Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje podejście pozwalające na racjonalny konsensus pomiędzy kosztami badań a akceptowalnym poziomem minimalizacji ryzyk. Chodzi o zdalny nadzór diagnostyczny, integrujący klasyczną diagnostykę i pomiary oraz bieżącą analizę historii i warunków pracy.
PL
W Pro Novum, w ramach Programu Bloki 200+, opracowano niskonakładową i uniwersalną metodę zwiększenia elastyczności bloków klasy 200 MW, jaka zwiększa ich bezpieczeństwo i dyspozycyjność niezależnie od stopnia intensywności pracy regulacyjnej. Metoda opracowana przez Pro Novum polega na wykorzystaniu rezerw technicznych urządzeń bloku energetycznego. Prace badawczo-rozwojowe, podczas których Metoda Pro Novum została zweryfikowana na bloku rzeczywistym zostały zakończone, a osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników potwierdzone podczas pomiarów przeprowadzonych przez niezależną firmę pomiarową, zgodnie z wymaganiami NCBR. Metoda Pro Novum może wspierać bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków klasy 200 MW w okresie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego.
EN
In Pro Novum, as part of the 'Program Bloki 200+, (Power Units 200+ Program), a low-cost and universal method of increasing the flexibility of 200 MW class units has been developed, which increases their safety and availability, regardless of the intensity of the flexible operation. The Method developed by Pro Novum is based on the use of technical reserves of the power unit devices. Research and development works, during which the Pro Novum Method was verified on the real power unit have been completed, and the achievement of all the assumed indicators was confirmed during measurements carried out by an independent measurement company, in accordance with the requirements of the National Center for Research and Development. The Pro Novum Method can support the safety and availability of 200 MW power units in the period of transformation of the Polish power sector.
PL
Zdobyta wiedza i doświadczenie skłoniły Pro Novum do opracowania Metody, której podstawowymi atutami są uniwersalność i niskie koszty wdrożenia, co sprawia, że może zostać zaimplementowana z korzyścią ekonomiczną nawet na blokach, których dalsza eksploatacja może być względnie krótka z uwagi na niespełnienie wszystkich wymagań emisyjnych oraz braku korzyści z Rynku Mocy, a także wykonywania specjalnych usług systemowych. W artykule przedstawiono genezę, podstawowe założenia, warunki wdrożenia, opis funkcjonalny oraz atuty Metody Pro Novum.
EN
The acquired knowledge and experience moved Pro Novum to develop a Method, the main advantages of which are universality and low implementation costs, which means that it can be implemented with an economic benefit even on units whose further operation may be relatively short due to failure to meet all emission requirements and no benefits from the Power Market as well as special system services. The article presents the genesis, basic assumptions, implementation conditions, functional description and advantages of the Pro Novum Method.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa instalacji rurociągowych pracujących w warunkach pełzania przy akceptowalnych kosztach powinno rozróżniać dwie grupy instalacji istotnie się od siebie różniących: rurociągi długo eksploatowane oraz nowe, lub względnie nowe eksploatowane często przy wysokich, nadkrytycznych parametrach wykonanych ze stali oraz wg technologii co do których posiadamy mniej praktycznych doświadczeń. W referacie zaprezentowano podejście, które zdobywa sobie w ostatnim czasie coraz większą popularność zapewniające racjonalny konsensus pomiędzy kosztami badań a akceptowalnym poziomem minimalizacji ryzyk. Takim podejściem jest zdalny nadzór diagnostyczny, który integruje klasyczną diagnostykę i pomiary oraz bieżącą analizę historii i warunków pracy. W tym trybie można zarówno weryfikować prognozę trwałości, ale także aktualizować ocenę stanu technicznego wykorzystując modelowanie z wykorzystaniem AutoPipe lub w wersji najbardziej zaawansowanej korzystając z cyfrowych bliźniaków. W tej ostatniej, zaawansowanej wersji można, powinno wykonywać się, usługę w trybie LTSA zarówno dla instalacji nowych jak i długo eksploatowanych, wielokrotnie modernizowanych w celu przedłużenia eksploatacji lub/i zmiany jej warunków. W referacie przedstawiono przykłady różnych wersji zdalnej diagnostyki wdrożonych przez Pro Novum.
EN
Ensuring the safety of pipeline installations operating in creep conditions at acceptable costs should distinguish two groups of installations significantly different from each other: long-operated pipelines and new or relatively new pipelines, often operated with high, supercritical parameters made of steel and according to technologies for which we have less practical experiences. The paper presents an approach that has recently been gaining more and more popularity, ensuring a rational consensus between diagnostics costs and an acceptable level of risk minimization. Such an approach is remote diagnostic supervision, which integrates classic as well as ongoing analysis of the history and working conditions. In this mode, you can both verify the lifetime forecast and update the assessment using AutoPipe modeling or, in the most advanced version, using digital twins. In the latter, advanced version, the service in the LTSA mode can and should be performed for both new and long-operated installations, repeatedly modernized in order to extend the operation and / or change its conditions. The paper presents examples of different versions of remote diagnostics implemented by Pro Novum.
PL
Opisano funkcjonalność oraz korzyści, jakie można osiągnąć korzystając z aplikacji informatycznej towarzyszącej każdej kompleksowo wykonywanej przez Pro Novum diagnostyce, tj. takiej, gdy badaniom towarzyszą ocena staniu technicznego oraz prognoza trwałości. Aplikacja pozwala na akcelerację korzyści, jaką daje taka diagnostyka, tj. na weryfikację prognozy trwałości w trybie on-line, a w wersjach bardziej rozbudowanych także na aktualizację oceny stanu technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji elementów dopuszczonych warunkowo do dalszej eksploatacji.
EN
There was described the functionality and benefits that can be achieved using the IT application accompanying the diagnostics comprehensively performed 'by Pro Novum, i.e. when the tests are accompanied by assessment of technical condition and lifetime forecast. The application allows you to accelerate the benefits of such diagnostics, i.e. to verify the lifetime forecast in the on-line mode, and in more extensive versions also to update the technical condition assessment and to ensure the operational safety of elements conditionally approved for further operation.
PL
Zdalna diagnostyka posiada w polskiej energetyce ponad 15-letnią historię i możliwą, długą przyszłość. Nie tylko ze względu na doświadczenia pandemii powinna być intensywnie rozwijana zwłaszcza na długo eksploatowanych blokach tej samej klasy w końcowej części ich resursu. Nowym blokom, prawdopodobnie gazowo-parowym będzie towarzyszyła od początku ich eksploatacji. Pozwala zapewnić bezpieczeństwo i dyspozycyjność w niskonakładowy sposób na podstawie analizie w trybie on-line informacji oraz systematycznie powiększanej wiedzy i kompetencji personelu nie tylko wykonującego diagnostykę. Skojarzona z metodami zaawansowanej analityki oraz sztucznej inteligencji może być jednym ze źródeł strategii w zakresie zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni.
EN
Remote diagnostics has over 15 years of history in the Polish power sector and a possible long future. Not only because of the experience of pandemic, it should be intensively developed, especially in long time operated power units of the same class, in the final part of their life cycle. New power units, probably gas and steam, will accompanied by remote diagnostics from the beginning of their operation. It allows you to ensure safety and availability in a low-cost manner based on on-line analysis of information and systematically increasing knowledge and competences of personnel not only performing diagnostics. Associated with the methods of advanced analytics and artificial intelligence, it can be one of the sources of strategies for managing the production assets of a power plant.
PL
W artykule przedstawiono skuteczne rozwiązanie problemu, jaki został zidentyfikowany podczas remontu kotła w Elektrowni Dolna Odra. Wykryto wtedy wskazania na powierzchniach wewnętrznych grubościennych elementów międzystropia kotła OP-650. Wskazania okazały się praktycznie nienaprawialne. Opracowana przez Pro Novum i uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego metodyka nadzoru diagnostycznego, wykonanie prac korekcyjnych w obszarze armatury wtryskowej oraz przeprowadzenie cyklicznych badań sprawdzających przez CLDT na zlecenie PGE GiEK umożliwiło warunkową, bezpieczną eksploatację komór schładzaczy i komór wylotowych przegrzewacza pary pierwotnej kotła K-5 przez prawie 10 000 godzin. Podczas dwuletniej eksploatacji elementów ze wskazaniami zapewniono ich pełne bezpieczeństwo oraz dyspozycyjność kotła.
EN
The article presents an effective solution to the problem identified during the overhaul of the boiler in Dolna Odra Power Plant. Indications were detected on the internal surfaces of the thick-walled interfloor elements of the boiler OP-650. They turned out to be practically irreparable. The methodology of diagnostic supervision developed by Pro Novum and agreed with the Office of the Technical Inspection as well as correction works in the area of injection fittings and cyclic checking tests performed by CLDT commissioned by PGE GiEK enabled conditional safe operation of the cooler chambers and outlet chambers of the primary steam superheater of the boiler k-5 by almost 10 000 hours. During the two year operation of the elements with indications their full safety and availability have been ensured.
PL
Długa eksploatacja bloków klasy 200 MW to czas, który pozwolił na zdobycie pełnej wiedzy na temat ich konstrukcji, technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz utrzymania stanu technicznego. Złożyła się na to wieloletnia praca specjalistów elektrowni, dostawców urządzeń, firm remontowych i diagnostycznych, instytutów i biur projektowych. Udane na ogół modernizacje i odpowiednia jakość diagnostyki i remontów sprawiły, że ich bezpieczeństwo i akceptowalna dyspozycyjność nie są zagrożone. Znaczna część z nich spełniać będzie wymagania BAT Conclusions. Te z nich, które będą w dobrej kondycji technicznej i poprawią swoją elastyczność odniosą sukces na Rynku Mocy. Mogą być eksploatowane jeszcze – w zależności od jakości bieżącego utrzymania technicznego – przez paręnaście lat, może tak długo aż znajdzie się dla nich dobra alternatywa.
EN
Long time operation of power units class 200 MW is the time that enabled acquiring of full knowledge about their design, electricity and heat generation technology and maintenance. It was due to many years of work of power plant specialists, equipment suppliers, repair and diagnostic companies, institutes and design offices. Generally successful modernizations and adequate quality of diagnostics and renovations meant that their safety and acceptable availability are not compromised. A significant part of them will meet requirements of BAT Conclusions. Those of them that are in good technical condition and improve their flexibility will be successful on the Capacity Market. They can still be operated, depending on the quality of the current technical maintenance – for a dozen or so years, maybe as long as a good alternative is found for them.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.