Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sytuacja awaryjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Hydraulic rescue equipment for firefighters
EN
Authors deal with the topic relating to use of hydraulic extrication tools while technical interventions. They characterize the individual technical items used during extrication. They characterize material and technical equipment of rescue units emphasizing the need of systematic approach to any emergency situation relating to extrication of persons.
PL
Autor zajmuje się zastosowaniem narzędzi do wyciągania hydraulicznego w interwencjach technicznych w zakresie ratowania osób i bliżej charakteryzuje poszczególne elementy techniczne wykorzystywanych urządzeń ratowniczych. Charakteryzuje wyposażenie techniczne odpowiednich jednostek i podkreśla potrzebę systematycznego rozwiązywania każdej nadzwyczajnej sytuacji awaryjnej związanej z wydobywaniem osób.
2
Content available remote Systemy oświetlenia niezbędne do sprawnego prowadzenia akcji ratowniczych
PL
Autorzy referatu przedstawili rozwiązanie oświetlenia stanowiące zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych i prowadzenia akcji ratowniczej, które pozwala zachować widoczność np. wewnątrz okrętu w przypadku braku elektryczności. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe i elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach. Zaprezentowane urządzenia te są dopasowane do specyfiki pracy i są odporne na urazy mechanicznie oraz cechują się długim czasem świecenia.
EN
The authors of the paper presented a solution for lighting adapted to the places of evacuation and rescue operation, being a safety measure in emergency situations and conducting a rescue operation, which allows to keep visibility, for example, inside the ship in the absence of electricity. Therefore, their technical parameters (lighting and electrical), and above all the efficiency of operation, are defined in several related standards. These devices are perfectly matched to the specifics of work, they are mechanically resistant and have a long time.
PL
Autorzy referatu przedstawili rozwiązanie stanowiące zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych, które pozwala zachować widoczność wewnątrz okrętu w przypadku braku elektryczności. Oświetlenie awaryjne ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem załogi okrętu. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe i elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach. Urządzenia te są doskonale dopasowane do specyfiki pracy na okręcie podwodnym – są odporne na urazy mechanicznie i cechują się długim czasem świecenia. Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania do oświetlenia podstawowego.
EN
Authors of the paper presented a solution for emergency protection, which allows to keep visibility inside the ship in the absence of electricity. Emergency lighting has a direct bearing on the safety of the ship's crew. As a result, their technical parameters (lighting and electrical) and, above all, their effectiveness are determined in several related standards. These devices are perfectly suited to the specifics of working on submarines - they are resistant to mechanical injuries and have a long shining time. Emergency lighting is provided for use during power outages for basic lighting.
EN
Aim: To deliver an argumentation for supporting the view that danger and crisis are vital factors shaping one’s living conditions. Methods: Thorough examination of Polish and international literature in the field of theory of safety. Results: Nowadays, every person is delivered a huge amount of information concerning the terrorism, sabotage, crime, epidemics of incurable diseases, extreme weather events, environmental disasters and, recently, armed conflicts, etc. Therefore, it has become a frequent event that one may lose a sense of identity, cope with the demands of mass education, having a sense of an information overload. Hence, although this situation does not lead to capitulation, there often arises a sense of helplessness among such persons. ‘Security’ and ‘risk’, ‘crisis’ and ‘critical situation’ are concepts being frequent subjects of media information. They in many instances refer to such entities as human being, social organization or its specific form - society. It is a truism to say that the most advantageous mean to avoid the negative consequences is an attempt to prevent their occurrence. In case of emergency, crises or critical situation, this principle seems to be completely confirmed. Responding to emergencies and crises is currently an area of a thorough examination conducted by representatives of scientific disciplines. As a result, there have been created valuable scientific and popular-scientific works concerning mainly: the organization of crisis management, the characteristics of the potential that could be deployed in the same management, interoperability, and the relationships between the elements of a crisis management system. Abovementioned representatives of science pursue their studies independently and together with those who measure daily problems of crisis management at different scales. Contemporary challenges and threats clearly indicate the growing role of knowledge in the field of preventing, minimizing and eliminating the consequences of their possible occurrence. It is possible by, inter alia, having a knowledge on this subject. Conclusions: The omnipresence of threats in the field of state security indicates the need to build systems which essence is to prevent such events, and minimize the consequences of their possible occurrence. The situation presented in the article provided the authors with a chanc to present their opinions and indicate significant problems. The article provides an overview of the most important definitions and research in the theory of security. Its purpose is to familiarize the reader with the tradition of security research and all its contexts. Mainly in the definition of terms such as ‘security’, ‘crisis’ and ‘critical situation’. In the course of the presented considerations, the authors identified the relationship between these phenomena and explained their scope and nature.
PL
Cel: Zidentyfikowanie kryteriów decydujących o postrzeganiu kryzysu i sytuacji kryzysowej jako współczesnych uwarunkowań bezpiecznego życia współczesnego człowieka. Metody: Analiza literatury polskiej i międzynarodowej z zakresu teorii bezpieczeństwa. Wyniki: Współczesnemu człowiekowi dostarczana jest ogromna ilość informacji dotyczących terroryzmu, sabotażu, przestępczości, epidemii, ekstremalnych warunków pogodowych, katastrof ekologicznych, a ostatnio również konfliktów zbrojnych itp. Między innymi dlatego, zapewnienie bezpieczeństwa wymaga organizacji szeroko zakrojonego procesu edukacji dla bezpieczeństwa, choćby po to, aby nie dopuścić do bezradności w warunkach wystąpienia zagrożeń. „Bezpieczeństwo” i „zagrożenie”, „kryzys” i „sytuacja kryzysowa” to pojęcia często pojawiające się w mediach. Odnoszą się one w wielu przypadkach do takich podmiotów jak człowiek, organizacja społeczna i społeczeństwo. Truizmem jest twierdzenie, że współcześnie nie jest możliwe wyeliminowanie zagrożeń, lecz jedynie minimalizowanie skutków ich wystąpienia. Przebieg dotychczas analizowanych sytuacji kryzysowych potwierdza taką opinię. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych jest obecnie obszarem gruntownych badań prowadzonych przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. W rezultacie tych badań zostały opracowane wartościowe prace naukowe i popularno-naukowe dotyczące głównie organizacji zarządzania kryzysowego oraz reguł współdziałania i relacji, jakie zachodzą między elementami systemu zarządzania kryzysowego. Jest to tym bardziej cenne, że naukowcy, o których mowa prowadzą badania samodzielnie oraz we współpracy z pracownikami administracji publicznej zajmującymi się na co dzień problematyką zarządzania kryzysowego na różnych poziomach organizacyjnych państwa. Współczesne wyzwania i zagrożenia wyraźnie wskazują na rosnącą rolę wiedzy w zakresie zapobiegania, minimalizacji i likwidacji skutków ich ewentualnego wystąpienia. Jest to możliwe, między innymi, poprzez posiadanie aktualnej wiedzy w zakresie umożliwiającym ich przezwyciężenie. Wnioski: Wszechobecność zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa państwa wskazuje na potrzebę budowania systemów, których istotą jest zapobieganie tym zagrożeniom i minimalizowanie skutków ich ewentualnego wystąpienia. Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na przeglądzie wartościowych poznawczo definicji i badań w teorii bezpieczeństwa. W przedstawionych rozważaniach, autorzy zidentyfikowali związki między tymi zjawiskami oraz wyjaśnili ich zakres i istotę.
5
Content available remote Analiza sytuacji awaryjnych podczas pracy gazogeneratora prochowego
PL
Przedstawiono analizę numeryczną popartą badaniami eksperymentalnymi sytuacji awaryjnych, jakie mogę mieć miejsce podczas pracy układu złożonego z zapłonnika i gazogeneratora prochowego.
EN
Numerical anal. and exptl. tests of the operation of the system consisting of an igniting device and a solid fuel gas generator were carried out. The situations resulting in destruction of the generator were shown.
6
Content available remote Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych
PL
Wojskowe konstrukcje składane, poza typowo militarnym zastosowaniem, mogą być wykorzystywane w czasie pokoju do budowy mostów doraźnych w sytuacjach kryzysowych (np. po przejściu fali powodziowej lub awarie i katastrofy mostów) oraz innych stanach wyższej konieczności (remonty i przebudowa mostów stałych). Konstrukcje składane charakteryzuje wprawdzie ograniczony czas eksploatacji, w porównaniu z konstrukcjami stałymi, ale stwarzają one możliwość szybkiego usprawnienia ruchu w warunkach rozbudowy infrastruktury drogowej mostów stałych. W tych sytuacjach zbudowanie tymczasowego (doraźnego) objazdu lub bezkolizyjnego skrzyżowania z konstrukcji składanych poprawia płynność ruchu i pozwala zyskać czas na zgromadzenie środków na budowę obiektu stałego. Ponadto dostosowane są one do obowiązujących obciążeń normatywnych przyjętych w gospodarce narodowej, przez co nie wymagają dodatkowego wzmocnienia jako mosty tymczasowe. W artykule przedstawiono przykłady zastosowań konstrukcji składanych do budowy mostów objazdowych we Wrocławiu. Zaprezentowane konstrukcje mostów składanych (DMS-65, MS-54, MS 22-80, KD-66C) pozwalają na łatwy i szybki montaż przęseł i podpór w różnych układach konstrukcyjnych. W końcowej części opracowania podano perspektywy rozwoju tych konstrukcji.
EN
Military foldable bridges, apart from usual military application, can be used in peacetime to erect temporary bridges in emergency situations (e.g. flood or failures and crashes of bridges) and in cases of absolute necessity (repairs and reconstruction of road bridges). Foldable structures have limited service life compared with fixed structures, their advantage lies in the improvement of traffic during the development of road infrastructure. In this situation the erection of a temporary detour or a separated intersection made of foldable structures improving the flow of traffic and acting as a temporary measure allowing for the materials to be collected for fixed constructions. They meet normative requirements defined by economical procedures. These structures do not require additional reinforcement as temporary bridges. The paper describes some selected applications of collapsible structures to erect temporary bridges in Wrocław. The presented structures (DMS-65, MS-54, MS 22-80, KD-66C) allow for quick and easy assembly of bridge spans and supports. In the conclusion development perspectives of said constructions are given.
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.