the recuperation effective it is necessary to reuse the returned energy by other vehicles on a power supply section. Effectiveness increase of recovering vehicle braking energy can be achieved by installing at traction substations inertial or capacitor energy storage systems or by installing on the vehicle capacitor energy storage systems with lower power and energy capacity, sufficient to take over braking energy corresponding to the traffic conditions and vehicle speed. Such a system with 9 Farad/600 V capacitor energy storage, for a tramcar with of 30 Mg is being considered in the following paper.
PL
W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości energii elektryczne. Wynika to z kilku powodów, m. n. z wprowadzania do użytkowania urządzeń wrażliwych na zakłócenia zasilania i z rozwoju urządzeń przekształtnikowych, które takie zakłócenia generują.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.